Bu ömürde ep-eslije zat gördük ...

Bu ömürde ep-eslije zat gördük,
Ýakyndanam mähribanrak ýat gördük,
Özi garyp, ýöne göwni şat gördük —
Gara ak bolupdyr diýip eşdemok.

Kä ondan, kä mundan öwüsýär şemal,
Azgyna ahyry tapylýar zowal.
Öwüt-ündew bilen — asly bikemal
Kemal tapanmyşyn diýip eşdemok.

Synlap...

Dowamy »

115 0
Edebiýat, Jupiter_Fire tarapyndan 1 week ago

Gayynlar hakda degishmeler

Iki dost dushushyar
- gowmy dost arada ikinji gezek oylenipsin diydiler dogrymy?
- howwalay Marala oylendim
- onki ayalyn jigsi damay o?
- ay taze gayyna owrenshmek ansatmay...


- gonshy agsham erbet ayal sesi geldi oynuzden welin eygilikmi?
- gaynymyn ayagny yuwup berdim
- gaynag suw...

Dowamy »

368 0
Edebiýat, soho tarapyndan 1 week ago

Gullugy yatlalyn

okuwy gutaryp, "Watan Goragy" atly hunar boyuncha, 2 yyl praktika gidenler, gitjekler, gidip gelenler armanda, gowmy yagdaylarnyz?
Taze terjime edilen anekdotlar.


- Yoldash esgerler, atyshynyz edil gozli kor yaly - diyp, komandir nedowolny gygyryar we awtomaty alyp, ozi nyshanadan atyp bashlayar. Yekeje okam nyshana de...

Dowamy »

246 1
Edebiýat, soho tarapyndan 1 week ago

Kynçylyklar bilen taplan!

KYNÇYLYKLAR BILEN TAPLAN!
Sagyňa, soluňa göz aýla, heý-de başy agyrmaýan, damary syzlamaýan adama
gözüň düşdümi? Haýsy bir öýde bagry girýan dertliler ýok?
Köp sanly adam bardyr, başlary agyr gündedir. Birnäçe adam bardyr, sabryna
haýran galar oturarsyň. Bil, derde uçraýan bir özüň dälsiň. Gaýta, özgeleriň
ý...

Dowamy »

118 1
Edebiýat, Arslanalayew tarapyndan 1 week ago

"Wysala ýetmedik söýgi ýa-da ajy aýralyk.."

"Wysala ýetmedik söýgi ýa-da ajy aýralyk.."

Her bir täze görüşen ynsanyñ bilen başlanan söhbetdeşligiñ we duýadansyz gelen duýgulara sebäp bolýan sözleriñ hem ilki başyny başlaýan söz "Salam" bolsa gerek. Söýgi bilen iki ynsany ysnyşdyran yşka sebäp bolýan söz başam şol bolýan eken. Durmuşdan hiç zat tamakin bolman ýaşap ýören bir gü...

Dowamy »

133 0
Edebiýat, MrOKaS tarapyndan 1 week ago

12-23 aýlyklarda çagany dogry iýmitlendirmek

Çaga günüň dowamynda maşgala saçagyndaky iýmitlerden 5 gezek naharlanmaly – 3 gezek esasy we 2 gezek goşmaça naharlanmaly. Iýmıtlendirmegiň iň oňat düzgüni: göwüsden emdirmegi dowam etdiriň diýlip Birleşen Milletler Guramasynyň Çagalar Gaznasynyň (ÝUNISEF) Türkmenistandaky edarasynyň resmi Instagram hasabynda (@unicef_turkmenistan) aýdylýar.
...

Dowamy »

56 0
Edebiýat, 12 tarapyndan 1 week ago

Datly Alma (tymsal)

Mugallym okuwyny gutarjak okuwçylaryndan iki sanysynyň ellerine sebet berip bagdan iň datly almalardan ýygmagy başaranyň uçurym boljakdygyny aýdýar. Ep-esli wagt geçenden soňra okuwçylar alma doly sebetler bilen dolanýarlar.

Okuwçylardan biri iň gowy, owadan we çüýrüksiz almadan dolduran sebetini özüne göwnü ýetýän uly ynam bilen mug...

Dowamy »

155 0
Edebiýat, 12 tarapyndan 1 week ago

Ateistiñ düşünmedik zatlarynyñ biri: Kuran näme üçin Güni palçyga batyrýar?

ATEISTIÑ DÜŞÜNMEDIK ZATLARYNYÑ BIRI: KURAN NÄME ÜÇIN GÜNI PALÇYGA BATYRÝAR?

Hawa eziz okyjylar!
Ateistleriñ düşünmeýän Yslamdaky soraglaryna jogap bermäge synanyşmagymyzy dowam etdirýäris. Sowallar şolar ýaly ownuk-uşaklyklardan köpelip gidýär diýsek ýalñyşdygymyz bolmazdy.
Gurhanyñ düşündirişli tefsirini okan Ateistle...

Dowamy »

176 3
Edebiýat, Jeksparro tarapyndan 1 week ago

Stiw Jobsyň soňky sözleri!

“Işewür dünýäsinde üstünlikleriň iň ýokary derejesine ýetdim. Köp adamlar meniň durmuşymyň üstünligiň beýanydygyna ynanýarlar.
Umuman aýdanyňda, baýlyk diňe öwrenişen durmuş hakykatydyr.
Häzirki wagtda hassahananyň düşeginde we bütin ömrümi ýada salýaryn. Indi buýsanýan baýlygymyň we ykrar edilmegimiň golaýlap gelýän ölümiň öňünde öňk...

Dowamy »

154 0
Edebiýat, yashalym tarapyndan 1 week ago

Ene ýüregi (Hekaýa)

Wagtyň suw kimin akyp geçişini, dünýäniň bolsa günsaýyn özgerşini duýýarsyňyzmy?! Asyrlarboýy dowam edip gelýän adam durmuşynyň bir hazynadygyna göz ýetirdiňizmi?!

Ynha… men ömrümiň aglaba bölegini ötürdim. Onuň soňuna ýetdim diýenimde ajaýyp ykbalymyň meniň üçin bahasyna ýetip bolmajak baýlykdygyna has gowy düşündim. Häzir gün geçdi...

Dowamy »

82 0
Edebiýat, 12 tarapyndan 1 week ago

OBAMYŇ ÝAŇY (HEKAÝA) / ÝOLAMAN GURBANOW

Bu günki gün has üýtgeşik. Basan her ädimim meni bir gez beýgeldýär. Çünki men arzyly mekanyma barýan. Ädimlerimiň her biri täsin many döredýän mislidi. Çünki, olar meni dogduk obama äkidip barýar.

Içki dünýäm bilen hemsyrdaş bolup barşyma, bir goja pete-pet gabat geldi.

– Salawmaleýkim, ýaşuly! – Ol elini maňlaýyna...

Dowamy »

66 0
Edebiýat, 12 tarapyndan 1 week ago

BÄBEKLI (HEKAÝA) / AKNUR ROZYÝEWA

Dünýäniň gowgaly syrlarynyň darbazy deý garaňkynyň sapak ýaly işilen ýüreginden nämälimliklere sary ýol alan göç kowgynyň aňtawyndan sypmak üçin usurgan ruhuny süýräp barýardy. Ýollar uzyn, töwerek garaňky, geljek bolsa düýbi görünmeýän boşluga öwrülen umytsyzlykdy. Emma şonda-da umytsyzlykdan-da umyt agtaran göç ýoly külterläp barşyna sag-aman ert...

Dowamy »

73 0
Edebiýat, 12 tarapyndan 1 week ago

GORKUT ATA DESSANY ㅡ Salyr Gazanyñ öýüniñ ýagmalandygy boýny beýan eder

SALYR GAZANYÑ ÖÝÜNIÑ ÝAGMALANDYGY BOÝNY BEÝAN EDERBir gün Ulaş ogly, tuly guşuň balasy, ejiz-misgin umydy, Amyt soýynyň arslany, Garajygyň gaplaňy, Goňur atyň eýesi, han Orazyň agasy, Baýyndyr hanyň giýewisi, galyň oguzyň döwleti, galmyş ýigit arkasy Salyr Gazan ýerinden turmuşdy. Togsan başly ban öýlerin gara ýeriň...

Dowamy »

66 0
Edebiýat, Jeksparro tarapyndan 1 week ago

"Söýgüm" diý-de, ýaz meni!

"Söýgüm" diý-de, ýaz meni!

Düwün düwün bolup, galdy ýüregim,
Gir kalbyma, şol düwünden çöz meni,
Sönmez söýgüm, çäresizligim meniň,
Al ýüregiňe "söýgim" diý-de, yaz meni!

Ellerimiz söýgi bilen görüşsin,
Gözlerimiz bakyşlarda sözleşsin,
Leýli bilen Mejnun bu gun gowuşsun,
Al kal...

Dowamy »

107 0
Edebiýat, Gerceknazar tarapyndan 1 week ago

Iç agra garşy göz dermany

Bir adam tebibiň yanyna gelip, içiniň agyrýandygyny aýdypdyr.
Tebip ondan:
- Näme iydiň? - diýip sorapdyr.
Ol adam:
- Ýanan çörekden başga iýen zadym yok diýipdir.
Soň tebip oňa göz dermanyny berende, ol adam:
- Meniň gözüm däl-de, içim agyrýar ahyryn diýipdir. Soň tebip oňa şeýle jogap beripdir:
...

Dowamy »

230 0
Edebiýat, Perhat Sabirovv tarapyndan 1 week ago

Täsin aýna / satiriki hekaýa

TÄSIN AÝNA
(satiriki hekaýa)

Aýalym ikimiz myhmana girdik. O ýerden zeý ysy gelýärdi. Bütin asyr dowamynda çyra ýakylmadyk myhmanhanaň diwarlaryna şem ýakyp seretdik, bir topar alakadyr, syçanlar her ýana gaçyp gitdi. Gapyny ýapanymyzda daşardan giren şemal burçda üýşürylyp goýulan kagyzlary pytyratdy. Şem ýagty...

Dowamy »

222 1
Edebiýat, Gürgençli tarapyndan 1 week ago

SEN GITDIŇ (oýlanma)

Hasratym ýaş bolup akmalydy gözlerimden,emma aglamadym aglap başarmadym.
Gitdiň..
Seni däliräp süji arzuwlar bilen söýerdim.
Arzuwlarym seniň bn bolmakdy,arzuwym teniňde eremekdi,arzuwym şatlygymy,gaýgymy seniň bilen paýlaşmakdy muny saňa aýdyp ýetişmedim.
Çünki ýanyma geleniňde gözleriňe seredip sözlejek sözlerim unudar...

Dowamy »

227 3
Edebiýat, Gerceknazar tarapyndan 1 week ago

Sözbaşy

S​özbaşy
Bismillähirrahmänirrahym

Gör nähili gowy kalba sygmadyk
Duýgylarmy Seniň bilen paýlaşýan
Ýüregimi gije-gündiz ýygladyp

Bu sözleri anyk beýan etmäne
Ylahydan ylham söz gory gerek
Aýdyň hakykaty aýan etmäne

Eý meniň goşgymy okap oturan
Musulman doganym !

Dowamy »

203 8
Edebiýat, Gerceknazar tarapyndan 1 week ago

Şirinaýyma...

Bu sözleri ýazmagymyň maksady ýüregime sygmadyk duýgylarymy söýgülime ýetirmek .Belkide bu sözleri Şirinaýym okar.

Şirinaý
Şu ady eşdenimde ýüregim jigläp gidýär.Diňe bir iki üç gezek däl her gezek eşdenimde ýüregim jigläp gidýär .Näme üçin beýlekä?
Bu nähili söýgi boldygy,bu nähili duýgy boldygy ? Ynanyň bu duýgyny beý...

Dowamy »

172 5
Edebiýat, Gerceknazar tarapyndan 1 week ago

Bu mowzuk aýallaryň gürrüňi barada

Aýallary gürletmäň müň dürli usuly bar, emma olary dymdyrmagyň welin, ýekeje usulam ýok diýipdirler. Asla-ha,göwnüňe bolmasa,aýallar diňletmek üçinem däl-de, diňe gürlemek üçin gürleýän ýaly. Iki-üç aýal ýolda duşsa, bolmanda,ýarym sagatlap gürleşerler welin, emma birem beýlekisini diňleýän däldir, bary birden gürleýändir. Soň öz-özlerinden göwnüho...

Dowamy »

332 3
Edebiýat, Perhat Sabirovv tarapyndan 2 weeks ago