BESDIR (Poema) Mana yarady Sizem okañ

Haýwana mahsusdyr aç baş, dynç gulak,
Ynsana mahsus zat - döretmek, gurmak,
Döredilýän ýerde dynç almaz gursak,
Öň ene bagrynda
Dynç alşyň besdir.

Ýöremeli ýoluň gysgamy, uzak -
Durmak jenaýatdyr ýatýança ýürek.
Diýýärler: “Ýüregi aýamak gerek!”
Dogrudyr.
Ýöne öz aýaşyň besdir....

Dowamy »

246 2
Sorag-jogap, Perhat Sabirovv tarapyndan 4 months ago

Bu Nä Halat????

Alisher Nowaýynyñ "Leýli we Mejnunynda" sheýleräk ýeri bar. Mejnun ashyklyk derdine duçar bolanynda bir namaz okaýan bendäni görmän öñünden geçip gidýä. Namazhon ynsan, iki egnine salam bereninden soñ Mejnuny ýanyna çagyrýa we ondan : -sen namaz okaýan adamyñ öñünden ötip geçmeli däldigini bileñokmy - diýip soraýa. Bu sowala LEÝLINIÑ YSHKYNDA ÝANÝA...

Dowamy »

166 0
Sorag-jogap, Perhat Sabirovv tarapyndan 4 months ago

MAÑA SENIÑ GÖZLERIÑDEN GITME YOK!!!

Maňa — seniň gözleriňden gitme ýok.
Maňa — seniň sözleriňden gitme ýok.
Düşün, bu dünýede soňky güne çen
Seniň şatlyk hem gussaňa bagly men.
Seniň ýüpek gijeleňden gitme ýok.
Seniň aýdyň gündizleňden gitme ýok.
Bu garagol jahyllykdan giderin,
Ol hasaly gojalykdan giderin.
Çünki men olardan git...

Dowamy »

142 0
Sorag-jogap, Perhat Sabirovv tarapyndan 4 months ago

Admin kim ?

admin kim bu yerde ?

Dowamy »

205 0
Sorag-jogap, ™Serdar™ tarapyndan 4 months ago

Haýyş doganlam

Turkmenistanda instagram isledyan vpn gerek hayys.komek edin doganlam.bu yerde aytmasanyzam imo ýazayyn hayys.+99365447480

Dowamy »

305 4
Sorag-jogap, Akmyratakmad tarapyndan 4 months ago

" Umman " - ýüzlenme!!

Goşgylaryňy okadym özüň düzýänmi. Hasam gowy goşgularyň bar söýgi hak-da. Arman ýazýan goşgylaryňy botlor uzaldyp zaýalaýada.

admin@themug.ru

Dowamy »

349 5
Sorag-jogap, SEO mugallym tarapyndan 4 months ago

MASLAHAT BERIÑ

SALAM DOSTLAR MEN SIZDEN MASLAHAT SORAMAKCY. MEN OZIMI MYDAMA ERBET DUYYAN BOLMASA HEMME ZADYM YETIK HUDAYA SHUKUR YONE MEN DUNYEDEN TOYAN YALY BOLUP YORIN SHEYLE YAGDAYDA MEN NAME ETMELI NADIP ILE GOSHULMALY NADIP SHATLANMALY EGER MUMKIN BOLSA SHU SORAGA WAGT TAPYP MANA MASLAHAT BERIN?!

Dowamy »

411 9
Sorag-jogap, Perhat Sabirovv tarapyndan 4 months ago

NÄMÄ GEREK

Salam agzalar.šu ašakdaky ýazylanlaryň soňyna (näme gerek ? ) dp okarsyňyzda. - - - - - - kanun pozup düšseň polis radaryna, artyk gurläp tanyš gozlän bolan bolmak - - - - - - ene diliň unudup, rusča, turkče ya-da inlisče gurlän bolan bolmak - - - - - - toýda-baýramda , ile görunjek bolup, dost-ýarlaryňdan balak-köýnek alan bolmak - - - - - it uwla...

Dowamy »

316 3
Sorag-jogap, Perhat Sabirovv tarapyndan 4 months ago

BIR TANYŞYMYÑ HEKAÝASY

Bashy sheyle bashlady, Magazindi ish yerim. Azyk onum, harytlar, Sowda-satyg ishlerim. Garshymdaky magazin, Içinde bir nazenin, Ishleyardi men bilen Gonshy bolup gunuzyn. Gelip her gun irgozin, Salam berip geçerdi. Derrewem ishe bashlar, Magazinni açardy. Duhin ysy bark urup, Ysy heryan gezerdi. Duhi satyan ol gozel, Yurejigmi ezerdi. Kate penjira...

Dowamy »

310 0
Sorag-jogap, Perhat Sabirovv tarapyndan 4 months ago

ALKAŞ BOLSAÑYZ BU ÝERIK

Adam icende her kimde her-hili hereket bolarmys, garaz menin esitmisim boyunca, naprimer biri urus etya, beyleki yatasy gelya, yene biri wah heleyimmm diyya(eger oylenen bolsa)(a oglan bolsa aytjakdal), name un seyleka, wed adam icse ozuni bilmeyarem welin... siz su barada name pikir etyaniz???http://down-house.ru/uploads/posts/2008-12/1230105270_d...

Dowamy »

265 1
Sorag-jogap, Perhat Sabirovv tarapyndan 4 months ago

Enäniñ gyzyna haty

ejanin gyzyna haty: "mahriban gyzym,seyle gun geler men garraryn,sonda mana dusunjek bol,goldavym boljak bol...egerde nahar iyemde birden dokaysem ya da senin komeginsiz geynip bilmesem sabyrly bol,men sena shu zatlary nache yyllar ovredenimi unutma,egerde sen bilen gurlesenimde sol bir zady yuz gezek gaytalasamam,menin sozumi bolme..hacanda sen ch...

Dowamy »

304 1
Sorag-jogap, Perhat Sabirovv tarapyndan 4 months ago

Dostluk.ru

Dostluk pahyram gitdi oytyan kim name uchun beytdilerka????

Dowamy »

581 5
Sorag-jogap, another tarapyndan 4 months ago

ÝETIM OGLANYÑ OYLANMASY

Ir säher oýandym. Ýerbe-ýer bar zat. Göýä meñ gözlerim $atlykdan doly. Asmana garadym $eýle päkize, $onda-da göwnüme bir zat kem ýaly. Ýuwundym, ardyndym, garbandym biraz, howlukman ugradym dükana sary. Mähirli görü$dim adamlar bilen, $onda-da göwnüme bir zat kem ýaly. Gezelenje çykdym gözel o:bama, synladym durmu$y, ýodany-ýoly. Durmu$ gyzgalañda,...

Dowamy »

311 0
Sorag-jogap, Perhat Sabirovv tarapyndan 4 months ago

Admin barmy?

Admin bar bolsa ayyrayyn sho boty biderek zat yazyan? spam soobsheniya yazyan.

Dowamy »

349 1
Sorag-jogap, SEO mugallym tarapyndan 4 months ago

😒😒😒

Aý tüweleme, @eeacerash agza. Peýdaly maglumatlaryñy ýetirip dur.

Dowamy »

382 11
Sorag-jogap, Janyk tarapyndan 4 months ago

Söýgä ynanmaýanlar

Ilki bn hemmaňize gyzgyn salam !!! dogrysy söýgi kän her zada herhili söýgi bar ýöne söýgi diýemde hemmäňiziň göz öňüne esasy oglan bn gyzyň sögüsi gelendir. asyl şu temany açmagymyň sebabi söýgä ynanmaýanlar kimkä???Dowamy »

630 108
Sorag-jogap, (shyh)sho men tarapyndan 4 months ago

Taze geldim.

Salam hemmanize menem indi su saytyn agzasy.

Dowamy »

340 4
Sorag-jogap, Medine.01 tarapyndan 4 months ago

EJEJAN

ejejan saňa düşünip bilmän göwnüňe degen bolsam bagyşla meni. men seni örän söýýän, häzir hem bagryma basasym gelýär. sen dünýäde iň mähriban adamsyň. sen meni terbiýelediň. men ilkinji "eje" sözüni ýöne ýere aýtmadym! sen meni söýýäň, men bilýän. sen meniň ýaşamagymy isleýäň. men mynasyp bolaryn, eje, çünki sen meni dünýä indirdiň ahyry. meniň üçi...

Dowamy »

290 0
Sorag-jogap, Perhat Sabirovv tarapyndan 4 months ago

Men näme üçin günäkär

men hiçzat edemog-a.. näme üçin günäkär bolýan? -allah tagalla meni ýaradypdyr. oña şükür edýärin. yöne meni näme üçin jähenneme taşlaýar.. meniñ allah tagalla näme ýamanlygym bar, men hiçzat edemog-a.. - hiçzat etmeýänligiñ üçin seni jezalandyrýar.. -nädip? -sen sürüjimi? ulag sürüp bilýärmiñ? -hawa, sürüjilik şahadatnamam bar.. -sürüjiniñ işi näm...

Dowamy »

288 0
Sorag-jogap, Perhat Sabirovv tarapyndan 4 months ago

Cxa-Se.

Men du$manlarymy satamoK.
OlaRy kreÝne berip goýBerýän.😊😀😁

Dowamy »

277 0
Sorag-jogap, Cxase tarapyndan 4 months ago