Doglan günüñ bilen!!!!

Salam talyplar.comyn agzalary bu gun yene bir saytymyzdaky agzamyzyn doglan guni eken. Sohbet Abdullayew doglan gununiz gutly bolsun uzak yas bagtly durmus arzuw edyan. Yureginizde beslan arzuwlarynyza yetin! Dine ustunlik yaranynyz bolsun. Masgalanyza at-abrayly oglan bolup yetisin!!!!
30.03.2021 9:58

Dowamy »

170 16
Täzelikler, 1 week ago


Doglan guniniz bilen Pegas☺

Doglan guniniz bilen gutlayan Sapa aga islerinizde ustunlik arzuw edyan. Yasynyz uzyn gorjeginiz gowylyk bolsun. Taze yasynyz hem gutly bolsun. Вы лучший истинный мужчина! Я вас желаю удачи, любви, счастье 🎉🎉🎉 Menden size kicijik sowgat🎁 Sapa aga 🎂 Elmydama gulup gezin.
30.03.2021 0:00

Dowamy »

240 22
Täzelikler, 2 weeks ago


Kitap bolsun baş dostuñ...

Suyji bolyar ekip iysen, manlay derin dokup iysen! (Kayum Tanrygulyyew, "Igde").
~~~
Esasy zat-ynam. Ynansan, ahli zat gowy bolar. Hatda oz pikir edisinden hem gowy bolar. (Mark Twen, "Tom Soyerin basdan gecirenleri").
~~~
Ozune baha bermek, beylekilere baha bermekden has kyndyr. Eger-de ozune dogry baha berip bilsen, di...

Dowamy »

115 3
Edebiýat, 2 weeks ago


"Dogan dogana gerek..."

Aradan ence yyl gecen hem bolsa, dademin uly ayal dogany Ogulbibi ejekemin dilinden hali-sindi esiden:"Dogan dogana gerek, dogansyz dunya biderek" diyen sozleri hazirem gulagymda yanlanyp dur.
Dadem dagy uc dogan. Orazbibi olaryn korpesi. Bular ene-atadan ir yetim galyarlar. Dadem kawagtlar:"Bizin duldegsir gonsymyz rus ayalydy. Ejemin hacan...

Dowamy »

139 1
Edebiýat, 2 weeks ago


Doglan günüñ bilen!!!!

Salam www.talyplar.comyn agzalary gich yagsy bu gun saytymyzdaky Mr_arsen yagny Arslanyn doglan guni. Doglan gunun gutly bolsun uzak yasa gorjegin gowylyk bolsun yeneki yylarda hem bileje gutlarys diyip umyt edyan. Isinde, okuwynda ustunlik arzuw edyan. Guller yuzune hic wagt solmasyn. Taze yasyn gutly bolsun. Esasy janynyn sag bolsun ejen-kakana w...

Dowamy »

214 29
Täzelikler, 4 weeks ago


Soraglar

1.Yuz yyllyk urus nacenji yylda bolyar?
2."Пришельцы" kinosynyn rejisyory kim?
3."Menin dostum Melegus" powestinin awtory?
4.Biologiya adalgasy nacenji yylda kim tarapyndan ylma girizildi?
5.Oguz hanyn weziri kim?
6.Despicable me-Гадкий я yagny minions multiserialy haysy yurdun multiserialy?
7."Ну, погоди"...

Dowamy »

270 18
Sorag-jogap, 4 weeks ago


Komek edin!!!

Telefonyn yuzunde kody bardy son sol kody acjak bolup synanysyp su yagdaya getiripdirler name edip bolya komek edin agzalar

Dowamy »

432 54
Sorag-jogap, 1 month ago


Mährijemal(Nowella)3#

Men muny sana birmahal aytmalydym, yone wagt geler, hemme zat oz-ozunden yerbe-yer bolar oytdum. Men hazir, su pursatda meselani ozumin cozmelidigime dusundim-diyende, Mahrijemalyn elinden tasdanam telefony gacypdy. Ol yene ozuni dursap, dinlemegini dowam etdi.
-Mahrijamal, yadyna dusyarmi-dusmeyarmi bilmedim, mekdepde okayan mahallarymyz bi...

Dowamy »

133 2
Edebiýat, 1 month ago


Dunyanin hereketi bilimdir

Öñ bir zaman gündiz eli çyraly
Köçe bilen baryar eken bir adam
Öñünden bir kisi çykyp diýenmiş:
"Seniñ bolup ýörşiň nähilow adam?"

Sen näme gözleýäň diýip soranda:
"Men adam gözleýän" diýenmiş garry
Biz nä adam dälmi ötegçi
O niçik adamyşyn bizlerden gaýry

Meniň agtarýanym bili...

Dowamy »

131 12
Edebiýat, 1 month ago


Mährijemal(Nowella)2#

Dowran gullukdan gelyanca, Mahrijemal su pikir bilenem gezdi. Ol mekdebi tamamlap, oz obalaryndaky cagalar bagyna ise baslady. Ahyry:"Dowran gullugyny gutaryp gelipdir" diyen hos habaram geldi. Gullukdab geleninden son, Dowran kamahal Mahrijemalyn isleyan cagalar bagyna gelyardi. Bu yerde onun dosty Mergenem isleyardi. Mergenin yokary okuw mekdeple...

Dowamy »

201 6
Edebiýat, 1 month ago


Azajyk gija galdym gutlamak ucin!!!

Salam ahlinize ayratynam gyz agzalarymyza!! Islerim sebapli girip bilmedim. Saytdaky gyz agzalarymyzy yagny: @yekejam, @Natanys adam, @Arzuwum, @Arslanova.L, @Ailara, @Nirvana, @Manikarnika, @Lagly, @Aygul Nuralyyewa, @kalbynur, @Ulugyz, @Bibish, @Yalnyz, @Wonderful, @Aysenem92, @Nowca90, @Lukman_Gyz, @Men_Ve_Se ahlinizi gyzgyn gutlayan elmydama ow...

Dowamy »

210 30
Täzelikler, 1 month ago


Mahrijemal(Nowella)

Mahrijemal aynanyn onunde ozune timar berip oturanam bolsa, hereketleri gowunli-gowunsizdi. Su toya onun asla gidesi gelenokdy, yone jorasy Jemal:"Name boldy gyz, sana? On-a obamyzda toy bolsa, menden ondedin. Ya menden bir zady gaty gordunmi, toya menin bilen gidesin gelenokmy?" diyip, el telefonyndan janygyp duranson, bialac jorasynyn gowni ucin...

Dowamy »

248 16
Edebiýat, 1 month ago


Bu name zat

Kim bilya suny????

Dowamy »

438 36
Täzelikler, 1 month ago


Leylisaç

Ata-babalarymyz tarapyndan ir dowurlerden bari peydalanylyp gelinyan, ady rowayatlara giren osumliklerin biri sowutdir(tal).Sowutlerin arasynda ir dowurlerden bari kop ekilyan gornusinin biri hem leylisacdyr. Sowudin bu gornusinin name sebapden basyny asak salap, aglayan yaly gamgyn halda oturany barada iki hili rowayat bar. Rowayatda aydylysyna go...

Dowamy »

169 8
Edebiýat, 1 month ago


Gyzlar

Gyz diyende goz one geler ajap ter gunca,
Goya yazyn guli dey, her guncasy bir parca,
Dunyade bar gozellik, hey, bolarmy gyz, sence,
Mertebesi belentde, ak pamykdan pak gyzlar.

Dal kamata geliser, geyende durli lybas,
Mylayym, hos gylygyn, gorenler eder howes,
Meger ejenden gecen, gozellik sana mira...

Dowamy »

132 4
Edebiýat, 1 month ago


Ol indi dine yatlamalarda yasayar 2#

Wagt diyeninem gecip durdy. Masgalada dokuzynjy caga bolamson, ejem-kakam eyyam garrylyk mecesindedeiler. Olar meninem tizrak manlayymyn acylanyny kem gorenokdylar. Ejem halasyan oglanymyn bar-yoklygy bilen gayta-gayta gyzyklanardy. Menden jogap bolmanson, ahyr olar garyndas oglanlaryn birine guda boldular. On tanap-bilip yoren oglanym bolanson, du...

Dowamy »

270 22
Edebiýat, 1 month ago


Ol indi dine yatlamalarda yasayar 1#

Okuwcy wagtymyz ceper eserleri kop okardym. Durmusy eserleri okanymda asyk-magsuklaryn biri-birlerine gowusmadyk halatynda:"Soygusi gursagynda garrady" diyen jumla kop gabat gelerdim.
Yone soyginin gursakda nadip garrap biljekdigine akyl yetirip bilmeyardim. Durmus bu jumlanin manysyny mana anryÿany bilen ayan etdi. Pasmadyk soyginin yyllar...

Dowamy »

193 5
Edebiýat, 1 month ago


Bahar gelipdir

Baglar pyntyk yaryp, acyp gullerin,
Begres yasyl dona burenip collerin.
Heyjana getirip, ulus-illerin,
Busluk, bizin ile bahar gelipdir!

Bilbil perwaz urup, gulun yskynda,
Gosa ganat yayyp, konul kosgunde.
Ysky paylap gulaleklen muskunde,
Busluk, bizin ile bahar gelipdir!

Her o...

Dowamy »

162 16
Edebiýat, 1 month ago


Iciniz gysyarmy gelin suratlary gorup yylgyralyn!

21:30

Dowamy »

407 7
Täzelikler, 1 month ago


Sizin yrym barada pikiriniz nahili?

Turkmenlerde birnace yrymlar bar yone sona ynanyanlaram bar ynanmayanlaram. Men yrymlara ynanyan ozumin bilyan yrymlarym subse dik durmaly dal ony hokman yerde yatyryp goymaly. Ayagyn bilen elin dyrnaklaryny bir gunde almaly dal. Kul bilen oyin musoryny bir gunde dokmeli dal. Sebabi men mamam bir gezek su barada bolan wakany aydyp berdi. Obada toy...

Dowamy »

551 61
Sorag-jogap, 1 month ago


Umumy soraglar hany kim bilmesek

1)Oz ozi sagalyp gitmage ukyby bolmadyk adam synasy?
2)Ginnesin rekordlar kitaby nacenji yylda cap edilyar?
3)Tagtsyz soltan kim?
4)Nacenji asyr kosmosy ozlesdirmegin asyry boldy?
5)Ilkinji renkli fotosurat nacenji yylda oylanyp tapyldy?
6)Elektrik cyrany oylap tapan kim?
7)Ilkinji tomusky olimpiada oyunlar...

Dowamy »

373 28
Sorag-jogap, 1 month ago


Atyr ulanmagyn usullary

1)Atyryn ya-da parfyumeriyanyn hosboy ysyny uzak saklamak ucin olary salkyn yerde goymak maslahat berilyar. Bu serisdeler hammamda, gyzgyn ya-da cygly yerde saklanan yagdayynda olaryn ys berijilik ukyby yitip biler we sepineninizde az wagt saklanar.
2)Eger atyryn yakymly ysynyn uzak wagtlap saklanmagyny isleseniz onda olary gan damarlarynyn...

Dowamy »

227 5
Täzelikler, 1 month ago


Ertirlik barada kabir maglumatlar

1.Hunarmenlerin pikirine gora, in peydaly ertirlik-inlislerinki, in calt tayyar bolyan ertirlik-amerkanlarynky, seyle-de in suyji tagamly ertirlik fransuzlarynky hasaplanylyar.
2.Diyetetika ylmy her gun ir bilen bir bulgur suw, cay ya-da sireli suwy icmegi maslahat beryar. Suwuklyk bedenin oyanmagyna we iymitin gowy sindirilmegine komek edya...

Dowamy »

215 12
Täzelikler, 1 month ago


Haýyş su aydymyn adyny bilyan bar bolsa komek edin!!!

Sozleri:
Yalnysdym yene yalnysdym
Yalnysdym yolumdan adasdym
Yalnysdym yene yarasdym
Sonda-da satlyk.....

Ilki gurlesip baslap oturdi dowrany
Ikimize yarayardy elbetde mart ayy
Aprel ....
May geldi yylady gujagna dolady

Ikimize bagtly .....
Yylymly mahirli eller...

Dowamy »

206 11
Sorag-jogap, 1 month ago


Birazajyk ýylgyralyň

Biri masyn surip baryaka ony Gai saklaya...
Gai:siz ahli duzgunleri berjay edip sureniniz ucin men size 100manat berjek.
Suriji:Oho sagbol prawamy alaryn.
Gai: Siz prawasyzmy???
Ayaly:Way ony dinleman ol icgili wagty seyle samsyk gurleyar.
Gai:Hem prawasyz hem icgilimi???
Ayalyn ejesi:Men aytdyma ogurlanan...

Dowamy »

327 10
Täzelikler, 1 month ago