Telefon meselesi!

Salam gadyrly talyplar.com agzalary! Bu gun men "Mekdebe telefon getirmek" meselesi barada durup geçmek isledim. Sizde hem araňyzda bardyr, mekdepde mugallymlara telefonyny aldyryan. Men hem telefonymy aldyryp 2günden soň alyp bildim.Bu barada meniň birnäçe soraglarym bar:
1.Ilki bilen hakykatdan hem "Mekdebe telefon getirmek gadagan" diyip...

Dowamy »

333 35
Sorag-jogap, 2 days ago


Hany birazajyk pikirleneliň!!!

Komentarýa ýazyň bilýäniň bolsaň!

Dowamy »

291 16
Sorag-jogap, 2 weeks ago


SİZDEDE ŞEÝLEMİ?

Soňky döwür mobil dannydan hiç hili saytlara girenok,saytlar aňyrda dursun wapşe Google'da zat hem gözledip bolonok. Diňe köne imolary ulanyp bolýa. Meň pikirimçe saýta girýän adamlar hem örän azaldy welin olar hem men ýaly sayta girip bilenok. Sizde hem şeýlemi internet???

Dowamy »

247 10
Sorag-jogap, 3 weeks ago


DOGLAN GÜNÜŇ GUTLY BOLSUN!

Jigimjan, Doganjygym ertire çenli garaşyp bilmedim! Yetip gelen doglan günüň gutly bolsun! Uzak yaşa! Görjegiň hemişe gowlyk bolsun! Göroglynyň yaşyny yaşa! Indiki yyllarda bileje gutlamak nesip etsin!

Gutlamak bilen jigiň: Merdan

Dowamy »

196 6
Sorag-jogap, 4 weeks ago


HALKARA ZENANLAR GÜNI!

Salam gadyrly Talyplar.com-yň agzalary we myhmanlary! Menem öz adymdan ýetip gelen 8-nji mart Halkara Zenanlar günüňizi tüýs ýürekden gutlaýan! Size berk jan-saglyk, maşgala abadançylygyny, işiňizde we okuwyňyzda uly üstünlikleri arzuw edýän!
Egerde bu ýerde bar bolsaň we okayan bolsaň seni aýratyn gutlaýan JIGIMJAN!!!
Gutlamak bilen:...

Dowamy »

113 7
Sorag-jogap, 1 month ago


Salam doslar! Bar bolsa...

Eger kimde Beýik Saparmyrat Türkmenbaşynyň "Türkmen İlim Aman Bolsun" kitabynyň PDF görnüşi bar bolsa ugradayyň kyn görmän!

Dowamy »

157 4
Edebiýat, 1 month ago


Türkmen karikatura!

Çeşme: Täsinlikler dünýäsi

Dowamy »

258 3
Sorag-jogap, 2 months ago


Kömek gerek!!!

Salam doslar!!! Meň öz nomerimden hiç hili sms gidenok. Öň gidyärdi, duynden bäri şeýle TMCELL jaň etsemem bilemmok diyya, bilýän bolsaňyz kömek edäyiň!

Dowamy »

445 43
Sorag-jogap, 2 months ago


OLIMPIADA YATYRYLDY!!!

Mary welaýatynyň Garagum etrabynda geçiriljek ders bäsleşiginiň etrap tapgyry yatyryldy! Olimpiada başga gune geçiriler! Başga haysy yerde ders bäsleşigi yatyrylan bolsa siz hem yazyp bilersiňiz!

Dowamy »

328 14
Bilim, 2 months ago


Derby oýunlar!!!

Inter-Juwentus şu gün gije sagat 00:30da Beşiktaş-Galatasaray şu gün agşam sagat 21:00da

Dowamy »

200 11
Sport, 3 months ago


NÄME DİÝERDİŇİZ???

Eliňizde mikrafon bolsa, bütin dünýä sizi diňleýän bolsa, siz näme diýerdiňiz? Jogaplarynyza garaşýan!

Dowamy »

266 9
Sorag-jogap, 3 months ago


TRANSFER TÄZELİKLERİ

Dortmunyň «Borussiýa» futbol kluby «Zenidiň» hüjümçisi, eýranly türkmen Serdar Azmun bilen gyzyklanýar.

«Tuttomercatoweb» web saýtynyň habaryna görä, Sankt-Peterburg şäheriniň topary 20 million ýewro beren topara oýunçyny bermäge taýýar. Azmunyň «Zenitde» 2019-njy ýyldan fewralyndan bäri çykyş edip gelýändigini ýatladýarys.

Dowamy »

285 22
Sport, 3 months ago


Täze agza !!!

Salam dostlar menem täze agzaňyz menem araňyza goşarsyňyz diýip umyt edýän!!! Özüňiz bilen tanyş edäýseňiz!!!!

Dowamy »

346 33
Sorag-jogap, 3 months ago