Hemmeden haýyş!

Men täze elektron kitaphana saýtyny döretdim, häzirlikçe saýt adyny aýdyp biljek dâl.

Sebäbi şu wagt aýtsam boş saýt içinde hiç hili kitap ýok, we bir gezek giren adam soň girmez, şol sebäpden men ilki saýtdaky kitaplar sanyny azyndan 100 kitaba ýeteninde Saýt adyny size ýetirýän.

Men bu kitaphana saýtyna başga saýtla...

Dowamy »

263 30
Täzelikler, 1 week ago


Söýgüden başlandy beýik bagta ýol...

(toý gutlaglary we degişmejikleri)

“Bagt toýuñda” saña edilýän arzuwlara içiňden “Kabul bolsun” diýip otur.
Çünki o günden soñky ömrüñi şo gowy dilegleñ kabul bolmasy esasynda alyp çykyp bilersiñ...
****************************************** “Bagt Toýy” bu durmuşyñ iñ gyzykly bölegine ädim ätmekdir...
**********...

Dowamy »

128 1
Edebiýat, 2 weeks ago


Jeza...

Jeza...

Sen gidensoñ dünýäm garyp galdy gyz,
Göwherdiñmi, gyzyldyñmy, zerdiñmi?!
Sen gidensoñ dünýäm galdy tagamsyz,
Maña ömrüñ süýjüligni berdiñmi?!

Berdiñmi dünýäniñ gülki,şatlygyn,
Berdiñmi buýsanjyn, guwanjyn, erkin?!
Çünki bulañ barsy saña baglanyp,
Gidiberdi, dünýäm...

Dowamy »

68 0
Edebiýat, 2 weeks ago


Otludaky duşuşyk (9-bölüm)

OTLUDAKY DUŞUŞYK 9-BÖLÜM


OTLUDAKY DUŞUŞYK" ??

Doly okañ ýaltanmañ...?
( 9-njy bölümi bolan waka )

Biz öz ilime tarap ýola düşdük Duşaga ýetenimizde men birhilli başym aýlandy maşyny saklatdym men gözüm garañkylap başlady men ysgynym gaçypdy Selim haýdap mashyndan düşüp meni düşürip elim...

Dowamy »

201 6
Edebiýat, 2 weeks ago


Otludaky duşuşyk (8-bölüm)

OTLUDAKY DUŞUŞYK 8-BÖLÜM


OTLUDAKY DUŞUŞYK" ??

Doly okañ ýaltanmañ...?
( 8-njy bölümi bolan waka )

Ýene öñki boluşlykdy Selim maña hiç hilli ýüz bermedi men günde habar tutýadym nahar iberýädim ýa özüm eltyardim iymedik bolyardy ozi edip iyen bolýandyrda şu günler gaty horlanyardy Döwran...

Dowamy »

198 2
Edebiýat, 2 weeks ago


Otludaky duşuşyk (7-bölüm)

OTLUDAKY DUŞUŞYK 7-BÖLÜM


"OTLUDAKY DUŞUŞYK"
( 7-njy bölümi bolan waka )

Bir aý ýaly sesimi çykarmadym ýöne ahyry menem çydamadym günde iki wagtyna bile nahar iýmeli günde görüşmelimişin bile aylanmana gitmeli men erkin bolasym gelyar Selim sen näme üçin mydama bile boljak bolyan diydim Selim o näme diy...

Dowamy »

172 1
Edebiýat, 2 weeks ago


Otludaky duşuşyk (6-bölüm)

OTLUDAKY DUŞUŞYK 6-BÖLÜM


OTLUDAKY DUŞUŞYK" ??

Doly okañ ýaltanmañ...?
( 6-njy bölüm bolan waka )

......Selim getirdi berdi biz iýdik içdik dañdan turyp gaytdyk açdym bu ichyakgyjam mashyny beter hayal süryardi ýüregum suw bolduda birdenem yañy bir gowy gidip baryarkam iyen zatlarymamy n...

Dowamy »

226 4
Edebiýat, 2 weeks ago


Otludaky duşuşyk (5-bölüm)

OTLUDAKY DUŞUŞYK 5-BÖLÜM


OTLUDAKY DUŞUŞYK" ??

Doly okañ ýaltanmañ...?
( 5-nji bölümi.. bolan waka )

Inede okuwa gitmeli wagt bolupdy men gaty Döwrana Jañ edesim geldi ertir okuwa gitmeli diyen günüm oña jañ etdim öz nomerimi açyp ayladym bu gezek Döwran bilen gepleşdim ol teli alyp sesi...

Dowamy »

185 2
Edebiýat, 2 weeks ago


Otludaky duşuşyk (4-bölüm)

OTLUDAKY DUŞUŞYK 4-BÖLÜM


OTLUDAKY DUŞUŞYK" ??

( bolan waka 4-nji bölümi )

Mundan yedi sekiz ýyl öñ bolupdy bu zatlar ol wagtlar men kiçiräkdim köp zada düşünemokdym gyz Doganym menden has uly bolanson ol çykar yaşyna yetipdi sorap ideyan bolyardy ýöne onyñ Goñşy obadan söyüşyan oglany bardy mun...

Dowamy »

214 4
Edebiýat, 2 weeks ago


Otludaky duşuşyk (3-bölüm)

OTLUDAKY DUŞUŞYK 3-BÖLÜM


OTLUDAKY DUŞUŞYK" ??
( 3-nji bölüm bolan waka )

Ugradyk egzamine tarap Selim bien bardyk egzamin geçýän yere gijirage galypdyrys mugallymlar eyyam gelipdir her kim oz gezegine giryardi....
Egzamine bizem garaşyp bir oturgyçda oturdyk bäş üç minut oturanymyza welin yensä...

Dowamy »

170 0
Edebiýat, 2 weeks ago


Otludaky duşuşyk (2-bölüm)

OTLUDAKY DUŞUŞYK 2-BÖLÜM


OTLUDAKY DUŞUŞYK" ??
( 2 - nji bölüm bolan waka )

Men şol bir yyly Döwransyz geçirenim üçin hazirem ökünýän dogrusy şol bir ýyl men Döwrana Jañ etmedim onyñ beren suratynam men özümde sakladym yuwaşlyk bilen okuwa tayyarlandym dil öwrenmäne gatnadym bu yylam sheydip geçirdim in...

Dowamy »

182 0
Edebiýat, 2 weeks ago


Otludaky duşuşyk (1-bölüm)

OTLUDAKY DUŞUŞYK 1-BÖLÜM


Dogrusy bu wakany yatlamak men üçin gaty agyr Ýöne şu gun öz derdimi siz bilen paylaşmak isledim...
.....Men 1994 ýylda doguldym ozim Mary Welayatyndan adym Ayshat Ýañy okuwy dynan wagtlarymdy daşary ýurda okuwa girmek islegi bardy oglan doganym eýýam okap ýördi.....

Men Aşgaba...

Dowamy »

230 1
Edebiýat, 2 weeks ago


Sketchware.apk-da, Android programmalar ýasa!

Salam dostlar!

Eger-de siz, Android apk programmalar ýasamaga höwesli bolsaňyz Sketchware programmasy siziň üçin, Ilki bilen Telefonyňyza Sketchware apk programmasyny ýükláp alyň! (Google -den, Sketchware apk diýip gözleg beriň)

Programma 4.4 versiýadan ýokary telefonlarda işleýär.

Sketchware-de, náhili...

Dowamy »

151 2
Täzelikler, 2 months ago


Android apk kitap ýasatmak

Salam Talyplar.com agzalary

Goşgy hekaýalarňyzda Android apk ýasap berýân!

Pragramma, apk kitaby náhili görnişde ýasatmak isleseňiz düzüp berýân bahalar hem soraň, ylalaşyp düzüp berjek.

Kitaplar islendik görnişde Paýlaş we nusga al görnişde, audio goşgy hekaýa apk kitap hem edip ýasap berýân, foto blog...

Dowamy »

205 2
Täzelikler, 2 months ago


Salam dostlar

Salam dostlar gowmy yagdaylarňyz!!!

Dowamy »

278 10
Täzelikler, 4 months ago