Kem galaýmayyn!!!

Https://funtriviaquiz.com/tr/d20/quiz/83413922

Dowamy »

155 14
Täzelikler, 1 day ago


Gyzgynjak habarlar 🔥🔥🔥

Soňky wagtda taze açylyan saytlara kan üns hem beremokdym şol bir dizayn şol bir görnuş bir atlary uytgeya diyp. Yöne şu gun ýurekden aýakýalaňaç ýoräp gitýän sayda duşdym. Işleýşi ýeňil mobil internetden gireňde-de amatly mb tygşytly. Içi sada diňe çat şahsy hat mumkinçiligi ba hemme taraplayyn gownume yarady talyplar.comyn agzalaryna hem myhmanla...

Dowamy »

300 9
Täzelikler, 1 day ago


Azat DONMEZ (biografiya)

Mahribanlarym! Sizin her biriniz bilen ayratynlykda yazyshmak men uchin Oran bagt.. Yone welin Her biriniz bilen ayratynlykda yazyshmak mana gaty agyr gelya yalanym yok. Shonun uchinem shul yerde kop berilyan soroglara jogap bermekchi:
1.nireli diyen soroga kop dushyan: aslym Tejenli yone paytagtda kop yyl bari yashamson paytagtlydyr oydyale...

Dowamy »

250 1
Täzelikler, 1 day ago


Konferensiya gijesi #1

Salam hormatly saytdaşlar!!! Ilki bilena hemmejäňize giç ýagşy diyesim gelýä, sebäbi kän wagt galmady gije düşmegine 😁. Şu gun şu saytda konferensiya gecirmegi meyillesdiryan biraz gurruň edeliň degişeliň-guluşeliň virtualdaky dostlugymyzy berkiteliň taze agzalarmyz bilen tanyşalyň!!
Goşulmak un:
+99361414709
+99361883873

Dowamy »

333 26
Täzelikler, 2 days ago


Chat ⬇⬇⬇

Şu gün konferensiýa geçirsek hähili bolar? pikirlerňizi teswirde galdyraýyň!!!

Dowamy »

156 8
Sorag-jogap, 2 days ago


Haýsy aýda doguldyňyz???

Hany goreliň Şirek Daýy dogry aydypdyrmy
⬆⬆⬆⬆⬆⬆

Dowamy »

405 50
Sorag-jogap, 2 days ago


ARHIWDEN...

Talyplar
Çeper SMS-ler.
Käwagt dostlardan şeýle çeper döredijilikli SMS-ler gelýär. Geliň şolary ýazalyň. \"Ýadyňdamy, kiçijik wagtymyz sen penjireden kelläňi çykarardyň, men ýumşak ýerimi. Ýoldan geçip barýanlar bizi ekiz öýderdiler\"

Köneler, Farabi tarapyndan 14 years ago
shahyr 14 years ago
Bu temany d...

Dowamy »

108 1
Sorag-jogap, 2 days ago


CHAT ⤵⤵⤵

Hemme saytlar-a yapyk talyplar.comda çigit çigitlap gybat edaymesek 😎
15.01.2022.ý 20:55

Dowamy »

526 88
Sorag-jogap, 3 days ago


Khanture bu nebela beýle?!... "II"

⬇⬇⬇⬇⬇⬇⬇
2-nji bölüm 😀😀😜

Dowamy »

290 11
Sorag-jogap, 1 week ago


Degişme äheňde

Ýadyňdamy maý aýynyň gijesi,
Ýatanyň kän wagty oýaň az wagty,
Boşanda araklaň ençe çüýşesi,
Görogla atdakyp at alan wagtyň.

Oynuňyz jahyllyk murtyňyz towly,
Ýanyňyzda bolsa bir baýyň ogly,
Inede alabaý satylan howly,
Her kişä bir çüýşäň göze az wagty.

Ilki başda siziň sanyň...

Dowamy »

230 8
Sorag-jogap, 2 weeks ago


Gözel gyzy kim alar

Gözel gyzy kim alar

Bir obada adatdan daşary görmegeý,göreni öz owadanlygy bilen haýran edýän gözel gyz ýaşapdyr. Ýöne onuň ne adamsy ne-de söýgülisi bolupdur. Onuň sebäbi bolsa şol töwerekde ýaşaýan garry akyldaryň aýdan şu sözi bolupdyr:
—Kim bu gözel gyzy öpse—öler !
Hemmeler ol akyldar garryny örän oňat bilýärdiler...

Dowamy »

369 6
Edebiýat, 2 weeks ago


Bilýän bolsaňyz!!!

Mugt

turkmen sputniginde:
10 sany ozbek kanal...
Zee Tv, Киносемья, Кинохит, Индийское Кино, Родное Кино
Sheyle-de - Lebap, Dashoguz we Merkez
kanallary açyk.

Täzelikler, soho tarapyndan 3 days ago

🔽🔽🔽🔽🔽🔽
Meň kan bir antenden týunerden başym çykanok ýone çalak-çulak duş...

Dowamy »

295 7
Sorag-jogap, 2 weeks ago


Menem aglap gördüm erkek halyma

Menem aglap gördüm erkek halyma,
Utanjy, haýany unudyp bir dem,
Ýok, beýle hallara düşmelem däldim,
Emma ejizledi ýagyrlan gerden.

Aglasaň derdiňem ýeňleýän eken,
Bir pursatjyk unutýarsyň geçeni,
Pikir etdim, çünki zenan maşgala,
Şonuň üçin köp aglaýan ekeni.

Bogazyň gysanda aj...

Dowamy »

175 1
Edebiýat, 3 weeks ago


♡☆♡☆♡☆♡

Zamana üýtgedi, ynsan üýtgedi,
Etden ýüreklermiz daş bolup barýar,
Namartlar köpeldi, mertler azalyp,
Düýşde görenlerim huş bolup barýar.

Namysyn satýan ba mugtyna, keýpe,
Şerap içmelimiş şagalaň, toýda,
Zemin beýle haly götärmi heýde,
Akylsyz göwreler läş bolup barýar.

Meslige...

Dowamy »

161 1
Edebiýat, 3 weeks ago


Sport habarlary

Şu gunki sport tazelikleri😂😅
🔽🔽🔽🔽🔽

Dowamy »

208 2
Sport, 3 weeks ago


CHAT ⤵⤵⤵

Ählijäňize salam giç ýagşy!!! Kyn gormeseňiz her kim öz gowy gorip diňleýan repçisi ya-da aydymçysynyň adyny yazayyň meniň uçinä gyzykly saýtdaşlarymyň haýsy bagşyň aydymlaryny, replerini soýup diňleýanini bilmek siziň üçinem gyzykly bolsa başladyk onda
🔽🔽🔽🔽🔽🔽🔽🔽🔽🔽🔽🔽🔽🔽🔽

Dowamy »

179 8
Edebiýat, 3 weeks ago


Patyşanyň düýşi ( tymsal )

Bir hökümdaryň gorkunç düýşinde ähli dişleri birin - birin ýykylan ýaly - gördi. Aljyraňly tolgunyp, düýşleri ýorup bilýanleri ýanyna çagyrdy. Ol düýş ýorýançy uly gaýgyly doly diňledi we oňa aýtdy:

- Hökümdarym, saňa gynançly habar aýtmaly bolýaryn. Ýakynlarňyzyň hemmesini siz ýeke - ýekeden ýitirersiňiz.

Bu sözler...

Dowamy »

240 1
Edebiýat, 3 weeks ago


Ölçeg

Bir garyp adamyň aýaly ýag taýýarlaýardy we ony dukanyň birinde önümleriň arasynda satýardy. Aýaly bir kilogram agramly tegelek görnüşde ýag taýýarlaýardy. Olary dukanyň eýesine satyp we hem oz oýi uçin zerur, gerek zatlary satyn alýardy!
Bir gün bakjaçy satyn alýan ýagynyň agramy sebapli şubhelenip, ondan soň her tegelegi ölçäp agramy 900...

Dowamy »

392 9
Edebiýat, 3 weeks ago


CHAT ⤵⤵⤵

Atdaşym ýylyň parlak ýyldyzy bolupdyra 🎉🎆🎇🎄🎁
Başga nahili tazelik ba sizde...

Dowamy »

359 16
Täzelikler, 3 weeks ago


Matematiki sorag???

Matematiki sorag???

Ahmet bilen Merdanda goýun ba. Eger Ahmet Merdana 1 goýun berse Ahmediň goýnunyň sany Merdanyňkydan iki esse kop bolýa.
Sorag: Ahmetde we Merdanda naçe goýun bar?

Dowamy »

253 8
Sorag-jogap, 3 weeks ago


Işanym (dini hekaýa)

Işanym (dini hekaýa)
Daşary çalajadan ýagtylyp başlapdy we kiçijek penjireden gara-gök reňkde asmanyň bir bölejigi göze ilýärdi. Kiçijek otagyň içinde bir adam ýatyrdy, ol adam 60 ýaşa golaýlap barýardy. Ol adam hemişe beýle rahat ýatanokdy, ýöne şu gün, näme üçindir bir zatlar ters gidipdi we ol adam agyr uka batypdy. Ol adamy el telefonyň...

Dowamy »

202 0
Edebiýat, 1 month ago


Konferansiya gijesi

Salam www.talyplar.com-yň gadyrly agzalary. Ertiriňiz haýyrly bolsun!!! Şu gün konferansiýamyzyň 13-nji dekabrdaky sany hem gelip ýetdi.
Konferensiýanyň maksady - Saýtdaky agzalar we dostlarymyz bilen ýakyndan tanyşmak, gürleşmek!
Geliň indi bolsa şu maksat bilen sizi şu günki boljak konferensiýamyza çagyrýaryn. Konferensiýamyzyň öňki...

Dowamy »

267 12
Täzelikler, 1 month ago


Sen gerek maňa

Ýaşap bilmeýşi dek balygyň suwsuz,
Ynsanam ýaşamaz ynan söýgüsiz,
Menem ýaşap bilmen söýgülim sensiz,
Ýaşamagym üçin sen gerek maňa.

Dünýade hemme zat elimde bolsa,
Mendeý ýananlary gözlerim gorse,
Arzuwyna ýetirdim näme islese,
Arzuma ýetmek üçin sen gerek maňa.

Seniň zaryň çe...

Dowamy »

99 0
Edebiýat, 1 month ago


Durmuş...

Ähli kişi aglap geldi bu dünýä,
Ne uly, ne kiçi, ne baý, ne garyp.
Ählisi birmeñzeş topraga girýär,
Hiç kimem çykanok topragy ýaryp.
*
Görsene bu durmuş adalatyny
Hem başda deñleşýäs, hemem soñunda.
Şular ýaly deñlik arada bolsa
Bizem ýaşap gitsek iliñ deñinde.
*
Ýok, asla hem bo...

Dowamy »

137 0
Edebiýat, 1 month ago


KAKA, EJEM NAME UCIN OYANANOK"???

KAKA EJEM NAM UCIN OYANANOK"
Kiçijik çagajygyñ soragy öñdenem gövni còkgün bolup duran kakasynyñ yuregini ezdi. Ogluny dyzyna oturtdyda, mañlayyndan öpdi. Oglum ejeñ örän yadady, indi bir nace gun uklap, govy dync almagy gerek. Cagajyk sesini cykarmady, ejesinin agyr keseldigini bir nace vagt oñiräk añypdy. Kakasy keselxana görmäge alyp bara...

Dowamy »

210 4
Edebiýat, 1 month ago