SARP BOLMAK

Aýtmaly zatlaryň ýaryny aýtdym,
Galan ýary bolsa galar aýdylman.
Eý, ýyllar, karary giden göwnüme
Jaý tapylar iki dünýäň haýsyndan?

Gözümiň gabaklap ýygnan zatlaryn
Çanaklap kellämiň ýadyna guýdum.
Ýaňy ýaşlygymyň ortalan wagty
Ahyrlap ýör öýdýän bagta umydym...

...Çagadym, oýnadym, aýnadym, söýdüm..,
Ýagtylykdan wagtyň tizligi ýyndam.
Kesgitleme bolup gaýyplygyna,
Bugaryp çar ýana göterlen ýyllar
Sopbaş bir nätanşa öwürlägetdin,
Beýnimiň içinden pyşyrdaýarlar:
— Sen söýüber, söýüp gazanýan bagtyň
Akylyň çäginden daşarda galar.

Bosagadan çykyp, armanly bolsam,
Gaýyp bolan dünýä neneň gaýdaryn?!
...Görmeli günlermiň ählisin görüp,
Aýtmaly zatlaryň baryn aýdaryn.


Seýitmyrat GELDIÝEW

* * *

AGLA!

Agla!
Aglap goýber!
Agdaryp goýber
Dyňzap duran duýgularyň böwedin!
Tapyp bermese-de gözleýän zadyň,
Dolup bilmese-de ýitgiň öwezin,
Balkyldadyp durma gözde ýaşyňy,
Paýradyp goýber!

Edil häzir wagty gözýaş dökmegiň,
Aglamagyň aýny pillesi şu hal.
Şoň üçin dodagyň kemşerdip durma,
Durma dişiň gysyp,
Berçigen derdiň,
Öňki gam-gussaňa bolmasyn urna!

Agyny içiňe salma,
Içigip,
Aglaber içiň tutup.
Çäk-çäk edip, ýaka ýyrtyp, möňňürip,
Aglaber saçyň ütüp.

Silkinip-silkinip, ses edip agla,
Parhy ýok aglanyň seslimi, sessiz.
Isleseň, şumjaryp, hamsygyp agla,
Aglaber, agydan aýylsyn essiň.

Aýyp däl aglamak, haýp däl gözýaş,
Egniňdäki ýüküň ýeňleýän bolsa.
Ýöne agla, diňe agydan gaýry
Başga zat eliňden gelmeýän bolsa.


Kakamyrat ATAÝEW

Edebiýat, Pegas tarapyndan 1 year ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir