Paş eder seni

Içki syryň aýtma her bir namarda,
Syryň ile ýaýyp, paş eder seni.
Ogry-kezzap bilen obadaş bolma,
Malyňdan aýyryp, aç eder seni!

Sam-sam adam bilen oturma, turma,
Zynhar, namart bilen sen söhbet gurma.
Gadyrdan dostuňdan ýüzüň öwürme,
Barsaň, depesine täç eder seni!

Bir goç ýig...

Dowamy »

267 27
Edebiýat, Нежная леди tarapyndan 22 hours ago

Özdemir Asaf

...

Dowamy »

68 0
Edebiýat, ...ÝALŇYZ... tarapyndan 1 day ago

BIRJE UMUT

Bírje umyt galdy senden yadygár,
Indi onam aýap,gízláp saklaýan,
Ýa bolup bílmedim sóýgímde húşgár,
Sońky çárám..umydyma baglaýan.

Ýekeje umyt....
Gór náhílí az pursat,
Níçún beýle sabrym gynap synaýań.
Ençe berjekmí ýa ýene-de hasrat,
Ýenede...ýenede kalbym gyýlaýań.

Ga...

Dowamy »

91 7
Edebiýat, Nowcha90 tarapyndan 1 day ago

Kerim Gurbannepesow "Yashlyk Dramasy"'na gosulmadyk bentler

Ne-hã eshik bardy, ne-de bir çõrek,
Ne-de gidenlerden bilerdik derek.
Sõyüshmãge yürek gerekdi, yürek,
Meniñ yigit wagtym, Seniñ gyz wagtyñ.

Shonda-da kãteler bãlçirãp içgin,
Diyerdik:"Sõyüshmek hemme wagt mümkin.
Õylenmek-gerek zat kõpelmek üçin,
Urshuñ gazap wagty, Adam az wagty!"....

...

Dowamy »

178 10
Edebiýat, LadaKalina. tarapyndan 1 day ago

Bir dosty Kiýewde ýazyldy ýere...

Bir dosty Kiýewde ýazyldy ýere,
Ýene biri wepat boldy Oderde.
Ol bolsa bar Ýewropany aýlandy,
Ýewropa-da sag bol diýdi ol merde.

Dogduk diýaryna dolandy esger,
Bir uly toý tutdy enesi pahyr.
Esgerler uruşda ölmeýär diňe,
Uruşdan g...

Dowamy »

49 0
Edebiýat, 5643667778* tarapyndan 1 day ago

"Gorkut atada" aýal-gyzlar

«GORKUT ATADA» AÝAL-GYZLAR

«Gorkut ata» kitaby türkmen halkynyň arasynda täzeden dünýä indi. «Ol indi her bir türkmen üçin elýeterli boldy we birnäçe gezek neşir edildi. Bu uly manyly milli eser sowet döwründe oguz begleriniň ideologiýasyny arşa çykarýan eser hökmünde ýazgarylypdy we ony geçmişiň milli hazynasy hökmünde halkymyza hö...

Dowamy »

59 1
Edebiýat, wagt tarapyndan 1 day ago

Alym patyshanyñ zalymm ogly

Emir Teymir leñiñ agtygy Ulugbek 1394-nji milady yylynda dogulyar.1409-nji yylda yagny 15-yashynda ol kakasy tarapyndan samarkanda häkim bellenyär.Ol 40-yyl tagtda oturyar.Ylyma parahatçylyga uly üns beryär.Öz döwründe dünyäde deñi-taysyz obserwatoriya guryar we älemi asman jisimlerini öwrenyär.Ol ogly Abdyllatyby hem özi yaly alym edip yetishdirme...

Dowamy »

90 2
Edebiýat, Zalymm tarapyndan 1 day ago

Meşhur ýazyjylaryñ we akyldarlaryñ aýal-gyzlar hakynda aýdanlary

MEŞHUR ÝAZYJYLARYÑ WE AKYLDARLARYÑ AÝAL-GYZLAR HAKYNDA AÝDAN SÖZLERI

"On sany agzym, on sany dilim bolsa-da, aýallaryñ erkeklerden pul çilmek üçin edýän oýunlaryny sanap ýetişip bilmerin".
Owidiý

* * *

"Şemler bir sönensoñ, hemme aýallaram owadan..."
Plutarh

* * *

Dowamy »

185 9
Edebiýat, wagt tarapyndan 1 day ago

Kemal Sunal ömri döredijiligi.

Kemal Sunal 10-nji noyabrda Türkiyäñ Malatya iliniñ Kücükpazar diyen yerinde eneden bolyar.Kemal Sunalyñ mashgalasynda üc çagañ iñ ulusy bolupdyr.Kakasynyñ ady Mustafa Sunal diyipdirler.Kemal Sunalyñ ayalynyñ ady Gül Sunal.Kemal Sunalyñ iki sany cagasy bolupdyr.Ali Sunal we gyzy Ezo Sunal.Kemal Sunal 2000-nji yylyñ 3-nji iyulynda yürek agyry sebåpl...

Dowamy »

81 6
Edebiýat, Zalymm tarapyndan 1 day ago

Bu derdi

Keşt eýledim, gezdim yşkyň dagynda,
Ne beladyr, kimse çeker bu derdi.
Yşk dagyn assalar gögüň boynundan,
Gök titreýip, çeke bilmez bu derdi.

Yşk eser etmese, ýanmaz çyraglar,
Yşka düşse, guşlar eňrär, gurt aglar.
Egiler haýbatly, kuwwatly daglar,
Daşlar erip, çeke bilmez bu derdi.

Dowamy »

109 16
Edebiýat, Нежная леди tarapyndan 1 day ago

Aslynda hemme kişi şeýleräk!!!

Hawa durmuşda örän köp zat bar. Adam pahyr ölmese her zat görjek, olam dogry. Ýöne iň dogry zat özümiz nähili? Aýna seredip men gowumy meni näme bagtly edýä, meni näme begendirýä diýip hiç sorap gördükmi? Hawa köp kişi muňa ýok diýer. Sebäbi aslynda adamzat dünýä geleninden beýläk hiç hili öz üçin ýaşamadyk ýaly. Bolup biler, häzir belki diýýänsiz...

Dowamy »

91 5
Edebiýat, Lagly tarapyndan 1 day ago

Lilit simwolikasy

LILIT SIMWOLIKASY

Lilit ýewreý okkultizminde Hezreti Adam atanyñ birinji aýaly hasaplanýar. Ol adamsyny How eneden gabanyp, ondan bolanlary öldürjekdigine äht edýär. Lilit bäbek ölümleriniñ we göwreli aýallaryñ çaga düşmeleriniñ sebäpkäridigine ynanylýar. Ýagny, ol metafizik keşbe girip, her dünýä inen çaga musallat bolýarmyşyn. Onuñ...

Dowamy »

173 11
Edebiýat, wagt tarapyndan 2 days ago

Sen diňe synla...

Sen diňe synla...
Iç-içime sygman aglaýanymy,
Kemsinýänimi, göwnümiňem synyşyn,
Ody öçürilmän galan çäýnek deý
Gaýnap-gaýnap, bar hasratyň dymyşyn...

Sen diňe synla...
Döz gelşini ejiziň,
Sensiz niçik hala ulaşanymy,
Gije, öýlän, säher ýa-da ir agşam
Gelmejegňi bilip garaşanymy....

Dowamy »

78 5
Edebiýat, Pegas tarapyndan 2 days ago

Aýal

AÝAL

Aýal!
Tañryñ emri bilen döräliñ bäri,
Haýranlar galdyryp gelýäñ erkegi.
Yşk derdin berýänem, berýänem däri,
Özüñ. Bagly saña nesliñ ertesi.

Aýal!
Uçýañ peri bolup ertekilerde,
Durmuşda-da uçýañ, näzik - ýeñil sen.
Uçmaklyk ukyby ýok erkeklerde,
Erke...

Dowamy »

172 15
Edebiýat, wagt tarapyndan 2 days ago

Lilit rowaýaty. Aýal şeýtanmy ýa ilkinji feministka

LILIT ROWAÝATY. AÝAL ŞEÝTANMY ÝA-DA FEMINISTKA?

Dünýä taryhynda ilkinji şeýtanpisint zenan ýa-da ilkinji feministka kim bolduka? Aslynda bu, käbir çeşmelerde geçýän Lilit sözüne siziñ nähili düşündiriş berjegiñize bagly.
Feminizm - gysgaça aýdanymyzda jynsy kemsitmä garşy çykýan we aýal-gyzlaryñ hak-hukuklaryny goramagy maks...

Dowamy »

156 6
Edebiýat, wagt tarapyndan 2 days ago

Çary Aşyrow-ermeni gyzy

Nirde sen, nirde sen, ermeni gyzy,
Gezsem taparmykam bütin dünýäni?
Ol gün ýel ösýärdi, tozadyp gary,
Snarýad ýagýardy, ýanýardy däri

Agaçlar burjulap, ýerler doňupdy,
Beýnim sarsyp, ýüzüme gan eňipdi.
Gulak eşidýärdi, göz görmeýärdi,
Iki elim ganly gar sermeýärdi.

Başymy gald...

Dowamy »

75 2
Edebiýat, 5643667778* tarapyndan 2 days ago

ERKEKLER AGLAMAÝARLAR...

Käte şeýle bolýar,men erkek diýip,
Gynanjyň gözýaşyn gizlejek bolýaň.
Ýürek gyýylsada eýýäm gan öýüp,
Şonda-da mertlerçe sözlejek bolýaň.

Emma başaraňok,bokurdak dolup,
Damagyňdan bir ses çykmajak ýaly.
Özüňi saklajak bolýaň,zor salyp,
Şeýtseň gözüňden ýaş akmajak ýaly.

Sessiz...

Dowamy »

91 5
Edebiýat, Diospyros tarapyndan 3 days ago

Magtymguly Pyragy

Magtymguly Pyragy 1724-1807-nji asyrlarda ýaşan, türkmen edebi dilini ösdürmekde köp işler bitiren şahyrdyr.

Dowamy »

133 7
Edebiýat, 5643667778* tarapyndan 3 days ago

Gelenok

Pikirlenyan indi nace gun bari
Ezizim sen name un gelenok
Orun tutdymy ya kalbynda biri
Name un ezizim indi gelenok

Sen ozgani soymegine garsy dal
Dine senin bagtyn bolsun bes mana
Meni soymesende pany dunyade
Seni soyman men yasasym gelenok

Garaz soygi name uly bir yarys
...

Dowamy »

49 2
Edebiýat, Diospyros tarapyndan 3 days ago

Soraýýany kim daşlamaly?!

SORAÝÝANY KIM DAŞLAMALY?!

Öñräk tanyşlarymyñ biriniñ öýünde otyrkam, ol "al görseñ, men-ä halamadym dogrusy, birhili yslamy garalap düşürilen kino ýaly" diýip bir wideodiski öñüme zyñdy. Men öýe gelemsoñ ol diski dessine kompýutere salyp, tomaşa etmäge durdum. Film 1986-njy ýylda Homeýniniñ döwründe Eýranyñ Kupaýeh diýen obasynda bol...

Dowamy »

279 13
Edebiýat, wagt tarapyndan 3 days ago