"5 ŞAPBAT" antologiýasyndan: BAÝRAM JÛTDINIÑ ŠAPBADY

ŞAHYRSUMAK ŞOWAKÖRLERE BAÝRAM JÜTDINIÑ BERJEK ŞAPBADY


"ŞAHYR BOLÇULYGYNDA ŞYGYR GYTÇYLYGY" DIÝEN MAKALANYÑ AWTORY DURDYMUHAMMET NURALYÝEWE DUÝGUDAŞLYK

Janyñ ýakma, däl-ä bagyr azapdan,
Derýa boýlap, düre-sadaba ýetmez.
Pysyrdaşyp uçjak bolşy güzapdyr,
Bagdat aşýan şahyr hatara ýetmez.
...

Dowamy »

91 1
Edebiýat, wagt tarapyndan 1 week ago

Gurt çagasy

GURT ÇAGASY

Ony güjükligne getirip çölden,
Et berjek boldular gapyda ~ elden.

Almady. Aýñalman geçdi ýasyndan,
Itler hol beýlede gaçdy ysyndan!

Agşamlar aw küýsäp, çyñsady näler,
Türkmen sährasynda myrady galan ~

Bendi otyr, ynha, üýtgedip ýurdun,
Onuñ damarynda...

Dowamy »

76 2
Edebiýat, wagt tarapyndan 1 week ago

Gara batyra

GARA BATYRA


Meniñ oglanlykda eşiden sözüm:
"Gara batyr!
Gara batyr!
Gara batyr!!!
Gojalar şeý diýip, agyr dymardy,
Eneler şeý diýip, aglap oñardy...

Ýigit çykdym, başga-başga döwürdi -
Ýyllar ömrümizi darap,
egirdi.
"Ýandaklyagyzda" oba bagşysy -
Ç...

Dowamy »

89 1
Edebiýat, wagt tarapyndan 1 week ago

Dek başym, dynç gulagym

DEK BAŞYM, DYNÇ GULAGYM

(ýumoristik hekaýa)

Başlygymyzy deñli-derejeli edip pensiýa ugratdylar-da, birdenem maña "Seni şonuñ ornuna goýjak" diýdiler. "Goly gandally gulam düýşunde beglik küýseýärmiş" diýseler, öñ ynanmazdym. "Eý, möhür-melamatly ýeri men oñarman" diýen bolsa mam keremli gürrüñiñ heseri kelläme urup, ýü...

Dowamy »

84 1
Edebiýat, wagt tarapyndan 1 week ago

Maşyny şeýdip paýlamaly...

"MAŞYNY ŞEÝDIP PAÝLAMALY"


(ýumoristik hekaýa)

- Ýuwaş, ýoldaşlar, galmagal etmäñ! Gykylygyñyz maşyn nobaty elinden alnanyñky ýaly, ýaman batly çykýa-la? Peseldiñ sesiñizi, "tamda gulak bar" diýipdirler. Bular öz aralarynda paýlaşyp bilenoklar, onsoñ bizem tamakin it ýaly, şularyñ agzyna bakyp tamşanyp oturma...

Dowamy »

73 0
Edebiýat, wagt tarapyndan 1 week ago

Köçe dramasy

KÖÇE DRAMASY

(ýumoristik hekaýa)


Halys lütüm çykdy. Gözleýän adresim edil asmana uçan ýalydy. Bir-birine degşip oturan ekiztaýy ýaly meñzeş jaýlar gözüme çöp atdy.
Teý bolmady. Ahyry özüm dek agtarýan ýerini tapmaýanlaryñ ulanýanja "usulyna" ýüz urdum.
Iki jaýyñ aralygynda çagasynyñ elinden tutup...

Dowamy »

71 0
Edebiýat, wagt tarapyndan 1 week ago

On sekiz manat hakynda elegiýa

Her aýda bir gezek on sekiz manat,
Her aýda bir gezek gelýärdi yrman.
Her aýda on sekiz manat gelende,
Begenerdim. Enem aglardy, arman.

On sekiz manady kim berýär bize?
Kim unutman, otuz günden iberýär?
Ol niçiksi ýiti gözli perişde
Biziň şol pula-da zardygmyz görýär!?

Enem pah...

Dowamy »

79 3
Edebiýat, EdgarPo tarapyndan 1 week ago

"Dünýä edebiýaty" Line akkaundy.

Line akkauntlarda gowy ýazgylar çykardy "Dünýä edebiýaty" ýaly. Line işlemänsoň bar ýazgylaram içinde galdy. Şol ýere ýazgy ýazanlar şuň ýaly arhiw bolup galýan ýere ýazsalar gowy boljak. Goşgular, eserler, hekaýalar. Şol akkaunda birgiden halypalar we ýaş döredijilik işgärleri girýärdi.
Indi şunuň ýaly ýere gelip ýazgylaryny ýazsalar, bu ý...

Dowamy »

102 2
Edebiýat, EdgarPo tarapyndan 1 week ago

Bolmazmy

A gyz neçün daşa dönüp dymýarsyň ?
Belli karar belli jogap bolmazmy ?
Sözle janym,niçik oýa çümýärsiň ?
Habarlaşmak asylly däp bolmazmy ?

Goşa mertlik gerek yşka baş ursaň,
Göwnüm galar syryň menden ýaşyrsaň,
Beýdip näzlim nazaryňdan düşürseň,
Aşygyň örtenip kebap bolmazmy ?

Di...

Dowamy »

50 0
Edebiýat, Barbary tarapyndan 1 week ago

Amerikalylaryñ söýüp okaýan ýazyjylary

AMERIKAN HALKYNYÑ IÑ KÖP TÄSIRLENEN ÝAZYJYLARY BELLI BOLDY
Ýakyn günlerde geçirilen bir barlagyñ netijesi amerikan halkynda çuññur täsir galdyran ýazyjylary we kitaplary belli etdi.
Amerikan kongresiniñ kitaphanasy tarapyndan düzülen bu sowalnamada amerikalylara öz durmuşlarynda yz galdyran kitaplar we ýazyjylar barada soraldy. Edebiý...

Dowamy »

115 3
Edebiýat, wagt tarapyndan 1 week ago

Hezreti Isa bilen iki kişi (satiriki hekaýa)

"SAG ÝAÑAGYÑA URANA ÇEP ÝAÑAGÑAM ÖWÜRMEK" / HEZRETI ISA BILEN IKI KIŞI

Günlerde bir gün Hezreti Isa, plastiki hirurgiýanyñ operatory we awtomobil ussasy dagylar bilen bir kazinoda oturypdyrlar. Hezreti Isa olara dini öwüt-ündewleri edýärdi. Özara gürleşip durkalar awtomobil ussasy, Isa pygambere:
- Eý beýik mugallym! Adaml...

Dowamy »

146 3
Edebiýat, wagt tarapyndan 1 week ago

Oýlandyryjy pikirler

1. Ýoluň egriliginden gorkma,päliň egriliginden gork.
÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷
2. Ol ýoluna näler seretjekdi,arman garny oňa basjak ýerini görkezmedi.
÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷
3. Wezipesi ulaldygyça,adamyň halkyna hyzmat etmek mümkinçiligi köpelýär. A käte nähili bolýar? Onuň wezipesi beýgeldigiçe ,halkyň oňa hyzmat etmek alada...

Dowamy »

105 1
Edebiýat, Barbary tarapyndan 1 week ago

Pelle (ylmy-fantastiki hekaýa)

PELLE
(ylmy-fantastiki hekaýa)

Tüýs dünýäni topa tutsalar, gulagynyñ ýele ýanyndanam geçenok diýleni boldy. Dünýä şol gün düýbünden başga günde dañyny atyranam bolsa, Hoja guşluk çagy oýandy. Hemişe "tur, azana gygyrylýar, namaz wagty boldy" diýip, ýerinden galkýança iñirdäp, turansoñam adamsynyñ gatañsy ýañaklaryndan taýly ge...

Dowamy »

102 1
Edebiýat, wagt tarapyndan 1 week ago

Etmişe iteklemek (satiriki hekaýa)

"ELIÑIZI WYŽDANYÑYZA, ÖZÜÑIZI MENIÑ ÝERIME GOÝUŃ" / ETMIŞE ITEKLEMEK
(satiriki hekaýa)

Hormatly kazy jenaplary! Günäkärdigimi ýa-da däldigimi bilmegiñiz üçin wakany bolşy-bolşy ýaly dykgatyñyza ýetirmegim gerek. Men görgüli altmyş sekiz ýaşymda, çagaly-çugaly adam. Giýewlerim, gelinlerim, agtyklarym bar. Heý, bu ýaşdaky adam ý...

Dowamy »

105 0
Edebiýat, wagt tarapyndan 1 week ago

Süpük (satiriki hekaýa)

AHLAKDAN, YNSAPDAN, WYŽDANDAN, ALLA GORKUSYNDAN NAM-NYŞAN GALMANDYR!

(satiriki hekaýa)


Indi has gowy düşünip galdym, Zübük* bir adamdan ybarat däl, biziñ hemmämiz ýeri gelende barypýatan zübük ekenik. Egee biziñ hemmämiz zübük bolmasadyk, aramyzdan munça zübükler çykmazdy. Her birimizde bolan az-owlak zübüklikl...

Dowamy »

111 2
Edebiýat, wagt tarapyndan 1 week ago

Syçanlar bir-birini iýýär! (satiriki hekaýa)

Ýurtlaryñ birinde: SYÇANLAR BIR-BIRINI IÝÝÄR!

(satiriki hekaýa)

Gadym zamanlarda... Bir alys ýurtda...
Ýok, ýok, erteki däl bu... Iñ gowusy nirde bolanyny, haçan bolanyny gürrüñ bereýin.
Wagty: Miladydan soñra...
Ýeri: Ýer togalagynyñ bir ýerinde...
Ynha, ýeri belli, wagty belli...
G...

Dowamy »

136 1
Edebiýat, wagt tarapyndan 1 week ago

Ýurtlaryñ birinde: MERHUMYÑ WESÝETI

ÝURTLARYÑ BIRINDE: MERHUMYÑ WESÝETI
(satiriki hekaýa)

Kasym ependiniñ birgeñsi ynançlary bardy. Hoşniýetli kalbynda haýwanlara bolan söýgüsine giñden orun beren Kasym ependiniñ öýünde süri-süri pişikdir, itler mekan tutupdy. Onuñ iñ halaýan zady kepderilere çörek owradyp bermekdi. Ömründe bir gezegem et iýmändi, howlusynda her...

Dowamy »

115 0
Edebiýat, wagt tarapyndan 1 week ago

Pallaýan adamlaryñ ýurdy (satiriki hekaýa)

PALLAÝAN ADAMLARYÑ ÝURDY
(erteki)

Bir bar eken, bir ýok eken. Saña bolsa maña ýok eken, maña bolsa saña ýok eken.
Gadym zamanlarda Ýer togalagynyñ bir ýerinde bir ýurt bar eken. Bu ýurduñ adamlary bagtyýar durmuşda ýaşap ýörkäler, günleriñ bir güni, Hudaý hiç kimiñ başyna salmasyn welin, bir ýokanç kesel ýaýrap, olary a...

Dowamy »

134 0
Edebiýat, wagt tarapyndan 1 week ago

Hasaply düwünçek

HASAPLY DUWÜNÇEK
(hekaýa)

Nazaryñ kakasy Aman aga ogluna mydam şeýle diýerdi: "Oglum, adamyñ göwnüne degiji bolma. Oñarsañ arak-şerapdanam, gyz-gyrkymdanam daşda bol diýjek welin, barybir sen ony oñarmarsyñ. Meniñ özüm-ä oñarmadym. Ýöne, näme, ýaş ortalaberse, çagalaram ulalşyberse, otüki mesçiliklerdenem galyberýän ekeniñ.

Dowamy »

145 2
Edebiýat, wagt tarapyndan 2 weeks ago

9-njy bap: ŞALLY BAÝYŇ KIÇI OGLY, Kesearkaç romany, awtory Mämmet Seýidow

Mämmet Seýidow

9-njy bap: ŞALLY BAÝYŇ KIÇI OGLY

Şally baýyň iki ogly bir gyzy bardy. Uly ogluna Garamyrat, kiçi ogluna bolsa, biziň öňden belet, tanap ýörenimiz Garamergen diýýärler. Il arasynda Garamyrat bilen Garamergeniň meňzeşligi hakynda «Bir almany iki bölen ýaly» diýip, gürrüň edýärdiler. Bu deňeşdirmäniň şahyra...

Dowamy »

92 1
Edebiýat, sawyer tarapyndan 2 weeks ago