****

SSSRiň öňki ýolbaşçysy Mihail Gorbaçýow pissany (pizza) reklama edýär.

Restoranlar ulgamy sowet bazaryna 1990 ýylda girmegi ilki SSSR ýolbaşçylary we Pizza Hit kompaniýasyna eýelik edýän PepsiCo nyň arasyndaky "asyr ylalaşygy" çäginde amala aşyrylypdy.
Emma SSSR parçalanandan soň ulgamyň Rossiýada işjeňligi haýallady. Şol sebä...

Dowamy »

129 2
Täzelikler, 2 days ago


****

23 ýaşly Ýegor Komarow adam iýmekde aýyplanyp,saklandy. Bu hakda"Bez forma" sayty mälim etdi.
Ol ýolda barýarka ýol transport hadysasyna duçar bolýar. Şol wagt ulagyň ýükhanasyndan öldürip,iýmek üçin öýüne alyp barýan adam jesedi ýere düşüp gidýär.

Adamhor şol ýeriň özünde polisiýa işgärleri tarapyndan ele salynýar.

Dowamy »

271 7
Täzelikler, 3 days ago


****

‌Her birimiz rysgymyzy tapmak üçin zähmet çekýäris. Köpräk pul tapmak üçin dürli maksatnamalar düzýäris.Ýetmezçilik bolsa ynjalykdan gaçyp, "näme etsemkäm? Nirden pul tapsamkam?" diýip oýlanyp başlaýas. Käte bolsa " Ýanymda pylança manat galypdyr. Bu gün bu pula çörek alsam,aýlyga çenli häli on bäş gün bar,maşgalamy nädip bakaryn?" diýip gaýgy edýä...

Dowamy »

322 55
Täzelikler, 1 week ago


****

Ýere düşen her bir däne gögerip çykýar. Näme üçin garynjaň ýeriň teýinde toplan däneleri gögerip çykanok?
Alymlaryň anyklamagyna görä,garynja ýeriň teýinde toplan däne we tohumlary ikä bölüp goýýan eken. Tohumlyk däne ikä bölüp goýulsa,toprak hernäçe hasylly bolsa-da gögerip çykmaýan eken. Ýöne garynja kaşniç dänesini iki däl-de dört bölege...

Dowamy »

284 15
Täzelikler, 1 week ago


???

Karta oýnap görmedigiňizä ýok bolsa gerek? Indi size sorag!
Karta-da şeýle yzgiderlik bar,ýagny:
Валет
Дама
Карол
Туз
Валет-esger, Дама-şa aýal, Kарол-patyşa. Indi sorag, Туз näme, ol näme zat daže karoldan güýçli.

Dowamy »

459 22
Sorag-jogap, 1 week ago


****

Аmerikaly är-aýal biologlar Uintrop we Lýuella Kellog 1931 ýylda gazedlerde tokaýlarda we jeňňellerde haýwanlaryň arasynda ýaşan çagalar hakynda makalany okansoňlar, bir sowaly orta atdylar. Eger maýmyn öý şertlerinde terbiýelense näme bolar, adama öwrülermi?..

Ilki olar özüniň oguljygy Donaldy alyp Sumatra adasyna barmagy meýilleşdi...

Dowamy »

287 11
Täzelikler, 1 week ago


****

Türkiýede Midas atly pişik dogabitdi genetik anomaliýa sebäpli internet ýyldyzyna öwrüldi we öz öýüni tapdy.Pişigiň suraty we wideolary Instagramda ýerleşdirildi.

Kadrlarda onuň gulagynyň içinden ýene kiçi gulagynyň barlygyny görmek bolýar.

Ladbible portalynyň ýazmagna görä,kiçi gulaklar pişigiň eşitmegine päsgel berme...

Dowamy »

139 3
Täzelikler, 3 weeks ago


****

Maýk Taýson - Ewender Holifild


Boks janköýerleriniň hemmesine diýen ýaly belli hekaýa.Taýson birinji söweşde ýeňildi,ikinji söweşiň üçünji raundynda klinçde kellesini garşydaşynyň egnine goýup,Ewanderiň gulagyny dişläp aldy we derrew üzülen gulagyň bir bölegini ýere tüýkürdi.Täsin ýeri lukman söweşi dowam etdirmäge rugsat ber...

Dowamy »

251 8
Sport, 1 month ago


🥊

Artur Abraham - Edison Miranda


2006 ýylda IBF ugry boýunça dünýä çempiýony Artur Abraham öz kemerini kolumbiýaly Edison Mirandadan gorady.Söweş «ringdäki uruş»a öwrüldi.Dördünji raundda Miranda Abrahamyň äňini iki ýerinden döwdi,ýöne ol söweşi dowam etdirdi. Miranda özüniň «грязний» söweşi üçin derrew 5 açkodan mahrum boldy w...

Dowamy »

126 0
Sport, 1 month ago


****

Arturo Gatti - Аlfonso GomesGatti ringde hakyky urşujydy,ýöne bu organizimi örän ýadatdy,şonuň üçin ol Alfonso Gomes bilen söweş geçirýän wagtynda ondan diňe mert ýürek galypdy.Gomes özüniň üstünliginden peýdalanyp,bütün söweşiň dowamynda güýçli urgular berdi we ýedinji raundda Gattini germewe gysyp äň bölegine güýçl...

Dowamy »

140 1
Sport, 1 month ago


****

Hasim Rahman - Ewander Holifild


Rahman 5 nji raundda Lennoks Lýuisi nakauda giderip,bütin dünýäni haýrana goýupdy,emma garaşylyşy ýaly ol rewanş söweşinde iňlise ýeňildi. Çempiýonlyk söweşine täzeden girmek üçin,Rahman goja Holifilde garşy söweşmegi karar etdi,ýöne bu nädogry karardy. Ilkinji raundlarda Holifild tötänden garş...

Dowamy »

146 2
Sport, 1 month ago


****

Erik Morales - Markos Maýdana2011 ýyldaky söweş.Birinji raundda Morales apperkot geçirýär we gözleri çişip gidýär.
Ahyrynda çiş şeýle bir ulalyp gidýär weli,4 raunddan başlap Erik bir göz bilen söweşi dowam etdirýär.Şeýle-de bolsa ol ajaýyp söweşýär we diňe eminleriň gelen netijeleri sebäpli ýeňilýär.-114:114...

Dowamy »

173 8
Sport, 1 month ago


****

Microsoftyň esaslandyryjysy Bill Geýts 1977 ýylda Nýu-Meksimada ýol herekediniň düzgünlerini bozanlygy üçin ele düşüpdi👆

📌Ýokary tizlikde we sürüjilik şahadatnamasyz maşyn sürenligi üçin.

📌Gyzyl yşykda hereketlenendigi we sürüjilik şahadatnamasyz maşyn sürendigi üçin şu ýyly ikinji gezek ele düşdi.

*Şol...

Dowamy »

362 18
Täzelikler, 1 month ago


****

Ýadro fizigi Abdulkadyr Han 86 ýaşynda wepat boldy.Bu hakda Ary News bu gün merhumyň garyndaşlaryna daýanyp habar berdi.

Hanyň hormatyna birnäçe hatyra çäreleri geçirildi.

*Päkistanyň atom bombasynyň atasy-jaýyň jennetden bolsun!

Dowamy »

320 26
Täzelikler, 1 month ago


****

Germaniýada 100 ýaşly öňki konslager goragçysy sudlanýar.


Prokuratura maglumatlaryna görä, 1942-1945 ýyllarda Ýozef F."bilkastlaýyn we öz islegi bilen" 3500 den gowrak Zaksenhauzen tussaglaryny öldürmekde gatnaşan.Dowamy »

333 5
Täzelikler, 1 month ago


****

Dubaýyň 1950-nji ýyldaky görnüşi

Dowamy »

386 9
Täzelikler, 1 month ago


****

Muhammet pygamberimiziň (s.a.w) karikaturalarynyň awtory,75 ýaşly şwed Lars Wilks we onuň sakçylary öz ulagy bilen ýük ulagynyň çakyşmagy netijesinde wepat boldular.Bu hakda 3 oktýabr,ýegşenbe güni SVT neşiri mälim etdi.

Aýdylmagna görä,waka ýegşenbe güni Şwesiýaň günortasyndaky Markarid munisipalitetinyň golaýyndaky YE4 trassasynda...

Dowamy »

315 5
Täzelikler, 1 month ago


****

Şahruh Hanyň uly ogly 23 ýaşly Arýan Han Bombeýdäki Cordelia Cruises gämisinde geçirilen reýdden soň Narkotik maddalary kontrol ediş býurosy tarapyndan tussag edildi.

Maglumatlara görä,Bolliwud ýyldyzy Şahruh Hanyň ogly Arýan Han narkotopara goşulypdyr.Arýan Han 7 kişi bilen bile 2021 ýyl 2 oktýabr güni Bombeý-Goa ugry boýunça syýaha...

Dowamy »

357 4
Täzelikler, 1 month ago


****

Çeçenistanyň ýolbaşçysy Ramzan Kadirowyň uly gyzy Aýşat Kadyrowa Medeniýet ministri wezipesine bellenildi.

" Ol Çeçenistan Medeniýet ministriniň birinji orunbasary bolup işlän,bu bölümi dolandyran.Aýşat Çeçenistanyň Medeniýet ministri wezipesinde mündan beýläk hem möhüm netijeler gazanjagna ynanýaryn", - diýip ýazdy parlament spikeri...

Dowamy »

251 4
Täzelikler, 1 month ago


****

HHRyň Ýewropa gaçyp giden öňki sülçisi Hytaý hökümedi musulman uýgur tussaglaryny aýyplaryny boýun aldyrmak üçin nähili gynaga salýandyklarny suratlandyryp berdi. Ofitser Szyan bilen söhbet(onuň asyl at-familiýasy däl ) CNN tarapyndan ýazylyp alyndy.

Öňki sülçiniň aýtmagna görä,tussag edilen uýgurlar terrorizm aýbyny öz boýnuna alma...

Dowamy »

521 54
Täzelikler, 1 month ago


****

Ukrainada hukuk-goraýyş organlary kämillik ýaşyna ýetmedik gyzy zorlan erkek hakda habar berdiler.Sud prokuroryň haýyşyna görä ony tussag etmek görnüşdäki ätiýäçlyk çäresi saýlandy. Bu hakda Kiýew şäher prokuraturasy habar berdi.

Barlag maglumatlaryna görä,2021 ýyl 2 oktýabrda aýaly bilen aýrylşan we ýeke özi ýaşaýan gümanlanýan 14 ý...

Dowamy »

328 4
Täzelikler, 1 month ago


****

Hyratdaky talibanlar ogrularyň jesedini köpçülige görkezdiler.

Aamaj News maglumatlaryna daýanyp habar berilmegne görä,iki jenaýatçy ogurlyk maksadynda öýe girmekçi bolanda Anaba etrabyny ýaşaýjysy tarapyndan öldürilen. Üçünjisi gaçmagy başaran.

Taliban öz usulynda jenaýatçylaryň jesetlerini ekskowator kowçasyna asyp g...

Dowamy »

344 8
Täzelikler, 1 month ago


???

Saýtyň gyzygy gaçypdyraý.Hany öňki agzalar nirede siz?!

Dowamy »

412 28
Täzelikler, 2 months ago


****

Hindistanyň Bambeý şäheriniň polisiýasy 28 sany erkek kişini 15 ýaşly gyzy köpçülükleýin zorlamakda güman edip tussag etdi.

Bu hakda habar ýaýradan "BBC News"yň ýazmagna görä,gümän edilýänler birnäçe aýyň dowamynda yzgider jebir çekeni zorlap gelipdirler.
Ýanwar aýynda hindistanly ýetginjek ýaş ýigit ony jynsy gatnaşyk geçirmä...

Dowamy »

411 7
Täzelikler, 2 months ago


****

Eýran ýadro taslamasynyň ýolbaşçysy diýip atlandyrylýan alym Mohsen Fahrizoda Ysraýyl ýörüte hyzmaty "Mossad" agentleri tarapyndan öldürildi. Olar kast edilşigi ýörüte ýasalan robotyň kömegi bilen amala aşyrdylar. Bu hakda The New York Times neşiri Amerika, Israýyl Eýran resmileri hem-de operasiýa jikm-jiklikleri (подробность) bilen tanyş bolan raz...

Dowamy »

423 15
Täzelikler, 2 months ago