Bir bar eken Bir ýok eken dostluk adynda bir ada bar eken ...

Bir bar eken bir ýok eken
Dostluk adynda bir ada bar eken.
Bu ada kiçi bolansoñ eýesi köp bolon eken. "Taşlisin ýaşisin" baş şygarlary bolupdyr. Ýöne kim köp tölese şoñ sözi geçer eken. Soñ başgasy gelip köp tölese oñ sözi geçer eken. Öñki tölän hakyny talap edip ugrasa elinden resminamalaryny alyp, eline gandal dakyp adadan kowar...

Dowamy »

441 17
Edebiýat, Jupiter_Fire tarapyndan 1 week ago

ÝURDUMYZDAKY $YWALAR

"HALAÇ" "KERKI" "GARABEK" "HOJAMBAZ" ETRABY:
Ondaha bolýo ol, suwda bolýomy, Atañ weýenimi, Mana börlerem kerki,
Asna nädýoña, etýän oglan bara,

KÖÝTENDAG:
Oññalak, Sonýalak, $oññalak bolasa, muñýalak bolemi.

SAKAR BILEN SAÝAT ETRABY:
Akga oñatmysyzyñ geleñizmi janim akgam diýen eý haýy...

Dowamy »

419 8
Edebiýat, Yylgyn tarapyndan 1 week ago

Gyzlygynyň ýoklugyna gynanýan gyzyň aladasy (+18 gyzlara okamak gadagan!)

Bir gyz, äre çykjak bolýar welin gyzlygy ýok eken. Soň ol durmuşa çykyp giden jorasyndan maslahat soraýar:
- Jorajan, bu beladan nädip dynyp borka, olam biläýse indi?
- Hezilä, agşamlyk ýanyňa gelip işini bitirensoň şol ýeriňe ýod sepele. Bolany, biljek gümany ýok, reňkem meňzeşräk, menä şeýdäýdim..
- Bula bolaýdy jorajan, sagb...

Dowamy »

707 14
Edebiýat, Perhat Sabirovv tarapyndan 1 week ago

"DÜR DÄNELERI" Telegram kanaly

Telegram ulanýan bolsaňyz DÜR DÄNELERI diýip akkaunt bar. Şol kanalda alymlardan, danalardan, käbir ýyldyzlardan sözler, şygyrlar, degişmeler paýlaşylýar. Sizem şol ýere çagyrýarys.
Galany bilenem girseňiz tanyşarsyňyz!

http://t.me/durdaneleri

Dowamy »

197 4
Edebiýat, EdgarPo tarapyndan 1 week ago

Küýseg...

Indi biganabiz, bizler bigana,
Ne aşyk biz, iki diwana.
Eger görüşäýsek, gözler her ýana,
Seni unudup bilmän, ýandym bu gije,
Söýgi duýgusundan, sowadym ençe.

Bu gije uzaldy, munçalar uzyn,
Bizleri aýyrdy, dumuş näm üçin?
Oýlanym saýyn, dillerim weýran,
Seni unudup bilmän, ýandym bu gi...

Dowamy »

149 2
Edebiýat, ZET-PRO2003 tarapyndan 1 week ago

Gaty görýäniňizden, gaty görýärin.

Gözellik ýurdy üçin, sizsiňiz melike.
Men bolsa ne şah, nede bir ýat.
Bilemok ne sebäb, bilemok nämä.
Gaty görýäniňizden, gaty görýärin.

Göz ýaşym, syryp, gaty höl ýeňim.
Şunýaly dünýäde gedamy deňim.
Almazdyr zerlerden bi baha söýgim.
Gaty görýäniňizden, gaty görýärin.

Bir däl...

Dowamy »

249 15
Edebiýat, ZET-PRO2003 tarapyndan 1 week ago

Giç bolar.

Adamyn bir mätäç zady hoş sözdür.
Hoş söz aỳdyň, depesine täç bolar
Dirilikde aỳdyň, dirika sylaň!
Kim bilip dur, bir ỳyldan soň giç bolar!

Gowa gowy diỳiň entäk dirika!
Gerek ỳerde ỳyly bir söz güỳç bolar.
Hökman ölerine garaşyp durmaň!
Kim bilip dur, bir aỳdan soň giç bolar.

...

Dowamy »

149 1
Edebiýat, 12 tarapyndan 1 week ago

ORAZ ASYKY "BOLMASA"

Betha dosdun dusman kylyp, ser eder,
Ýagsy gylyk häsiýeti bolmasa,
Özüne söz getir, basyn har eder,
Akyl-husy, parasaty bolmasa.

Tekepbirlik eder, bilseñ namardy,
Siri gör barçadan özin kem gördi,
Hiç kimse idemez bir dogan merdi,
Deñ-dus bilen mylakaty bolmasa.

Derýalar çekile...

Dowamy »

97 0
Edebiýat, Yylgyn tarapyndan 1 week ago

MAGTYMGULY PYRAGY: "BAS BOLMAÑ!

Nesihat eýläýin, diñläñ, ýigitler,
Pis hatyn baslagan toýa bas bolmañ!
Müñ nesihat aýtsañ, birisin tutmaz,
Agzybir bolmagan öýe bas bolmañ!

Deññene eýleme, salysma kylmañ,
Arassa söwda et, çalysma kylmañ,
Hos mylaýym boluñ, kern suhan bolmañ!
Menden zynhar, iliñ bile kas bolmañ!

...

Dowamy »

110 0
Edebiýat, Yylgyn tarapyndan 1 week ago

Müşderi ( Hekaýa)

Hemme zat adaty ýagdaýda başlady. Ol dükana girenden täze satyjy gyza gözi düşdi. Aslynda ol birje çörek almaga gelipdi. Ýöne kassaň deňine eli boş barmaga çekindi. Ol ýene birki zat alyşdyrdy-da satyjynyň hasaby aýtmagyna garaşdy. Soňra müşderi çak edişinden köpräk aýdylan hasapdaky puly jübüsinden gözlemäge başlady. Onuň "bir manat ýetmeýän eken,...

Dowamy »

326 1
Edebiýat, Perhat Sabirovv tarapyndan 1 week ago

MEŞHUR KAPURLARYÑ DURMUŞYNDAN

Hindistan her ýyldaky surata
düşürýän filmleriniň sany
boýunça dünýäde iň öňdäki
orunlarda. Ýurduň çäginde dürli
dillerde filmleri surata düşürýän birnäçe
kinostudiýalar hereket edýär. Şolaryň iň
esasylarynyň biri hem «Bolliwuddyr».
Aslynda hindi kino sungatynyň
taryhy 1899-njy ýylda «Bolliwud...

Dowamy »

208 0
Edebiýat, Jupiter_Fire tarapyndan 2 weeks ago

Raj Kapur

“Hindi kinosynyň atasy”, režissýor, kinoartist Raj Kapur 1924-nji ýylda Peşawarda (häzirki Päkistan) teatr we kino sungatynda tanalýan Prithiwiraja Kapuryň maşgalasynda dünýä inýär. Raj Kapur entek 11 ýaşyndaka “Rewolýusiýa” atly filmde özüniň ilkinji keşbini ýerine ýetirýär. 1947-nji ýyldan başlap, ol iri çeper filmlerde surata düşüp başlaýar. Ol...

Dowamy »

171 0
Edebiýat, Jupiter_Fire tarapyndan 2 weeks ago

Ogulsenem Taňňyýewa - Hommadyň gyzy (Hekaýa)

Hommadyň gyzy Bägül şeýle bir gyz bolup ýetişdi, ony görmäge göz gerekdi, synlamaga gaýrat. Ol Bägül diýseň bägüldi. Onuň gabadyndan gyza nazar salman geçýän ýokdy. «Perileriň görkem Hommadyň gyzy Bägüliňkiçe ýa bolandyr, ýa bolan däldir» diýşip, gyz babatda gürrüň çykan ýerde aýdýardylar.
Hommadyň gyzy Bägüliň görk-görmegine obanyň diňe bi...

Dowamy »

186 1
Edebiýat, Perhat Sabirovv tarapyndan 2 weeks ago

Ogulsenem Taňňyýewa - Gaýdyp geliş (Hekaýa)

*Bellik - Hekaýalar saýta agza bolup bilmeýän okyjylarymyň haýyşy boýunça goýuldy!

Bu gije Nargülüň içini has-da gysdyrdy. Kejebesi darygyp, ýüregi agzyndan çykyp gelýärdi. Göwnüne, bu ýerleriň asmany-da, ýyldyzlaryň şöhlesi-de üýtgeşik görünýärdi. Günüň garasy gowy ýitip, gije gara şalyny bürenenem bolsa, howa ýeňläberenokdy. Petişd...

Dowamy »

220 0
Edebiýat, Perhat Sabirovv tarapyndan 2 weeks ago

12 - den

Aýlar üstümizden görünmän geçsin
Goý günlerem galdyrmasyn başyny
Ýyllar yssysyndan eýlesin mahrum
Goý pasyllar eçilmesin gyşyny

Rugsat ber gijeler aýyň bolaýyn
Nurym bilen gujaklaýyn günlerňi
Yssy mähir paýlaýyn men ömrüňe
Seçeýin üstüňden gyşda güllermi

Goý kynçylyk labyryny...

Dowamy »

95 0
Edebiýat, 12 tarapyndan 2 weeks ago

Ogulsenem Taňňyýewa - Heleý Belasy (Hekaýa)

Bu gün Hangulynyň keýpi diýseň kökdi. Süňňi ýeňil gopýardy. Birsyhly ýylgyrasy gelip durdy. Mydama ukudan galan ýaly pökgerip duran gabaklaryň arasyndan ýyldyrap görünýän gyýak gözleriň şöhlesi ýitidi. Ol öňler işden geldigi kürşerip duran ýüzüni barha gamaşdyryp, töweregine ser hem salman, jaýa girip giderdi. Goltugyndaky gazete dolangy depderleri...

Dowamy »

246 0
Edebiýat, Perhat Sabirovv tarapyndan 2 weeks ago

Robindranat Tagor “ Heläkçilik” romany

Robindranat Tagor Hindistanyň meşhur ýazyjysy, şahyry, dramaturgy, romançysy hökmünde tanalýar. Meşhur ýazyjynyň birnäçe eserleri dünýä dillerinde terjime edilipdir. Ol diňe bir ýazyjy bolmak bilen çäklenmän, eýsem, hindi halkynyň saz sungatynyň ösmeginde uly işler bitirýär. Onuň eserleriniň arasynda köp meşhurlyk gazanan eseri “Heläkçilik” romanyd...

Dowamy »

157 0
Edebiýat, Jupiter_Fire tarapyndan 2 weeks ago

DANA SOZLER

DANA SÖZLER


Ýaşaýşyň gymmatyny bilmegi unutma!

***

Mähir gowy, haçan-da ol çyn ýürekden bolanda.

***

Adamkärçilikli, asylly adam özüniň borjy hakda pikir edýär, pes adam bähbidi hakda oýlanýar.

***

Adalat hemişe ölümsizdir.

...

Dowamy »

218 0
Edebiýat, bank tarapyndan 2 weeks ago

Gumdaky aýak yzlary

Bir adam, bir gije düýş görüpdir, düýşünde uzyn deňiz kenaryndaky çägede dosty bilen ýöreýän eken. Olar ýöreýän wagty hem asmanda şol adamyň durmuşy bir film sahnasy ýaly görünýärdi. Deňiz kenary adamyň durmuş ýoly ýalydy. Adam gumda 2 jübüt aýak yzyň bardygyny görýärdi. Bir jübüt özüniňki, bir jübüt dostunyňky. Durmuş filminiň soňky sahnasy hem ge...

Dowamy »

281 2
Edebiýat, Perhat Sabirovv tarapyndan 2 weeks ago

Bu mowzuga at tapmadym

Köpden bäri içimi gyjyklap ýören soraglar bardy, menem düşünjämi ýazaýyn mümkin sizem özüňiziňkini ýazarsyňyz. tema belli bir waka ýa-da kemsitme niýetli däldir öňünden aýtýan soň kellä geýmäliň: 1. Dünýäde ynanar ýaly adam galmandyr-aý.
Şuny diýýän adam düşünip bilemokda, dünýädäki hemme adamlary tanaýarmyka. Häzir takmynan 9.2 milliard ada...

Dowamy »

306 2
Edebiýat, Perhat Sabirovv tarapyndan 2 weeks ago