Siziň pikiriňiz?!

Salam Talyplar.com - yň hormatly agzalary! Bilýän bolsaňyz soňky wagtlarda talyplar.com saýdynda aktiwlik peseldi. Meň elimden goşgy, hekaýa, oýlanma we s.m zatlary yazmak gelmansoň gowja goren hekayamy, goşgymy ya-da sport tazeliklerini kopýalap goyyan. Muňa garşy ençeme teswirler yazyldy, yagny meniň goyyan sport tazeliklerime sport_älemi prilo...

Dowamy »

547 6
Sorag-jogap, 9 months ago


Agzybir maşgala

Agzybir maşgala
Iki maş­ga­la goň­şu­lyk­da ýa­şa­ýan eken. Ola­ryň bi­rin­de är-aýal hä­li-şin­di öý­ke­le­şýän eken, beý­le­ki­sin­de bol­sa, he­mi­şe söý­gi, öza­ra dü­şü­niş­mek we agzybirlik hö­küm sür­ýän eken.
Öz­di­ýen­li öý bi­ke­si goň­şu­la­ry­nyň nä­dip ag­zy­bir ýa­şap bil­ýän­dik­le­ri­ne hiç-hi­li dü­şü­nip bil­män­dir...

Dowamy »

542 2
Edebiýat, 9 months ago


Kerim Hallyýew "TIK-TOK"

Kerim Hallyýew "TIK-TOK"

Türkmeniň mukaddes saýýan namysyn,
0n epläp üstünden ädäýdiň "TIK-TOK".
Unutdyryp gerçek ýigitleň jynsyn,
Arly gyzlarmyzy nädäýdiň "TIK-TOK".

Süýji dilli gyzlaň agzynda "kalýan",
Ownan ýigitleriň üstünden gülýäň.
Bizi nädip beýle täsire salýaň,
Adamy sy...

Dowamy »

643 3
Edebiýat, 9 months ago


Bu günki oýunlaryň raspisaniýasy ⚽05.02.2022.ý 🏁

Şu gunki oýunlara oz prognozymyzy bereliň hormatly talyplar.comyň sportsoýer agzalary!!!

Dowamy »

300 0
Sport, 9 months ago


Konferensiya gijesi #2

Salam Talyplar.com saytynyň gadyrly agzalary. Şu gun saýtda konferensiya gecirmegi meyillesdiryas! Biraz gurruň edeliň degişeliň-guluşeliň virtualdaky dostlugymyzy berkiteliň taze agzalarmyz bilen tanyşalyň!!!
Geliň indi bolsa şu maksat bilen sizi şu günki boljak konferensiýamyza çagyrýaryn! Konferensiýamyzyň öňkije wagty 🕙 22:00
...

Dowamy »

355 2
Täzelikler, 9 months ago


Menem aglap gordim erkek halyma...

Menem aglap gördüm erkek halyma,
Utanjy, haýany unudyp bir dem,
Ýok, beýle hallara düşmelem däldim,
Emma ejizledi ýagyrlan gerden.

Aglasaň derdiňem ýeňleýän eken,
Bir pursatjyk unutýarsyň geçeni,
Pikir etdim, çünki zenan maşgala,
Şonuň üçin köp aglaýan ekeni.

Bogazyň gysanda aj...

Dowamy »

409 1
Edebiýat, 9 months ago


Konferensiya gijesiniň jemi⤵⤵⤵

Konferansa gatnaşanlar
🔻🔻🔻🔻🔻🔻
1) @Dreamfoll
2) @BeZZaT.
3) @ Mahri
4) @Black wolf
5) @Sohbet Dowledow
6) @Selbi (myhmanymyz)
7) @Wrestling
8) @ Serdargylyç (islenen.ru)

Konferensiýa gyzykly geçdi. Degişdik-guluşdik biraz şahsy durmuşymyz barada gurruň açdyk. Meň uçinä ýat...

Dowamy »

395 8
Sorag-jogap, 9 months ago


Konferensiýa gijesi

Salam WwW.talyplar.com saytynyň gadyrly agzalary! Şu gun saýtda konferensiya gecirmegi meyillesdiryan biraz gurruň edeliň degişeliň-guluşeliň virtualdaky dostlugymyzy berkiteliň taze agzalarmyz bilen tanyşalyň!!!
Konferensiýanyň maksady - Saýtdaky agzalar we dostlarymyz bilen ýakyndan tanyşmak, gürleşmek!
Geliň indi bolsa şu maksat bi...

Dowamy »

284 1
Täzelikler, 9 months ago


Screenshot #11

Sorag???

Dowamy »

414 2
Sorag-jogap, 10 months ago


Screenshot #10

La ligada Barça top-4 uçin goreşýar 💪💪💪

Dowamy »

322 0
Sport, 10 months ago


Screenshot #9

Merkezi hüjümi güýçlendirmek isleýan toparlar...

Dowamy »

299 1
Sport, 10 months ago


Screenshot #8

⚽ 🏁 Futbolçulyk karerasynda pozisýonlarny üýtgeden ýyldyzlar ⚽ 🏁

Dowamy »

352 0
Sport, 10 months ago


Bu günki oýunlaryň raspisaniýasy ⚽ 🏁

please..

Dowamy »

305 1
Sport, 10 months ago


Screenshot #7

please...

Dowamy »

311 1
Sport, 10 months ago


Düýnki oýunlaryň netijesi ⚽🏁

Please...

Dowamy »

367 11
Sport, 10 months ago


Screenshot #6

please...

Dowamy »

320 1
Sorag-jogap, 10 months ago


Şu günki oýunlaryň doly raspisaniýasy

aşakda please...

Dowamy »

320 10
Sorag-jogap, 10 months ago


Screenshot #5

Geliň şu guňki oyunlara prognoz bereliň!!!
Men ýaly futbol fanady badyra başga-da araňyzda?

Dowamy »

397 40
Sport, 10 months ago


Screenshot #4

Please ...

Dowamy »

350 7
Sorag-jogap, 10 months ago


Screenshot #3

Degişmejik.....

Dowamy »

462 5
Sorag-jogap, 10 months ago


Screenshot #2

Çelsi toparynyň iň uly ýalňyşlyklary

Dowamy »

323 1
Sport, 10 months ago


Screenshot #1

Dowletjan Ýagşymuraw barada
⬇⬇⬇⬇⬇⬇⬇⬇⬇⬇⬇⬇

Dowamy »

382 3
Täzelikler, 10 months ago


Kem galaýmayyn!!!

Https://funtriviaquiz.com/tr/d20/quiz/83413922

Dowamy »

376 14
Täzelikler, 10 months ago


Gyzgynjak habarlar 🔥🔥🔥

Soňky wagtda taze açylyan saytlara kan üns hem beremokdym şol bir dizayn şol bir görnuş bir atlary uytgeya diyp. Yöne şu gun ýurekden aýakýalaňaç ýoräp gitýän sayda duşdym. Işleýşi ýeňil mobil internetden gireňde-de amatly mb tygşytly. Içi sada diňe çat şahsy hat mumkinçiligi ba hemme taraplayyn gownume yarady talyplar.comyn agzalaryna hem myhmanla...

Dowamy »

548 7
Täzelikler, 10 months ago


Azat DONMEZ (biografiya)

Mahribanlarym! Sizin her biriniz bilen ayratynlykda yazyshmak men uchin Oran bagt.. Yone welin Her biriniz bilen ayratynlykda yazyshmak mana gaty agyr gelya yalanym yok. Shonun uchinem shul yerde kop berilyan soroglara jogap bermekchi:
1.nireli diyen soroga kop dushyan: aslym Tejenli yone paytagtda kop yyl bari yashamson paytagtlydyr oydyale...

Dowamy »

569 0
Täzelikler, 10 months ago