Ýazyjynyň we meşhur romanyň çylşyrymly ykbaly "Aýgytly ädim" hakynda

15 nji mart Berdi Kerbabaýewiñ doglan güni

1939-njy ýylyň güýzünde Berdi Kerbabaýew tussaglykdan boşap gelensoň, onuň ýazan "Aýgytly ädim" romanyny çap etmäge girişilýär. Kitap çap edilip dükanlara ýaradylmaly wagty ony saklaýarlar. 1940-njy ýylyň 5-nji noýabrynda Türkmenistan Ýazyjylar guramasynda Berdi Kerbabaýewiň kitaby we onuň d...

Dowamy »

278 0
Edebiýat, Gurban93 tarapyndan 2 months ago

Ýelsiniñ durmuşyndan pursatlar

Ýelsiniñ durmuşyndan pursatlar...

Dowamy »

264 0
Edebiýat, wagt tarapyndan 2 months ago

Sak Hökümdary ALP ÄR TÖÑÑE (Ahmet Haldun Terziogly) /dowamy/ (3)

ÝAÝLA ÝOLY

Gojaman kent-şäheriniñ göçüşine seredýärdi tebigat. Bahar tebigat bilen birlikde dogan gözellikdi. Turan ili Nowruzy gutlaýardy. Han ýan-ýoldaşy Uly hatyn bilen bilelikde ýaýla tarap göçmäge, ýola çykdylar. Demirgazyga tarap hereket edip ilerlediler. Turan ordasy ýol sapara gidýän ýaly taýýarlykly-zatly bolup ugrapdylar. <...

Dowamy »

165 1
Edebiýat, Jeksparro tarapyndan 2 months ago

Durmuşyň oýnymy ýada maýmynyň ?!

Bir wagtlar sensiz oňmajak adam gelip bu gün bahanalar tapyp
senden daşlaşýan bolsa hiç zat etme, peýdasyz. Gaty gyzykly
bolýa, onuň tapjak bahanlary. Bahana tapanda ýalňyşlygyny
düşündirjek bolup azarada galma,bilýä onsuzam. Barbilen bir
bahana tapar, dyyym bolmasa “şu gün howa bulutly, men buludy
halamok,...

Dowamy »

215 3
Edebiýat, SiziňÝalyBiri tarapyndan 2 months ago

Sak Hökümdary ALP ÄR TÖÑÑE (Ahmet Haldun Terziogly) /dowamy/

Eýran

Eýran, Turanyñ günbatar goñşusydyr. Sak diýaryny gaty gyzyklandyran bu döwlet we budun hakynda biraz ýatladyp geçeliñ. Tanalyñ Eýran diýaryny.

* * *

Eýran ili ýüzýyllardyr Turan iliniñ goñşusydy. Bu goñulyk her wagt käte söweşler bilen bolulyp, soñam ýaraşyk bilen täzeden dostluk gazanylardy. Töres...

Dowamy »

151 0
Edebiýat, Jeksparro tarapyndan 2 months ago

Mañlaýy hally geler, ýany aýally geler...

Ýa-da Gorbaçýowyñ durmuşyndan pursatlar...

Dowamy »

265 0
Edebiýat, wagt tarapyndan 2 months ago

Sak Hökümdary ALP ÄR TÖÑÑE (Ahmet Haldun Terziogly)

Gutly bir ülke

Söýdüñmi gözel görüner hemme zat. Birem ýaşaýarkañ söýersiñ ýa-da söýmäge mejbur bolarsyñ. Aslynda ikisi-de şol bir gapa baryp ýeter.
Üstünde ýaşaýarkañ topragy söýersiñ. Ýurt diýersiñ. Soñra oña eýe çykmak üçin ölmeli bolarsyñ. Watan (bar) bolsun diýip janyñy berersiñ. Ana toprak şeýlelikde señki bolar, senem...

Dowamy »

168 3
Edebiýat, Jeksparro tarapyndan 2 months ago

Gosgy

Kakamyrat Rejepow

MEN NIRÄ HOWLUGÝaN ?!
Ir säher. Men ýene ýol bilen barýan,
Gyssanmaç işleriň ýyndam atynda.
Şu pursat ýatladym, guýnan çaýymam
Galan eken öýde, saçak başynda.

Ine-de, duralga. Onuň çetinde,
Bir gözel dur, gözelleriň serweri.
Sagat soran bolup, ýol soran bolup...

Dowamy »

135 0
Edebiýat, Barsacy tarapyndan 2 months ago

Gosgy

Bazar Guzubayew

SÖÝÜP ÝAŞAÝYN

Göwnüm hergiz özgäň göwnün ýykma sen,
Ilim – günüm maňa gaşyn çytmasyn,
Kalbym öýne giren üşäp çykmasyn,
Ýüregmiň mährinden çoýup ýaşaýyn.

Ýörän ýolum ýas üstünden düşmesin,
Her menzil dadaýyn toýuň pişmesin,
Çakylyklar mydam toýy buşlasyn,...

Dowamy »

119 0
Edebiýat, Barsacy tarapyndan 2 months ago

Gosgular dunyasi

Şatlanýaryn.

Dünýede ýaşamak nähili hezil,
Her gelen gün şatlyk getirýär maňa.
Kalba aram berýär geçilen menzil,
Umytly garaşýan agarýan daňa.

Bir dostumň ogly boldy öňkiagşam,
Öten agşam biri äkitdi toýa.
Ine, şeýdip sumat bolýar gaýgy-gam,
Şatlygymdan ýaňa sygmaýan öýe.

Dowamy »

108 0
Edebiýat, Barsacy tarapyndan 2 months ago

Gosgy.

Tirkesh Sadykow

-Men saňa dost bolupbilerin diňe-
Diýýäň:-haýyş- sen hem şu ýagdaýda gal!
Ezizim, açygyny aýdaýyn saňa,
Biziň aramyzda dostluk mümkin däl!

Nämä gerek bir-biregi aldamak,
Nämä derkar bize sözlemek ýalan!
Sen maňa dost bolup seretseň her çak,
Men bakaryn aşyk göz...

Dowamy »

117 0
Edebiýat, Barsacy tarapyndan 2 months ago

Gosgy

Kakamyrat Rejepow
MAHAL-MAHAL
Mahal-mahal öz-özüme begenýän,
Ýaşap ýörenime il bile des-deň.
Bilýän, barlygyma begenýän kändir,
Bardyr gynanjaklar dünýeden gitsem.

Mahal-mahal öz-özümden utanýan,
Ýalňyşlarym ýada düşse birgiden.
Ýogsam, tejribesiz täleý ýolumda,
Şolar dälmi, ma...

Dowamy »

126 0
Edebiýat, Barsacy tarapyndan 2 months ago

Andropowly günlerden pursatlar...

Andropowly günlerden pursatlar...

Dowamy »

251 0
Edebiýat, wagt tarapyndan 2 months ago

Men biçäre; garynjaça bolup bilmedim

Esgerlik ýyllarymda uly aljyraññylyk bilen ylgaşlap ýören garynjalary gaty kän synladym.
Bir çöp göterip barýan garynja bilen güýmendim bir gezek; ýoluny kesdim, öñüne kesek goýdum. Ýarym sagatlap päsgelçilikleriñ üstünden, sagyndan, çepinden geçmäge jan edýärdi. Meni duýgulandyran ýeri; her sapar päsgelçilikden geçensoñ derrew ýarym metr g...

Dowamy »

222 0
Edebiýat, Gurban93 tarapyndan 2 months ago

Ine saňa

Bir gün 3 sany alkaşlar balyk tutup durlar diýýär.
Olar balyk tutmakdan daşary ýanyndaky çüşelerini hem kem goýmaýardylar.
Soň olaryň 1-nji alkaşyň çeňňegine Tylla balyk düşüpdir we Tylla balyk onnan, dile dilegiňi diýip sorasa, ol alkaş 1 çemedan 1000$ diýipidir.
Ikinji alkaşykda derrew Tylla balyk düşüpdir. Tylla balyk alkaşd...

Dowamy »

280 0
Edebiýat, 12 tarapyndan 2 months ago

Degişme

Gijäniñ bir wagty internet oýnap oturan ogly birden batly gygyrýar. Kakasy eşdip hasyrdap oglunyñ ýanyna barýar:
- Oglum,näme boldy? Nämä gygyrdyñ?
Ogly: - Kaka Maýagözel meni dobawit etdi-diýipdir.


Bir patsançik gygyryp aýdym aýdyp gelýä diýýä:
-Ahhh sen indi özgäňki, dodaklarym dillerim küýseýär seni......

Dowamy »

334 1
Edebiýat, 12 tarapyndan 2 months ago

Degişmejik

Ogry bu gün ogurlykdan hiç zat düşmedigi üçin gije birahat bolup ýatmaýyn diýip, çep jübüsindäki 1manady sag eli bilen alyp, sag jübüsine goýup, onsoň rahat uklady.

Otagymy arassalaýşym hakda:
- Otagy arassalap başlaýaryn
- 6 ýyl mundan öň ýitiren zadymy tapýan, 5 sagatlap seredip durýan
- Ýatmana gitýän
<...

Dowamy »

271 0
Edebiýat, 12 tarapyndan 2 months ago

Synag

synag
Durmuş meni goý synasa synasyn
Belki synaýandyr eklemek üçin.
"Perwedigär" gorar meni synagda,
göreşerin ýene berkemek üçin.

Dowamy »

166 0
Edebiýat, 12 tarapyndan 2 months ago

Müsürde şalyk süren türkmenler

Müsürde şalyk süren türkmenler.
ww.kitapcy.ga-da:

http://www.kitapcy.ga/news/musurde_salyk_suren_turkmenler/2019-08-21-7820

Dowamy »

201 0
Edebiýat, wagt tarapyndan 2 months ago

Brežnewiñ durmuşyndan pursatlar...

Brežnewiñ durmuşyndan pursatlar...

Dowamy »

343 2
Edebiýat, wagt tarapyndan 2 months ago