Asgyrmak.(Meniň düşünjäm)

Bilşimize görä asgyrmagam üsgürmek, ýa hyçgylawuk tutmak ýaly zatlar adaty zatlar. Ýöne bularyňam öz sebäpleri bar. Mysal üçin biziň bokurdagymyz gijände ýa sowuklanda üsgüresimiz gelýär.
Asgyrmak nähili? Öz bilýän maglumatlaryma görä, adam asgyrjak bolanynda ýüregi durýan eken. Soňra tàzeden işläp başlaýar. Üns beren bolsaňyz näme üçin a...

Dowamy »

195 11
Bilim, 4 days ago


Täsinlik

Ilkinji gezek öz-özüni operasiýa eden doktar Leonid Rogozow

Dowamy »

212 7
Täzelikler, 5 days ago


Oýlanma(....

5 ýyl mundan öňki özüňe näme aýtmak islärdiň.

Dowamy »

353 30
Edebiýat, 1 week ago


Geliňde görüň.

Ýazyň hany güleliň

Dowamy »

303 26
Täzelikler, 2 weeks ago


Çagalygymdan bir pursat

Ol döwürler ýaňy öý telefonyna jogap berip başlan wagtym. Biziňem Balkan welaýatynyň kenarýaka ýerlerine göçüp baran döwrümizdi. Bu ýeriň şiwesem üýtgeşik. Mysal üçin: bu ýerlerde "kaka" sözüne, "däde" diýýäler. Menem kiçiligimden eje- kaka sözüne öwrenşipdirin.
Bir gün giçlikräk çaý-içip otyrdyk. Öýe jaň geldi. "Men alaryn" diýip, ylgap b...

Dowamy »

417 29
Edebiýat, 1 month ago


Her kimiň öz paýy (Slowak tymsaly)

Kiçiräk şäherleriň birine çykyş etmek üçin sazanda gelipdir. Ol şäherjigiň tomaşa jaýyna barsa, asla hiç kim ýok diýen ýalymyşyn. Käýerde bir adam otyr diýýar. Sazanda öňki hatarda ýeke özi oturan tomaşaça ýüzlenipdir:
-Näme, adamlar meniň çykyşymyň boljagyny bilmedilermikä?
-Ony-ha biljek däl. Özüm-ä tötänden eştdim-diýip, jogap ber...

Dowamy »

196 3
Edebiýat, 1 month ago


Xyivenianyň söýgüsi

Bu gün maňa biri "Bähh söýüşiňe döneýin."-diýdi. Muny göz öňüne tutupda meniň " Köneje matrosyma" ýüzlendi. Dogry oňa näçe käýesemem ýene söýýän. Käwagt maňa üýtgeşik habarlary getirende "Sag bola, gördüňmi buda ýatlapdyr meni ýa bäh oňam ýadyna düşüpdirinow". Ýogsam-da " Bugün pylanynyň doglan güni gutlagyn sagat on ikide" diýip, ýatlatýar. Ýogsa...

Dowamy »

427 49
Edebiýat, 1 month ago


Durmuşyň hakykaty barada oýlanaýlyň.

Mysal üçin. Köp duş gelinýändir. Çagalary bolmaýan maşgalalary. Onsaň olar çäräni çagalyk almakdan tapýalar. Bir gezek şeýle waka eştdipdim. Bir maşgalaň çagasy bolmansoň obaň köp çagalasyndan bir gyzjagazy gyzlyga alýarlar. Ol gyz ulalýar, okaýar . Ýöne oňa hiç hili hiç zady maşgalasy aýtmaýar. Soñra durmuşa çykjak bolanda, nika gyýylanda kakasyny...

Dowamy »

512 57
Sorag-jogap, 1 month ago


Sadalykdan dogan kämillik (1940.1-nji mart. Gurbannazar Ezizowa bagyşlanan)

Sadalykdan dogan kämillikdiň sen,
Dünýä içre täsin dünýädiň örän.
Seniň yhlas siňdiren güýzüň geldi,
Sen bolsa ýatyrsyň bu keşbi görmän.

Biz güýzi küýsedik basym-basymdan,
Onda Gurbannazar ýaşaýar diýip,
Sary ýapraklardan seni soradyk,
Poeziýan şolardan başlanýar diýip.

Poeziýa...

Dowamy »

202 7
Edebiýat, 1 month ago


"23-nji fewrala degişme" goşgy

Gelip ýetdi ýigitleriň baýramy,
Sabyrsyzlyk bilen garaşylýan gün.
A söýgüliň bilen keserli bolsaň,
Şugun hökman çözulmeli şol düwün.

Näme üçin beýle?!
Çünki köpsanly ýigit,
Ajap-ajap alada e sowgatlara garaşyar.
Gymmatly sowgatlaryň
Deregine bolsa,
Söýgi hakda ýazylan
Sm...

Dowamy »

263 18
Edebiýat, 1 month ago


Logiki soraglar

1.Keloglan bir gün dellekhana barýarka öňünden ullakan akyp gelýan derýa çykypdyr.(Uly derýa hemem çuň) derýadan nädip geçipdir.? (Gaýyk, kürek hiç zat ýok)

2. Maralyň kakasynyň 5gyzy bar.
a. Çaça
b.çeçe
c.çiçi
d.çoço
5-nji gyzynyn ady name?

3.Gyzarypjyk bişen towuk nähili iýilýär?

Dowamy »

325 10
Edebiýat, 1 month ago


"Allak kaka, alsana meni" (Gülküli kyssa)

Arada Allak kakanyň doglan gününiň şanyna çagalary üýşüp telefon alyp berdiler. Allak kakanyň şonda bir begenäýşini bir görsediňiz! Otursa-tursa el telefonyny ýanyndan aýyrmady. Ýogsam oňa gün içinde bir gezegm jaň etýän ýokdy. Onda-da telefonyny ile-güne güjeňläp daşyndan guwanmasy nämä degmeýär. Bir gün welin, şeýle waka boldy. Allak kaka aram-ar...

Dowamy »

229 6
Edebiýat, 1 month ago


Kim öz çaglykdaky mümkünçiliklerini küyseya?

Mena çagalar bagyna gatnap günortanlary uklasym gelia. Cagalar bagyna gatnasym gelyar. Mekdepdäki öý işleri ýadatdy. Erkinligi küýseýän çaga bolsaň erkinlik "Çagadyr entek" diýýärler.

Dowamy »

296 30
Sorag-jogap, 1 month ago


Sag boluň

Eli ýeňil, ýüregi päk lukmanlar
Sag boluň janlara derman berenler.
Hassa şypa berip, derdi ýeňletýän
Sag boluň ak halatly lukmanlar.

Ýagdaýym pes agyr alýan demimi,
Em gözläp gapyňdan geläýdim bugün,
Güler ýüzüňiz bilen garşy aldyňyz,
Sag boluň ak halatly lukmanlar.

Operasiya s...

Dowamy »

109 0
Edebiýat, 1 month ago


Azajygam bolsa, ýylgyryň :)))

Bugün bazardan "moda" diýip ýyrtyk jinsi alypdym. Dükana gidip geliançäm ejem ýyrtyldymyka diýip dikip goýaýypdyr
***
Başlyk: Mundan beýläk edara tanyş garyndaş almaly däl düşnüklimi???????
Işgär1:Düşnükli agam
Işgär2: Okkk kaka
Işgär3:Bor ýegen
...

Dowamy »

316 14
Edebiýat, 1 month ago


Syrly waka

Bruno Amadionyň bu suratyny gören bolsaňyz gerek. Gaty erbet suratdyr hatda habarlarada tema bolandyr. Suratyň kopýasy bolsun, orginaly bolsun tapawudy ýok tapylan ýerinden ýangyn çykýarmyş. Üstesine-de hemme zat kül bolýar eken ýöne surata hiç zat bolanak eken

Dowamy »

362 23
Bilim, 1 month ago


Kim söýmeli?

Söýmek- bir gowy duýgy
Söýülmek hasda
Diýýärler: "Söýýäni söý"
Her kim özüni söýýänleri gözlese
Kim onna söýmeli?!

Dowamy »

110 0
Edebiýat, 1 month ago