*****


Sag tarapdaky Li Redmond " iň uzyn dyrnakly " adyna eýe öňki rekortçy we Melwin But - häzirki rekort eýesi. Onuň dyrnaklary 9 metr uzynlykda. Li Redmond bolsa 2010 ýylda awtoulag heläkçiliginde dyrnaklaryny ýitiripdi.

Dowamy »

493 0
Täzelikler, 1 year ago


*****

«Ajaýyp asyr (Великолепный век)» teleserialyny görenleriňiz bar bolsa bilýänsiňiz, soltan Süleýmanyň Mahydöwrandan bolan ogly Mustapa temasyna aýratyn orun berilen. Serialda şazada batyr, akgöwün, dogry sözli we mähriban ynsan hökmünde suratlandyrylýar. Taryhda bolsa munuň tersi bolupdyr. Mustapa hiç wagtam mähriban ynsan däldi. Sowukgan, rehimsiz,...

Dowamy »

880 2
Täzelikler, 1 year ago


*****

Ranawaluna Birinji taryhda dünýäniň iň ganhor we zalym hökümdarlaryndan biri hökmünde häzirem ýatlanýar. Eger Gitler,Stalin,Mao onuň ganhorluklaryny gözi bilen gören bolanlarynda öz eden "işleriniň" hiç zatdygyna gaty namys ederdiler. Hawa, zalymlykda,ganhorlukda Ranawalunadan geçjegi ýokdy...

Ranawaluna 1788 ýylda daýhan maşgalasyn...

Dowamy »

987 1
Täzelikler, 1 year ago


*****

Ýokarky suratda Diana Douns we onuň üç sany perzendi. Häzir bolsa diňe ikisi diri.
Emma wakanyň ortasyndan başlamalyň.
Diana dört doganyň iň ulusydy. Ýaşlygyndan kejir we lälik bolup ulaldy. Soňra ata-enesiniň göwnemedik ýigidi Stiwen Dauns bilen duşuşyp başlady. Olaryň gatnaşygy ýygjamlaşypdy. Ahyry durmuşam gurdylar.

Dowamy »

831 1
Täzelikler, 1 year ago


****

Gevin Pikok “CHelsi”, “KPR”, ”Nyukasl” kluplarynyň öňki ýarym goragçysy. 90-ýyllarda Gevin şu kluplarda ýüzlerçe oýunlarda gatnaşypdy. Şeýle-de birnäçe kiçi kluplarda hem top depdi. Hususan,1989 ýylda Harri Rednapp ony 250 müň funta "Bornmut" üçin satyn alýar.1993 ýylda Gevin'i "Nýukasl"dan "Çelsi" 1.5 milliona satyn alýar.


<...

Dowamy »

600 2
Sport, 1 year ago


****

Häzirki zaman MMA äleminde köp janköýerlere Habib Nurmagomedow hemde Konor Makgregoryň ady gyzykly.

Ýöne,şeýle bir urşujy bar,onuň eden işiniň häzirki döwürde hiç kim hötdesinden gelip bilenok.XXI asyryň ilkinji on ýyllygynyň iň güýçli urşujysy, 2003-2010 ýyllaryň dowamynda MMA äleminde iň meşhur sportçy. «ESPN», «Sherdog», «Full Con...

Dowamy »

798 0
Sport, 1 year ago


****

1. Pýotr l arakhorluga garşy gyzykly göreş usulyny oýlap tapypdyr. Arakhory agramy 7 kg bolan medal bilen "sylaglapdyrlar". Medaly hiç wagt boýnuňdan aýyrmaly däl eken (aragyny goýýança). Aýyranyny bilseler ýa-da eşitseler jeza beripdirler.

2. Taýlandyň gimnini rus kompozitory ýazypdyr.

3. Dünýädäki iň gysga wagt dowa...

Dowamy »

924 0
Täzelikler, 1 year ago


****

Suw daşgyny, tupan,ýer titremeleri ýaly tebigy hadysalar dürli döwürde,dürli ýerlerde ynsan ömrüne zamun bolan esasy apat hasaplanýar. Emma 1952 ýyl Londonda suw daşgyny ýa-da ýer titremesi däl-de ümür (туман) sebäpli 12 müň kişi wepat boldy.

1952 ýyl 5 dekabr güni şemalsyz, sowuk howa wagtynda Londona antisiklon ýapyrylýar,netijede...

Dowamy »

966 5
Täzelikler, 1 year ago


****

1960 ýyl 12 oktýabr. Ýaponiýa

Ikinji jahan urşundan soň Ýaponiýada jemgyýet ikä bölündipdi: çepçi güýçler -ABŞ bilen ylalaşyga garşy çykan kommunistler,sagçylar bolsa "Hytaý duşman,ABŞ bolsa dost" diýen pikiri öňe süren kapitalistlerdi.

Inedziro Asanuma (Yaponiya Sosialistik partiya-çepçi güýçleriň öňbaşçysy) çykyşy wa...

Dowamy »

690 3
Täzelikler, 1 year ago


****

Fidel Kastronyň uzak ýyllyk howpsuzlyk gullugynda işlän Fabian Eskalanteniň aýtmagna görä, Kubaň baştutanyna garşy jemi 638 gezek kast edilşik gurnalan we esasan ABŞnyň Merkezi razwetka gullugy tarapyndan. Kast edilşik usullary örän başgaçady: zäherlemek, sowgat hökmünde berilen partlaýjy sigaret,kastýuma siňdirilen kömelek infeksiýasy.Ýöne her gez...

Dowamy »

790 4
Täzelikler, 1 year ago


****

1. 100 000 (ýüz müň) dollarlyk kagyz pul 1934 nji ýylda çykarylýar.

2. Dollara reklama ýerleşdirmeklige 2004 nji ýyly rugsat berilýär.

3. Häzir 500 ýewrolyk kagyz pul dünýädäki iň meşhur banknot hasaplanýar.

4. 1 mln dollar diňe ýüzlüklerden ybarat bolsa,10 kg agyrlykda bolýar.(Barlap gördüm şuny☺️)

Dowamy »

787 3
Täzelikler, 1 year ago


****

Angliýa Liga Kubogynyň finalynda "Liwerpul" penaltilar seriýasynda "Çelsi" ni utdy. Oýnyň esasy we goşulyp berlen wagtynda hasap açylmady. Penaltiler seriýasynda bolsa"gyzyllar" 11:10 hasabynda ýeňiş gazanyp,baş baýragy ele saldylar.

Ýöne klup bu çempiýonlyk üçin uly bir girdejä eýe bolmazlar. Ýeňiji topar bary-ýogy 100 000 funt-ster...

Dowamy »

491 0
Sport, 2 years ago


****

Her bir futbolçy owadan gol urmak isleýär,ýöne öz derwezesine däl.
Zenanlaryň futboly boýunça SheBelieves Cup halkara ýoldaşlyk duşuşygynda ABŞ milli ýygyndysy Täze Zelandiýany 5:0 hasaby bilen ýeňdi.

Duduşykda gyzykly waka boldy. "Liwerpul" zenanlar kluby we Täze zelandiýa milli ýygyndysynyň goragçysy Mikeýla Mur öz derwezesi...

Dowamy »

710 3
Sport, 2 years ago


****

Süýji ukyda ýatyrdym weli jaň geldi,alaçsyz turmaly boldum( ýogsa mundan öň öçürip goýýadym ýatamda. Şu gezek ýad'a düşmändir)
Gelen jaňy alaçsyz aldym. Aňyrdan tanyş ses geldi.
- Alo gowmy ýagdaýlaň bratişka,giç ýagşy?
- Gowy,giçden soň aýlamadyk ýagşy. Kim sen?
- Tanamadyňmy,Klopp men,Ýurgen Klopp.
- How ýaşok,e...

Dowamy »

1118 1
Täzelikler, 2 years ago


???

Indi haýsy nik populýarnyý bolarka? 🤔

Dowamy »

1001 7
Sorag-jogap, 2 years ago


???

"Men işleýän,zähmet çekýän,döredýän. A ol bolsa meniň eden işlerimi,zähmetimi,döredenlerimi sähel salymyň içinde ýok edýär. Men işlemäge,gaýtadan döretmäge ýaltanamok,ýöne her gezekki işimden soň ömrümiň bir bölegni ýitirýän,ana meni gynandyrýan zat şol. Iň erbedi,ol meniň hemişe ýanymda".


Sorag: ol ikisi näme?

...

Dowamy »

732 13
Sorag-jogap, 2 years ago


****

Eýranly boksçy Muhammad Jawad Wafaýi-Sani ölüm jezasyna höküm edildi.
Ol 2019 ýylky hökümete garşy çykyşlara gatnaşypdy. Ony hökümet binalaryny otlamakda günäkärleýärler. Internet ulanyjylar ony bagyşlamaklaryny, janyny halas etmeklerini soraýarlar. "Твиттер"de #SaveMohammadJavad heştegi peýda boldy.

Mundan başga-da, 2020 ýyly...

Dowamy »

693 9
Täzelikler, 2 years ago


****

Hytaýyň Sohu portalynyň alypbaryjysy Gara deňizden Amerikanyň soňky F-35 bombardirleriniň köpçülikleýin howa hüjümine Moskwanyň "jogabyny" çaklady.

Awtoryň bellemegine görä, hüjüm hereketleri bolan ýagdaýynda Nato "ullakan sýurprize" duçar bolar - Krymda ýerleşdirilen S-300PM-2 howa hüjümlerinden goranyş ulgamlary.

200...

Dowamy »

631 2
Täzelikler, 2 years ago


****

1. Putin Leningrad Döwlet uniwersitetiniň talyby bolanda,onuň maşgalasyndakylar lotoreýa oýnap «Запорожец» ulagyny utýarlar. Ulagy Putine sowgat edýärler. Wladimir ulagy öran gaty sürýärdi. Emma bir gezegem ulag heläkçiligine (awariýa) uçramaýar. Dogry, günleň birinde kimdir biri duýdansyz «Запорожец»iň teýine özüni oklaýar. Putin durup, ulagdan dü...

Dowamy »

811 4
Täzelikler, 2 years ago


****

"Talyplaryň" öňki görnüşi.( Menem galmaýynda sizden☺️)

Dowamy »

590 7
Täzelikler, 2 years ago


****

Bu soragyň jogabyny dünýäniň diňe 1% adamy bilmäge ukyply. Sen şolara degişlimi? *Bellik:soragy üns bilen birinji gezekde okap dogry jogap bermegi başaranlar şol 1%e girip bilýäler. Soragy gaýtalap-gaýtalap "suwy çykýança" okap dogry jogap bereniň bolanok. Bir gezekde bilmeli.Diýeli siz pilot we şu gün ýola çykdyňyz....

Dowamy »

733 6
Sorag-jogap, 2 years ago


****

Bu synag Albert Enşteýn tarapyndan taýýarlandy. Bu synagy dünýädäki adamlaryň 2% niň çözüp biljekdigini aýdypdyr. Siz şol 2% girip bilersiňizmi?!
Şertler.
1)5 dürli reňkde bäş öý bar.
2)her öýde 5 dürli döwletden 1 adam bar
3)bu öýde ýaşaýan kişiler:
-üýtgeşik marka içgi içýärler.
-üýtgeşik marka çilim çeký...

Dowamy »

807 14
Sorag-jogap, 2 years ago


@soho agza üçin. (18+)

Heeý nostalgiýa...

Dowamy »

887 2
Täzelikler, 2 years ago


****

1. Osman imperiýasy 600 ýylyň dowamynda gülläp-ösýär. Şu wagtyň dowamynda köp sanly döwletler basylyp alynýar.
2. 16-17 asyrlarda osmanlylaryň basyp alan ýerleriniň möçberi 20 million kwadrat kilometre deň bolan.

3. Imperiýanyň demirgazyk serhedi häzirki Awstriýa,Polşa we Litwa ýerlerine çenli baryp ýetýär.

4. I...

Dowamy »

684 3
Täzelikler, 2 years ago


****

Iň täsin uruş!

1975 ýylda Uganda prezidenti Amin ABŞ garşy uruş yglan edýär.

Bir gün geçip, ol öz ýurdunyň ýeňişini yglan edýän metbugat ýygnagyny geçirýär.

Geň ýeri, Amerika resmileri uruş yglan edilenini bildilermikä? Mundan başga-da Birleşen Ştatlar kiçijek Afrika döwletine ýeňilen bolup çykýar...😊

Dowamy »

680 8
Täzelikler, 2 years ago