@Döwsypat00 agzanyň soraglaryna jogap

Salam dostlar. Men bu blogymda @Döwsypat00 agzanyň sowallaryna jogaplamaga synanyşdym.
Jogap bermezden ozal tekiz ýerçileriň dürli tapawutly garaýyşlarynyň bardygy sebäpli jogaplary üns berip okamagy maslahat berýän. Sebäbi biribirine gapma-garşy pikirler hem bar olaryň barsyny bu mwzukda alyp çykmaga synanyşdym!

1Älem n...

Dowamy »

240 36
Bilim, 3 days ago


Hakykaty bilmek üçin barlag ediň!

Salam dostlar. Ýurdumyzyň iň ajaýyp informasion saýty Türkmenportal ýeriň aýlanyşynyň tizlenendigini habar beripdir. Onuň linki: https://turkmenportal.com/tm/blog/33532/dunya-50-yyl-ozalkydan-has-chalt-aylanyar
Bir türk saýty bolsa Hytaýlylaryň bir tehnikasy sebäpli ýeriň aýlanma tizliginiň peselýändigini habar beripdir. Onuň linki: https://...

Dowamy »

247 21
Bilim, 3 days ago


Mahmyt Kaşgarlynyň kartasy

Mahmyt Kaşgarlynyň dünýäniň merkezi Balasagun bolan ajaýyp kartasy.

Dowamy »

117 6
Bilim, 4 days ago


Dünýä kartasy aslynda galpmy?

Salam dostlar http://talyplar.com/posts/30594 blogymda Aýda tekiz ýeriň kartasy bar diýipdim. Bu karta hakykymyka? Ona bilmedim ýöne dünýä kartasy galplaşdyrylana meňzeýär.
Link: https://drive.google.com/file/d/1r9lUWkmkWe90VlvqxUzwXJT5xB-oEPhY/view?usp=sharing
wideony görüp baha beriň!

Dowamy »

98 1
Bilim, 4 days ago


William Carpenter we Orlando Nýumanyň tekiz ýer kartasy

Karpenter kartasy

Dowamy »

167 13
Bilim, 4 days ago


Tekiz ýerçileriň resmi kartasy

Ynha bu Tekiz Ýeriň kartasy.

Dowamy »

240 15
Bilim, 4 days ago


BMG-nyň tekiz ýer kartasy

BMG nyşanyndaky kartanyň tekiz ýerçileriň kartasydygyndan habaryňyz barmy?

Dowamy »

244 23
Täzelikler, 4 days ago


NASA fotoşoplary #2

NASAnyň bulutlary klonlaşdrmagy

Dowamy »

218 16
Täzelikler, 4 days ago


NASA fotoşoplary #1

NASAnyň fotoşoplary

Dowamy »

146 4
Täzelikler, 4 days ago


Syrlywakalar.ru-dan aý komplimisiýasy

Bu saýt maňa kakydan bolup: ,,Her hili mal gördüm, ýöne Ýeriñ tekizdigine ynanýan maly birinji gezek görýän" diýen bolup, özi bize kömek edipdir. Onuň saýtyndaky aýa uçulmadyk komplimisiýasy.

Dowamy »

233 14
Täzelikler, 4 days ago


Sowal

Surata ünsli seredip jogap beriň! Pikiriňizçe gün 150 mln km uzaklykdamy?

Dowamy »

333 30
Bilim, 4 days ago


Elektrik kesilmeleri

Salam dostlar, mowzukdaky pikirler komplimisiýa teoriýalarydyr.
Men dostluk.ru saýtynda elektrik kesilmesi barada aýdanlarym:
,,I. Elektrik kesilmeleri.

Men elektrik kesilmeleri barada bir mowzugymda beýan edipdim.

Elektrik kesilmesinden ozal ,,uçar heläkçiligi" bolup geçmeli. Knowing filminden.
...

Dowamy »

183 9
Täzelikler, 4 days ago


Ähli waksinalar oňaýsyzmy?

Germaniýanyň lukmançylyk žurnaly: "Korona sanjymlarynyň hemmesiniň tassyklamasy we ygtyýarnamasy ýok. Epidemiýa sebäpli gyssagly kömek rugsady bilen ulanylýar, adamlar resmi taýdan 3-nji tapgyra öwreniş predmeti hökmünde ulanylýar, işlemegi näbellidir, netijeleri 4-5 ýyl öňünden belli bolmaz".
link: https://www.sozcu.com.tr/2021/dunya/almany...

Dowamy »

132 1
Täzelikler, 4 days ago


Tekiz ýer barada kelam agyz

Tekiz ýer barada kelam agyz.
Salam dostlar. Mundan ozalky mowzugymda men @Dowsypat agza jogap edip mowzuk açypdym. Şol mowzukda teswirlerde @ODINOKIY atly agza ,,Khanture Sen Astronom Dàlà Dogrumy Ÿône Intdaki Zatlardan Çaklap Ÿeriñ Tekizdigni Subut Etjek BolŸañ." diýip ýazypdyr.
Jogap: Birinjidena dogry men astronom däl. Ýöne bu...

Dowamy »

182 12
Bilim, 1 week ago


Tekiz ýer teoriýasy bloggerleriň oýlap tapan zadymy?

Tekiz ýer teoriýasy bloggerleriň oýlap tapan zadymy?

Salam dostlar. @Dowsypat00 atly agza ,,Internetda" atly blogynda Youtube platformasyndaky käbir blogerleriň biznes üçin ,,Tekiz ýer" teoriýasyny oýlap tapanyny we olaryň adamlary ynamyndan peýdalanyp aldaw edýändiklerini beýan etmäge çalyşypdyr. Onuň blogy dogry zady aýd...

Dowamy »

139 10
Bilim, 1 week ago


Aý, gün we planetalar togalak ýöne ýer tekizmi?

Aý, gün we planetalar togalak ýöne ýer tekizmi?
Salam dostlar. Ýokardaky sowaly biz tekiz ýerçilerden juda köp soraýarlar. Ilkinji nobatda tegelek bilen togolagy bir tapawutlandyraly. Tegelege mysal edip diski, çöregi we şm-lary mysal getirip bileris. Togalak diýip bolsa şar we topy mysal getirip bileris. Aý we güniň togalkdygyny biz hiç...

Dowamy »

337 40
Bilim, 1 week ago


Tizara men araňyzda

Salam dostlar. Men birnäçe gün bäri saýtda ýokdum. Ýene birnäçe günem bolmaryn. Şol sebäpli. Tekiz ýer teoriýasyna degişli nähili soraglaryňyz bolsa teswirlerde ýazyp bilersiňiz. Soň elimden geldigini jogaplap blog açaryn. Hemmäňize jan saglyk arzuw eden halda Hanture.

Dowamy »

189 9
Täzelikler, 2 weeks ago


Bizden gizlenýän materikler.

Salam dostlar. @zulfikarow atly agzamyz bir blogymda bizden gizlenýän materiklar barada aýdypdy. Onuň aýtmagyna görä, demirgazyk polýusda dört sany derýasy bolan bir materik bar. Suratda siz şol materigiň kartasyny görýärsiňiz. Bu kartadaky materik 19-njy asyrdan bärdäki kartalarda duş gelmeýär. Bu karta hakyky, ýöne bu karta düşündiriş berenlerind...

Dowamy »

325 34
Täzelikler, 3 weeks ago


Bize öwredilýän älem modeli ýalňyş

Salam dostlar. Surata serediň, bu bize öwredilýän ylym, bu gün sistemasy merkezde gün,daşyndan planetalar aýlanýar. Merkuriý birinji, Wenera ikinji, Ýer bolsa üçünji. Birinji we ikinji planeta merkuriý bilen wenera güne ýakyn, olar ýeriň gündüzlik tarapynda dur. Beýleki planetalar mars, ýupiter, saturn we beýlekiler ýeriň gijeki tarapynda dur. Sur...

Dowamy »

503 66
Bilim, 3 weeks ago


Men jogap bermedik käbir meseleler, soraglar.

Salam dostlar. Mundan ozalky mowzugymda kabir agzalara tekiz ýer barada düşündiriş maglumatlary beripdim. Kabir soraglara jogap bermandirin.
Paris agza aydypdyr: tekiz ýer bilen dogry gidiberseň älem giňişligne gaçýaň.
Jogap: Beýle zat ýok. Ýeriň gutarýan ýerinde asman gümmezi bar. Ondan anyrdyny biz bilemzok. Belki bizinka menzeş Par...

Dowamy »

153 2
Bilim, 3 weeks ago


Tekiz ýeriň subudy, Analema

Salam dostlar.
Suratdaky sekizlige meňzeş zat näme, diýip soraýamagyňyz mümkin. Bu güniň analemasy.
Ol ýeriň tekizdiginiň subutnamasy. Analemany nadip surata düşürmeli? Her hepdede bir gün meselem duşenbe güni, edil şol bir sagatda meselem 13:00-da şol bir ýerde, bir ýylyň dowamynda düşürmeli. Toplanan suratlary üstme üst goýsak...

Dowamy »

548 122
Bilim, 3 weeks ago


Tekiz ýerde gije we gündiz

Tekiz ýerde gije we gundiz şu suratdaky ýaly bolýar

Dowamy »

230 9
Bilim, 3 weeks ago


Kurany Kerimi soranlara

Kurany Kerim.pdf: https://drive.google.com/file/d/1s260crt3nzoQYNALdfeZ-jOxKOKKdCWH/view?usp=sharing

Latin script Qoran.pdf: https://drive.google.com/file/d/1CUMcCneGmYbPxcZfr11pi8Anfn34Ez-6/view?usp=sharing

Dowamy »

147 7
Täzelikler, 3 weeks ago


Öldüriji waksina

Corona aşısı olduktan iki saat sonra öldü
Covid-19 aşısını olan İsrailli iki saat sonra hayatını kaybetti
Güncellenme: 16:29, 28/12/2020
Haberler
Dünya
Corona aşısı olduktan iki saat sonra öldü
İsrail’de Covid-19 aşısını alan 75 yaşındaki bir kişi aşıdan 2 saat sonra kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.<...

Dowamy »

256 13
Täzelikler, 4 weeks ago


Covid-21

Ine, meniň garaşan gapagym !!!!
@Ekonomist

COVID-19 fantastikasy gelýär, özüňizi waksinasiýa ediň diýýär. Soňra bolsa, pandemiýa hekaýalarynyň 2021-nji ýylda romanlaryň we filmleriň temasy boljakdygyny bellemelidiris. Çeper edebiýat bilen hakykatyň arasyndaky gapma-garşylykly gatnaşyklary açar.

Dowamy »

223 9
Täzelikler, 4 weeks ago