Kömelek teoriýasy

Blogy siz islenen.ru sýtyndan tapyp okap bilersiňiz.

Dowamy »

213 16
Bilim, 1 week ago


Kowus (Keman) (Streles)

Inde Akrap ýyldyzynyň döwri tamamlanyp meniň döwrüm Kowus (Keman) ýyldyzynyň döwri ýetip gelýär. Kowuslar barada ählisi şu blogda.
Kowus (Keman)
23 noýabr - 21 dekabr
Ugurly güni: Penşenbe.
Planetasy: Ýupiter.
Ugurly sanlary: 3, 12, 582, 943.
Daşy: Topaz, ametist.
Reňk: goýy mawy, melewşe.
Gül...

Dowamy »

162 2
Bilim, 1 week ago


Khanturefobiýa

Bellik: Özbek repperi M1nor L1ghtdreamyň ,,Minorofobiýa" repiniň biraz özgerdilen terjimesi.
Khanturefobiýa

Ýene ýagyş ýagdy
Obamda ,,London" şemely
Basylyp mysaly.
Ýazgydyň şertine göwnedi.
Boldy.
Ýazgydyň şerti ýaşaýyş üçin
Göreş.
Haçana çenli dowa...

Dowamy »

228 9
Edebiýat, 2 weeks ago


The Wandering Earth (Sergezdan planeta) filmi Reýimbaý Sabirowyň Dünýäniň syry powestiniň logiki dowamymy?

Hytaýlylaryň The Wandering Earth (Sergezdan planeta) filmi Reýimbaý Sabirowyň Dünýäniň syry powestiniň logiki dowamymy?

Üns beriň!!! Mowzukda spoýler bar egerde siz spoýleri halamasaňyz blogyň adyndaky filmi we eseri okamagy maslahat berýäs.

Men ylmy fantastika žanryny gowy görýärin. Ol žanrda ýazlan kitaplary...

Dowamy »

234 14
Edebiýat, 1 month ago


Utopiýa

Şu ýurda gidip görsem diýýän.... ?!

Dowamy »

472 26
Sorag-jogap, 2 months ago


Hökümedenler filmi

Filmi görmegi maslahat berýän.

Dowamy »

245 15
Edebiýat, 2 months ago


Alymlar gan, der, gözýaş we mars topargyny garyp beton ýasajakmyş.

Giňişleýin ,,Sputnik" saýtynda.

Dowamy »

456 42
Bilim, 2 months ago


NASAň ýadyna sputnikler düşende alnan surat

Ine..

Dowamy »

636 83
Täzelikler, 2 months ago


Aýdan togalak ýeri synlamak ýada :))) #2

Bähhh...

Dowamy »

414 29
Täzelikler, 2 months ago


:)))

Bähh...

Dowamy »

330 13
Tehnologiýa, 2 months ago


M1NOR- Minimalizm aýdym (wiý rep) sözleri

Текст песни MINOR - minimalism

Ko'rsataolamanu mahoratim
Man hohladim balki
Klavish va poyezd faqat
Tark etinglar lady boys

Marketing va krez box
Надоели по порядку
Коробка удачи
Не взёть по порядки

Da sinmayman kufletim bor
da silmayman kufletim bor
...

Dowamy »

266 19
Edebiýat, 2 months ago


Pari topary - Jan diýme (aýdym sözleri özbek dilinde)

Pari guruhi - Jon dema Текст песни


Ko’zlaring qorasida o’zim ko’ray,
Atrofingda parvonaman,
So’zlaring aldasa ham nima qilay,
Yana senga ishonaman.

Ammo duk-duk uradi yuragim gumonda,
Ayt sevging rostmi keragim.

Jon dema, jon dema, jonim dema,
Sen meni sevmasang...

Dowamy »

204 8
Edebiýat, 3 months ago


Camera

Camera

Dowamy »

414 31
Täzelikler, 3 months ago


Siz pikir edýäňiz...

SIZ PIKIR EDÝÄÑIZ!... 

Hawa, siz käbirleri bular ýaly rehim-şepagatsyz, bular ýaly wagşy bolup bilmez diýip pikir edýärsiñiz. Eger hüşgär bolmasak, düýnki edenlerini ýene-de gaýtalarlar. Taryh gaýtalanyp duran zat. Adamlar ýaradylyş maksadyndan daşlaşdygyça şeýtanlaşýar, onsoñ “Belhum adal” bolýar-da, hatda şeýtandanam ozdurýar durub...

Dowamy »

305 6
Bilim, 3 months ago


Biraz güleliň #1

Biraz güleliň!!!

Dowamy »

766 44
Täzelikler, 3 months ago


Morze elipbiýi

MORZE ELIPBIÝI

Dowamy »

332 4
Bilim, 3 months ago


Dejjalyň 10 emri. Dünýä ilatyny 500 milliondan aşakda saklaň!

Dejjalyň on emri.
ABŞ-nyň Jorjiýa ştatynyň Elber County şäherinde 1979-njy ýylda dejjalyň on emri ýazylan sütünler guruldy. Anyk kim tarapyndan gurlany belli däl.
6 sany granit daşlaryň ýüzüne 8 sany häzirde ulanylýan, 4 sany gadymy dilde ýazylan 10 emr bar. Ol emrler dejjalyň on emri hökmünde bilinýär.
4 granit daş...

Dowamy »

604 20
Bilim, 3 months ago


Dünýä nirä barýar?

DÜNÝÄNIÑ UGRY HANJAK? 

Biz polýuslardaky buzlaryñ ereýändigi hakda aýdyp durkak, Tibet daglaryndan başga bir habar geldi... Şol bir wagtda Agry dagynda-da bir partlama bolup geçdi. Aslynda Agryda otuz ýyldan bäri barha artýan ereýiş bar. Dagyñ başyndaky buzlar her ýyl öñküsinden biraz ýukalýar. 
Birnäçe ýerde adamlar asmanda p...

Dowamy »

603 49
Bilim, 3 months ago


Okeanasty kabeller

Dünýä internetiniň 99%-i okanasty kabellerden gelýär. Sputnikler hany????

Dowamy »

361 13
Bilim, 3 months ago


Aý meselesi #2

NASA astronawtlaryň eşigi taýýar däldigi sebäpli 2024-nji ýylda aýa ynsanly uçuşyň amala aşylmajakdygny aýtdy.
https://t24.com.tr/haber/nasa-2024-te-ay-a-insanli-inis-mumkun-degil,971274

:))) 1969-njy ýyldaky eşikleriňizi ýamadyp gitseňiz bolýara :)))

Dowamy »

433 46
Täzelikler, 3 months ago


Siz nähili pikirde?

Salam dostlar. Diňebir tekiz ýerçiler däl käbir togalak ýerçiler hem aslynda aýa gadam basylmadygyna ynanýar. Siz nähili pikirde aýa gadam basylanyna ynanýarsyňyzmy?

Dowamy »

610 89
Sorag-jogap, 3 months ago


Ruhuny şeýtana satanlar

RUHUNY ŞEÝTANA SATANLAR 

Ilýuminatiý Renessans döwründe 1776-njy ýylda gurulan jemgyýetiñ adydyr. Häzirki wagtyñ ilýuminatiý jemgyýetiniñ agzalary añ gözegçiligini amala aşyryp, hökümetleri we guramalary ele salyp, Täze gurluşly dünýäni bina etmek maksady bilen hereket edýär. Elbetde, bu gizlin maksatnamany ýykgynçylyksyz amala aşyrm...

Dowamy »

475 20
Täzelikler, 3 months ago


Ýenebir Karikatura

Messi Barcelonadan gitdi.

Dowamy »

384 5
Sport, 3 months ago


Hamid Sahariniň täze Karikaturasy

El Klasikoda täze era başlaýar

Dowamy »

349 6
Sport, 3 months ago


Buşluk Türkmen halkym. Olimpiada oýunlarynda ilkinji medalymyzy gazandyk!!!

Buşluk!!! Günüň dogýan ýurdy bolan Ýaponiýada bizede bir medal dogdy. Tokioda geçirilýan olimpiýa oýunlarynda agyr atletikaçy Ildeşimiz Polina Guryýewa uzak garaşylan medaly getirdi. Emma kümüş. Kümüş bolsada bu biziň ajaýyp üstünligimizdir!!!

Dowamy »

350 16
Sport, 4 months ago