Ahal ili bir bolup

Ahal ili bir bolup

Ahal welaýatynyň täze merkezi barada oýlanma

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň tagallasy bilen, gadymy Ahal sährasynyň gözel künjekleriniň birinde Garaşsyz Türkmenistanyň Ahal welaýatynyň täze dolandyryş merkezi esaslandyrylýar.Ahal welaýatynyň täze dolandyryş merkeziniň esaslandyryl...

Dowamy »

118 0
Edebiýat, Jeksparro tarapyndan 6 months ago

Amitabh Baççan

Meşhur hindi kino aktýory Amitabh Baççan 1942-nji ýylyň 11-nji oktýabrynda Hindistanyň Allahabat şäherinde eneden dogulýar. Ol Hindistanyň iň ýokary gatlaklaryndan bolan maşgalada ulalyp kemal gelýär. Onuň kakasy Hariwanş Raý Baççan öz ýurdunyň meşhur şahyry, ejesi Tedji Baççan bolsa jemgyýetçilik işgäridir. Amitabh ilki Şerwud kollejini, soňra Nai...

Dowamy »

266 1
Edebiýat, 12 tarapyndan 6 months ago

Ilkinji uçan adam

Ilkinji uçmaga synanyşan alym Abbas Kasym ibn Firnasdyr. Ol astronom, fizik, himik, şahyr we musulman alymdyr. Taryhy maglumatlara görä, Endulusly (Ispaniýanyň Kordoba şäheri) Abbas Kasym ibn Firnasyň uzak wagtlap geçiren barlaglarynyň netijesinde täze bir enjam oýlap tapypdyr. Ýagny ol üstüne egin-eşik geýip, uly guşuň ganatyny ýasap dakynypdyr. S...

Dowamy »

257 2
Edebiýat, 12 tarapyndan 6 months ago

Söýgi

Söýgi näme diýip soradym taldan
ol diýdi söýgümi gidirip goldan,
örtenip miwesiz galdym men guzym,
indi miwäm ýok-da
boýum bar uzyn...

söýgi näme diýip soradym Hozdan
hoz diýdi ýenilip bir ajap gyzdan
gabygym gatady çüruşdi maňzym
ondan beýlesinem
özüň bil oglum...!

Dowamy »

299 0
Edebiýat, 12 tarapyndan 6 months ago

Gülkijik

Günlerde bir gün bir irginsiz dilegçi Ependiden onuň eşegini daş ýere münmäge soraýar.
Ependi hem bir bahana tapyp, eşegini bermezligi ýüregine düwýär-de:
- Hezir eşegim öýde ýok-diýip jogap berýär.Onýança eşegi aňňyrýar.Onda ýaňky dilegçi adam:
- Eý, Ependi,sen-o ýalançy ekeniň.Eşegiň bar ýaly-la!-diýýär.
Şonda Epend...

Dowamy »

439 0
Edebiýat, 12 tarapyndan 6 months ago

Şeýdip bolýamy

Şerap satýan molladan soraýarmyş :
Molla aga şerap içmek günämi ?
Molla : Hawa günä .
Şerap satýan: Molla aga siz üzümiň etini iýip suwuny içýäňizde , näme üçin şerabyny içeňizok ?
Molla : Bolýa ... sen sygyryň etini iýip süýdini gatygyny içip....tezegini näme iýeňok ?!
******
Myrat bilen dosty uniwere bar...

Dowamy »

503 0
Edebiýat, 12 tarapyndan 6 months ago

Gaty gülkünç bolmasada bilip goýan ýagşy diýip ýazaýdym

Polisiýa metroda diplom satýan moşennikler gruppasyny ele salypdyr,
“ýöne biz olary goýbermeli bolduk” diýip ekenomika ylymlaryň doktary, seržant Iwanow
aýtdy.
****
-aýtsaňyzlaň samalýot aeroportdan uçup, tä tamožnydan eýlekiden- beýlekiden
geçýänçäň naçe wagt gerek bolar?
- ol seň näme äkidip barýanyňa...

Dowamy »

455 0
Edebiýat, 12 tarapyndan 6 months ago

Türkmenistanly mekdep okuwçylary GDA-nyň ýetginjekleriniň arasynda geçirilen halkara olimpiadada iki sany bürünç medal gazandylar

Türkmenistanly mekdep okuwçylary GDA-nyň ýetginjekleriniň arasynda geçirilen halkara olimpiadada iki sany bürünç medal gazandylar
10 — 15-nji dekabrda Azerbaýjan Respublikasynyň Baku şäherinde Garaşsyz Döwletleriň Arkalaşygyna gatnaşyjy döwletleriň 16 ýaşyny doldurmadyk ýaş ýetginjekleriniň arasynda «Zehinleri taýýarlaýan tejribehana» atly h...

Dowamy »

222 0
Edebiýat, 12 tarapyndan 6 months ago

Wo iň täzä

Biri ýalňyşlyk bilen başga telefon belgisine 300 manat geçirýär. Şol geçiren belgisine SMS ýazýar:
- Bagyşlaň, ýalňyşlyk bilen size geçipdir, gaýtarmagyňyzy haýyş edýärin.
1 sagat geçýär - habar ýok, 5 sagat geçýär - habar ýok.
Ikinji SMS-i ýazýar:
- Gutlaýaryn! Biziň ilkinji pul sowgadymyzy kabul edeniňiz üçin Size örän...

Dowamy »

666 3
Edebiýat, 12 tarapyndan 6 months ago

ýene täze

- Siz tussag edildiňiz. Siziň dymmaga hukugyňyz bar. Siz näme gürleseňiz ol siziň garşyňyza ulanylyp bilner.
- owadan zenan
- näme owadan zenan???
- meň garşyma owadan zenan ulanyňda boluň...

------------------------------------

Teatryň garderobyndaky bildiriş:
" Jübiňizde gymmat bahaly zatl...

Dowamy »

500 2
Edebiýat, 12 tarapyndan 6 months ago

Täzeje degişmeler

Ýazylan wagty: 14 декабря 2019 Ýazan Orazguly
Türmeden gaçany tutup yzyna getirýärler, türmäň başlygy ondan:
- näme üçin gaçdyň?
- öýlenesim geldi...
- bäh... seň azatlyk barada geň düşünjäň baraýt...

------------------------------------

Sorag wagty:
- siz bu ýokary hilli ýasalan, ýok...

Dowamy »

519 1
Edebiýat, 12 tarapyndan 6 months ago

Oguz sagady

Oguz sagady

Dowamy »

330 0
Edebiýat, wagt tarapyndan 6 months ago

Бой Хабиба Нурмагомедова с американцем Тони Фергюсоном состоится в Нью-Йорке

Бой Хабиба Нурмагомедова с американцем Тони Фергюсоном состоится в Нью-Йорке
Боец смешанных единоборств, чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов из России 18 апреля 2020 года проведет защиту титула в бою против Тони Фергюсона из США. Встреча пройдет в Нью-Йорке на арене Barclays Center в рамках турнира UFC 249, сообщает официальный сайт...

Dowamy »

215 0
Edebiýat, 12 tarapyndan 6 months ago

Döwletjan Ýagşymyradow çempionlyk guşagyny gorady

Döwletjan Ýagşymyradow çempionlyk guşagyny gorady
Başa-baş göreş boýunça 30 ýaşly türkmen pälwany Döwletjan Ýagşymyradow 14-nji dekabrda Sankt-Peterburgyň «Sibur Arena» sport toplumynda bolan tutluşykda russiýaly Alekseý Butorini ýeňip, çempionlyk guşagyny gorady. Bu tutluşyk ACA 103 ýaryşynyň çäginde geçirildi.

Ýarym agyr tür...

Dowamy »

307 0
Edebiýat, 12 tarapyndan 6 months ago

Dostluk name?

Eysem dostluk name???
Dostluk adam azatlygynyn meselesidir. Allatagala oz yaradan adamynyn ruhy kuysegi hokmundaki azatlygyny kepillendirmek un dostlugy tapypdyr. Cunki dostluk ruhy yalnyzlykdan boshamagyn bir yoludyr. Dostluk-iki tende bir yurek bar diymekdir. Dostlugyn in uly shatlyklarynyn biri -oz icki dunyani ynanyan adamyn barlygy......

Dowamy »

290 0
Edebiýat, Güneşa tarapyndan 6 months ago

©©©©©

Gyzlar uborka edende ulanyan zatlary
-gubka
-tryapka
-ayna yuwulyan
-pol yuwulyan
-bashgada yuwujy serishdeler

Oglanlar uborka edende ulanyan zady
-mokryy salfetka.

***
Yashyny bilmegin alternatiw gornusi
*kowshin razmerinin yzyna iki sany no...

Dowamy »

614 4
Edebiýat, Güneşa tarapyndan 6 months ago

Muhammet pygamber hakynda

Muhammet pygamber hakynda

Türkmenleriñ we şol bir wagtyñ özünde dünýä halklarynyñ kämil ynanç-ygtykady bolan Yslam dinini, Allatagaladan wahy hökmünde getiren Gurhany Kerimini ýol görkeziji hökmünde bize goýup giden pygamberleriñ iñ soñkusy bolan Muhammet aleýhyssalamyñ ömür beýany hakda makala ýazmagy köpden bäri niýet edinip gelýär...

Dowamy »

719 0
Edebiýat, Jeksparro tarapyndan 6 months ago

Dileg

Dileg

Oÿandym diri men asmanym ÿagty,
Gör neneñ gowy zat dirilik bagty.
Ertir Namazy okaljak wagty,
Ak bagtyñ bolmagny diledim janym!

Dushushyk güni keshbiñ öñümde durka,
Pâk söÿgim ymtylyp mâhriñe zarka.
Öÿle Namazyna az salym barka,
Meñ ÿarym bolmagñy diledim janym!

Dowamy »

423 0
Edebiýat, Nowcha90 tarapyndan 6 months ago

Sagbol Saňa Poeziýa!

Sagbol Saňa, Sagbol Saňa Poýeziýa!
Meni meýdanyňda kään oňuşdurdyň.
Her gezek çümemde hyjuw deňzine,
Maňa öz erkime goşgy goşdurdyň!

Ýöne, näçe meýdanyňda gezsemde,
Heniz Seň diliňe düşüp bilmedim,
Ençeme sözlerden goşgy düzsemde,
Emma dür deýin söz seçip bilmedim,

Setirlemde...

Dowamy »

347 0
Edebiýat, Umman tarapyndan 7 months ago

Sýue Taonyñ goşgularyndan käbiri

Sýue Tao

Hytaýyñ belli zenan şahyry Sýue Tao takmynan 768-nji ýylda Çanýan şäherinde gurply maşgalada dogulýar. Ol çagalykdan suraty gowy çekipdir, saz bilen meşgullanypdyr, goşgy döredipdir. Heniz sekiz ýaşynda-ka goşgy düzmek synagyndan üstünlikli geçipdir. Ol eýýäm on ýedi ýaşynda öz welaýatlaryndan uzaklarda-da giñden tanalýan şa...

Dowamy »

351 0
Edebiýat, Jeksparro tarapyndan 7 months ago