Töhmet atmak—öz üstüňdäki hapany, üstü tämiz adama bulaşdyrmaga synanyşmakdyr.

Diýeli siz sosýal bir gurşawda. Ýanyňyza ýüzüni görmägede çydamaýan, halamaýan adamyňyz gelýär. Size salam berýär. Siz şonda näme ederdiňiz? 
Belki bir sowuk bir şekilde Salam berersiňiz… 
Belki, ýüzünede bakmarsyňyz…
Gürleşmek islemän bilersiňiz.
 Ýa-da rol oýnarsyňyz. Gysga jogaplar bilen başyňyzdan aýlajak bolarsyňyz. Emma ol ýerdedigini bilip k...

Dowamy »

384 13
Bilim, 1 day ago


Başgalaryna käýinşiň ýaly özüňe käýin, özüňi bagyşlaýşyň ýaly başgalary bagyşla.

Professor içi doly stakany elinde tutup sapaga başlady. Hemmeleriň göräýjegi ýaly tutýardy we soňra sorag berdi:
“Bu stakanyň agramy näçe siziň pikiriňizçe?”
Talyplaryň biri 50 gram, biri 100 gram, ýene biri 125 gram diýip jogap berdi.
Professor “stakanyň agyrlygyny ölçäp görmesem, menem bilemok” diýdi. “Emma meniň soragym şu,...

Dowamy »

232 3
Bilim, 1 day ago


Ot (alaw) näçe güýçli bolsa hem, ony ýygy-ýygydan gorjap durmasaň, sönmek bilen bolýar...

-Ot bir gezek ýanyp başlansoň, seniň gözegçiligiňden çykan ýaly bolar, unutma, öz ugruna goýberilen alaw şertler dogry bolsa, birnäçe wagt ýanar, emma gysga wagtda ýakyp biljeklerini ýakyp sönmäge başlar. Alawyň ilkinji häsiýeti ýaýramak bolsa, iň soňky häsiýeti hem ýok bolmakdyr… Şonuň üçin ol ody “iýmitlendirmeli”. Wagtynda ýerine täze ýanjak odu...

Dowamy »

405 11
Bilim, 3 days ago


Kerbela çölüne dönen gursakda-Şehit ölen söýgiň mazary ýatyr.

Ýalňyzlyk barada ballada

Belki, seň boýnuňda ol beýik ýazyk,
Düşünýäň,
Ökünýäñ,
Ýüzüñem aşak...
Belki, meň ýalňyşym kükregmi ýaryp,
Durun huzuryňda ýeňsämi gaşap...

Bu ne ýalňyz hasrat,
Bu ne täk düwün?
Eýsem bu gün gözlemekmi kärimiz?
Ine, bildigem-dä kimiň päkd...

Dowamy »

150 1
Bilim, 4 days ago


Näme ýazygy bar?


Ýok, ýaşyrjak bolup meýilem etme,
Men muny bilýärin,
Öňdenem aňýan.
Emma özüm çekip gam kerwenini,
Başarsam,
Bu hakda agzaman oňýan.

Belki, erkim alan ala gözleriň,
Gaharymyň öňüne böwet basýandyr.
Belki, bize - diýän - daşardan biri,
Bägüle bukulyp,
Gulak asýandy...

Dowamy »

170 1
Bilim, 5 days ago


BAGT-NIRWANA

Gadyyym döwürlerde (563-483 b.e.ö) şuwagtky Nepalda owagtlar Lumbini diýen ýerde, gurplyja bir maşgalada gowja oglanjyk ýaşap ýör eken. Bir diýeni iki gaýtalanmaýan, döwrüniñ şertlerine görä maddy ýagdaýy gaty gowy bolan bu oglanjyk bir gün, bu zatlaryñ hiiiiiçisinden lezzet alyp bilmeýändigine göz ýetiripdir. Şeýdip Akyşyñ "bagt näme diýseler, pul...

Dowamy »

282 3
Bilim, 5 days ago


Duýgudaşlyk

Aýdymyň sesini eştmeýänler tans edýänlere dälidir öýderler.
Friedrich Nietzsche

Nietzscheniň bu sözüni köpüňiz eşiden bolsaňyz gerek. Aslynda durmuşda her adam özüne mahsus aýdymy diňläp özüne mahsus tansy ýerine ýetirýär. Hiç birimiziň diňleýän aýdymymyz deň däl, bardy-geldi meňzeş aýdymy diňläýen ýagdaýymyzda-da bu aýdymlary...

Dowamy »

145 1
Bilim, 6 days ago


Başgalaryň hereketi biziň pikirimiz

Ýaş çatynjalar täze satyn alan öýüne göçüp gelýärler. Olar irden ertirlik edinip oturkalar, goňşysy eşik serip ýören eken. Şonda gelin ýanýoldaşyna garap:
– Goňşular eşikleri gowy ýuwmandyr ýa-da gowy tämizleýji serişde ulanmandyr – diýýär. Ýanýoldaşy ilki goňşysynyň seren eşiklerini, soňam gelnini synlap, sesini çykarman ertirlik edinmegini...

Dowamy »

200 4
Bilim, 1 week ago


Durmuşy kynlaşdyrmalyň!

Maňa ykbaldan düşen paýyň saýasynda köp adamlaryň durmuşyndan bir bölek almaga mümkinçiligim boldy. Bu diýdigim, ýakynlarymyň (we käte bir sebäp bilen işi düşenleriň) käbir soraglarda ýüz tutmaklary ýa maslahat soramaklary, maňa başgalaryň durmuşyndan bir bölegine bitarap synçy hökmünde analiz etmäge mümkinçilik berýärdi.
Her kimiň durmuşyny...

Dowamy »

236 10
Bilim, 1 week ago


Hatyma garaşma…

Hatyma garaşma şu günden beýläk!
Ýürek siňmez eken hat diýen zada.
Ýüregmiň içinde lowlap duran ot
Hata geçse, öçüp gidýär şo bada.

Göýä ol hatlary
                         öz elim däl-de,
Keseki ýazýan dek meniň deregme,
Hem-ä senden,
                        hem özümden utanýan
...

Dowamy »

140 1
Bilim, 1 week ago


Heý bir geçermikä ýürek gysmasy?!

Göwnüme bolmasa adamlar kem-kem,
Ozalky bolşundan kiçelip barýar,
Adam däller bolsa gün geçdik saýy,
Öňküsünden hasam goçalyp barýar.

Göwnüme bolmasa iýýän tagamlam,
Indi öňküsi deý süýji gelenok,
Obada bir başlyk saýladyk welin,
Gohy gelýä yöne güýji gelenok.

Göwnüme bolmasa...

Dowamy »

199 11
Bilim, 1 week ago


***

Bize - näme üçin biziñ özümiz däl-de, saýrylar baha bermeli? Bizi - näme üçin biz seljermeli, öwrenmeli, kemçiligimizi bilmeli (hem düzetmeli) däl-de, kese ýerliler tanamaly, öwrenmeli? Ýene aýyn bolmasa, ösen ýurtlara, olaryñ ylmyna, medeniýetine, edebiýatyna, ösen tehnologiýasyna gözügidijilik bilen sereden bolýarys, olaryñ bize beren bahasyna be...

Dowamy »

450 32
Bilim, 1 week ago


SURATLAR

Suratlarda adamlaryň keşbi bar,
Olar kän zat ýatladyp dur geplemän...
Çary Ýegenmyradow.

Görsene, her biri ömürden parça,
Suratlar, heý!
Durmuş siňen suratlar!
Ine, saňa taýýar gämi!
​​​Ýüregňi
Ýatlamalar ummanyna ugratsaň!

Ynha, şol mähriban klasdaş...

Dowamy »

185 2
Bilim, 1 week ago


Mugallymym!

Ýüregiňi haýsy ataşyň alawynda ýakdyň-da, dost bolduň parlak we nurly ýyldyzlara? Okuwçylaryñ aladasy bilen ukusyz galan gijeleriňde haýsy söwdanyň nagmasy bilen teselli etdiň ýüregiňi? Gözýaşlaryňdymy suwlan ol ýaşajyk söygi nahallaryny? Bulutlaryň hem kämahal husytlyk eden möwsümlerinde, köňül jülgeleriňdäki ab-y haýat çeşmeleri kim biler nähili...

Dowamy »

387 27
Bilim, 1 week ago


Mekdeplerimizde hereket edýän bilim ulgamy reforma zerurlyk duýýarmy?

Elbetde, her döwrüň öz mümkinçiliginiň, şertleriniň çägi deň däl. Bilim ulgamynyň bu topraklarda 1917-1920-nji ýyllardan başlap gelip ýeten ýerini nazara alsaň,şertler we mümkinçilikler babatda häzirki nesilleriň aşyklary alçy gopan. Emma muňa garamazdan, bilim ulgamynda göze iler ýaly derejede üstünlik boluberenok. Isle mekdeplerde, isle ýokary ok...

Dowamy »

363 21
Bilim, 2 weeks ago


Boş wagtlaryňyzda näme bilen meşgullanýaňyz?

“Boş wagtlaryňda näme bilen meşgullanýaň?” ýaş nesillerimiz üçin jogaplary standart bolaýjak sorag.

Näme bilen meşgullanýarka görmek mümkin, aý telewizor görmek, gyz bolsa serial görmek, gaty gitse dwordaky çagalar bilen üýşüp, çigit çakyp ,telefonda prikol wideo görmek. Boş wagty nämä sarplap bolýar? Hobbi sözem biziň nesiller üçin entek ýa:t. “H...

Dowamy »

325 17
Bilim, 2 weeks ago


Ýalňyzlyk

Il içinde çekdim ýekelik derdin
(Ýekelik derdini çekenler biler.)
G.Ezizow

Siziňem durmuşda Ezizow bilen pikirdeş bolan wagtlaryňyz köp bolandyr. Töweregiňiz adamdan doly hem bolsa özüňizi ýalňyz duýan wagtlaryňyzy ýadyňyza salyň. Nämäniň kemdigini tapmak başardypmydy? Ýa bolmasa ýüregiňizi aýasyna alyp gysymlap gysymla...

Dowamy »

269 5
Bilim, 2 weeks ago


Agyr boşluk

Fizika ters gelyänini bilyän yöne belkem bu ulanjak terminim ruhlar älemine ters hem däldir. Göräýmäne diňe gan gysymlap oturan ýüregimde agyr, goýy bir boşluk duýýan. Nämçün, nädip, haçan ýaly soraglara jogap berip bilmesemem ýüregimi birahat edip duranyny anyk bilyarin. Hatda kähalatlar kükregimem doldurup duran ýaly.
Her bir yza birzatlar...

Dowamy »

368 24
Bilim, 2 weeks ago


•••

Bilmedim, nireden girdiň dünýäme,
Tötänden tanyşdyk, tötänden duşduk.
Ýogsa, imrinmäge pursatam ýog-a,
Bary-ýogy internetde ýazyşdyk.

Soraşdyk, ideşdik, duşuşdyk soňam,
Göwnüň ýaly gözel eken keşbiňem.
Şondan bäri ak kagyza sen hakda
Goşgy bilen çekip ýörün keşde men.

Hat ýazaň...

Dowamy »

225 7
Bilim, 2 weeks ago


Men öldürdim.

Başlarda seniň bilen aramyz nähili gowudy. Birzatlar öwrenmän geçirýän ýekeje sekundymam ýokdy. Güýjümiň iňsoňky damjasyna çenli haýdap öwrenip-öwrenip ýadap ýatyp galýadym. Indi seredip otursam iň süýji günlerimem şol günler eken. O wagtlar gaty günäsizje ekenim. O wagtlar ölümiň, öldürmegiň nämediginem bilemok ekenim.
Belli bir wagtdan soň...

Dowamy »

370 38
Bilim, 2 weeks ago


Çäresizlik

Aýralygyň çatrygynda durus biz,


Ýol dyknyşyk, swetafor gyzylda.


Agyr degjek eken heniz giribem


Ýetişmedik ýüregiňden pyzylsaň.

Aýralygyň reňki gözüni gyrpyp,


Gyzyl çyra öwrülende ýaşyla.


Ne per berdiň, ne ýer berdiň göwnüňden,


Dazlap gitdiň, pursat goýman aşyga.

Dowamy »

203 8
Edebiýat, 2 weeks ago


•••

İne bu günem her gün bolşy ýaly asuda garaňky gijeler, dymyşlyk, ýöne näme üçindir meniň ýüregimde harasatdyr tupan möwç alýar. Hemişe özüme berýän soragymy, islemesemde bu günem özüme gönükdirdim. Sorag näme diýýäňmi?!
Sorag şeýle: " Men her näçe erkin, asuda durmuşda ýaşasamam, bagtly däl. Näme üçin? "
Hudaýa şükür janym sag, maşga...

Dowamy »

673 11
Bilim, 1 month ago


***

Kämahal şeýlebir gepläsim gelýär,
Küýseýän şeýlekin hemsyrdaş adam
Dyzba-dyz oturyp şol adam bilen,
Geçmiş elipbiýin hetjikläp ,,A"-dan,
,,Ýa" harpyna çenli çözläsim gelýär.
Isle zenan adam, isle-de erkek
Sözledesim gelýär, Sözläsim gelýär.
Emma beýle döwlet
Duşdumy entek?

...

Dowamy »

458 11
Edebiýat, 1 month ago


Hyýal

Bir gün geler, men giderin ýat öýe,
Öz mähriban ojagmyzy terk edip.
Eje, şonda gyýylmasyn ýüregiň,
Başarmasam gözýaşlarma erk edip.
Hiç zat bolasy ýok, aglar goýaryn,
Bir gün menem duýgularym goýalar.

Hem ene ýüregňe rahatlyk berer,
Men söýgüden bagtly durmuş guranym.
«Mähribanym ejem...

Dowamy »

257 2
Edebiýat, 1 month ago


•••

Geçmişe syýahat etmek üçin ýekeje bilediňiz bar bolsa, nämäni üýtgetmek islärdiňiz?
Ýa-da
Geljege syýahat etmek üçin ýekeje bilediňiz bar bolsa, näme etmek islärdiňiz?
Jenap, "edip" bilýänlere guramamyzdan sowgat: häzirki pursatda ýaşamak hukugy!
Şeýle hem, islän wagtyňyz ulanmaga mümkinçilik berýäris. Ony ulanmak islem...

Dowamy »

582 46
Bilim, 1 month ago