CHAT ⤵⤵⤵

Hemme saytlar-a yapyk talyplar.comda çigit çigitlap gybat edaymesek 😎
15.01.2022.ý 20:55

Dowamy »

950 83
Sorag-jogap, BeZZaT. tarapyndan 2 years ago

Aliexpres.com

m.aliexprees.com saýtdan bir zat zakaz etsem getirip berýärlermikä (Türkmenistanyň içine).
Suratda bahasy (TMT diýip ýazyp dur, türkmen manatda bolýarmy şonda, TMT diýip dursa) 1,12 - 6,83 diýip dur, muňa nähili düşünmeli? 2 bahasy bar diýenimi?

Dowamy »

581 6
Sorag-jogap, Gurbanaly tarapyndan 2 years ago

****

Bu soragyň jogabyny dünýäniň diňe 1% adamy bilmäge ukyply. Sen şolara degişlimi? *Bellik:soragy üns bilen birinji gezekde okap dogry jogap bermegi başaranlar şol 1%e girip bilýäler. Soragy gaýtalap-gaýtalap "suwy çykýança" okap dogry jogap bereniň bolanok. Bir gezekde bilmeli.Diýeli siz pilot we şu gün ýola çykdyňyz....

Dowamy »

733 6
Sorag-jogap, Гость tarapyndan 2 years ago

****

Bu synag Albert Enşteýn tarapyndan taýýarlandy. Bu synagy dünýädäki adamlaryň 2% niň çözüp biljekdigini aýdypdyr. Siz şol 2% girip bilersiňizmi?!
Şertler.
1)5 dürli reňkde bäş öý bar.
2)her öýde 5 dürli döwletden 1 adam bar
3)bu öýde ýaşaýan kişiler:
-üýtgeşik marka içgi içýärler.
-üýtgeşik marka çilim çeký...

Dowamy »

807 14
Sorag-jogap, Гость tarapyndan 2 years ago

Ýyldyzlardan keleme sözler

Cardi B:
- Maňa ŞaZenan diýýänler, sagboluň, emma men ŞaZenan däl. Men ýöne pikirini göni aýtýan zenan...

Selena Medisson:
- Ýagşylyk etdiňmi, Ýamanlyga häzir boluň...

Mariah Kerri:
- Maňa sahnada gaz goýberdi diýip üstümden gülenlere soragym, siz nä hiç gaz goýbereňizokmy?

Angelina...

Dowamy »

654 9
Sorag-jogap, TrustORG tarapyndan 2 years ago

Aňkowlar we Gandonlar (oýlanma)

Garaz bu gün kitaphanada bir kitaby gözläp, kartotekadan kartoteka elim bilen çalt çaltdan göz gezdirip, kartoçkadaky awtor atlaryny çalt çaltdan derňäp durkam bir gyzyň sesi ünsümi özüne çekdi. Ses gelen tarapa bakdym.
Hol kabulhanaň agzynda, wrode talyp gyz, ýüz göz göws göt dyrnak pyrnak hemme zady kak paloženo şpaklýowkalanan, ýamalan we...

Dowamy »

904 43
Sorag-jogap, TrustORG tarapyndan 2 years ago

Arhiw 2017

Menem arhiwimdäkilerden paýlaşaýyn)))

Dowamy »

686 5
Sorag-jogap, Ahmedik_97 tarapyndan 2 years ago

Payeer

Salam oglanlar gyzlar maña kömegiñiz gerek.
Payeer koselyoga pul oklatjak bolyan welin kim oklap bilya oklayanlary bilyan bolsanyz maslahat berayin

Dowamy »

590 10
Sorag-jogap, Aganazarow tarapyndan 2 years ago

Komek edayiñ!

Biri-birinden guycli,komek etmage mydam tayyar agzalarymyz mañada komek edayiñ! "Sony" telefonum bar welin 2 gun bari zaryada goysamam ekrany acylanok.Zaryatda duran wagty gyzyl cyrasy yanyp-ocup duryar.(zaryatdan dolsa yasyl cyrasy yanyady).Name etmeli bilyan bolsañyz komek edayiñ?!

Dowamy »

679 19
Sorag-jogap, yekejam. tarapyndan 2 years ago

Haýyş!

Salam dostlar. Jelaleddin ahunyn Muhammet pygamberin a.s yasan ömri hakda aydan wagzlaryny nirden tapyp bolarka. Bir dost oglan soraýar.

Dowamy »

511 5
Sorag-jogap, Khanture tarapyndan 2 years ago

Bu dünýä.

Adamzat müň ýylda bir mlda ýetdi soň ýüz ýylda iki mlda ýetdi soň elli ýylda dört mlda ýetdi häzirem sekiz mlddan geçdi. Şu gidişine gitse ýene kyrk elli ýyldan otuz iki mlarda ýeter. Bu sözleri Jähennem diýip bir kinodan gördüm, pikirlendim, dünýäde adamyň sanyny azaltmak üçin kimdir birileri işleýä adamyň köpelmezligine täsir edýän ýaly. Ýene bir...

Dowamy »

669 3
Sorag-jogap, sapalybegenjow000000 tarapyndan 2 years ago

😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂

Ejeeee... Afrikadan daýzam gelipdir, diýýär😂

Dowamy »

891 11
Sorag-jogap, TrustORG tarapyndan 2 years ago

Khanture bu nebela beýle?!... "II"

⬇⬇⬇⬇⬇⬇⬇
2-nji bölüm 😀😀😜

Dowamy »

649 8
Sorag-jogap, BeZZaT. tarapyndan 2 years ago

...

Toylarda gutlag sozlerde:
- gelen gelin gayyn ena, gayyn ata "rakyply" bolsun!
diyilyanini kop eshdyan.
Rakyp - dushman diymek, mumkin terjimesini bilman diyyandirler.
Rakyp dal-de Ragib diymeli, ragib - wepaly, mahirli manysynda gelyan bolmaly...

Dowamy »

700 3
Sorag-jogap, soho tarapyndan 2 years ago

Khanture bu nebela beýle?!...

Khanture, bu nebela beýle?!...
On birlikler bilen üçlükler nebela?!...

Dowamy »

639 5
Sorag-jogap, Ahmedik_97 tarapyndan 2 years ago

HEMMA SALAM!!!

edil shu wagt ishleyan vpn bar bolsa aydayyn instagram,youtube acyan
hayys!!

Dowamy »

528 5
Sorag-jogap, zeyno tarapyndan 2 years ago

Şu surata kim nähili garaýar?!

Pikiriňizi aýdyp bilersiňiz...

Dowamy »

821 6
Sorag-jogap, sapalybegenjow000000 tarapyndan 2 years ago

#Sheylebirarzuw

Şu saýt açýaña ynha meselem, ýeketak.ru, dostluk.ru, yurekdesh.ru, soyguli.ru, ertir.net... we.ş.m
şonda ru domenleri tölegli. şoñ tölegini nirä tölemeli? we tölegleri näçe
oñ tölegini tölansoñ oña bir programmist hem gerek bolýandyr içini düzdürmäge.
nesip bolsa pulum köf bolso saýt açyp baryñyzy çagyrjak)

Dowamy »

723 23
Sorag-jogap, yyldyz. tarapyndan 2 years ago

🍀🍀🍀

Siziñ eliñize şularýalak mümkinçilik geçse. 3 sany bilet berilse eliñize. Ol biletler bilen nirä diýseñ gidip bolýar (daşary ýurt bolsun, òz yurduñ bolsun). ýöne 3 bilet.
Şol biletler bilen Nirä? We näme maksat bilen gitmek islärdiñiz?

Dowamy »

770 30
Sorag-jogap, yyldyz. tarapyndan 2 years ago

Pygamberimiz hakda dogrudyr öýdülýän 10 ýalñyşyñ birinjisi

PYGAMBERIMIZ HAKDA DOGRUDYR ÖÝDÜLÝÄN 10 ÝALÑYŞYÑ BIRINJISI

Pygamber dogulmazdan öñ, doglan wagtynda, ýaşlyk ýyllarynda adatdan daşary wakalaryñ bolandygy baradaky rowaýatlarda şeýle diýilýär:
"Pygamberimiz doglanda eýran kisrasynyñ köşklerindäki şemdanlar söndi, sütünler ýykyldy", "Ýaşlygynda depesinde bulut ýörärdi", "Pygambe...

Dowamy »

506 2
Sorag-jogap, TrustORG tarapyndan 2 years ago