Bu bir duýgy, beýany ýok,
Meň dünýä hyrydarlygym.
Aýralygyň zyýany ýok,
Esasy zat seň barlygyň!

Durna göçer owaz geler,
Owazy intizarlygyň.
Öňkülemden az gülerin,
Esasy zat seň barlygyň!

Buýra saçym darap-darap,
Duýup didara zarlygym.
Ýadamaryn ýola garap,
...

Dowamy »

338 66
Edebiýat, 1 day ago


Sen ölersiň.
Bu hakykatdan näçeräk habarlydygyňy bilemok, ýöne muny kelläňe sal. Wagt çalt geçýärkä, her sekundyň bugarýarka wagtyňy boş ýere ýitirme. Okamak isleýän kitaplaryň, görmek isleýän filmleriň we ýazmak isleýän zatlaryň bardyr.
Daş-töweregiňdäki adamlaryň seni aldatmagyna ýol berme.
Olar hiç zady bilenoklar. Olaryň öz...

Dowamy »

172 15
Bilim, 1 day ago


Biz.

Biz – Adam,
Öz elimizde bagtymyz,
Aslynda biz ahyr dünýäň diregi!
Eger biz islesek, islän wagtymyz
Şatlandyryp bilýäs birek-biregi.

Eger-de men saňa hoş sözler aýtsam,
Ýa-da sen başlasaň aýdyma-saza.
Aramyzdan sumat bolar gaýgy-gam,
Dünýäni öwrüp bileris ýaza.

Biz – Adam...

Dowamy »

54 1
Edebiýat, 1 day ago


Ahmedik_97

Ahmedik happy birthday to you!!!

Dowamy »

239 43
Täzelikler, 2 days ago


Göwnüňize almaň!

Ýaş alym: “öz muşdagyňyz” we “moruk”
Pegas: “Dünýäm”… goşgy, poeziýa.
A93: goşgy.
Wonderfull: gorky.
Sada(TM): Sindromlar, hekaýa, joram sözi.
Гость: ewolýusiýa, syýasy wakalar.
Ahmedik_97: ýazgyt, kysmat, tötänlik.
Ýyldyz: joram sözi.
Ra: ýaltalyk :)
Jupiter_Fire: aşk, söýgi romany.

Dowamy »

591 69
Täzelikler, 3 days ago


Siz jaň ediň maňa ýürekdeşlerim,
Gijäň ýary diýip etmäň howatyr.
Meniň mydam gelýär sizi eşdesim,
Ümsümlikde iç döküşmek, gowy ahyr.

Ömür geçip barýar, sekuntlar saýyn,
Kalbyň söhbetinde wagtyň gymmaty.
Men-ä diňlemäge hemişe taýyn,
Dillerimiz hasrat bilen dymmasyn!

Siz maňa ja...

Dowamy »

136 10
Edebiýat, 3 days ago


???

Bir gün irden öýüňizden işe diýip ylgap barşyňyzy göz öňüne getiriň. Iş ýeriňize takmynan 300 metr töweregi galanda sagadyňyzy barladyňyz we her gün 8: 40-da başlaýan işiňize öýden 8 minut giç çykanyňyzy pikir ediň. Eger işe gijä galsaňyz, aýlygyňyzdan aýrylar, hemde geçen aý bolşy ýaly bu aý hem kwartiraňyzyň tölegini töläp bilmersiňiz we gödek öý...

Dowamy »

668 120
Sorag-jogap, 3 days ago


Unutmaň! Gorkak bolmak bir saýlawdyr.

Adamlaryň köpüsi süri psihologiýasyna görä hereket edýär…
Hemmeleriň saňa gülmesi, seniň eden işiň erbetdigini aňlatmaýar.
Hiç kimiň size haýran galmagy üçin ýaşamaň. Haçana çenli başgalar meni halasyn, haýran galyp seretsin diýip ýaşajagyňyz barada pikir ediň. Bir zady etmän puşman bolman, tersine edip puşman boluň.
Eger köpçü...

Dowamy »

593 13
Bilim, 5 days ago


Käwagt işiňizden, käte durmuşa çykan, öýlenen adamyňyzdan, käte çagaňyzdan, käte kakaňyzdan, käte ejeňizden, käte tebigatdan, käte aýlawdan, käwagt wagtdan, käte sabyrlylykdan, käte howlukmakdan, käte ýagyşdan, käte palçykdan...
Käwagt ýaş çagadan, käte ululardan, käte söýgüden, käte höwesden, käte mähirden, käte ýigrençden, käte gahardan,...

Dowamy »

570 15
Bilim, 5 days ago