„Şu mahal ýene-de ýadyma düşdüň...“

Indi ahmyr çekmek hebesdir, hebes!
Perwanaň hijrany boýn aldy, dünýäm.
Öýkene ýetenok azajyk nepes,
Köňül kölüm eýýäm boýlandy, dünýäm.

Ýolumyz sowamy, özümiz tersmi —
bilemok.
Bilýänim: söwdamyz şertli...
Derdimiz dermana dep boljak dertmi?!
Ah, dermansyzlygy söýlendi, dünýäm.
...

Dowamy »

102 11
Edebiýat, 14 hours ago


Täze goşgular

Uçgun

Ýüregim ýanýar...
Ýalyny
gözlerime ot düşürer.
Ýylanaryn öz oduma,
Yssy şäherde üşesem.
Düşemesin hiç kim meniň
Ýoluma elwan gülleri.
Barybir, lezzeti bolmaz,
Ýatlatmaz çaga günlerim.
Gözýaşym, goý, tämizlesin,
Armanym nä, ýer päklense!
Derdiň kändir,...

Dowamy »

64 2
Edebiýat, 23 hours ago


Sen diňe synla...

Sen diňe synla...
Iç-içime sygman aglaýanymy,
Kemsinýänimi, göwnümiňem synyşyn,
Ody öçürilmän galan çäýnek deý
Gaýnap-gaýnap, bar hasratyň dymyşyn...

Sen diňe synla...
Döz gelşini ejiziň,
Sensiz niçik hala ulaşanymy,
Gije, öýlän, säher ýa-da ir agşam
Gelmejegňi bilip garaşanymy....

Dowamy »

83 5
Edebiýat, 4 days ago


“Üstünlik münberinde sözi zenana beriň!”

Zenan bolup, zenan dünýäsi, zenanyň ýüreginiň täsin güýji hakynda ýazmak, bir tarapdan öz-özüňi taryplamak ýaly görünse-de, bu asla beýle däl. Eýsem, zenany zenandan gowy kim tanar?! Erkek kişiler köp babatda zenanyň diňe daşky keşbine laýyklykda baha berýärler ahyry. Ol baha bolsa, tas elmydama diýen ýaly ýalňyş netije berýär. Diýmek, durşy bilen...

Dowamy »

159 8
Edebiýat, 6 days ago


GÜNÄDEN DOLY ÝÜREKDEN ÇYKAN SÖZLER...

Eý, merhemetlileriň Merhemetlisi! Halymy Saňa beýan edýän, duýgularymy diňe Sen bilýäň. Ýene bir gezek ak ýürekden Seniň gapyňa geldik. Medet ber, eý, ähli halymy bilen Rebbim! Senden uzak bu günlerde hiç kimiň kömegi ýetmedi, ahy-nalamyzy eşidip söýgi bilen el uzadanam bolmady, diňe aýralyk bilen agladyk we hasrat bilen ýandyk. Eýýuba(a.s.) durmuş...

Dowamy »

176 10
Edebiýat, 1 week ago


ÖMRÜZAÝA...

«...Men bilýän, bu hat saňa gowuşmaz. Şonuň üçinem sen muny hiç haçan okamarsyň ― diýen ýaly umytsyz sözler bilen başlanýan ekeni. ― «Olar ýaly bolsa ýazmak nämä gerek boldy» diýip soramagyň mümkin. Dogry, ýazmanam bilerdim, ýöne uzak ýola ugramazdan öňürti içimi egisäýeýin, ýükümi ýeňledäýeýin diýdim.
Allaham, il-günem şaýatdyr, men garaşdy...

Dowamy »

191 11
Edebiýat, 1 week ago


"Bagyşla, gyz..."

Mundan artyk başaramok,
Haýyş, indi igeleme!
Goý, ýalňyşdym hasap edäý,
Duşdum diýip bigeleňe.

Bolmaz indi artyk zarym,
Ýykmaryn gyz göwüniňi.
Düşün, ertirleriň üçin
Pida edýän şu günümi.

Bir-birekden uzaklara
Öňde-soňda gitmeli biz.
Ýa-ha bile bagtsyz bolup,

Dowamy »

94 2
Edebiýat, 1 week ago


Duşuşyk

Juda giç duşuşdyk...
Barybir, duşduk.
Didelerim ogşap aldy ýüzüňi.
Tolgunmakdan sandyraýan barmagňa,
Ah, aslynda men dakjakdym ýüzügi.

Ýöne ýene şükür, solmandyr meňziň,
Gözleriňde görünenok gussa-gam.
(Hak söýginiň kanuny bar şeýleräk:
Biz söýgüde utulsagam, utsagam,
Oňa diňe b...

Dowamy »

97 1
Edebiýat, 1 week ago


ZZZZZZZZZ...!

Kimiň kim bilen dawasy bolsa, nomer alşyp-berşip, jaňlaşyp çözlüşsin-le! Jemgyýetçilik ýerinde gahrymanlyk satyp, diňe medeni derejäňizi görkezýäňiz. Kime gyzykl-aý siziň dawaňyz?! Meň özüme-hä tony bir köpük! Publika işlemäňsene erkek bolup!

Dowamy »

314 20
Sorag-jogap, 1 week ago


„Sen ýok...“

„Sen ýok.
Bir gün gadryň biliner...“
(aýdymdan)


Sen ýok — gadryň hut şu wagtdan bilinýär...
Sen ýok — günler goňras reňke boýandy.
Jübütlere hemdem bolan Aý solup,
Guşlar eýýäm öňküden giç oýandy.

Sen ýok — ses ýok, meýmiredýän hyjuw ýok,
Sen ýok — dünýä tukatlandy (eýe...

Dowamy »

64 2
Edebiýat, 1 week ago


„Bolýa...“

Bolýa,
razymy sen unudan dünýäň
Söýgüsine özge eýýe çykarna?!
Küýsemezmiň meni islän arzuwyň
Dideleňden gözýaş bolup çykanda?!
Gabanmazmyň meni özge gujaklap,
Düýşleriňe talaň salsa sähelçe?!
Içki dünýäň titremezmi gök kimin,
Arman çekip oýanmazmyň säherde?!

Unutdyňmy ýa unudan...

Dowamy »

148 12
Edebiýat, 1 week ago


Goşguçylara

Eger "goşgy" diýen söz at söz toparyna däl-de, sypatlara degişli bolan bolsady, onda köp goşgyny "goşgumtyk, goşgumtyl, goşgurak..." diýip ulansa bolardy.😊

Dowamy »

226 20
Edebiýat, 1 week ago


GÖWÜNLIK

Haýp, şat günleň geçişine sered-ä!..
Bu gün bolsa derdinmeli lukmana.
Wah, şonda-da, düşün, ýersiz-ýere kän
töhmet atyp oturma:ly ykbala.

Muny göre-göre gelýän durmuşam
Mundan beter pürkmäwersin awusyn.
Aý, nätjek-dä, ýaşaýyşyň gurluşam
Meňzemeýär ýelegine tawusyň.

Toýuň bolar...

Dowamy »

97 3
Edebiýat, 1 week ago


„Salam, kaka...“

Salam, kaka. Men Arzyman –
birwagt
arasyna siňip giden türkleriň…

„Türkmeniň düzünden üzüldiň“ diýme,
„Düzüldiň – diýmegin – hatarna durnaň.“
Bu aýralyk agyr deger ejeme,
Emma doganlarym boýnuny burman
ýaşar hem oňlar meniň gaýdanym.

(Aýdanym bilenem ýeňlemez ýüküm,
Gowu...

Dowamy »

110 2
Edebiýat, 1 week ago


Bu gije...

Bu gije gussa kän kalby gemirýän,
Tebigat dem alýar agyr hem tukat.
Ýyldyzlar birsyhly süýnýär asmanda,
Şemallar ses edip gidýärler uka.

Köpýyllyk hassa deý tutuksy asman,
Aýylganç dymyşlyk ýöredýär hökmün.
Oýunçylja guşlar näme,
Şolaňam
bu gün göwünleri birgeňsi çökgün.

...

Dowamy »

63 1
Edebiýat, 1 week ago


"Kofäň tagamy bar posalaryňda..."

Telefony galdyrmasaň, galdyrma,
SMS ýollasam alajyň näme?!
Ýer deý aýlanýan seriňden parhlyrak,
Toý hakynda pikir gelýär kelläme.

Bolşum Kaýsa meňzeýändir, ýogsa nä,
Mämmetweliň içmegi deý kysmatym
Ýama-ýama bagt-belaga mahsusmy?!
Bir posada garrap, dargap, men dünýäň
Amanadyn ýele sow...

Dowamy »

110 6
Edebiýat, 1 week ago


Instagram üçin VPN

Instagram üçin haýsy VPN ulanýaňyz, begler?

Dowamy »

203 8
Sorag-jogap, 1 week ago


Gökdepe mukamy

Ýada salsak munda ýatan janlary,
Jan alyp, jan beren jan ýatyr munda.
Ýazyksyz ýazgarlyp, ýazgytsyz ýazlan,
Ýasy ýatlanmaýan ýan ýatyr munda.

Aýry-aýry tutup bilmen atlary,
Çohdur pälwanlary, gerçek zatlary,
At tutup, ýat ediň ruhy şatlary,
Otsuz köýük bolan kül ýatyr munda.

To...

Dowamy »

142 8
Edebiýat, 1 week ago


Öýlenýän ýigide

Eý, ýigit,
Indi herýan bakmasaň gerek,
Bagry bir ýan, çeşmi girýan,
Jany perwan otlara indi
Ýakmasaň gerek.

Ýo-ok, dakmasaň gerek
Bigäne gyzlara ak gaşly ýüzük.
Tamajyk üzük!
Sen indi öňküje tamaňy üzüp
Saklasaň gerek.

Owadan sözlerden goşgujyk düzüp,
Indi...

Dowamy »

94 1
Edebiýat, 1 week ago


"Gyşyň güni..."

Garly gyşyň aňzagyndan gabanyp,
Apalap gujagma salamda seni,
Birsalym dem-düýtsüz doňup galypdym,
Eşitjek bolup seň ýüregiň sesini.

Bir göwrä öwrülip, bir göwne dönüp,
Bir ykbaly arzuw edip şo pursat,
Durmuşyň "Bagt" atly tämiz öýüne
Giripdik kürsäp...

* * *

A:ýa...

Dowamy »

87 5
Edebiýat, 1 week ago


...Garaşdym

Günleň biri elden gaçan käse deý
Taýyp gitdiň, sabyr käsäm moý açdy.
Gör, nije ýyl «dymp» etmedik ýüregim
Edil şu gün jibir-jibir dil açdy,
…Iller ýaly diýmeseň-de: «Garaşgyn»
…Garaşdym.

Men göze ilen bir juwan gyz ahyr,
Aladadym enem bilen atama.
Guda gelse ýer tapamok girere,
...

Dowamy »

90 2
Edebiýat, 2 weeks ago


"Gyz tisgindi..."

Gyz tisgindi,
Özem ýaman tisgindi
Garaşan hem garaşmadyk sözüne.
Aýdylanlar ýürekdendi, kesgindi,
Ýer ýok onda degişmä ýa hezile.

Bütin durky bilen sygjak ol häzir
Tapsa ýerden ýarym garyş gädigi.
Ýaňja eşdenne-de ynanmady gyz:
«Eý-ho!
Eý-ho, hakyt, şeý diýäýdimi?!»

Dowamy »

115 3
Edebiýat, 2 weeks ago


Şygyr

(Türkmen poeziýasynyň halypasyna)


Şol gün süňňi bilen titredi zemin,
Bulutlar ýerläpdi daglary öpüp.
Şol gün dünýe döräp bolmadyk heniz,
Wagtdan daşarda – bir damja akyl,
Bir damja hakykat,
Bir damja söýgi,
Arşy sowgat bolup indi-de dünýä,
Bir gudrat döredi – janlandy şygyr,

Dowamy »

78 7
Edebiýat, 2 weeks ago


"Şu gün soňky gezek iç döküşeli..."

Edere ahmyr kän.
Aýrylyşýarys
düwün-düwün syrlarmyzy çözlemän.
Şu gün soňky gezek iç döküşeli,
Bir-birege gaty-gaýrym sözlemän.

Indi anyk: Meň dünýämi terk edip,
Özge kalbyň gapysyny açarsyň.
Bilýän, kän ynjytdym bilibu-bilmän,
Ähli ýazygymy geçir, başarsaň!

Sowuk günler...

Dowamy »

59 1
Edebiýat, 2 weeks ago


Ykbalyma meňzeş bolanyň üçin

Gursagymda bir del duýgy oýandy,
Ykbalyma meňzeş bolanyň üçin.
Senem duýupmydyň meniň duýanmy,
Ykbalyma meňzeş bolanyň üçin?

Günlere nur gatdyň, umyda ― tagam,
Ýogsa, sussum juda pesdi ýap-ýaňam.
Ertirki bagtym ― çyn, düýnki gam ― ýalan,
Ykbalyma meňzeş bolanyň üçin.

Dadym diňi...

Dowamy »

59 2
Edebiýat, 2 weeks ago