Ani Lorak - Зови меня aýdymynyň sözleri

Синее-синее небо знает, как быстро уйдут мечты,
А ты нашей любви развел мосты.
Нежное-нежное сердце ты подарила так искренне,
И мы стали навечно близкими-близкими.

Зови меня через расстояния, ищи меня
В мыслях и желаниях, лови меня,
Как звезду далекую, верни меня, верни меня.
Зови меня через...

Dowamy »

37 0
Bilim, 4 days ago


Gonamçylykdaky gara

GONAMÇYLYKDAKY GARA


Biz obada daşarda krowatyň üstünde peşehana gurup ýatýardyk. Aşyr kakamyň ogly Meret, Aýgözel ejemiziň ogly Tirkiş, Gurban kakamyň ogly Döwlet dagylar dördümiz atamyň gürrüň berýän zatlaryny diňleýärdik. Şonda atam bize seredip ýassygyna elini goýup ýaplanyp şeýle diýdi;
- Häzir gije ýatmadyklar...

Dowamy »

210 4
Edebiýat, 6 days ago


Destan kinofilminiň jenerik sazyny diňläýin diýseňiz...

Aşakda Destan kinofilminiň esasy sazynyň indirilýän salgysyny paýlaşmakçy...
https://rldizimuzikleri.com/destan-muzikleri-jenerik-muzigi

Dowamy »

92 2
Bilim, 1 week ago


Oguznama

OGUZNAMA


AŇLATMA

Türkmenleriň nesilbaşysy Oguz han özüniň
gahrymançylykly ýörişleri, berkarar döwtet gurşy, ony adalatly dolandyryşy hakda nesillere ýadygärlik galdyrmagy göz öňünde tutup, bir ajaýyp kitap ýazmagy tabşyrypdyr. Nesiller ol kitaby ''Oguznama'' diýip atlandyrypdyrlar.

XVI asy...

Dowamy »

51 0
Bilim, 1 week ago


Şol ajaýyp pursat ýadyma düşýär

Я помню чудное мгновение...
А.С. Пушкин

Şol ajaýyp pursat ýadyma düşýär,
Al ýaňaga, ak maňlaýa yz salan.
Duýgyma her näçe bolsam-da hüşgär,
Sen hak söýgi ýüregime köz salan.
Süýji düýş mysaly hyýala meňzeş,
Ykbalyma şugla saçdyň az salym.

Şol ajaýyp pursat ýadyma düşýär...

Dowamy »

110 1
Edebiýat, 1 week ago


Eýnşteýniň dälilik hakdaky sapagy

EÝNŞTEÝNIŇ DÄLILIK HAKDAKY
SAPAGY


On bäş ýyldan bäri dostum Jelil şol bir zatlary ýerine ýetirýär... Ol henizem şol şereketde işleýär, şol öňküsi ýaly pikir edýär. Ol henizem şol öňküsi ýaly ýol-ulag gatnawynyň ýaramazdygyndan, aýlyk gazanjynyň azlygyndan, janköýerlik edýän sport toparynyň
ýeňlendiginden we iş...

Dowamy »

208 3
Edebiýat, 1 week ago


Ar almagy öwren

AR ALMAGY ÖWREN


Hemişe süýji arzuwlara garylyp, gowy netijelere umyt etsek-de, wakalaryň hemmesi göwün halar netije bilen tamamlanyp duranok. Bir gün durmuş meýdanlarynyň birinde kimdir birinden asgyn gelip, ahmyra gaplansak, hökman ar alasymyz gelýär. Meniň maslahatym – ar al! Bir maksat üçin çalyşýan wagtyňda biri senden öň...

Dowamy »

152 1
Edebiýat, 1 week ago


Ýaz bolup galdy

Ýeriň aýasynda - Hak saýasynda
Çagalygym oýun-baz bolup galdy.
Mähriň mülki, nur ummany ejem jan
Gursagymda baky ýaz bolup galdy.

Kyrk sekiziň güýzi, elhenç pajyga
Dünýämi düňderip, aklym çaşyra,
Üç gubura girdi ýuwlup ýaşyma,
Kalbymda öçmejek yz bolup galdy.

Söwer ýaryň didary...

Dowamy »

78 0
Edebiýat, 2 weeks ago


Içoguz

Gadymy Was - Daşoguz,
Içoguz - bu Ahaldyr.
Sag ganatym Lebap hem
Maru-şahu-jahandyr,
Sol ganatym Balkandyr!

Ýaňykent - Oguz hanyň
Tagma düzen ýerleri.
Dana Gorkut atanyň
Diwan ýazan ýerleri.
Gün han,
Aý han,
Ý...

Dowamy »

105 1
Edebiýat, 2 weeks ago


Iwan Ýelaginden bir goşgy

Проходит жизнь своим путём обычным,
И я с годами делаюсь иным,
И что казалось грозным и трагичным,
Мне кажется ничтожным и смешным.

Испуганная пролетает птица.
Гром тишину ломает на куски.
И мне теперь от красоты не спится,
Как не спалос когда-то тоски.Иван ЕЛА...

Dowamy »

42 0
Edebiýat, 2 weeks ago


Juma gününiň doga dilegleri

JUMA GÜNÜNIŇ DOGA-DILEGLERILä ilähä illallah, Jumga gününiň sebäbi bilen, Muhammedur Resulalla, gerek ýüzüň kölegesi bilen, Dünýe we Ahyret myradymy ber, Melekler dogasy bilen, Ýa wedudum, eňtel maksudym.
Kulhu Allahu ahad, Bir müň bir ismiňden medet, Ýetiş dada ýa Muhammet. Kulhu Allahu ahad, müň bir sapar ýa...

Dowamy »

152 6
Bilim, 2 weeks ago


Talyplar.comyň bahyl görüpleri!

Siz klowunlygyňyzy edişip her hili bolup görýäňizaý hä!? Saýdyň eýesiniň ýoklugyndan peýdalanyp talyplary floodlaýaňyz welin size nebsim agyrýar görüpler! Içiňiz çat açyp ýarylyp, ölüň bolýarmy! Hemişekisi ýaly gowy temalar dowam eder. Okalmaz diýýäňizmi? Google girseň islendik temalar talyplar.comda açylyp durýar içigaralar. A siziň bokly saýtlary...

Dowamy »

262 16
Edebiýat, 2 weeks ago


Oğuz Kağan kimdir

Oğuz Kağan kimdir?

Geleneksel anlatılarda, Oğuzların kurucu atası olarak tanıtılan, Oğuz Kağan ile ilgili pek çok farklı rivayet söz konusudur ve bu rivayetler zaman zaman birbiriyle çelişmektedir. Oğuz Kağan Destanı’nın Uygur versiyonuna 1 göre, Oğuz Kağan, doğduğunda yüzü mavi, ağzı ateş gibi kırmızı, gözleri ela, saçları ve kaşlar...

Dowamy »

54 0
Bilim, 3 weeks ago


Atv kanalda ''Destan'' kinofilmi ýakyn günlerde

Öňem ýatlap geçişim ýaly Türkiýanyň atv telekanalyndaky Destan kinofilminiň mahabatlandyrylmagy tomaşaçylarda uly gyzyklanma döretdi.
Köpbölümli kinofilm 23-nji Noýabr güni agşamlyk görkezilmegine garaşylýar...

Dowamy »

157 8
Bilim, 3 weeks ago


Öňki ýaşaýşynda Marsdan gelendigini aýdýan Boriska Kiprýanowiçiň gürrüňleri

ÖŇKI ÝAŞAÝŞYNDA MARSDAN GELENDIGINI AÝDÝAN BORISKA KIPRÝANOWIÇIŇ GÜRRÜŇLERIRussiýanyň Wolgograd şäherinde 1996-njy ýylda eneden dogulan Boriska Kiprýanowiç dünýä inmezinden öň Mars planetasynda dogulandygyny aýdýar.
Kiprýanowiçiň gürrüňleri Älemşynas alymlaryň çözüp bilmeýän syrlarynyň birine öwrüldi. Kiprýan...

Dowamy »

492 16
Bilim, 3 weeks ago


Turco baby çaga arlyklarynyň bahalary arzanlady

Turco baby çaga arlyklarynyň (pampers) zeýtunly 4-lik ululyk görnüşleri 70 manada düşdi. Onuň içinde 30 sany çaga arlyklary bar.
Ýaňy ýakynda zeýtunly Turco baby arlyklarynyň içinde 3-lik ululykdaky trusi (külot) görnüşleri hem gelip gowuşdy.
Onuň bahasy hem 4-lik ululykdaky zeýtunly çaga arlyklarynyň (Pampers) bahalary bilen deň dere...

Dowamy »

368 12
Täzelikler, 1 month ago


Kellesiz adampisint mahluklar ýa-da Blemmi

Siz Blemmi, Akefal atly mahluklar, ýa-da Depegözli Sikloplar, Ýeke aýakly elhenç hem-de mähnet, iki kelleli adamlar, Möjek kelleli adamlar hakynda heý eşidip gördüňizmi? Bularyň arasynda Depegözli, Sikloplar hakynda eşitseňiz eşidensiňiz welin galanlary hakynda kän eşiden dälsiňiz!
Bu hakda ilkinji bolup grek taryhçysy Gerodot özüniň ''Taryh...

Dowamy »

318 6
Bilim, 1 month ago


''Turco baby'' Arzanlaşyk...

Egeýiň Zeýtunýagyndan we Çukurowa pamygyndan ýasalyp Anadolynyň kalbyndan gelen ''Turco baby'' çaga arlyklarynyň bahalary arzanlaşykda. Elýeter bahadan almaga howlugyň...

Dowamy »

273 19
Täzelikler, 2 months ago


JM markede hoş geldiňiz!

Biz sizi Paýtagtymyzyň Oguz han köçesiniň (Aýtakow köç) 138-nji ''Gümmez Gurluşyk'' jaýynda ýerleşen JM markedine çagyrýarys.
Uly saýlawly, Ýokary hilli, Amatly bahaly harytlardan eltip bermek hyzmatyny size hödürleýäris.
Howlugyň bu amatly pursaty elden gidermäň!!!
Habarlaşmak üçin 20-44-55 tel; nomere jaň edip bilersiňiz...

Dowamy »

120 0
Täzelikler, 2 months ago


Piri Reisiň kartasyndaky elhenç mahluklar we jandarlar

Dünýäde ençeme syrly zatlaryň ýomagy çöşlendigiçe üsti-üstüne döreýän täze soraglar peýda bolýar we olara jogap bermek juda kyn...
Şol soraglar Piri Reisiň kartasyndaky geň-taňsy mahluklaryň we jandarlaryň üstünde ör boýuna galýar.
Alymlaryň takyklamagyna görä kartanyň merkezi Müsürdäki Kair şäheri bolmaly.
Piri Reisiň çyzan D...

Dowamy »

236 6
Bilim, 2 months ago


Bir gyza

Ýok men hiç kim bilen
Dostlaşyp tanşyp,
Ýa-da gürrüňdeş hem bolup biljek däl,
Sebäbi men geplerden hem gybatdan,
Gaçar ýaly ýer gözläbem ýadadym,
Seniň pes tarapyň aýtsalar maňa,
Ynan men şeýle bir, şeýle peselýän,
Göýä özüme diýilýän dek şol agyr sözler,
Agyr sözi aýdan bilen garşydaş,
...

Dowamy »

265 7
Edebiýat, 2 months ago


Farissa (жыткое мыло)

Farissa suwuk sabynlar 400 ml.

Dowamy »

213 3
Täzelikler, 2 months ago


Steriderm

Bakteriýalara garşy Steriderm

Dowamy »

256 8
Täzelikler, 2 months ago


Baby Turco çygly süpürgiçler (täzelik)

Turco baby çygly süpürgiçleriň (влажные салфетки) ''rose'', ''lilac'', ''lavanda'', ''lemon'', ''orange'' görnüşleri täze geldi.

Dowamy »

185 4
Täzelikler, 2 months ago


Clonex gel

Bakteriýalara garşy...

Dowamy »

217 7
Täzelikler, 2 months ago