Hudaýsyzlar (bolan waka 9- nji bölümi Awtory: Nowça

Şeýdip baýdak ýaly gelin elden gitdi.
Şajan Mähriň aşyn suwyn bir kemsiz berip , sowdy
Öý boşap galdy. Mähriň aýal dogany ekizjeleri öz ýanynda äkedeýin, goý olar bizde ulansyn, seniň işiň ýatymlyk bolansoň, bulara kim göz gulak bolsun
Soň hem Şajan, ýaman gorme welin jigimjanymyň ojagy boş durmasyn birin tapda öýlen
...

Dowamy »

317 0
Edebiýat, Nowcha90 tarapyndan 2 months ago

Hudaýsyzlar (bolan waka 8- nji bölümi Awtory: Nowça

— ol nähili syr, aýt hany eştdeýin
Ol barmana şepegat uýasynyň nasagy gepletmaň çykyň ýandan çykyň ,çykyň diýensoň Şajan ýerinden turdy
Halys ysgyny bolmadyk Mähri eli bilen onyň elinden mäkäm tutdy we
- çagalaryma gowy seret, hor homsy etme,haýyş hemde talap senden, meni razy etjek bolsaň olary saňa goýýan, olaryň senden baş...

Dowamy »

297 0
Edebiýat, Nowcha90 tarapyndan 2 months ago

Hudaýsyzlar (bolan waka 7- njy bölümi) Awtory:Nowça🌙

Ol barmana uzyn ýazylan sms-e gözi düşdi.Onda
— gelneje, bu men Jemal.
Siz bu haty okaňyzda men ýa bolaryn ýa ýok onçasyny bilemok,ýöne men indi bu dunýede ýaşasym gelenok.
Size meniň telefonym getirip beraý diýen gunim siz giddiňiz welin joram Gülbahar geldi.
Sähet maňa jaň edip,jaň edip halys ýadansoň jorama sms ýazyp...

Dowamy »

297 0
Edebiýat, Nowcha90 tarapyndan 2 months ago

Hudaýsyzlar (bolan waka 6- njy bölümi) Awtory:Nowça🌙

Mähri zähräsi ýarylan ýaly daşaryk ylgady. Daş çykanda aýak uçdaky sygyr ýatakda, eýýam onça adamyň nädip üşenne akly çatmady,sygyr tama ylgady, baranda bir gyrada gaýyn enesiniň ýuzune suw sepip duran goňşyny Orazsoltana gözi duşdi, name bolanny görjek bolyp sygyr tamyň içine seretdi.Ol onça erkek adamyň ýanyna barmaga çekinip gaýyn enesiniň ýany...

Dowamy »

296 0
Edebiýat, Nowcha90 tarapyndan 2 months ago

Hudaýsyzlar (bolan waka 5- nji bölümi) Awtory:Nowça🌙

Maşyn saklandy.Mähri maşyndan düşdüde Nurmyrada şu ýerde garaş diýip özi ýylgynlygyň içine sümüp gitdi.
Nurmyrat hiç zat sorama diýlensoň, ol sesin çykarmady. Maşynyna mündi-de Mährä garaşyp otyrdy
Mähri şol ýylgynly ýere geldi.
Maşyndan düşüp batly ýöräp gaýtsada ýylgynyň ýanyna ýetip barýaka sakga saklandy we haýaljakdan ýörä...

Dowamy »

303 0
Edebiýat, Nowcha90 tarapyndan 2 months ago

Hudaýsyzlar (bolan waka) 4- nji bölümi Awtory: Nowça🌙

Mähri ekizleri gujagyna gysyp öz otagyna garşy gitdi
Ol çagalar bilen
guýmenip öz otagyndan öýläne çenli çykmady,ol olara guýmenip otyrka gaýyn enesi içeri girdi
- gelin diýýän-ä, Jemaljana ot ýaly gyzyp ýatyr men, jaň edýan welin oba doktormyz jaňyn alanok, bir işi çykyp daşaryk ukola puloka dagy telpunyn taşlap gidaýipdir...

Dowamy »

319 0
Edebiýat, Nowcha90 tarapyndan 2 months ago

Hudaýsyzlar (bolan waka) 3- nji bölümi Awtory: Nowça🌙

Mähri:
—hudaýsyz,beýtme,degme:- diýen sözi ýada düşýar,ýüzine urlan batly şarpygyň zarbyna ol özinden gitdi ...
Naçe sagat ýatany bilmedik Mähri özine gelende ,ýylgynyň ýüzine gaçan pürlerin aýryp ýuzune düşýan guniň şöhlesine seredip, bu kemsitmä çydam bilman, bagryn çägä berip ýer bagyrtlap aglady.Birden sesin goýyp
— Jemaa...

Dowamy »

324 0
Edebiýat, Nowcha90 tarapyndan 2 months ago

Hudaýsyzlar (bolan waka ) 2- nji bölumi Awtory:Nowça

Mähri çekinip zordan hawa diýdi
Öýlän giçlik ýola çykansoňlar garaňky gatlyşyp barýardy.
Ýolda gelýarka sürji ýolyň ugryndaky ýylgynly oýyň garşysyndaky obalyga girip ýanyndaky ýigdiň bir işin bir minut bitirýänja garaşmaklarny haýyş etdi.Mähri münen maşyny taksi bolansoň gownüne hiç zat getirmedi.Ol arkaýyn Jemal bilen ondan mundan h...

Dowamy »

324 0
Edebiýat, Nowcha90 tarapyndan 2 months ago

Hudaýsyzlar (bolan waka ) 1- nji bölumi Awtory:Nowça

Men bu pajygaly wakany bir ýigdiň durmyşda maşgala durmyşynyň ýogyz kemsitmeleri esasynda, gurruň bermegi boýynça ýazdym.
Durmyşda bolan waka we daşdan ýakyndan eşdilýän, gaýtalanýan waka

....Şajan uzyn boýly görmegeý ýigitdi. Gara saçlary maňlaýyna duşup duran ,özine gelşik beren şadyýan alçak ýigitdi
Ol Mährini gullu...

Dowamy »

326 0
Edebiýat, Nowcha90 tarapyndan 2 months ago

Toýuňa gutlagym!

Sen diysem öwrülse garagym tüme..
Tutardym adyňy gaýgyrman gözüm.
Garylsa, Sen diýsem kükregim ýere.
Goýsada urmasyn Mejnun ýüregim.
Şondada adyňy tutaryn mydam.
Söýgimi gowşurman näzik güllere.
Diňe Sen bolardyň ömrüň gunçasy.
Diňe sen bolardyň yşkyň nowçasy.
Şonun üçin bu dünýäde geregim.

Dowamy »

254 1
Edebiýat, Berdi T tarapyndan 3 months ago

Kerim Gurbannepesow, Gurbannazar Ezizow kitaplar

Salam,

Kerim Gurbannepesow, Gurbannazar Ezizow yaly şahyrlaryn rus elipbiyde yazylan goşgulary gerekdi bar bolsa pdf görnuşinde, komek edip biljeginiz barmy? Ejem şuwagtky turkmen elipbiyini okap bilmanson sorayan,

Sagbolun.

Dowamy »

376 7
Edebiýat, Karizma tarapyndan 3 months ago

Şemal bolmaklygy kalpda besleýän

Şemal bolmaklygy kalpda besleýän

Gör sen, dünýäm, ýüregimiň halyny,
Seň söýgiň gurşapdyr ählije ýerin.
Gündiz küýüm başga ýana sowsamam,
Gijeler sen bolýaň pikirim, serim.

Küle dönüp, öçüp barýan kalbyma
Täzeden ot bereniňi bilýäňmi?!
Mahal-mahal düýşlerime girýäň-le,
Ýa-da in...

Dowamy »

308 0
Edebiýat, Geçirimli. tarapyndan 3 months ago

Millioneriñ syry (Mark Fişer)

Ýaş adam özüniň barly garyndaşynyň ýanyna maslahat soramak üçin gelýär.

Diýseň baýasy gelýän zehinli bir ýaş adam bolupdyr. Elbetde, şol wagta çenli, muny gizläp durmagyň hajaty ýok, onuň ähli synanyşyklaryndan tamasy çykmandyr we olar şowsuz tamamlanypdyr, ýöne ol özüniň bagt ýyldyzynyň dogjakdygyna çyn ýürekden ynanypdyr. Öz işiniň...

Dowamy »

635 3
Edebiýat, Jeksparro tarapyndan 3 months ago

Goşgular toplumyndan

"Watan, şah damarymda, möwç urýan
duýgym"
(Goşgular toplumyndan)

W-atan atalarmyñ gany siñeni,
A-syrlar aşsada synman geleni,
T-añryñ ýerde-gökde goldap gezeni,
A-ryndan, namysdan öñe goýany--
N-amy dünýä dolan TÜRKMENISTANDYR.
...

Dowamy »

302 2
Edebiýat, GaRa_TmyN tarapyndan 3 months ago

Duralga.Ru

Yarys yakynda baslanya!!

Dowamy »

323 2
Edebiýat, ulykazy tarapyndan 3 months ago

Muhtar Auezow barada

(1897-1961)

Gazak halkynyň görnükli ýazyjysy Muhtar Omarhanowiç Auezow 1897-nji ýylda Semipalatinsk uýezdiniň Çingiz Wolostynda çarwa maşgalasynda dogulýar. “Meniň ata-babalarym gelip çykyşy boýunça Merkezi Aziýadan bolup, baryp XIX asyryň başynda tobykty atly taýpa degişli edilipdir, meniň romanymyň gahrymany Abaý Kunanbaýew hem şol...

Dowamy »

275 0
Edebiýat, Gurban93 tarapyndan 3 months ago

Hazratly söýgi kyssasy (bolan waka 3 - nji bölümi) Awtory:Nowça🌙

Men on on baş minutdan olara bardym
Aýjeren
-ol maňa söýýanligin naçe gezek aýtdy,men ilki başda ynanmadym,ýone ol iki gozime seret diýdi, menem seretdim, onuň gözlerinde söýgi ody bardy,men ony duýdym,
men saňa ullakan sagbolsun aýtjak bolyp çagyrdym,men ony şeýle bir göresim gelýardi, ýone öz kemçiligim sebapli ,her gezek dy...

Dowamy »

496 3
Edebiýat, Nowcha90 tarapyndan 3 months ago

Hasratly söýgiň kyssasy (bolan waka 2- nji bölümi) Awtory: Nowça🌙

Men ony gorjekligim Aýjerene aýdyp öýe gaýtdym
Ertesi işden çykan badyma howlyň daş ýuzinde eli gulli , ,boýym bilen deň ullakan aýyly bir ýigde gözim kaklyşdy we men
- gelnejesiniň yzyndan uly aýysy bilen gelaýipdir diýip içimi gepledip ,onyň ýandan sahel geçdim welin ol ýigit
- Aýjeren, bu senmi: - diýip sorady
- ha...

Dowamy »

409 0
Edebiýat, Nowcha90 tarapyndan 3 months ago

Hasratly söýgiň kyssasy (bolan waka) 1- nji bölümi Awtory:Nowça🌙

Biziň ýaşaýan köçäňiziň ilerki çetinde Nepes aga diýip goňşymyz bardy. Onyň meniň bilen deň duşrak gyzy bardy. Ol gyzyň ady Aýjerendi.Ol iki üç ýyl mundan öň, ýol heläkçiligine sezewar bolypdy.Şondan bari hem maýyplyk arabasyna baglanypdy
Aýjeren özi alçajykdy, ýone ýüzi mydama gaýgylydy
Ol indi ýöräp bilmejegini doly boýnyna alypdy<...

Dowamy »

422 0
Edebiýat, Nowcha90 tarapyndan 3 months ago

Nämeden ýalkanjagyň belli däl ...(rowaýat)

Geçmişde Abu Mansur atly dindar bir adam ýaşap geçipdir. Ölmezinden öň ol bende aglapdyr. Ogly sorapdyr :
—Kaka sen näme üçin aglaýarsyň , ölümden gorkýarmyň. Sen bütin ömrüňe ybadat edip geçirdiň ahyry?—diýipdir. Abu Mansur ogluna :
—Sebäbi gitjek ýerim nätanyş , görülmedik ýer—diýipdir. Abu Mansur uzaklaşman ölüpdir we ony jaýlanlar...

Dowamy »

497 1
Edebiýat, Barbary tarapyndan 3 months ago