Kem galmaýyn!

Barlap göreýin diýdim menem:]
https://funtriviaquiz.com/tr/f20/quiz/46120433

Dowamy »

709 16
Sorag-jogap, 2 years ago


Ýadadym men!

Salam Käbäm! Seni göresim gelýär,
24 aý bolupdyr görmeýänime eýýäm,
Bilýän ýollar açylar inşallah ýakynda,
Telefonda däl, gujaklasam ýakyndan.

Käbäm berýän nesihatlaryň gulagyma küpe,
Diňe iş - öý çykamogam köpe,
Gazansakda köpük, hiç bolmadyk köpek,
Işlerine gelmez köpüň, sorasaň kömek!

Dowamy »

623 2
Edebiýat, 2 years ago


Menem ýazyp göreýin diýdim😁

Aýdyp bilsem-dä!


Sensiz geçen günlerim,
Asyr ýaly görünýär.
Söýgi näme bilemmok
Ýöne sensiz çydammok.

Seniň gara gözleriň,
Bakan wagty ýüzüme,
Uçýan guş dek mysaly,
Bulutlaryň üstünde.

Seni näçe söýsem-de,
Gabanmakdan ölsemde,
Içimdäki söýgü...

Dowamy »

685 2
Edebiýat, 2 years ago


Kakasyz gyzlar

Kakasyz gyzlar
Kesek bilen urun, agyrmaz jany,
Yuka gownundedir yaraly yzlar.
Gayryn soze aglar, ezmez bashgany,
Gozi yashly guler kakasyz gyzlar.

Enan gadryn in kop olar bilyandir,
Kayyl hyzmatynda epilse dyzlar.
Kaka diysen uludan dem alyandyr,
Gadryn bilin kakasy bar shagyzlar.

Dowamy »

687 1
Edebiýat, 2 years ago


Äjit-Mäjit

Egerde men bir zady bilesim gelse, uka gidäýmäkäm sorag berip ýatýan, onsoň düýşimde şol soragyň jogabyny alýan. Men çagalygymdan bäri şeýle endik etdim. Çagalygymdan bäri bolany üçin, meni bu zat geň galdyranok. Men şeýle usul bilen diýseň köp soraglaryma jogap aldym. Dogrysy bu usul her bir agşam işlänok, bu usul diňe 4-nji gün işleýär. Has takyk...

Dowamy »

626 2
Edebiýat, 2 years ago


Ýenede myhmanyň islegi üçin! (2)

—Zümerret, —diýip Jeren ony çagyrdy.—Men Zümerret, —ol jogap berdi.—Seň guýyda görkezen keşbiň kimiňki?—Ony sen bilmeli, —diýdi guýy. Her bir kişi näme göresi gelse şony hem görýär.—Seň maňa görkezen keşbiň Nazar atly ogla...

Dowamy »

622 4
Edebiýat, 2 years ago


Ýenede myhmanyň islegi üçin!

03:03 Gürleýän guýy (gyzykly waka)

Hekeýäň ady göçme manyda däl, guýy hakykatdanam gürleýär, siz muňa özüňiz göz ýetirip bilersiňiz. Süýji suwly guýy, edil obaň ýüreginde. Obaň ady üç guýy, sebäbi ol obada üç sany guýy bar, iki guýy ajy suwly, bir guýy süýji suwly. Guýular bir birinden daşda däl, el uzadaýmaly, ýöne barybir suwlary t...

Dowamy »

671 0
Edebiýat, 2 years ago


Gelin hany!

Salam doslar, kömegiňiz gerekdidä! Meň telefonym wifi-a birikdirilen, ýöne paroly blmk. Meňkide QR kod çykanok, öň admin panel arkaly girýädim. Logine admin, password: admin diýp ýazyp girýädim, indi şolary üýtgedipdir. Şol login bn parol ýazylýan ýere islegiň boýunça goýup bolonok ekeni, diňe goýup bolýanlar zatlar 5sany diýp biri aýtdy, şolary bi...

Dowamy »

644 1
Sorag-jogap, 2 years ago


Nik gerek

Doslar kimde ulanylmaýan nik bar bolsa gaýrat edip meň bilen habarlaşaýyňda. Öňki agzamyz login parolyny ýitiripdir. Şoňa kömek edeliňle. Öň "cxase" diyp girýän eken tanaýanlaryňyz bolsa.
Habarlaşmak üçin: +99362988651

Dowamy »

746 12
Sorag-jogap, 2 years ago


Kömegiňiz gerekdidä!

Salam talyplar.com agzalary men bu soragy köpden bäri soraýyn diýip ýördüm. Meniň bir dostum bar, ol bir gyzy gaty halady. Ol gyzam dostumyň klasdaşy. Ýöne bu hem kinolardaky ýaly aýdyp bilmän gezip ýör. Ol gyza söz aýdan mahalynda, gyz hem sözüni almasa diýip gorkup ýör.
Gyz hem örän agras, ulumsy, owadanja gyz. Mundan öň 10-a golaý oglan s...

Dowamy »

875 19
Sorag-jogap, 2 years ago


Agşamky chat!

Hany kim ba bolsa geliň! Agşamky çaty açalyň

Dowamy »

821 54
Sorag-jogap, 2 years ago


Instagram

Hany onda adam köpeldeliň! Siz meni podpisatsýa ediň, menem sizi!

Dowamy »

730 6
Sorag-jogap, 2 years ago


WONDERFULL

Ilki bilen ady dogry ýaz bolýamy?
Ikinjidenem sen nirden bilýäň meň maldan emele gelenimi ýa gördüňmi?
Üçünjiden sen ýaly jyn gozläp göremmok men! Meň diýjek bolan zadym hiç wagtam jynlara ynanammogam, hiç hili şolaryň hakykatdygy barada zada duş gelemmok.

Dowamy »

787 5
Sorag-jogap, 2 years ago


Hany birazajyk pikirleneliň!!!

Komentarýa ýazyň bilýäniň bolsaň!

Dowamy »

1158 16
Sorag-jogap, 3 years ago


SİZDEDE ŞEÝLEMİ?

Soňky döwür mobil dannydan hiç hili saytlara girenok,saytlar aňyrda dursun wapşe Google'da zat hem gözledip bolonok. Diňe köne imolary ulanyp bolýa. Meň pikirimçe saýta girýän adamlar hem örän azaldy welin olar hem men ýaly sayta girip bilenok. Sizde hem şeýlemi internet???

Dowamy »

886 10
Sorag-jogap, 3 years ago


DOGLAN GÜNÜŇ GUTLY BOLSUN!

Jigimjan, Doganjygym ertire çenli garaşyp bilmedim! Yetip gelen doglan günüň gutly bolsun! Uzak yaşa! Görjegiň hemişe gowlyk bolsun! Göroglynyň yaşyny yaşa! Indiki yyllarda bileje gutlamak nesip etsin!

Gutlamak bilen jigiň: Merdan

Dowamy »

978 6
Sorag-jogap, 3 years ago


HALKARA ZENANLAR GÜNI!

Salam gadyrly Talyplar.com-yň agzalary we myhmanlary! Menem öz adymdan ýetip gelen 8-nji mart Halkara Zenanlar günüňizi tüýs ýürekden gutlaýan! Size berk jan-saglyk, maşgala abadançylygyny, işiňizde we okuwyňyzda uly üstünlikleri arzuw edýän!
Egerde bu ýerde bar bolsaň we okayan bolsaň seni aýratyn gutlaýan JIGIMJAN!!!
Gutlamak bilen:...

Dowamy »

728 7
Sorag-jogap, 3 years ago


Salam doslar! Bar bolsa...

Eger kimde Beýik Saparmyrat Türkmenbaşynyň "Türkmen İlim Aman Bolsun" kitabynyň PDF görnüşi bar bolsa ugradayyň kyn görmän!

Dowamy »

781 4
Edebiýat, 3 years ago


Türkmen karikatura!

Çeşme: Täsinlikler dünýäsi

Dowamy »

1329 3
Sorag-jogap, 3 years ago


Kömek gerek!!!

Salam doslar!!! Meň öz nomerimden hiç hili sms gidenok. Öň gidyärdi, duynden bäri şeýle TMCELL jaň etsemem bilemmok diyya, bilýän bolsaňyz kömek edäyiň!

Dowamy »

1200 43
Sorag-jogap, 3 years ago


OLIMPIADA YATYRYLDY!!!

Mary welaýatynyň Garagum etrabynda geçiriljek ders bäsleşiginiň etrap tapgyry yatyryldy! Olimpiada başga gune geçiriler! Başga haysy yerde ders bäsleşigi yatyrylan bolsa siz hem yazyp bilersiňiz!

Dowamy »

1062 14
Bilim, 3 years ago


Derby oýunlar!!!

Inter-Juwentus şu gün gije sagat 00:30da Beşiktaş-Galatasaray şu gün agşam sagat 21:00da

Dowamy »

862 11
Sport, 3 years ago


NÄME DİÝERDİŇİZ???

Eliňizde mikrafon bolsa, bütin dünýä sizi diňleýän bolsa, siz näme diýerdiňiz? Jogaplarynyza garaşýan!

Dowamy »

976 9
Sorag-jogap, 3 years ago


TRANSFER TÄZELİKLERİ

Dortmunyň «Borussiýa» futbol kluby «Zenidiň» hüjümçisi, eýranly türkmen Serdar Azmun bilen gyzyklanýar.

«Tuttomercatoweb» web saýtynyň habaryna görä, Sankt-Peterburg şäheriniň topary 20 million ýewro beren topara oýunçyny bermäge taýýar. Azmunyň «Zenitde» 2019-njy ýyldan fewralyndan bäri çykyş edip gelýändigini ýatladýarys.

Dowamy »

968 22
Sport, 3 years ago


Täze agza !!!

Salam dostlar menem täze agzaňyz menem araňyza goşarsyňyz diýip umyt edýän!!! Özüňiz bilen tanyş edäýseňiz!!!!

Dowamy »

1116 33
Sorag-jogap, 3 years ago