Hatyra edebi 2

Hatyra edebi 2(Adam yogalanda,edilyan edim gylymlar barada).
Geçen gezeki blogyň dowamy
Mazar gazylanda dörän gum üýşmegine haýrandepe diýilýär. Merhum ýere dulanylmazyndan öň tabydy bilen haýrandepäniň ütüne goýulýar. Soňra merhumy ütüne ýapylan matadyr beýleki ýapgylary aýryp, diňe kepeni bilen içki öýde ýerleşdirjeklere alyp berýär...

Dowamy »

147 4
Edebiýat, 2 days ago


Aýda iýen at ýaly, günde iýen it ýaly

"AÝDA IÝEN AT ÝALY, GÜNDE IÝEN IT ÝALY "
Şu ýokarky söze siz nahili düşünýäñiz? Her kim öz pikirini aýtsa, beýan etse hoşal bolardym :)
21.11.2021 15:26

Dowamy »

258 9
Sorag-jogap, 1 week ago


Doglan gununiz bilen AndroidHacker🎉🎉🎉🎉🎉🎉

Bugün adaty günlerden tapawutly bir gün. Sebäbi bu gün talyplar.com saýtynyñ agzasy bolan @AndroidHacker-iñ doglan güni ýagny Rejep aga 😊
Doglan günüñiz bilen özümiñ adymdan tüýs ýüregimden gutlaýan! Ýaşyñyz uzyn bolsun!!! Güler ýüzüñiz hemişe Bagtdan dolup dursun! Işiñizde belent sepgitlere ýetmegiñizi arzuw etýän! Durmuşyñyzda hiç hili kyn...

Dowamy »

110 6
Täzelikler, 2 weeks ago


Göwher gaşly ýüzük #8( Jemleýji bölùm)

Göwher gaşly ýüzük #8
Hekaýa
Jemleýji bölüm
Ahmedik97 agzanyn "Göwher gaşly ýüzük "hekayasynyn dowamy
Döwranyñ özüniň hem yuregine ot düşeni üçin Tamaranyñ diýenini edip, Aýgüllere baryp gelmek üçin öýden chykyp gitdi.
Ýüreginde harasat gopan Aýgül yureginde nadip gelenini hem bilmedi.
Gapydan giren badyna...

Dowamy »

147 2
Edebiýat, 2 weeks ago


Hatyra edebi 1

Hatyra edebi.
Türkmeniñ ýaşaýşyň bir pursaty bolan ölim bilen baglanyşykly edep ulgamyna hatyra edebi diýilýär.Munuň özi dirileriň merhumlary sarpalamak edebidir.
Hernäçe ýaşasaň-da, dünýäniň kanunyna görä, bir gün amanadyňy tabşyrmaly.Őlüm bolmasa, dirilik hem bolmazdy. Ölüp bolmasa, doglup hem bolmazdy.
Diňe başlanmaýan ýol g...

Dowamy »

182 4
Bilim, 3 weeks ago


Fobiýalar

Fobiýalar
Sizde haýsy fobiyalar bar?!
Geliofobiya- bu gulki gorkusy. Gulki, akyl we beden saglygymyz ucin gaty peydaly hereket, yone geliofobiya ducar bolanlara gulmek ya-da gulyan adamlaryn towereginde bolmak, tersine, uly gorky we alada doredyar

Singenesofobiya- Garyndaşlardan gorkmak

Ablutofobiya-Suwa...

Dowamy »

364 12
Bilim, 4 weeks ago


Ýekejämiz üçin doglan gün gutlagym!!!

ÝEKEJÄM üçin ýörite gutlag🥳🥳🥳
Talyplar.com saýtymyzyñ ýekejesi doglan günüñiz bilen tüýs ýüregimden gutlaýan. Ýeneki ýyllarda hem şeýdip doglan günüñizi gutlamak miýesser etsin.
Iki bilen size jan saglyk arzuw etmäge rugsat beriñ!
Soñundanam ýaşyñyz uzyn bolmagyny arzuw edýän!!!
Her säher bilen dogýan gün size bagt, şatl...

Dowamy »

405 25
Täzelikler, 1 month ago


Düýş.

Düýş
J.I.Kustonyň tymsalyna ýanama
Şu günler üýtgeşik duýga sepleşdim,
Düýn düýşümde ýylan bilen gepleşdim.

Diýdim "Zäher neçüýn saňa berildi,
Çakan zadyň sagat geçmän serildi.

Aýaksyzam bolsaň batly ýörediň,
Adamzada gorky bolup dörediň.

Bize berlen bolsa köp bordy der...

Dowamy »

218 5
Edebiýat, 1 month ago


???

Salam gic yagshy!
Duynden bari sizde hem svyaz gowy ishlanokmy?
Bizde 2gunden bari svyaz gowy islanok birine jan edyan welin eli ocuk beryar we derrew ulgamda diyip sms gelyar. Son jan edyan gudok gidyar alynyar jaň yone gurlesip bolanok sesi gowy esidilman bolunip bolunip gelip gidyar.
9.10.2021 21:21

Dowamy »

309 15
Täzelikler, 1 month ago


TALANTLAR

TALANTLAR

Her kim öz ugruna talantdyr,talant!
Bu dünýede talantlary gözledim.
Ähli ýalançydan edýärin talap
Goý,olar talantly ýalan sözlesin.

Balerina sahna çykyp,galdyrap,
Ölýän guw ömrüni aýaklanynda.
Men oňa diýýärin talant sen, talant!
Güller bitsin näzik...aýaklaryňa.

Dowamy »

129 2
Edebiýat, 1 month ago


Tüýs gözýaşyň😢 wagty :'(

*Tüýs gözýaşyň wagty.*
Haçanda,içiňdäki bar duýgulary jemläp,olary birine görkezmek niýeti bilen olaryň ählijesini ýekeme-ýekän WORD formatyndaky dokumenta ýazyp, soňam kompýuteryň zerarly ähli ýazanjaňy ýitireňde...
Haçanda gowy görýän we janköýerlik edýän sport toparyň eýýäm näçinji ýyl bäri hiç zat utmanda...
Tüýs göz ýaşyň...

Dowamy »

296 14
Edebiýat, 1 month ago


Owadan sözler...

Owadan sözler...
Aÿratyn dilde gürläris, emma meñzeş dilde dymarys...
**
3 sany zat adamy ÿadadÿar: Bagyşlamak, Gaharyñ gelip dyrka dymmak, Bolmajagyny bilibem arzuw etmek..
**
Owadany owadan edyän edepdir, edep bolsa owadany söymäge sebäpdir...
**
Gideniñ yzyndan nokat goÿuñ. Indiki geleniñ ady Baş...

Dowamy »

303 4
Edebiýat, 1 month ago


"GSM"-Goşgy saýlaýan maşyn.

"GSM"-Goşgy saýlaýan maşyn

Bir gije ýatyrdym tünüň ýarynda.
Giripdir düýşüme mojuk bir ahwal:
Bir äpet maşyn dur redaksiýada.
Aşagynda bolsa – üç aýak stol.
“Bu niçiksi maşyn?”
Berdim men sowal.
Diýdiler: “Goşgyny saýlaýan maşyn”

Her anna gününde indiden beýläk
Näçe goş...

Dowamy »

171 6
Edebiýat, 2 months ago


Ajy şokoladyň peýdasy

Ajy şokoladyñ peýdasy.
Alymlaryň geciren barlaglarynyň netijesinde gara şokoladyň uly ýaşly adamlaryň saglygyna oňyn täsir edýändigi ýüze çykaryldy. 50 ýaşdan 64 ýaş aralygyndaky 50müň meýletinçiniň gatnaşmagynda geçirilen barlaglarda önümi yzygiderli sarp etmegiň akyl ýetirme ukybyňy ýokarlandyrýandygy anyklanyldy.
Mundan başga-da aj...

Dowamy »

160 1
Täzelikler, 2 months ago


Garşylaň gyzlary

Owadan siz, gyzlar, gözel siz, gyzlar,
Siz gülleň eýesi, guşlaň eýesi.
Hüşermäň oglanlar, göriplik etmäň,
Gözellik gyzlaryň baky mirasy.
Görýäs biz olary uly ýollarda,
Görýäris zawodlaň gyzgyn sehinde.
Görýäris asmanda, görýäris suwda,
Şadyýan gözlerin gyzlaň her günde.
Gyzlar baş darýarlar aý...

Dowamy »

338 16
Edebiýat, 2 months ago


Öwrüm-dördünji bölüm:Ykbal ýazgydy

Soha aga beyleki bolumleri okaman ahlisini tutush okajak diyipdiniz yaly yalnyshmasam. Arkayyn okap bashlaberin sonky bolumi.
Häzirki
okajak wakaňyz hakyky durmuşdan alynan. Şol sebäplem nerwy gowşak adamlara
okamaklygy maslahat beremok. Hekaýa-dan erbet paýynç sözler aýrylan.


 Öwrüm, hemmelere gyzykly b...

Dowamy »

315 6
Edebiýat, 2 months ago


Bendäm bendäme sebäp...

Bendäm bendäme sebäp...


Goňşy obada ýaşaýan Geldi agamyň ogul öýerip, toý tutýandygy üçin, biziňkileriň hemmesi eýýäm toýa gidipdi. Men iş ýerimde birazrak eglenip, toýa gijräk gitmeli boldum. Ýöne ýeke çykmaga çekindim-de, joram Gülnäzden özüme ýoldaş bolmagyny haýyş etdim. Onuň ene-atasyndan rugsat alyp,  ýola düşdük.

Dowamy »

401 12
Edebiýat, 2 months ago


Öwrüm. Üçünji bölüm.

Durmuşyň
agyr synaglaryny geçen Röwşen üçin hemme zat gutaran ýaly boldy. Oglan öňki
halyna dessine gelip bilmedi. Onuň saglygyndan başga Aýgözel aladady. Şu wagt
Röwşene oturmak bolanok, mundan öň bolsa hatda ýerinden galyp ýöremek hem
bolmaýardy. Ýadynda aýdym bolup galan Aýgözel at gaýtalanyp dur. Onuň ýakymlyja
...

Dowamy »

329 11
Edebiýat, 2 months ago


Meniň gelnim.

Meniň bir gelnim bar.
Şeýle bir gelin-
Beýle ajap gelin dünýäde ýokdur,
Şeýle bir naharlar bişirýär welin,
Kekre-de oň ýanda tagamlyrakdyr.

Aş bişirse-şerebedir şerebe.
Çapady bişirse-duran bir daşdyr.
Emma ӧzi weli şeýle gӧmegeý.
Özünem ýaş weli,
Gelnimem ýaşdyr.

...

Dowamy »

342 13
Edebiýat, 2 months ago


Öwrüm. Ikinji bölüm

Dowamy
...gijesi
bilen ýatmadyk Röwşen daňa golaý namaz wagty başlamanka uka gitdi. Sebäbi onuň
gözlerine ýaňky näbelli, ezraýyl diýilýän zat kellesine gelip durdy. Ertesi
turanda öz gören düýşi barada kime aýtjagynam bilmedi. Agşamky görülen düýş
barada gün ýaşanda aýtmalydygyny welin bolsa bilyardi.

Dowamy »

355 8
Edebiýat, 2 months ago


@kwazimodalar

Kwazimoda nikinden giryan mahluklar ne ozuniz blog doredyaniz. Blog acan agzalaryn blogyny hem bulayanyz name gecyar elinize sizin? Name yamanlyk etdik beyle bolmajak sozleriniz bilen bloglary bulayanyz? Dogrymy su edisihiniz indi? Utananyzokmy siz? Utanc diyen zady bilyanizmi ozi? Aslynda ahli zada nikin kodyny paylan gunakar. Iki uc adamyn ustund...

Dowamy »

478 35
Sorag-jogap, 2 months ago


Öwrüm. Birinji bölüm

Essalamaleykum Nexttm agzalary dostlar doganlar!!! Men ozimin Ilkinji "Owrim" atly durmushdan alynan mowzugymy sizin bilen paylashmakcy,elbetde bu mowzugy on okan agzalarymyz hem bardyr,shondada bu durmushy wakany okan adam gaytalap yene okasy gelyar we shonun ucin sizin bilen paylashmagy dogry bildim! Häzirki okajak bolýan wakalaryňyz hemmesi haky...

Dowamy »

451 18
Edebiýat, 2 months ago


Ari

Salam hormatly saytdaslar :) Gic yagsy gowmysynyz? Arman islap su wagt yadawlygy cykaryp otynyzmy?
Ari her biri sowgatly!
Sizede nesip etsin. Kir yuwujy serisdeleri satyn alyp utush gazananynyz barmy? Biz tarapda smartfon sagat, blendr, telefon utush gazananlar bar duyn bizden hem cykdy sowgat name sowgat cykandyr diyyaniz? Elbetde t...

Dowamy »

372 16
Täzelikler, 2 months ago


Endamyň tikenekleýän bolsa...

Endamyň tikenekleyan bolsa.
Kate endamyn jumsuldap gitmegi, derinin tikenek-tikenek bolmagy kop adama tanys duygudyr. Bu hadysa maydaja duwunjiklerin doreyandigi ucin halk arasynda "gaz derisi" diylip atlandyrylyar. Lukmancylykda seyle alamat "paresteziya" diyen at bilen bellidir. Ol seyle bolup gecyar: sac kökjagazlarynyn myşsalary periferi...

Dowamy »

198 2
Bilim, 2 months ago


Doglan günüň gutly bolsun Ladajyk! Uzak ýaşa :)

Doglan günüň gelen ynha ýyl geçip,
On sekiz ýaşyňa basypsyň gadam.
Geljekde haýsy kär bolsa ýoldaşyň,
Bolgun sen abraýly, il söýer adam.

Bolup mydam ene-ataň guwanjy,
Bolup doganlaryň arka daýanjy,
Dile getirip göwündäki buýsanjy,
Doglan günüň bilen gutlaýan seni!

Arzuwlar aýd...

Dowamy »

618 76
Täzelikler, 2 months ago