BÄRI GEL

Saňa düşdi nazarym, söýgüli janan, bäri gel,
Saçy müşk isli ýufar, sünbüli-reýhan, bäri gel.
Gül beden, gülgün reň, dony zerefşan, bäri gel.
Al ýaňak, kirpigi ok, alma zenehdan, bäri gel.
Janyňa sadka olam, bäri gel, eý jan, bäri gel!

Gel, otur gaşymga sen, zowky-jamalyň göreli,
Gül ýüzüň şöhlesine...

Dowamy »

211 3
Edebiýat, Panturkist tarapyndan 6 months ago

Ispan halk nakyllary

Her bir halk oz nakyllarydyr, matallaryna, atalar sozlerine eyedir. Ispanlar hem mundan chetde dal, ashakda ispanlaryng kop ulanyan nakyllary bilen tanyshyp bilersingiz!
1. Uch kop we uch az ynsany betbagtchylyga alyp baryar: kop geplemek we az bilmek, kop pikir etmek we az ishlemek, kop sowmak we az pul tapmak.
2. Kim siz bilen...

Dowamy »

234 0
Edebiýat, Hoshgelding tarapyndan 6 months ago

Ukusyzlykdan dynmak ucin!

Grek filosoflarynyñ peÿdaly pâhimleri.

Ukusyzlygyñ dermany.

Ukusyzlykdan ejir çekÿàn adam nàmeler etmeli?
Ukusyzlyk ukynyñ mazasyny alÿar, uzak gijàni dûśekde iki ÿana agdarlyp geçirÿàñ. Mundan saplanmak ûçin:

1 . Kabul edilen, okalmadyk makul gôrûlen sôzleri aÿtmaly, Allany ÿatlamaly. ,, Eÿsem, ÿ...

Dowamy »

342 1
Edebiýat, Turkmensoft tarapyndan 6 months ago

Aýaly begenjinden ölüpdir. (Bolan waka, janly şaýadyň gürrüňinden)

Aşa ýürege ýakyn almalymy?
Geçen ýylyň tomusydy. Obadan(garadaşlydan) şähere gidýän irdenki awtobusa münip, mekdebe olimpiada taýýarlyga gaýtdym. Awtobus şähere sagat 7-ä barýady. Taýýarlyga bolsa 9:30-da barmalydy. Şonuň üçin hemişekim ýaly awtobusdan düşip, şäherdäki öýümize çenli taksi tutdym. Taksini...

Dowamy »

634 17
Edebiýat, SiziňÝalyBiri tarapyndan 6 months ago

Iki kürek (nesihatly hekaýa, gysga)

Bir ge­zek sy­ýa­hat­çy ga­ýyk­çy­dan özü­ni beý­le­ki ke­na­ra äkit­me­gi­ ha­ýyş edip­dir. Ýo­lag­çy ga­ýyk­da otu­ran wag­ty kü­re­giň ýü­zün­dä­ki ýaz­gy­lar onuň ün­sü­ni çe­kip­dir. Ola­ryň bi­rin­de “Pi­kir­len” beý­le­ki­sin­de bol­sa, “Ber­jaý et” di­ýen ýaz­gy bar eken.
– Se­niň birgeňsi kü­rek­le­riň bar — di­ýip, sy­ýa­hat­çy dil...

Dowamy »

293 0
Edebiýat, SiziňÝalyBiri tarapyndan 6 months ago

McM agzan hekayalaryndan (ozunden rugsadym yok)

"BAGANA TELPEKLI ADAM"
Erkek adamyñ durmu$ynda, tragiki ýagdaýlar bolup geçýâr. Hãzir maña
" Seniñ ilkinji ba$yña gelen tragediýa nãme?" diýip sorasalar, sãginmãn
" Sünnet edilen günim" diýip jogap bererdim. Owfff, inim tikenekledi
hâzirem. Mowzugy okap ba$lap, mowzuk erbet tarapa gidýãndir diýip
pikir edãýmãñ. He...

Dowamy »

413 6
Edebiýat, Hoshgelding tarapyndan 6 months ago

Ussanyň ölümi

Heňňama myhyn uran goja daglaryň howalanyp görünýän ýerinde, aňňyt-aňňyt gum depelerini etekläp oturan, giň aýtymlary, günüň nury çaýylanda gümmezleri älemgoşar ýasaýan metjitleri, asmanyň diregi minaralary, çapraz-çapraz dişli galalary, hol ýokarda, gögüň bäri ýanynda şaglap duran şahyrana çynarlary bilen giňden meşhur bolan şähryslamda elinden dü...

Dowamy »

264 0
Edebiýat, Gurban93 tarapyndan 6 months ago

.............................................

Dün gece sen uyurken kızıla boyadım denizleri, uçurumdan attım sessizliği, haber saldım rüzgarlara, fısıldasınlar kulağına seni ne kadar çok özlediğimi... Gece bir başka giyer siyahını, yıldızlar daha bir sönük olur, yakamozlar başka çizer denize kendini ve hayat daha bir kahpe oynar oyununu sen yanımda yoksan eğer!

Dowamy »

184 0
Edebiýat, Красавчик... tarapyndan 6 months ago

Şu edişim dogrymy?

Salam dostlar! Goşgy düzmegem birhili endik ýaly bolup barýar)). Goşgylamyň sany 10-a dagy ýetdi, nesip bolsa bir birden goýaryn, esasy bölegi söýgi hakda. Şu gezek dädem (kakam) hakda düzen goşgymy size ýetirmekçi. Okap düşünersiňiz. Pikirleriňizi ýazyň.

Hemmäňe ýüzlenip içimi dökýän,
Bir nurana dädemizem bolmady.
Oja...

Dowamy »

354 6
Edebiýat, Yaş Şahyr tarapyndan 6 months ago

Скучаю.......

💓💓💓💓💓💓💓
Твои губы и глаза
💓💓💓💓💓💓💓💓
Мне ночами снятся.
💓💓💓💓💓💓💓💓💓
Я скучаю без тебя,
💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓
Мое нежное счастье.
💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓
Так хочу тебя скорее увидеть.
💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓
Эту разлуку начинаю ненавидеть.
💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓
Когда буду снова твой аромат вдыхать,
...

Dowamy »

219 0
Edebiýat, Красавчик... tarapyndan 6 months ago

Скучаю.......

💓💓💓💓💓💓💓
Твои губы и глаза
💓💓💓💓💓💓💓💓
Мне ночами снятся.
💓💓💓💓💓💓💓💓💓
Я скучаю без тебя,
💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓
Мое нежное счастье.
💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓
Так хочу тебя скорее увидеть.
💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓
Эту разлуку начинаю ненавидеть.
💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓
Когда буду снова твой аромат вдыхать,
...

Dowamy »

179 0
Edebiýat, Красавчик... tarapyndan 6 months ago

Скучаю.......

Скучаю без тебя, моя родная,
Прилетела темной грусти стая,
Мое сердце терзает птица разлука,
Так не хватает твоего сердца стука.
Молю тебя о скором возвращенье,
Готов просить за все прощенье,
Как только увижу твои глаза,
Скажу, что жить не могу без тебя.

Мы подходим друг другу как кар...

Dowamy »

177 0
Edebiýat, Красавчик... tarapyndan 6 months ago

Эх любовь любовь...

💘💘💘💘💘💘💘💘💘
Снова я тебе пишу,
В мыслях обнимаю.
От тоски едва дышу,
Словно погибаю.
Ты одна меня спасти
В этом мире можешь.
Если, что не так прости,
Нет тебя дороже.
💘💘💘💘💘💘💘💘💘

Люблю тебя моя Малышка!!!
Для. . А.З

Dowamy »

166 0
Edebiýat, Красавчик... tarapyndan 6 months ago

Эх любовь любовь...

💘💘💘💘💘💘💘💘💘💘💘💘💘💘💘💘💘
Потерялись наши чувства в бесконечности.
Чтобы быть с тобою, мне не хватит вечности.
Милая, нежная моя,
Во всей вселенной такая одна.
Без твоей улыбки и нежных глаз
Погибаю я быстро — всего за час.
Моя нежная, будь рядом всегда.
Я знаю точно — это судьба.
💘💘💘💘💘💘💘💘💘💘💘💘💘...

Dowamy »

162 0
Edebiýat, Красавчик... tarapyndan 6 months ago

HÜWDI — TERBIÝÄNIŇ GÖZBAŞY

Hormatly Prezidentimiz jemgyýetçilik aňyny ösdürmek üçin milli mirasymyzyň içgin öwrenilmelidigine ünsi çekip, alymlaryň, döredijilik adamlarynyň öňünde uly wezipeleri goýdy. Türkmen halkynyň ruhy hazynasy iňňän baý, ol aňyrsy-bärsi görünmeýän ummany ýatladýar. Halk döredijiliginiň ähli görnüşi çuňňur terbiýe mekdebi bolup durýar.
Adamzat ça...

Dowamy »

271 1
Edebiýat, TDUmaksat tarapyndan 7 months ago

Ogluna Gargan Ene...

Ogluna gargan ene Bu hakykat bolmasady... Ähli kişi, tutuş millet ýalan-ýalan diýip gygyrsady... Onuň ady Enedi. Näme üçin Allah oňa beýle ady beripdir bilemok. Adamsy ýogalyp bir ogul bir gyz bilen ýalňyz galjakdygy üçinmi? Ýa-da dünýede iň ajy ykbalyň ýene enäniň paýyna düşýäni üçinmi? Ýa-da ýöne dünýä inmezinden sähelçe gün öň ýanynda ýogalan en...

Dowamy »

444 3
Edebiýat, Perhat Sabirovv tarapyndan 7 months ago

KER ADAMYŇ HASSA GOŇŞUSYNA HAL-AHWAL SORAMGA BARMAGY

Köp zady gören, tejribeli bir adam, bir gün ker birine gońşusynyń hassadygyny düşündirýär. Onuń gońşusynyń hökmany suratda ýagdaýyny soramaga gitmelidigini hem berk belleýär. Ker: - Birinjiden-ä gulagym hiç zady eşidenok ahyryn, onuń ýanyna gidip näme gürläyin? İkinjiden hem ol adam hassa bolsa sesi hem ýuwaş çykar, muny men ýaly ker adam asla hem...

Dowamy »

319 1
Edebiýat, Perhat Sabirovv tarapyndan 7 months ago

ELIŇDÄKINIŇ GADYRYNY BIL

Paltolary ýyrtyk-myrtyk bolan iki sany çaga gapymy kakdy:
– Köne gazetiňiz barmy, hanym?- Işim kändi. Ilki ýok diýmek isledim, ýöne aýaklaryna gözüm düşen badyna dymdym. Ikisiniň hem aýagynda köne köwüş bardy we aýaklary öldi.
– Öýe giriň, size çaý taýýarlap bereýin.- diýdim. Hiç geplemeýärdiler. Öl köwüşleri halyda yz galdyrypdy. Ola...

Dowamy »

437 1
Edebiýat, Rowana tarapyndan 7 months ago

Owadan gelniň syry (Rowaýat)

Köpüň üşen ýerinde her hili gyzykly gürrüňler, rowaýatlar eşdýärsiň. Bu gezekki gürüňçilik ýylanlar barada boldy. Biri: “Hazyna nirede gömülen bolsa, ýylan şony saklaýarmyş” diýse, beýlekisi: “Ýetişen ýylan her hili zada öwrülip bilýärmişin” diýdi. Şonda Akmyrat baba ýylanlar barada eşdenlerinden gürrüň bermäge başlady.

Gadym wagtla...

Dowamy »

513 5
Edebiýat, Rowana tarapyndan 7 months ago

Amalia Gulmyradowa - ''Seredäýdä'' aýdymynyñ sözleri

Seredäý-dä, seredäý-dä,
Eredäý-dä, eredäý-dä meni,
Gara gözüm seredäý-dä.

Seredäý gözlerime,
Köp zada düşünersiñ,
Mendäki bu ýüregimi
Ýaralama gel...
Deñeme meni, öñki soñkularyña,
Gyzykly däl aýtmak geçmişiñ hakda,
Geçen geçdi biz täze durmuşda,
Gel unudaly hemme zady......

Dowamy »

445 1
Edebiýat, Jeksparro tarapyndan 7 months ago