Белки аранызда фильм гормеги сойужилер бардыр. Фильмин темасы: рухы ве беден тайдан кем чагаларын эне-ата, я-да якынлары тарапындан кемсидилен, азап берилен, гараз шолар ялы чагаларын психологиясы билен багланышыклы.
Мана шейле фильмлерин атлары(санавы) герек. Наче коп болдугыча шонча говы. Хайсы юрдункы болса-да тапавуды ёк.
Гайрат эдип комментарийде язайын!🙏. Кын горман, хериниз оз билянже фильминизин адыны язсаныз боляр!
Хемманизе онунден миннетдар достлар😊

Sorag-jogap, IMMKN tarapyndan 1 week ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir