TrustOrg agza

Ilki bilen salam. Bagyslan ulgamda.ogr saytyna girsem seyle zat cykyar

Dowamy »

846 6
Täzelikler, 2 years ago


Uzaak yasa Darkray

Yasynyz uzyn bolsun, gorjeginiz gowluk bolsun. Bagtyn in gowsy size nesip etsin. Taze yasynyzy Yakymly yatlamalardan doldurmagynyzy arzuw etyan.

Dowamy »

802 7
Täzelikler, 2 years ago


@Black Wolf agza bn söhbetdeşlik)))

salam Gowmy ýagdaýlaryňyz?
+ Gowy, Hudaýa şükür. Siz nähili?
-Gowy ýagşy.Ahyryn belenen günem ýetip geldi. Gürrüňdeşlige başlabereýlimi?
+Howwa
-Ilki bilenä, bilyänsiňiz. Men sizi talyplar.comda black wolf dp tanadym.
+Howwa
-Black wolf ! Siz ilki gysgaca özüňiz barada tanyş etseniz?
+ Adym Myrat, A...

Dowamy »

921 23
Edebiýat, 2 years ago


Admin...

http.//talyplar.com/posts/2621

Hälirak könelerden suňa duşdum welin düşünmedim. Agajanh adminmi?! Ozem tuweleme saytymyza onler dasary yurtlardan kan tkmdan az adam giryan eken-a.

Dowamy »

592 7
Sorag-jogap, 2 years ago


Ýekeje surat

Düýn şu surata duşdum. Siz bilen paýlaşaýyn diýdim

Dowamy »

818 4
Täzelikler, 2 years ago


Köööp ýaşa! Khanture@

Hormatly, gadyrly Khanture agza. Doglan güniňiz gutly bolsun. Uzakdan uzak, bagtlydan bagtly, saglyklydan saglykly ýaşaň. Täze beriljek 365 sahypaly kitabyňyzy arzuwlaryň amala aşmasy bilen bolan wakalardan dolduruň.Allatagala sizi öz penasynda aman saklasyn. Garrylykda ýaşlykda abrayyňyz peselmän has hem beygelsin. Yolunuzam gyşda ýagýan ak gar ya...

Dowamy »

692 44
Edebiýat, 2 years ago


Baýramymyz gutly bolsun

Bitaraplyk baýramyň gutly bolsun Türkmenistanym. Goý hemişe şular ýaly asmanyň arassa päk bolsun. Her gün säher bilen turanymyzda nirden niliň geljegi belli däl diýen gorkymyz bolmaýşy ýaly hemişe-de elmydam şol gorkymyz bolmasyn.
Indi, biz nesiller ýaşaýas rahat
Ata baba yetdik konul islanin
...

Dowamy »

472 3
Edebiýat, 2 years ago


Doglan güniňiz bilen!!!

Gadyrly, hormatly @AndroidHacker agzamyz. Doglan gununiz gutly bolsun.Dunyanin in beyik dagy Gimalay dagynyn beyikligi yaly basynyz dik bolsun. Dunyanin uzyn deryasy nil deryasy yaly yasynyzam uzyn bolsun. Arzuw etmane arzuw kan... Goy her guninizin her sekuntyny bagtly, saglykly yasan.

Begendirayin diydim. Adam doglan gununde ullak...

Dowamy »

573 16
Edebiýat, 2 years ago


Syrdaş gyz

Ýetip gelýär gazaply gyş,
Ýürek yakyn aramyz daš
Sensiz gûnler geçmesin boş
Ýeke goýma syrdas gyz.

Diýemok men dûsde gôrseñ
Razy diñe jogap berseñ
Bir Hayysym mana dozseñ
Yeke goyma syrdas gyz

Ýalňyz dunyañ saly men
Yol tapamok häli men
Çyn syrdasyñ zary men
...

Dowamy »

685 4
Edebiýat, 2 years ago


Baýlygyňdan ne peýda, gyzyl bagtyň bolmasa (Bolan waka)

Bolan waka
Berdigulynyň maşgalasynda ähli zat ýerlikli dowam edip durdy. Garyplykda önüp ösen oglanyň inni özem, maşgalasam ýag iýip ýüpek geýýär. Kakasynyň erkek dogany Pälwan dädesiniň beren ujupsyzja pul kömegi bilen açan dükany, rysgally bolup, gün-günden essesine ulaldy. Inni bütin maşgalasy söwda bilen işleşýärdi. Berdigulynyň kömegi...

Dowamy »

903 12
Edebiýat, 2 years ago


Oýlanma( siziň pikiriňizçe haýsysy dogry.

Dostuň ýa joraň bolsa näme derdinişilýär, gülüşilýär. Ejeňe ýa kakaňa aýdyp bilmedikleriňi dostuňa ýa joraňa aýtýaň. Özi bir gowy zat. Kyn günde ýanyňda bolýar. (Men muny gördüm sag bolsunlar, üç joram dagy ýanymdan aýrylmadylar). Ýöne onna-da arasyna göwne degişilýär. Mysal üçin düýn o diýdi bu diýdi. Ahyryn men:
-Wii heýt Merdanam okuwa ge...

Dowamy »

861 77
Edebiýat, 2 years ago


Sizde-de seylemi

Youtube edil suratdaky yaly bolyar. Play marketde youtubi pozup tazeden obnowleniya etmeli. Bir iki gezek gorenden son yene seyle bolyar. Name ucin? Youtube.coma baranym bilenem so zatlary etdiryar

Dowamy »

663 8
Sorag-jogap, 2 years ago


Peýdaly maslahatlar (bilýänlerimden. :)))))))

Salam! Men Xyivenia (gaýrat edip dogry oka "iksyvenia"
Men size bugün örän uly hem size köp peýdasy ýetjek maglumatlary paýlaşjak. Ilki bilen adam organizminden başlaýly. Ýagny saglyk bilen. Saglyk elmydama adam üçin birinji orunda durmalydyr.
1. Siz irden turup maşklary ediň. Näçe sagat hereketsiz duran myşsalaryňyz özüne geler.

Dowamy »

756 8
Edebiýat, 2 years ago


Şo-ol pursat

ŞO-OL PURSAT

Seniň yzlaryňy yzarlap ýörün,
Gözläp ýüregiňe barýan ýollary.
Dünýäň gohy bilen başagaý bolup,
Okaňok sen hakda ýazýanlarymy.

...Şo- ol gün bolsa ýene gözlerme ildiň,
Joraň bilen okuwyňa barýarkaň.
Halyň göllerinden zyýadady has,
Gyrmyzy köýnege çekilen ýakaň.

Dowamy »

575 0
Edebiýat, 2 years ago


*****

Dünýä ýüzi ýaradylan Söýgüden.
A sen bolsa söýgi däl-de
Ýaradylan ýaly öýke-kineden.
Nireden geldi bu duýgy, saňa.
Maňa gahar etme,
Gitme.
Ýitme gözlerimden.
Öýke diýäniňem näme,
Sinonimi gyz näziniň.
Ädimiň gowşanok
Hawa ýumşanok ýüregiň.
Düşünýän götermek agyr,
...

Dowamy »

547 0
Edebiýat, 2 years ago


Sen ömrümiň zäheri

Sen ömrümiň zäheri,
Ýolumyň bir tikeni
Göge ucuran guslarymyn
Ganat kesen keseri.

Arzuwymy, umudymy
Puc etdinle hersini,
Arman galan gownumin
Yzyn goyan yarasy.

Sebapsiz soyen bolsam
Sebaplide unutdym.
Bagysla dogrym aytsam
Oz ozumi harladym.

Dowamy »

618 7
Edebiýat, 2 years ago


Gurban baýramynyz kabul bolsun

Agac yapragy guramasyn
Gyzyl guller solmasyn
Tutanynyz altyn bolsun
Geyjeginiz taze bolsun
Iyjeginiz suyji bolsun
Aljagynyz alkys bolsun
Arzuwlarnyz hasyl bolsun
Masgalanyz agzybir bolsun
Durmusynyz owadan bolsun
Her gunki eden doga-dileglerniz Allan dergahinde kabul bolsun
Gurba...

Dowamy »

623 5
Edebiýat, 2 years ago


*****

********

Gözleriň jadysyn unutmalymy,
Hem-de mähir doly ýylgyryşlarňy.
Eştmedimi kalbyň duýgularymyň,
Gideňde yzyňdan gygyryşlarny.

Gozgamadyk borly duýgularyňy,
Sensizligmi inkär edýän goşgylam.
Söýgümiziň paşmadygna ýylgyrýan,
Ýalňyzlygyň haly örän hoşgylaw.

Bi...

Dowamy »

640 7
Edebiýat, 2 years ago


Nesibämdir (awtor üçin ilkinji goşgy)

Owal başda ýa ýaradan,
Dünýä gelmek nesibämdir.
Saýgardym agy garadan
Belki görmek nesibamdir.

Gamgyn çagym goşgy goşdym,
Şatlansam has gaýnap joşdym,
Şahyrlyk ýoluna düşdim
Belki bolmak nesibämdir.

Bir gözeli çyndan söýdüm,
Jahan içre taýsyz saýdym,
Bagtym dine ş...

Dowamy »

634 5
Edebiýat, 2 years ago


Arym alan durmuş (hekaýa) Jemleýji bölüm

Bir gün öýdäkiler, Begenji öýermek barada gürrüňi gozgadylar. Begenjiň öz halaşýan gyzy bar eken. Aýdyşyna görä «Kakasy bir edaraň başlygy, üç oguldan soň ýeke gyzy, söýgülenip saklanan gyz». Begenjiň ýüzünden asyl gyzyň özüni däl, olaryň baýlygyna höwäs etýänligi mese mälim bildirip durdy.
Gudaçylyga gidilip, galyň geçirildi. Şatlyk şowhun...

Dowamy »

1023 22
Edebiýat, 2 years ago


Arym alan durmuş (hekaýa) #8

"Kyrkyna çenlä gidiber, täze gelin bolup bärde gezip ýörme. Il gün näme diýer. Çiledenem çykaňok" diýip, ejem gaýynlarym bilen menini şol zannyýamanlaryň öýüne ugratdy...
Baryp hiç kime üns bermedim. Öz jaýyma girip, çykman oturdym. Nahar üçin işdämem ýokdy başga zada-da höwäsim ýokdy. Ykbalyň maňa beren almytyna gynansamda, kakamyň bu düný...

Dowamy »

989 19
Edebiýat, 2 years ago


Arym alan durmuş (hekaýa) #7

Hakykatdan hem haýady açan adamy görüp, başyma apy-tupan turdy.
 (Aslynda obadan Begenjiň agasy gelmelidi. Ony öňem görmändim, toýdada-da görmedim.) "Şoldur" diýip, ýaşmagymy agzyma alanymam şoldy welin, haýady açan adamy görüp başyma apy tupan turdy. Dilim gurap, agzym kepedi. Işikde edil Begenje meňzeş oglan durdy. Begenjiň öýdeligini bilm...

Dowamy »

820 1
Edebiýat, 2 years ago


Arym alan durmuş (hekaýa) #6

Ne "Turdyňmy" diýip, soramana adam geldi ne-de salamlaşdyrmak üçin alyp gitmäne adam.
 Kürtede-de ýadapdym, çykaryp bir gyrada goýdum. Adaty öý eşikleriniň birini geýip, ýaglyk bilen bürendim. Günortan golaýlady. Öýüň içine aýlanybersem gelşiksizdi. Çykalgasyz ýagdaýda boljak zatlara garaşmakdan başga alaç ýokdy.
 Ahyrynam gapy açyldy...

Dowamy »

1046 17
Edebiýat, 2 years ago


Arym alan durmuş (hekaýa) #5

+Läle- diýip, adymy tutmasyndan, birzadyň bolanlygyny aňdym.
 -Dur, demiňe dürse. Näme boldy?
+Läläm, garaşylan günümiz geldi.
-Açyk aýtsana, näme boldy?
+Öýdäkilere aýtdym, ertirki dynç günde size barjaklar.
Dogurdanam, köpden bäri şu güne garaşypdyk. Gelnejemem öňden ähli zady bilensoň arkaýyn, ertir geljekdikl...

Dowamy »

982 11
Edebiýat, 2 years ago


Arym alan durmuş (hekaýa) #4

Sakga durdym, yzyma öwürlip, "Näme boldy diýen şekilinde" seredip durdym.
-Läle, dogrysyny aýtsam sözümi nirden başlajagymy bilemak. Men seni ilkinji gezek göremde, göz çenime tutupdym. Merdandan seni soradym. Ilki başdan nädip habar atjagymy bilmedim. Seniň internet sahypalarynda gezýänligiňi bilenimdem soň, şol ýerlerde seni yzarlap başlad...

Dowamy »

863 2
Edebiýat, 2 years ago