Siz klowunlygyňyzy edişip her hili bolup görýäňizaý hä!? Saýdyň eýesiniň ýoklugyndan peýdalanyp talyplary floodlaýaňyz welin size nebsim agyrýar görüpler! Içiňiz çat açyp ýarylyp, ölüň bolýarmy! Hemişekisi ýaly gowy temalar dowam eder. Okalmaz diýýäňizmi? Google girseň islendik temalar talyplar.comda açylyp durýar içigaralar. A siziň bokly saýtlaryňyzyň ýüzindäki bokly temalaryňyz o diýen birinjilikde bolanok! Ölüň goturlar!!!

😁😁😁😁😁

Edebiýat, Jeksparro tarapyndan 2 months ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir