Sähralygyň Arslany Jelaleddin (''Bozkır Arslanı Celaleddin'') kinosy hakynda

Metin Günaýyň baştutanlygynda özbekçe hem türkçe Mendirman Jelaleddin (özbekçe: Mendirman Jaloliddin) türkçe bolsa ''Sähralygyň Arslany Jelaleddin'' (Bozkır Arslanı Celaleddin) ady bilen Türkiýanyň Atv kanalynda 21.05.2021-nji ýylda ekeranlaşdyrylan köpbölümli kinofilmi kän bir tomaşaçylaryň gyzygyny gazandyrmadymyka diýýärin. Kinony özbeksiz, tü...

Dowamy »

233 17
Bilim, 4 days ago


BARBAROS köpbölümli filmiň ekerana goýberilmegi ýakynlady

TRT1 türk kanalynda teleekeranlara goýberiljek Barbaros kinofilmi şu aýyň 16-syna (16.09.2021) tomaşa edilmegine garaşylýar. Bu köpbölümli film her hepdäniň 4-nji güni Türkiýe sagady bilen 20:00-da başlar.
Öňem aýdyşymyz ýaly Barbarossanyň keşbini Engin Altan Düzýatan, Oruç Reýsiň keşbini bolsa Ulaş Tuna Astepe dagylar janlandyrar...
...

Dowamy »

145 11
Bilim, 4 days ago


Çeken suratym - 1

Adyna näme goýjagymam bilmedim. Belkäm siz kömek edersiňiz!

Dowamy »

298 19
Edebiýat, 5 days ago


Derýa gözbaşyndan hapalanmasyn

DERÝA GÖZBAŞYNDAN HAPALANMASYN
Edep-ekram, ahlaklylyk, arassalyk hakynda gürrüň edilende, näme üçindir, pikirler deňzine gark bolýaryn. Bütin durkum jümşüldäp, dünýe elenýän ýaly bolýar. Käbir zenanlaryň sähelçe kynçylyga döz gelmän ýeten derejeleri, gözgyny keşpleri, heniz-henizler terlenip durmaly, ýöne wagt...

Dowamy »

178 10
Edebiýat, 1 week ago


Gyzlar... Gyzlar... Gyzlar... /+18/

GYZLAR... GYZLAR... GYZLAR... +18

1. OL GYZYŇ SAMSYKLYGYNY
Gapdalymdaky telefonda haýsydyr bir jorasy bilen gepleşýän, heniz on sekizi dolmadyk gyz şeýle sözleri aýtdy. Men bu sözlere o diýen geňirgenmesem-de, onuň näme üçin beýle diýenini bilesim geldi. Ol gyz telefonlyk işini bitirip gidibermekçi bolanda:
- Eger gizli...

Dowamy »

523 27
Edebiýat, 1 week ago


Päk ahlagym baýlygym - bolmasa gedaýlygym (+18)

PÄK AHLAGYM BAÝLYGYM - BOLMASA GEDAÝLYGYM

Könäniň zyýanly galyndylary. Bu söz hut düýnki gün hem şeýle haýbatly ýaňlanyp, halkyň çemçeläp ýygnan edep-ekramyny, haýa şerimini , ahlagyny, namys-aryny öwezini dolup bolmajak derejede kemeltdi.
Geliň indi şol ''Könäniň zyýanly galyndylarynyň birnäçesine, ýagny aýal gyzlara degişlis...

Dowamy »

240 4
Edebiýat, 1 week ago


Alp Arslan ''Uyaniş büyük Selçuklu'' kinofilmiň ikinji sezony haçan başlar!?

Alp Arslan
UYANIŞ BÜYÜK SELÇUKLU
Ikinji sezon...


Sezona giden ''Uyaniş Büyük Selçuklu'' kinofilmi az wagtyň içinde tomaşaçylary özüne bendi edip goýdy. Köpseriýaly kinofilmiň öňki seriýalarynda Mälik şa we onuň ogullary hakynda hem-de ýurda howp salýan içerki we daşarky duşmanlaryň obrazlary janlandyrylyp görkez...

Dowamy »

99 2
Täzelikler, 1 week ago


Kerem ýaly

KEREM ÝALY

Gurşun ýaly agyr bu ýerde howa,
Gygyrýan
gygyrýan adamlara men:
''Geliň kömek beriň, geliň goldawa,
Eredeliň gurşuny biz güýç bilen!''
Eşidýärin men:
''Gowusy gygyrma,
Gowusy dym sen.
Ýanarsyň
ýanarsyň ýogsa özüň hem,
Kerem ýaly
küle dönersiň şu d...

Dowamy »

135 2
Edebiýat, 1 week ago


Deçjaly gördüňizmi!? (hekaýa)

32000-nji milady ýylynyň Iýun aýy...

Çar tarapda gara köýük bolup ýanyp duran öýler,, harabalyk, weýrançylyk... Gara tüsseler beýik etaž jaýlarynyň penjirelerinden çykyp al-asmana galýar...
Daşoguzdaky adamlar mähelle bolup Aşgabada bosgun-bosgun bolup gelmäge başladylar. Her gün milliondan gowrak adamlar köçämizden akýan suwl...

Dowamy »

287 8
Edebiýat, 2 weeks ago


Adam iýýän wagşy... /+16/

Adam iýýän, aklyndan azaşan adamlara duşup gördüňizmi!? Duşup görmedik bolsaňyz, men size öz başymdan geçen şeýle wakany gürrün bereýin!!!
Bir gün garaňky gijede işden çykyp öýe gelýärdim. Şemal öwüsýärdi. Baglaryň ýapraklaryny şemal süpürip aýyrdy-da baglaryň iki-üç sanagyny hem alaga-da kökünden soguryp taşlady. Menem zordan ýöräp gelýärd...

Dowamy »

378 8
Edebiýat, 2 weeks ago


Emin Rasen ft Darkray & Begmyrat K. - ýadadym (tekst)

On bir aýyň keýpi içinde bir aý agzy beklänler,
Akyl satyp geplärler, düýnki gezen betpäller,
Gara için heklärler, ýetim görse eklärler,
Alçy bir aý gutaransoň öňküligin ýüklärler.

Ysy geler temmäkiň, basym ýiter tendäkiň,
Kä bir ne bir gelin aram-aram bolar özgäňki,
Ýöne dilden dile geçse ýapyk syr...

Dowamy »

319 8
Edebiýat, 3 weeks ago


Emin Rasen ft Alma - aglama mp3 (tekst)

Huwwa, huwwa, huwwa huw,
Suw üstünde gonar guw,
Alla ýoly Allaýa
Allaý, allaý, Allaýa

Allaý Allaý Allajan,
Çagajyklar aglaýar,
Sile daman ýaşlary.
Ýürekleri daglaýar.

Allaý Allaý Allajan,
Ýaşulymyz aglaýar,
Sile daman ýaşlary,
Ýüregmizi daglaýar.

Dowamy »

174 5
Edebiýat, 3 weeks ago


Harabalykdaky jyn

Geçen ýylyň (2020) 24-nji dekabrynda wideokamera düşürilen harabalykdaky jyna näme diýersiňiz!?
Bu waka wideokamera ýazga düşüren Woh Kya Raaz Haiň official kanalyna degişlidir.
Gijelik wagty 3-4 sany, mümkin 5 adam aralarynda jyn awlaýan güýçli molla hem bar. Harabalyga golaýlanlarynda onuň penjiresiniň içinden saçlary dökülen ak kö...

Dowamy »

409 8
Sorag-jogap, 1 month ago


Wikingler

Amerika yklymyna ilkinji bolup baranlaryň biri hem Wikingler bolandygyny siz öň eşidensiňiz! Wikinglere köplenç Norslar hem diýilipdir. Aslynda ''Wiking'' ýa-da ''Nors'' haýsydyr bir milletiň ady däldir. [1][2] Wiking ady belkäm gadymy norsça wik (dere) sözünden döräpdir[3] Nors sözi bolsa gadymy norsça ''Noord'' - demirgazyk sözünden döräpdir[4]....

Dowamy »

198 5
Bilim, 1 month ago


Soltan Muhammet Gaznaly

Soltan Muhammet GaznalySoltan Mahmyt Gaznaly dünýeden ötmänkä ülkeleri bäş sany ogullarynyň içinde, iň uly iki oglunyň arasynda bölüp berdi. Gazna, Horasan, Balh we Hindistanyň demirgazygy Muhammede, täze basylyp alynjak ýerleri, ýagny Reýi, Yspyhany we Jibaly bolsa uly ogly Mesuda berýär.
Mahmyt Gaznaly 1030...

Dowamy »

153 3
Bilim, 1 month ago


Soltan Mesut Gaznaly

Mahmyt Gaznaly 1030-njy ýylyň 30-njy aprelinde dünýeden öteninden soňra döwlet adamlary 33 ýaşly Muhammet Gaznalyny tagta geçirdiler. Muhammet tagta geçip-geçmänka köşkde düşünişmezlikler orta çykdy we käbir serkerdeler we hyzmatkärler Mesudyň ýanyna gaçyp bardylar.
Şol wagtlar Yspyhanda oturýan Mesut kakasynyň öldi habaryny 1030-njy ýylyň...

Dowamy »

131 0
Bilim, 1 month ago


Soltan Mahmyt Gaznaly hakynda...

Soltan Mahmyt Gaznaly

Gaznaly Türkmen döwletini altyn eýýama ýetiren asly oguzlaryň Gaýy taýpasyndan bolan Soltan Mahmyt Gaznalydyr. Ol 971-nji ýylyň Noýabryň 2-sine /Akrap ýyldyz/ Buharada dünýä gelýär.
Kakasy Türkmen asylly Memluk serkerdesi Söbük Tekin, ejesi Zabulystan etrabynda Pars dinastiýasyna degişli şagyzdy.
...

Dowamy »

167 5
Bilim, 1 month ago


Wähäbistler akymy we Muhammet bin Abdylwähhäp

Muhammet aleýhyssalamyň :''Nežd ýudundan Şeýtanyň şahy çykar'' diýip welilik bilen aýdyp giden hadysy-şerifiniň hakykata öwrülendigine taryh şaýatdyr. Şol Şeýtanyň şahy diýilip hasap edilýän Muhammet bin Abdylwähhäp 1703-nji ýylda Arabystan ýarym adasynyň Nežd etrabyndaky Diriýe töwereklerinde eneden dogulýar. Kakasy häzirki döwürdäki Saud şalar ma...

Dowamy »

347 5
Bilim, 1 month ago


Şular ýaly janoçka hemmäňize nesip etsin!!!

😎🙂😎🙂😎🙂😎

Dowamy »

443 2
Tehnologiýa, 2 months ago


Aşyga hat

AŞYGA HAT

Bar zatda gara bagtym,
Garpyz ýardym ak çykdy.
(Halk döredijiliginden)

Alma atdym, nar geldi,
Köýnek biçdim dar geldi.
Kölege düşdi üstüme,
Öýe girdim, ýar geldi.

Yşk çolaşdy kelebe,
Döndüm galdym Seneme.
Barabilmen, Garybyň,
Ha...

Dowamy »

233 2
Edebiýat, 2 months ago


Alp Arslan

Alp Arslanyň tagta geçişini görkezýän orta asyrlar minýaturasy


Alp Arslan (doguldy 20.01.1029-öldi15.12.1072) Beýik Seljukly döwletiniň ikinji soltany bolan türkmen hökümdarydyr. Alp Arslan Türkmenleriň Orta Aziýadan Anadola geçmekligini başladan ökde serkerde hökümdardyr. Hakyky ady Muhammet bolup, iň ýörgünli ady Alp Arslan...

Dowamy »

212 6
Bilim, 2 months ago


Mälik şa

''Mälik şa Seljuki'' ýazgyly orta asyrlar minýaturasyDoly ady: Alp Arslan bin Çagry bin Mikaýyl bin Seljuk bin Dükak[1]. Soltan Jelaluddöwle Weddin Muizzuddin Abulfatyh Mälikşa Seljukly döwletiniň hökümdarydyr (1072-1092) Hökümdarlyk eden döwründe Beýik Seljukly döwleti özüniň iň gülläp ösen döwri we sethetleriniň gi...

Dowamy »

159 0
Bilim, 2 months ago


Adalat-19-yň pikiriçe...

Adalat-19-yň pikiriçe Ýumurtganyň içindäki Ýer gatlaklary...

Dowamy »

368 16
Bilim, 2 months ago


Miletli Fales /grek akyldary/

Kabul edilen çaklmaalara görä Fales b.e.öň 620-nji ýyl töwerekleri Kiçi Aziýanyň /Anadolynyň/ günbataryndaky Milet şäherinde dünýä gelýär.
Falesiň ýaşan ýerleri hakynda kän bir maglumat ýok, ýöne çeşmelerde bolup geçen wakalaryň taryhy ýazgylarynyň kömegi bilen çaklap bilýäris. Geredotyň ýazmagyna görä Fales b.e.öňki 28-nji ýylda we 585-nji...

Dowamy »

125 0
Bilim, 2 months ago


Ýunanystanyň /Gresiýa/ ýedi alymlary

Ýedi Alym


Ýedi Alym ýa-da başgaça ady Ýunanystanyň /Gresiýa/ Ýedi alymy. Antik Ýunan äleminiň altyn eýýamy bolan b.e.öňki VII we VI asyrlarda möhrüni uran ýedi sany filosof, döwlet adamlary we kanun goýuja berilen at bolupdyr. Ýunanystanda ilkinji pelsepäniň täsirlerini Gesiotdan bir asyr soň Ýedi alymlar hökmünde ilkinji ah...

Dowamy »

170 1
Bilim, 2 months ago