Gorle muny...

Gadym birnin oyunde ogurlyk bolupdyr kazy shol gun oye gelen adamlan hemmesini sorag edipdir emma derek bolmandyr.ahyryn baryny bir yere jemlap,"men size kellami agyrdyp otyrjakdal, menne bunyn ansat yoly bar, ine shu chopleri goryan bolsanyz kim ogry bolsa ertire den shu chop 1sm oser diyip olara standar chop berip goyberipdir.ertir hemmesi gelip...

Dowamy »

344 2
Edebiýat, hyra92 tarapyndan 2 months ago

Durna bolsa gökdedi... (Ogulsenem Taňňyýewa)

Durna bolsa gökdedi...
(nowella)
Institut bilen hoşlaşylmaly pursat golaýladygysaýy Sazagyň kejebesi barha darygýardy. Sebäbi ol heniz kalbyny heýjana salýan arzuwlary hakda hiç bir hossarynyň ýanynda dil ýarmandy. Ýogsa bu arzuw onuň kalbyna Aşgabada gelen ilkinji pursatlarynda çöküpdi. Uzakdaky gumly obadan gelen oglan uçardan düşen...

Dowamy »

291 3
Edebiýat, myspaser tarapyndan 2 months ago

"Ýigrimi bäş ýaşym"

O diýen bir özgerişlik ýok ýaly,
Öňkimden azajyk gowşapdyryn men.
Agaryp ugrapdyr saçymyň ýary,
Eýýäm ýigrimi bäş ýaşapdyryn men.

Ser salsam yzyma, geçen ýollarmyň
Käsinde kä hetden aşypdyryn men.
Düzetmän, düzelmän, düzeljek bolman,
Eýýäm ýigrimi bäş ýaşapdyryn men.

Ykbal, u...

Dowamy »

260 2
Edebiýat, Geçirimli. tarapyndan 2 months ago

Wasp

Seni söýmekden gorkamok
seni ýitirmekden gorkuşum ýaly
bar güýjümden elimden tutuşuň ýaly
hiçkimem tutanok tutýan ýaly
tutuş dünýämi
içkilemdäl pikir etsem ýöne
ol dost şon ýaly syrdaşym ýaly hem içim
...

Dowamy »

195 0
Edebiýat, (shyh)sho men tarapyndan 2 months ago

Asylly gyz

Nämä gerek seni öwmek?
Sen muňa düýpden mätäç däl.
Ýogsa, egniňde çit köýnek,
Başyňda tahýa. Tylla täç däl.

Iş edinmen işim taşlap,
Sen ne Gün, ne ýyldyz, ne Aý.
Ýönekeý adyňdan başlap,
Ah, ýöne durkuň göwnejaý!

Gaşlaň ýatladanok ýaýy,
Eginbaşyň däl şaý-sepli.
Ýön...

Dowamy »

264 0
Edebiýat, kararsyz tarapyndan 2 months ago

Goýma namardyň gеpinе!

Kim niçik bada noş eder,
Kim bakar kimiň nepine?
Allahym, senden dilegim,
Goýma namardyň gepine!

Bimarlyk ukusy tutan,
Göwni açyk, sada ilim.
Seň ykbalyň görüp, Watan,
Boldy ýürek dilim-dilim.

Gark bolup gaflatda ýatmaz
Bu gün halal duzuň iýen.
Dagamanka asly ýurd...

Dowamy »

220 0
Edebiýat, kararsyz tarapyndan 2 months ago

Türkmеniň ykbaly

Türkmeniň ykbaly – dagyň ykbaly!
Kän asyrlap onuň düýbün köwdüler.
Ýerde durup öwüp bolmaýan ýaly,
Basgylap, üstüne çykyp öwdüler.

Türkmeniň ykbaly – çölüň ykbaly!
Öz inine siňmedi öz ekini.
Akdyr gara, mawy altyn köwdürip,
Mis teňňeden tölediler hakyny.

Türkmeniň ykbaly – derý...

Dowamy »

213 0
Edebiýat, kararsyz tarapyndan 2 months ago

Magtymgulynyň mirasy - şahyra çelgi

Türkmen halkyna Magtymgulysyz düşünip bolmajagy belli hakykatdyr. Şahyr Gurbannazar Ezizowyň 1966-njy ýylda ýazan "Şahyr, okyjy, talyp" diýen makalasyndaky: "Biziň beýik şahyrymyz bar. Örän-örän beýik. Men onuň beýikligini näme bilen deňejegimi bilemok. Dag. Asman. Soň Gün. Bularyň hemmesi fiziki belentlik. Ýöne adam talantyny, mertebesini, ruhy ba...

Dowamy »

243 0
Edebiýat, Umman tarapyndan 2 months ago

Çöl etdiň

Eý, Taňrym, niçiksi zamana boldy,
Merdi neçün namartlara gul etdiň?
Daglar, daşlar sarsyp amana geldi,
Keremli derýany neçün çöl etdiň?

Öňe saldyň binamysy jemleýip,
Gören muňa başyn ýaýkar geňleýip,
Iliň-günüň otyr seniň eňreýip,
Neçün ah-pygany beýle bol etdiň?

Niçeler gezmiş...

Dowamy »

280 2
Edebiýat, kararsyz tarapyndan 2 months ago

Ah, mеn dogry sözüm diýmеdim ýara!

Ýar diýdi: ”Durnalar ýurdun taşlaýar…”
Men diýdim: ”Watany bardyr başga-da.”

”Durmuşyň özeni – söýgi” diýende,
”Söýene durmuş ýok!” diýdim men gende.

Ýar diýdi: ”Meň göwnüm – arş içre gämi”.
Men diýdim: ”Arş – diňe Ýeriň dowamy!”

”Gar ýagýar, iň ak zat…” diýdi ol garap.
Ýadaw...

Dowamy »

229 0
Edebiýat, kararsyz tarapyndan 2 months ago

Niçikdir bu gün halyňyz?

Hakyna tutma bagşylar,
Niçikdir bu gün halyňyz?
Ýamana ýaran ýagşylar,
Niçikdir bu gün halyňyz?

Namysyn küle atanlar,
Gaflat ukuda ýatanlar,
Haýp, duza gaçyp ýitenler,
Niçikdir bu gün halyňyz?

Ysyrganyp soraşanlar,
Ýeňi tygly görüşenler,
Ýallaklykda ýaryşanlar,

Dowamy »

280 2
Edebiýat, kararsyz tarapyndan 2 months ago

Tomusky dynç alyşyň günleriniň käbir ýatda galan pursatlary. (Hekaýa)

Meniň bu ýylky tomus dynç alyşym geçen ýyllardakylardanam ajaýyp geçdi. Bu meniň kursdaşym Wiktor üçinem şeýle bolandyr. Biz soňky ekzamenlerimizi hem üstünlükli tabşyryp, samolýotly Sankt-Peterburgdan Aşgabada tarap uçduk. Aşgabada baranymyzdan soň, uçardan düşüp biraz dynç aldyk. Ondan soňam 18:00-däki gatnow bilen ugrumyzy Daşoguza gönükdürd...

Dowamy »

329 2
Edebiýat, Umman tarapyndan 2 months ago

Ýoldaky it (bolan waka) 2- nji bölümi

Bu meniň natanyş dostym, men ony gowy gorýan oňa duşmadyk gunim dükançydan soraýan
we oňa pul goýyp gaýtýan,gelse bulka beraý şoňa diýip
Adamlaryň.durmyşynda her kimde bir zat bar,meniň durmyşyma aralaşan bu iti men gunde gormesem, ony alada edýan, we ol kimiň itikä, öza eýesiz it däl, öý itlere meňzeş
Bir gun men oňa öýe gelýä...

Dowamy »

310 3
Edebiýat, Nowcha90 tarapyndan 2 months ago

Ýoldaky it (bolan waka) 1- nji bölümi

Şäheriň köçeleri öz iş-aladalary bilen barýan adamlardan doly, kimsi awtobusa garaşyp dur, kimsi taksä, kimler bolsa pyýada barýar. Şol adamlaryň arasy bilen öýe howlugyp barýardym,birden hem……
Gapdalymdan ylgap, özime garşy gelýan boýym bilen deň iti görup aljyradym
Soňky dowurde hassahana it dişläp gelýan raýatlar  köpdi, Guduzlama...

Dowamy »

272 0
Edebiýat, Nowcha90 tarapyndan 2 months ago

Atajan Annaberdiyewiñ şahsy gündeliginden

Halamaýan adamlaryň hakda pikir etmeli däl. Olara üns bermeli däl. Şonda göwnüň giň, nerwiň rahat bolýar.

Ejir iki hili bolýar. Fiziki ejir hem ruhy ejir. Adamlaryň çekýän ruhy ejiri görnenok. Şonuň üçin biz olaryň ir ölmeginiň sebäbini çeken fiziki ejirinden gözleýäris.

Zadyň bol...

Dowamy »

275 0
Edebiýat, SözeAşyk tarapyndan 2 months ago

Täçli

"Daşlydepe" obasynda önüp ösen Täçli atly ýigit şol obanyň ýaýlasynda ýaşylja welsopedi bilen goýun-geçi bakardy. Dogulanda onuň ýagyrnysynda göwrejigne bezeg berip duran täji bolany üçin, ejesi-dädesi ady bilen gelen çaga diýip oňa Täçli adyny dakypdylar.
Onuň goýunlarynyň sany yzynda arman-ýadaman gezeni üçin zähmetine görä ençeme bardy...

Dowamy »

293 0
Edebiýat, Umman tarapyndan 2 months ago

Ibn Sinanyñ "Melhemler " kitabyndan

Ýer-ýurduň täsirleri hakynda

Yssy ýurtlar bedeniň derisini garaldýar, saçlaryňy buýralandyrýar we iýmit siňdirişi peseldýär. Bugaryş örän köp bоlsa, ygal az düşse, оl ýurduň ýaşaýjylary tiz garraýarlar. Yssy ýurtlularyň bedeni adatdakydan ýumşakdyr.
Sоwuk ýurtlaryň adamlary güýçli we d...

Dowamy »

344 1
Edebiýat, SözeAşyk tarapyndan 2 months ago

Hudaýsyzlar (bolan waka 11- njy bölümi) Awtory: Nowça🌙

Şajan ýassygyň gurasyn sökdi we içine elin söküp içini dördi. Ol bir zada eli ildi, ony alyp görse, maşynyň teh pasporty eken, howlukman açyp gördi, görse bir gyzjagazy gujaklap duran är aýal bardy .
- wah,paliýamanlar öziňizde-de gyz bar ekenä, birniň hojalygyn dargatmaga nadip wyždanňyz çatdy hudaýsyzlar,maglyhlar , haýwandan azan nejizler...

Dowamy »

425 3
Edebiýat, Nowcha90 tarapyndan 2 months ago

Hudaýsyzlar (bolan waka 10- njy bölümi) Awtory: Nowça🌙

Gapyny açyp seretse mekdep dosty Durdy gelipdir
— Oýýýý dost, sizäm gormek bar ekeni
- ölmede ýit diýleni dost, hany gir içerik
Şajan dosty bilen gadyrly salamlaşyp ony öýe saldy, oňa çaý çörek berip saçak ýazdy
Durdy
- başyňa duşen ähli ahwallary öýdäkilerden eştdim dost, bolmandyr özä welin eýesine gerek bolsa...

Dowamy »

311 0
Edebiýat, Nowcha90 tarapyndan 2 months ago

Hudaýsyzlar (bolan waka 9- nji bölümi Awtory: Nowça

Şeýdip baýdak ýaly gelin elden gitdi.
Şajan Mähriň aşyn suwyn bir kemsiz berip , sowdy
Öý boşap galdy. Mähriň aýal dogany ekizjeleri öz ýanynda äkedeýin, goý olar bizde ulansyn, seniň işiň ýatymlyk bolansoň, bulara kim göz gulak bolsun
Soň hem Şajan, ýaman gorme welin jigimjanymyň ojagy boş durmasyn birin tapda öýlen
...

Dowamy »

316 0
Edebiýat, Nowcha90 tarapyndan 2 months ago