Parzy kipaýa bolan ylmyñ beýany

«Adatlar» çärýeginiň öz içine alýan zatlary «Ybadatlar» çärýeginiň öz içine alýan gatnaşyklaryndaky halal-haram zatla­ryň beýanyny bilmezden aýratynlykda dürs gurnalmaýar. «Fykh ylmynyň garaýan esasy zatlary ahyret işleridir. Olar iman, namaz, zekat we halal-haramdyr» diýip sorasaň, onda biz saňa: «Sen fakyhyň ahyr maksady barada oýlanyp görseň, on...

Dowamy »

278 0
Edebiýat, Jeksparro tarapyndan 6 months ago

Pygamberleriñ sany we derejeleri

Ilkinji pygamber hezreti Adam atadyr (a.s.). Iň soňky pygamber bolsa, hezreti Muhammet Mustafadyr (s.a.w.). Bu ikisiniň aralygynda ençeme pygamberler gelip geçipdir. Olaryň sany barada Kurany Kerimde anyk maglumat berilmeýär. Ýöne bir aýatda:«Kasam bolsun, senden öň hem pygamberler iberdik. Olaryň arasynda saňa kyssalaryny habar berenlerimiz hem ba...

Dowamy »

356 0
Edebiýat, Jeksparro tarapyndan 6 months ago

Pygamberleriñ sypatlary

Pygamberleriň jaýyz we wajyp bolan sypatlary bardyr. a) Jaýyz bolan sypatlaryHer pygamber ynsandyr. Olar hem ynsan ýaly, dogulýar, ösüp ulalýar, öýlenýär, çagalary bolýar, keselleýär we ölýär.«Biz olary iýmeýän-içmeýän beden kylmadyk. Olar ölümsiz hem däldir», (Enbiýa, 8; Äli Imran, 144).Ynsanyň synagynyň doly, adalatly bolmagy üçin, özlerinden pyg...

Dowamy »

299 0
Edebiýat, Jeksparro tarapyndan 6 months ago

Ýagşygylyk perzendi dünýä getirmek üçin är-aýalyñ bilmeli zatlary

Bismillähirrahmanirrahim

Kämil perzent Watanyñ göz-gylagy
Baş agza (är-aýal) halallyk urbasy

Taňrytagala  Adam  atamyzy  ýaradyp  geýindirýär,  zynatlar  bilen  bezeýär. Şol  wagt  Muhammet  pygamberiň  nury  onuň  maňlaýyna  on  dördi  gijäniň  aýy  ýaly  röwşenlik  berýär.  Taňrytagala  Adam  atanyň  başyny  ...

Dowamy »

419 0
Edebiýat, Jeksparro tarapyndan 6 months ago

Beden hereketiniñ we asudalygynyñ ýagdaýy

Beden saglygyny saklamak üçin möhüm we zerur sebäpleriň kadaly hereketdigini unutmaň. Beden hereketi, adam süňňünde döreýän artykmaç ýaglary eredýär, çünki ýaglargan basyşy ( ضغط الدم ), süýji kesel ( السكر ), bogunagyry ( التهاب المفاصل ) ýaly dertleriň döremegine giň ýol açýar. Kadaly beden hereketi süňňüňden zyýanly maddalaryň bölünip aýrylmagyn...

Dowamy »

288 0
Edebiýat, Jeksparro tarapyndan 6 months ago

Är-aýalyñ jynsy gatnaşyklarynda bilip goýmaly zatlary hakynda (Muhammet Nasyr Horasany)

Är-aýalyñ jynsy gatnaşyklar hakda bilýänlerinden bilmeýäni kändir. Her bir är-aýalyñ jynsy gatnaşyklar hakda bilmegi, olary ýerine ýetirmegi, öwrenmegi zerur bolup durýar.
Jübütdeş är-aýalyñ jynsy gatnaşyklarda bilmeýän zatlaryndan mahrum bolýandyklaryny köpler bilmeýärler.
Bu bölümde biz size är-aýalyñ jynsy gatnaşyklaryndan öñ ýerin...

Dowamy »

778 1
Edebiýat, Jeksparro tarapyndan 6 months ago

Jynsy gatnaşyklarda bilinmeli zatlar

Jynsy gatnaşyklarda bilinmeli zatlar

1. Jynsy gatnaşykda mustehap (diniñ buýrugy şeklinde edilse sogap bolýan hereketler) bolýan zatlaryñ biri hem ''Euzubillähimineşşeýtanirrajim'' (Bismillähirrahmanirrahim) bilen başlamalydyr. Niýeti özüñi we aýalyñy zynadan goramak we haýyrly nesil ýetişdirmek üçin etmeli.
2. Jynsy gatnaş...

Dowamy »

562 1
Edebiýat, Jeksparro tarapyndan 6 months ago

Jynsy gatnaşyk

JYNSY GATNAŞYK

Kim ýagşy we salyh perzent edinmek islese, esli wagtlap ýanaşmadan saklansyn. Soňra ilki täret alsyn. Uzak wagtlap oýnaşandan soňra aýalyna ýanaşsyn. Jabyryň Resulalladan getirýän hadyslarynda, «Öýleneňde biri-biriň bilen oýnaşar ýaly gyz saýla» we «Birek-birege oýnaşmazdan ýanaşmagy Resulalla gadagan etdi» diýilýär. Ý...

Dowamy »

533 2
Edebiýat, Jeksparro tarapyndan 6 months ago

Söýgüli pygamberimiziñ öýlenenlere ýüz wesýeti

Söýgili Pygamberimiziň (s.a.w) öýlenenlere 100 wesýeti

ÖÝLENMEGIŇ FAZYLETI1. Hezreti Aýşa razyýallahu anha gürrüň berýär: Resulallah aleýhyssalatu wessalam aýtdylar ki: «Nika meniň sünnetimdendir. Kim meniň sünnetime amal etmese, ol menden däldir. Öýleniň! Çünki men beýleki ymmatlaryň ýanynda siziň köplügiňiz bilen öwünerin. Kimiň ma...

Dowamy »

370 0
Edebiýat, Jeksparro tarapyndan 6 months ago

Mähirliligiň üstünlige täsiri

Jemgyýet we onuň ösüşi barada ders berýän bir professor talyplaryny ýurduň çetki etraplarynyň birine iberýär we ol ýerde ýaşaýan 200 oglanjygyň şol wagtky ýagdaýyny derňäp, her bir çaganyň geljegi barada çaklamalaryny ýazmagy tabşyrýar.

Talyplaryň ählisi diýen ýaly, düýpli derňewlerden soňra: – “Bu çagalaryň geljegi barada oňyn pikir...

Dowamy »

248 0
Edebiýat, 12 tarapyndan 6 months ago

Halanmaýan mugallymyň esasy aýratynlyklary

Ş. Littler we F. Buklles ýaly pedagoglar halanmaýan mugallymyň aýratynlyklaryny seljeripdirler. Halanmaýan mugallymyň aýratynlyklaryny, munuň şeýle bolmagynyň sebäplerini öwrenipdirler we şeýle netije çykarypdyrlar:

* Okatmagyň usullaryny göwnejaý ulanyp bilenok;

* Synpyň içinde tertip-düzgüni saklap bilenok;

Dowamy »

314 0
Edebiýat, 12 tarapyndan 6 months ago

Ýüregiňiziň sesi

Bu hekaýa bir atýatakdan başga atýataga, bir ýaryşdan başga ýaryşa aýlanyp, seýislik edip güzeranyny görýän gezende adamyň ogly barada. Ol oglan orta mekdebiň 7-nji synpynda okaýarka mugallymlary okuwçylara ulalanlarynda kim bolmak isleýändikleri, näme bilen meşgullanaslary gelýändigi hakynda öýde düzme ýazyp gelmeklerini tabşyrýar.

...

Dowamy »

281 0
Edebiýat, 12 tarapyndan 6 months ago

Täsin adam

Magtymguly atamyzyň: “Adam bar müň tümen iýdirseň azdyr” diýip belleýşi ýaly, durmuş ýollarynda duşýan ýagşy ynsanlar seniň ykbalyňyň hem gözelleşmegine sebäp bolýarlar. Çünki her gün dürli wakalara baý bolan bu barlygyň çylşyrymly ýollarynda azaşman, arzyly pellehana ýetäýmek ýeňil-ýelpaý iş däl. Emma niýetiň päkliginde, gowy adamlaryň barlygynda...

Dowamy »

236 0
Edebiýat, 12 tarapyndan 6 months ago

Içiňdäki kinäniň agramy

Bir orta bilim berýän mekdebiň sylanýan mugallymy sapak wagty okuwçylaryna: «Meniň size bir teklibim bar» diýipdir-de, olardan «Siz durmuş barlag tejribesini geçirmek isleýäňizmi?» diýip sorapdyr. Çagalar şol mugallymy gowy görýän ekenler. Şonuň üçinem hemmesi bir agyzdan «bolýa-da, bolýa…» diýşip, ikirjiňlenmän, mugallymyň teklibini kabul edipdirl...

Dowamy »

297 0
Edebiýat, 12 tarapyndan 6 months ago

Bilim we başarnyk

BILIM – degişli çeşmelerden öwrenilip, işe akyl ýetirişi ýokary derejä göterýän ynam.

BAŞARNYK – alnan bilimleriň esasynda özbaşdak synanyşyklar, amala aşyrylýan hereketler toplumy.

… Haýsydyr bir çeper eseri ýa-da okuw kitabyny okanyňda, şol ony «okadym» diýmeli däl, «öwrendim» diýmeli. Mugallym sapak düşündirip durka...

Dowamy »

249 0
Edebiýat, 12 tarapyndan 6 months ago

Gaharyň sabryňy ýeňip bilýär

Köp zat bilýäniňe buýsanyp: «Men ýalňyşmaryn, hata etmerin» diýme. Seniňem bilmeýän zadyň bardyr.

«Men hiç kime yrsaramaryn, uruşmaryn, men köpügören adam» diýme. Seniňem tanamaýan adamyň, bilmeýän ýagdaýlaryň bardyr.

Eger sürüji bolsaň: «Men köp wagt bäri ulag sürýän, ýol hereketiniň kadalaryny şeýle gowy bilýän we ol...

Dowamy »

283 0
Edebiýat, 12 tarapyndan 6 months ago

Atasyna meňzän ogul

Oglumyň dünýä inen günüdi. Men iş bilen bir ýere gitmeli bolupdym. Uçara ýetişmelidim. Käbir gaýragoýulmasyz işlerim bardy. Şonuň üçinem, men şol gün bäbekhana baryp bilmedim.

Aradan wagt geçdi. Meniň hemişeki başagaýlygymdy. Onýança oglum ýörjen-ýörjen bolup, dil çykardy. Ýarym-ýalta sözlem düzmegi öwrenensoň, oglum maňa bir gezek:...

Dowamy »

311 0
Edebiýat, 12 tarapyndan 6 months ago

Meniň telewizor bolasym gelýär

“Kiçi ýaşly mekdep okuwçylaryny okadýan mugallymlaryň biri okuwçylaryna özleriniň isleg-arzuwy, näme bolasy gelýändikleri, Alladan näme dileýändikleri hakda düzme ýazmagy tabşyrypdyr. Sapak gutarandan soňra, mugallym okuwçylaryň ýazan ähli düzmesini öýde okamak üçin ýany bilen alyp gaýdypdyr. Okuwçylaryň ýazan her bir düzmesi mugallyma ýiti täsir e...

Dowamy »

302 0
Edebiýat, 12 tarapyndan 6 months ago

Barnabasyñ Injili (kitabyñ dowamy) - 5

17. Bu bölümde möminiñ hakyky ynanjy göze ilýär

Isa Şeýle diýensoñ Filip şeýle diýdi: ''Allaha hyzmat etmäge razydyrys, emma Allany hem bilmek isleýäris''. Çünki Işaýa pygamber ''Hakykatdanam sen gizlin Allahsyñ'' diýipdir we Allah öz guly Musa (pygambere): Men näme bol...

Dowamy »

205 0
Edebiýat, Jeksparro tarapyndan 6 months ago

£ulýana we jenaýatkärler

Nýu-ýorkuñ köçeleri başy asmana direýän beýik otaglardan we binalardan ybaratdy. Olaryñ beýik başyny gyşyna ümür tutsa, tomsuna olaryñ başy bulutlara degjek-degjek bolýardy. Gös-göni oklaw ýaly köçelerde nämeleriñ bolup geçýändigini saýgarmak kyn däldi. Şol uzyn göni köçeler ulagda hyryn dykyn bolup polisiýadan gaçyp barýan bank talañçylarynyñ gaçm...

Dowamy »

197 0
Edebiýat, Jeksparro tarapyndan 6 months ago