“Şäherli” (Nuryşkaň degişmelerinden)

Şäherde ýaşaýan şäherli biri, garadskoý, şäheriň alkymyndaky oba toýa geldi. Obaň adamlaram muny sadalyk bilen kabul etdiler. Oba mahsus sadalyk bilen. “Şäherden gelipdir, hää, Däd Mişamyş ady hem” diýip. Bolmasa ady Mämmet kelmi, näme ekend-ä. “Ýaman gowy, özem kulturny, arak içende dagy zakuska etmesi bolmaz, ýöne sogan bilen gönderip oturandyr”...

Dowamy »

83 0
Edebiýat, 10 hours ago


Nuhty Nazar: It rysgaly

Ýubileý sowlup, kružogyň aladalary azalyşandan soň Nuhty Nazar giriş döwürleri, gürleşip goýan edarasyna garawulçylyga girdi. Ýüzüne “Konstruktorskoýe býuro” diýlip ýazylan şol edaranyň näme bilen meşgullanýandygyny dogrusy ol tä, şol ýerden gaýdýança bilibilmän geçdi. Ýöne, ol ýerde Nuhty Nazary has geň galdyran zat – şol howlynyň içine bir gireni...

Dowamy »

113 0
Edebiýat, 5 days ago


Ýoldaş Goturow

– Kyrk birinji ýylyň ýigrimi ikinji iýun gijesi ýatyryn welin, gapym “tark-tark” kakylýa. Kimkä janlarym diýip açsam iki sany milisge üstüme abanyp dur. Özlerem ses ýok, üýn ýok, elime bir kagyzy tutdurdylar-da zut gitdiler. Görsem tiligram. Ýüzünde-de: “Seberşenne sikritne. Liçnyý ýoldaş Goturowa gowşurmaly” diýlip ýazylan. Kimden-kä bi janlarym d...

Dowamy »

293 3
Edebiýat, 1 week ago


Nuhty Nazar: “Çaňňalak gerekmi Zöhrejan?...”

Howwa, Nuhty Nazar iň geň hem gerekli adam hökmünde instituta kabul edildi. Şol ýyl SSSR-iň döredilmeginiň 40-ýyllyk ýubileýine gabat geldi-de, institut toý dabarasyna ullakan konsert programmasyny taýýarlamagy hem-de “Zöhre-Tahyr” dessanyny sahnalaşdyrmaklygy meýilleşdirdi. Elbetde, öňi bilen Nuhty Nazar ýatlanyldy.Oňa baş roly – Tahyryň roluny ta...

Dowamy »

133 3
Edebiýat, 1 week ago


Hasan gedaý

Konýa, 1244-nji ýylyň 18-nji oktýabry

Görmedigim görde galandyr. Haçan görseň dirilik bilen ölümiň arasynda elewräp ýörün, men hemişe jennet bilen jähennemiň arasynda rafda. Heýwere keseli adamy şeýle bir derejä ýetirýär welin, ölmänkä öldürip, adamyny diriligine mazara dykýar. Köçelerde ejeleri çagalaryny gorkuzmak üçin barmagyn...

Dowamy »

407 6
Edebiýat, 11 months ago