TMRAP ARHIWINDEN

Bu dõwür gecer gider
Soňunda Türkmen rap gõge yeter
(Abdy dayy)
Türkmen bagşylary rep aytmana õrän gič başladylar.Ilkinji rep türkmenlerde 2001nji yylda Daşagozly Mc party_boy
lakamynda şu wagtky Dzeed yagmyrlar atly repi aytyar.Emma halk arasynda Azat Orazow ilkinji r...

Dowamy »

555 6
Bilim, 1 year ago


Salam

Okamana gowja kitap adyny yazayyň daşary yurt yazyjylaryňky bolsun meselem Wilyam Şekispir we şm

Dowamy »

450 12
Bilim, 1 year ago


...

Salam.Maňa Türkmenistan bitarap yurt atly temadan düzme gerekdi.Kõmek edip bilyaniňiz hawarlaşayyň. 61983167

Dowamy »

242 0
Edebiýat, 1 year ago


??

Salam talyplar.com saytynyň agzalary. Meniň gozgajak bolyan meselam. 15-18 yaşly oglanlaryň kõpüsi Moyka-da maşyn yuwup yada kafede restoranlarda offisant bolup işläp ya gara işlerde (otag etmek pagta yygmak) da işleyärler.Bu yalan däl.Aslynda hacana cenli bu işlerde işlemeli.Meň pikirimce başga has aňsat yollar bilen so işlerden kõp gazanyp bolar....

Dowamy »

929 11
Täzelikler, 1 year ago


Chat

Hemma Salam.Kim baa

Dowamy »

444 8
Täzelikler, 1 year ago


McDONALD'S-da ADAM ETI BAR

McDONALD'S"-da ADAM ETI BAR

ABŞ-da ýewreý hahamlaryñ (ruhanylarynyñ) biri radiogepleşikleriň birinde örän geň zatlar barada gürrüň berdi. Ol gepleşigiň haýsy ýyl ýaýlyma çykanyny tapyp bilmedim, emma barybir makalany size ýetirýän. Iuda dininiň uly hahamlarynyň boýun almagyna görä, olar, (ýewreýler) ýylda bir gezek, Pasha baýramçylyg...

Dowamy »

562 5
Sorag-jogap, 1 year ago


??

ProBet stawka imo nomyny kim bilyan bolsa aydaysynda

Dowamy »

549 11
Täzelikler, 1 year ago


Yalnyşyp cagyrlan myhman ! (Mistiki hekaya)

Ýalňyşyp çagyrlan myhman! (Mistiki hekaýa)

Kitap okamagy halaýaňyzmy?!
Menä gowy görýän kitap okamagy. Iň bolmanda hepdede bir gezek kitaphana barýan...
Bir gezek kitaplaryň arasynda ruhlar barada ýazylan kiçiräk kitaba duşdym.Haýran galan zadymam kitapdaky hekaýada "bolan wakalara esaslanyp ýazylan" diýlen ýazgy bardy....

Dowamy »

443 4
Edebiýat, 1 year ago


Yalnyşyp cagyrlan myhman ! (Mistiki hekaya)

Ýalňyşyp çagyrlan myhman! (Mistiki hekaýa)

Kitap okamagy halaýaňyzmy?!
Menä gowy görýän kitap okamagy. Iň bolmanda hepdede bir gezek kitaphana barýan...
Bir gezek kitaplaryň arasynda ruhlar barada ýazylan kiçiräk kitaba duşdym.Haýran galan zadymam kitapdaky hekaýada "bolan wakalara esaslanyp ýazylan" diýlen ýazgy bardy....

Dowamy »

351 0
Edebiýat, 1 year ago


Bir minutjyk

Salam hemma.Mana Keymir Kõr pyesasy gerekdi.Kitaphana.netden tapmadym nirden tapyp bolar yada skacat edilyan ssylka goyayyň yada kimde sho ba bolsa imodan iverayiň

61-98-31-67

Dowamy »

413 15
Täzelikler, 1 year ago


Õce başlady

Õçe başlady...

Demirler asmanda ganatlap uçar...
Magtymguly Pyragy

Pyragym bak, sözüñ öz ýerin tapýar, Asmanda polatlar uça başlady.
Emma ynsanlaryñ ynsaby gopýar, Köpler namysyndan geçe başlady...

Düýnjek ýary bilen bagtlydy Gülle...

Dowamy »

460 5
Edebiýat, 1 year ago


OnlineChat

Salam agzalar.Kim online bolsa geliň

Dowamy »

503 17
Täzelikler, 1 year ago


Seylerak gyz gerek??

Peredokly bolsun gumda batmasyn,
3 aylap aç goysam ejir çekmesin,
Uran wagtym gaynatama satmasyn,
Soñ yaly blatnoy gyz goziñde bolsun.

Hasapdan hesipden opys nol bolsun,
Pul kagyzy tanamayan mal bolsun,
Birniñ yekeje gyzy bolsun gaynatam bay bolsun,
Soñ yal bayyñ gyzy goziñde bolsun.

Das...

Dowamy »

671 8
Sorag-jogap, 1 year ago


Hemmanize salam

Essalowmaleykum talyplar.Com agzalary menem oz aranyza gosarsynyz diyp umyt etyan men taze agza adym KAKAJAN dasoguz 2000

Dowamy »

647 8
Täzelikler, 1 year ago


Sorag

Sorag: türkidirä türkidür türkmen meniň görkümdir. Goyun bermiş 8ze dalak almyş 9zda. Jogaplara garaşýan

Dowamy »

492 3
Sorag-jogap, 1 year ago


Degişmejik!

Yeehhaa dondum yzyma
Garanti goyjak sozime
Hemme seretya gozime
Hic uns bermezler repime
Bilyan duzyan manysyz
Yazasym gelya jansyz
Bu dunyade kandir jaýsyz
Goşgularam bardyr sazsyz
Menem bilyan degişmejik
Gulderyan hem azajyk
Gownune degesim gelenok
Söýüp yanasym gelenok<...

Dowamy »

471 2
Edebiýat, 1 year ago


Degişmejik!

Sen huysos
Тоже malakasos
Eytdim beytdim
Goşgylar yazdym
Hemmeler ucin
Korzehin boldum
Men name diysem
Tersine boldun
Hamala idea
Senki yalyla
Hawa senki
Sozler menki
Ogurlap yazamok
Soziñi kesemok
Goriplik edemok
Basdeş hem bolamok.
Bir...

Dowamy »

538 2
Sorag-jogap, 1 year ago


Degişmejik!

Sen huysos
Тоже malakasos
Eytdim beytdim
Goşgylar yazdym
Hemmeler ucin
Korzehin boldum
Men name diysem
Tersine boldun
Hamala idea
Senki yalyla
Hawa senki
Sozler menki
Ogurlap yazamok
Soziñi kesemok
Goriplik edemok
Basdeş hem bolamok.
Bir...

Dowamy »

417 0
Sorag-jogap, 1 year ago


Degişmejik!

Sen huysos
Тоже malakasos
Eytdim beytdim
Goşgylar yazdym
Hemmeler ucin
Korzehin boldum
Men name diysem
Tersine boldun
Hamala idea
Senki yalyla
Hawa senki
Sozler menki
Ogurlap yazamok
Soziñi kesemok
Goriplik edemok
Basdeş hem bolamok.
Bir...

Dowamy »

394 0
Sorag-jogap, 1 year ago


Degişmejik!

Sen huysos
Тоже malakasos
Eytdim beytdim
Goşgylar yazdym
Hemmeler ucin
Korzehin boldum
Men name diysem
Tersine boldun
Hamala idea
Senki yalyla
Hawa senki
Sozler menki
Ogurlap yazamok
Soziñi kesemok
Goriplik edemok
Basdeş hem bolamok.
Bir...

Dowamy »

381 0
Sorag-jogap, 1 year ago


Taze kinojyk!!

Içerde'den çikdik Çukur'a düşdük sirada "Üç kuruş".
Ine doslar hemmesi biryana pepsi biryana diyip gowularyny gorduk. Indi Baş rolda Tener Ölmez bilen Üç kuruş kinosuny goryas.
Kim bilya haçan başlayrka??

Dowamy »

498 4
Täzelikler, 1 year ago


Çukur. < ¤¤¤ >

Indi gutardy!
Sokak çoçuklary diyen kinoda haysy aktyorlar oynayar. Kim bilya. Gyzykly bolsa gyzyklanjakdymda☺

Dosta kardeşe aileme dokunma Tsunami gibi doneriz!!

Dowamy »

520 6
Sorag-jogap, 1 year ago


#2.Degişmejik!!😊

Sen huysos
Тоже malakasos
Eytdim beytdim
Goşgylar yazdym
Hemmeler ucin
Korzehin boldum
Men name diysem
Tersine boldun
Hamala idea
Senki yalyla
Hawa senki
Sozler menki
Ogurlap yazamok
Soziñi kesemok
Goriplik edemok
Basdeş hem bolamok.
Bir...

Dowamy »

573 11
Sorag-jogap, 1 year ago


#9. Chat

Salam hemma!! Ertiriniz hayyrly bolsun!!
Şu wagt kim online bolsa geliñ gyzykly gurrundešik gecireliñ!!

Dowamy »

457 8
Sorag-jogap, 1 year ago


Degişmejik!

Sözlerim ýakanok
Aýdanym bilemok
Pullar saçamok
Teññeler atamok

Goşgy duzyan
Içiñi ýakýan
Aýdymam aýtyan
Ýenede ýakýan

Gözüñe bakyp
Içiñi ýakyp
Repimi okap
Gözüñe sürtüp
Senin yaly
Köp boşlar
Boş bolanson
Name diyeyin
Onca...

Dowamy »

578 21
Edebiýat, 1 year ago