Degishmeler biraz guleliñ...

D
Mammet iki gulagy yanyk yagdayda hassahana baryar. Lukman, geñ galyp:
-nadip boldy?
-utuk edip durkam jañ geldi.
-a beyleki gulagyñ nadip yandy?!
-aljyrap tiz komege jañ edemdee...

* * *

Lukman men 100 yashamak un name etmeli?
-Ol añsatla: ynha her gun irden 1 bulgur gyzgynjak çay...

Dowamy »

125 0
Edebiýat, yashalym tarapyndan 16 hours ago

BIR MÄHIRLI ÝYLGYRYŞ, DÜNÝEDE KÖP ZADY ÜÝTGEDIP BILER.

  Gyzjagaz, gamgyn oturan nätanyş bir adama seredip ýylgyrdy. Çaga ýüreginden gelen bu, sada we mähirli ýylgyryş, gamgyn adama sähel wagtlyk, ähli aladasyny unutdyrdy. Ol hem gyzjagaza mähirli ýylgyrdy. Birden, ýakyn wagtda özüne kömek eden köne dostuna sagbolsyn aýtmandygy ýadyna düşdi. Derrow, Köne dostuna habar ugratdy.

  Minnerd...

Dowamy »

61 0
Edebiýat, Jupiter_Fire tarapyndan 1 day ago

"Direliş: Ertogrul" filmi barada.

Seljukly we Osmanly döwletiniň taryhy baradaky köp seriýaly türk filmi köpleriň söýgüsini gazandy. Telewideniýede berilip ýören wagty kän gyzygmandyryn. Ýöne şu günler şol filmi görüp başladym. Gyzykly edip çykarypdyrlar, taryh bilen nähili baglanyşygynyň bardygyna bilemok. Ýöne döwrümize gabat getirjek bolandyrlarda, Ertogrulyň esasy maslahatçysy...

Dowamy »

243 19
Edebiýat, messibet tarapyndan 1 day ago

Sen hem siz

SEN HEM SIZ

Siz diýen boş sözi sen diýen eziz
Söz bilen çalyşdy özi-de duýman.
Ýesir ýüregimde tämizden tämiz
Bagtly arzuwlary oýatdy dünýäm.

Durun huzurynda gowşuryp elim,
Gyrpylman bakyp dur garaga garak.
''Siz neneñsi eziz!'' diýse-de dilim,
''Seni söýýän!'' diýip gygyrýar ý...

Dowamy »

55 0
Edebiýat, Jeksparro tarapyndan 2 days ago

Obamyzyň gyzlary. Nyýazbibi ORAZOWA

Ene wesýetlerin kalbynda besläp,
Ümä geler obamyzyň gyzlary.
Ajaýyp däpleri-dessury ýatlap,
Ümä geler obamyzyň gyzlary.

Birisi gözelleň çekip öňüni,
Hoş söz bilen tapar hemmäň dilini,
Uly höwes bilen çyzgap goluny,
Ümä geler obamyzyň gyzlary.

Iş başyn tutsaň gelerler üýşüp,

Dowamy »

43 1
Edebiýat, Watanwaspy tarapyndan 2 days ago

Her kimiň öz ýyldyzy bar.

Biziň herimiz özümizçe üýtgeşik, gaýtalanmaýan şahsyýetler. Käbirlerini adaty, asuda durmuş kanagatlandyrýan bolsa, köpler özüne başgaça garaýar. Olar özlerini «Ferrari» awtoulagynyň başynda göz öňüne getirýärler. Köp adamlar üçin baýlyk esasy zat däl. Olar üçin maşgala bagtyýarlygy ähli zatdan ileri.
Umuman hem, adamlar 17 ýaşda bir zada, 5...

Dowamy »

96 0
Edebiýat, Watanwaspy tarapyndan 2 days ago

Iki mollanyň pully düwünçegiň üstünde uruşuşy

Yazly mekir uly hudayyoly berdi. Oña obadaky uly hem kici mollany cagyrdy. Uly molla taze alan yeñil mashyny bilen,Kici molla bolsa, kowush-messisini sharkyldadyp,pyyada geldi.Oye girensoñ jayyñ tori olaryñky boldy.Hudayyola cagyrylan adamlar gelip bashladylar. Bir zamandan giñ jay mahelleden hyryn-dykyn boldy. Sacagyñ ustunde gushuñ suydunden bash...

Dowamy »

249 8
Edebiýat, Perhat Sabirovv tarapyndan 2 days ago

Ýylgyryñ

– Keýwany diýýänä, tüweleme, ine oglumyzam sag-aman gullukdan geldi. Indi hem ho-ol gapydaky göläni satyp, gelniň ugruna çykybersegem boljak.

– Dogry aýdýaň kakasy, indi bizem şaýymyzy tutmaly…

Iki aýdan soňra ogly:

“Bäh, bulara meniň gulagymy owazlandyrdylarda, soňy bolmadyla. Hany ejemiň bir taryna kak...

Dowamy »

160 1
Edebiýat, ETIKA tarapyndan 2 days ago

Ilkinji duygy

Neden seni gorsem, gowsayan birden,
Biziñ aramyzda bir zatlar barmy?
Sen gozleriñem ayryp bileñok yerden,
Biziñ aramyzda bir zatlar barmy?

Hany, yonekey bir tanysdyk-la biz.
Indi haysy duyga ulasdyk-la biz.
Name diyip atlandyrjak bolsumuz,
Biziñ aramyzda bir zatlar barmy?

Soygumika?

Dowamy »

82 3
Edebiýat, yashalym tarapyndan 3 days ago

»®«

»®« 100 gyzdan durmuşda ýetmek isleýän 100 arzuwyny sorap bilmedik... Sebäbi, 1-nji soran gyzymyz integem aýdyp dynmady.

»®« 12 ýaşlyja ýegenim facebook-da «Men häzirem goýup giden ýeriñde saña garaşýan.» diýip, paýlaşypdyr. Derrow aýal doganyma jañ edip: - «Ýegenimi nirde goýup gaýtdyñ»  diýip, gaharlandym.(asyl ýegenim aşyk eken)...

Dowamy »

153 4
Edebiýat, Jupiter_Fire tarapyndan 3 days ago

Söýgüm nirde (bolan waka)

Bu başdan geçirmeler bir ýigdiň söýgi taryhy. Men ony kagyz ýüzine geçirip bermegimi haýyş etdi Men doga kemislikli bolamsoň koplenç wagtym hassahanda geçyadi . Öýde bolýan wagtymdan hassahanada bolýan wagtym örän köpdi.Öýe myhman diýen ýalydym 2015-nji yylyň noyabr ayynyň ayaklarydy,men ýuregim gysyp line açdym we oňa girip başladym Line daşary yu...

Dowamy »

192 13
Edebiýat, Arslanalayew tarapyndan 3 days ago

Koreý rowaýatlaryndan

[Gunyeoseong]

Bu gala, Chungwonkun / Pukilmyun / Chojeongri-de ýerleşýär.

Silla-da her biri arslan ýürekli, dokuz gyzy we bir ogly bolan bir maşgala ýaşapdyr. Bir gün janlaryny orta goýup jedel edipdirler. Oglan: «Men tagta aýakgaplarymy geýip Seul-a baryp gelýänçäm, sizem bir gala gurmaly bolarsyñyz. Men gelmänkäm ga...

Dowamy »

90 1
Edebiýat, Jupiter_Fire tarapyndan 4 days ago

NIRIK JAÑ ETDIÑ?!

NIRIK JAÑ ETDIÑ?!

  Öñem bir amerkaly öýüne gelip poçta gutusynda telefon töleg hatyny görse, bir aýda 500 dollar töweregi ýazylan. Depesinden gaýnan suw guýlan ýaly bolupdyr. Derrow jañ edilin belgileriñ sanawuny talap edipdir, we alyp seretse jañ edilen belgileriñ hemmesi dost-ýarlaryna degişli eken. «Aý, bolýa. Näme, tölemeli bord...

Dowamy »

183 2
Edebiýat, Jupiter_Fire tarapyndan 4 days ago

Göwnüýetmezçilik etmek günä düşündirlişi. 

Dinimiz bütin musulmanlary dogan edipdir, doganlyga gelişmeýän we doganlarynyň arasyny açjak her hili hereketleri we sözleri hem gadagan edipdir. Şol sebäpli dinimiz bir adama göwnüýetmezçilik etmekligiň, oňa göwnüne degiji we gödek sözleri aýtmaklygyň, ýaramaz at dakmagyň uly günä işdigini ýörite beýan edipdir we şu zatlardan gaça durmagy maslahat...

Dowamy »

107 1
Edebiýat, Arslanalayew tarapyndan 5 days ago

Ody òzuñe bas, òtmese keseka (bolan waka)

Akmaraldyr Muhammet Aşgabatda bile okap, ýokary bilim aldylar. Ýokary mekdebi tamamlansoň, hersi bir mekdepde işe başlady. Göräýmäge, olaryň ýaşlyk arzuwlary hasyl bolup, durmuşda kem zady ýokdy. Muhammet göwnaçyk, sada, sypaýy, tüýs kärine berlen oglan. Akmaralda-da türkmen gyzyna mahsus bolan ähli häsiýetler jemlenen. Olaryň durmuş guranlaryna üç...

Dowamy »

155 0
Edebiýat, Arslanalayew tarapyndan 6 days ago

ÖLMÄNE GELDIM. [ AZERBEÝJAN EDEBIÝATYNDAN TERJIME ]

[ AZERBEÝJAN EDEBIÝATYNDAN TERJIME ]

Belkide, möhümem däldir señ üçin,
Howlukma aýdaýyn, bil neçüýn geldim.
Belki senem meni küýsänsiñ diýip,
Bu gije men seni görmäne geldim.

Nirde galdy ol öñki söýgi sözlerim,
Köp wagyt bolupdyr seni görmänim,
Bu derde, señ bilen dertdeş bolmany...

Dowamy »

96 1
Edebiýat, Jupiter_Fire tarapyndan 1 week ago

KÖNE JORAPLAR. ( terjime )

Gadym zamanlarda gaty baý bir adam, ogullaryna şeýle wesýet edipdir:
«Men ölenimden soñ, kefenimden öñ şu köne joraplarymy aýagyma geýdiriñ, men köne jorabym bilen gömülmek isleýärin».
Wagt geler adam aradan çykar. Kakasynyñ aýdyşy ýaly kefeninden öñ, ogullary köne joraplary alyp geler. «Kakamyz wesýet etdi, şu köne joraplary aýagy...

Dowamy »

152 0
Edebiýat, Jupiter_Fire tarapyndan 1 week ago

"MEN SOYERMEN GOWNUM UCIN"...

Ol zol-zol gaşanýardy. Gije baldyrynyň ýumry ýerinden bir çybyn dişlän
bolmaga çemeli. Üns bermejek boldugyça beter gijeýär. Irden turanda-da
beýle jan derdi däldi. Häzir welin gijisi ýüregine dökülip barýar,
gaşandygyça beter gijeýär. Ýedi ýoluň üstünde gaşanyp durmagam
gelşiksiz. Şonda-da gijeýän ýerinden elini aýyrasy...

Dowamy »

150 3
Edebiýat, Arslanalayew tarapyndan 1 week ago

"Gelmän bilmedim"

GELMÄN BILMEDIM

Giden gider, gaýta gelip inen ýok,
Şu güni bar, ertirini bilen ýok.
Datlasa-da, ýaşamadan iren ýok,
Dadyrdy, dadyna gelmän bilmedim.

Azyndan galýandyr ylgasa käne,
Ýitse ýol tapdyrmaz, mañlaýa -- çäre.
Söýgiýniñ ýanynda buýsanjyñ näme,
Öñinde başymy egmän bilmed...

Dowamy »

67 1
Edebiýat, MrOKaS tarapyndan 1 week ago

MESJİD-İ AKSA [ Türk edebiýatyndan terjime ]

Mesjid-i Aksa-ny gördüm düýşümde,
Bir çaga ýaly-dy, hem aglaýardy.
Baryp gapysyna mañlaýmy goýdym,
Göýä, bir ýer asty bahr-y joşýardy.

Gözlerim ýollarda garaşyp ýörün,
Nirde doganlaryñ diýýärdi bir ses,
Ilk Kyblasy mendim, beýik Nebi-niñ,
Unutdymy ýa-da muny ähliñiz.

Bur...

Dowamy »

68 1
Edebiýat, Jupiter_Fire tarapyndan 1 week ago