Günäden doly ýürekden çykan sözler...

GÜNÄDEN DOLY ÝÜREKDEN ÇYKAN SÖZLER...

Eý, merhemetlileriň Merhemetlisi! Halymy Saňa beýan edýän, duýgularymy diňe Sen bilýäň. Ýene bir gezek ak ýürekden Seniň gapyňa geldik. Medet ber, eý, ähli halymy bilen Rebbim! Senden uzak bu günlerde hiç kimiň kömegi ýetmedi, ahy-nalamyzy eşidip söýgi bilen el uzadanam bolmady, diňe aýralyk bile...

Dowamy »

30 4
Edebiýat, 1 hour ago


@yashalym

@yashalym, aşakdaky mowzugymy haýp goýupdyryn. Sebäbi sen ýaly тупой, gömük, boş, nol, elipden şermende enesiýalamadyklaryň g.tüne ot basyljagyny göz öňünde tutmandyryn. Sen ýaly nesli bolan türkmene жалко! Milleti, halky, ýurdy agsadýanlaram sen ýaly berebekgeýler! Ganyň arassadygyna ynamym ýok. Biriniň 5 minutlyk keýpiniň netijesisiň sen! Jaň et...

Dowamy »

354 20
Sorag-jogap, 2 days ago


Garaz..

...Elbetde, dünýäde hiç zat öz-özünden ýa-da tötänleýin bolmaýar. Bir suratkeş çekmese, reňkler öz-özünden ylgaşyp gelip ýa şemala gaýyp, birden çyzylyp portret bolaýanok.
Haçanda Seljukly döwletinde Nyzam al Mülk mekdepdir medreseleri guran wagty, bilimiň ösen wagty, ylymly adamlar bolan wagty ýurt hem ösdi. Osmanly döwletinde-de bilime üns...

Dowamy »

180 10
Bilim, 2 days ago


Uzakdaky dosta

Adam galmaz öýdüp etmezdim hyýal,
Sesim barmasa-da, duýýansyň meni.
Berjek bolýar, göýä, ýekelik zyýan,
Ömrüm ýatladyp dur boşan ýelkeni.

Paýlaşmaga derdem galmady indi,
Baryny ýuwutdym, galamsoň ýeke.
Maňa-da alysdan ýollar göründi,
Nirede mähelle?!
Nirde märeke?!

Wagty...

Dowamy »

116 9
Edebiýat, 4 days ago


SENI KÜÝSEDIM

Gussam gursagyma sygmadyk çagy
Bir seni küýsedim, seni küýsedim.
Asman gözýaş döküp, diňmedik çagy
Bir seni küýsedim, seni küýsedim.

Ýelleň şuwlaýşyndan tisgindim, dünýäm,
Gülleň uwlaýşyndan tisgindim, dünýäm,
Adyňa, özüňe mesgendi dünýäm,
Bir seni küýsedim, seni küýsedim.

Gözü...

Dowamy »

103 4
Edebiýat, 6 days ago


“Men seni söýäýdim, söýäýdim öýdýän...”

Men seni söýäýdim, söýäýdim öýdýän,
Bolmasa-da söýmeklige hakym, gyz.
Ýa şo güni didelerňe baglandym,
Ýa bilmedim çenim bilen çakym, gyz.

Men seni söýäýdim, söýäýdim öýdýän,
Söýgim seň ýoluňa badak atýan däl.
Gamly günüň, ýowuz günüň ýada sal,
Bagtly günüň ýatlamagam hökman däl.

...

Dowamy »

134 6
Edebiýat, 6 days ago


GYZ HATY

Men saňa ynandym hal-u-syrymny,
«Göwnüni nur basan gerçekdir» diýip,
«Güýz gussasy tutanynda serimni,
Nämälim alysdan geljekdir» diýip.

Sen — agaryp gelýän aladaňdanym,
Men bir göç — göçmäge nesibi çeken.
Ýyllary ýaglyk deý başa daňýaryn,
Ýöne olar kem-kem agralýar eken.

Ýok, d...

Dowamy »

137 5
Edebiýat, 1 week ago


Hatyra

(HALYPA MUGALLYMYMYZ DURDYMYRAT REJEPOWYŇ ÝAGTY ÝADYGÄRLIGINE)


“Ýaşap ýadanlara ýatmak ýaraşýar...”
Ilmät Gurbanow

Çyn dag ýykylmaýar, ölmeýär çyn är,
Senem aramyzda dirisiň, diri!
Käriň ýagşylykdy, gylygyň — hünär,
Uzak ömre rowa görülse biri,
Şol sen bolmalydyň…
Bolma...

Dowamy »

92 2
Edebiýat, 1 week ago


“MUKADDESDIR SÖÝENLERIŇ ÝAZYGAM...”

“BAR, GIDIBER...”

Bar, gidiber, aýyp görme aglasam,
Gözlem indi görmejegne ynanýar.
“Biwepalyk etdiň” diýip nalamok,
Kysmatymda ýoklugyňa gynanýan.

Ykbalyňdan sowa eken ykbalym,
Senli bagt maňa nesip däl eken.
Aýralyga bir sebäp ýok ýalydy,
Ýöne sebäp juda-juda kän eken.
...

Dowamy »

132 6
Edebiýat, 1 week ago


Iki sany siňege ýüzlenme

Nä bu saýt eneňiziň saýtymy??? Ýürege düşdüňiz-aý boş-boş dawalaryňyz bilen! Zetrpo diýilýäne sögünýän yashalym, kimem bolsaň, nomeri bar eken, jaň edip ERKEKÇE gürleşseň bolanokmy? Bärde mowzuk açyp, hem-ä agzalaň ýüregini bulaýaň, hemem şerraýlygyňy görkezýäň diýmeseň, başga eliňden gelýän zat ýok.

Dowamy »

446 28
Bilim, 1 week ago


“Gije birmahalky gijä meňzänok...”

Şatlyk paýlananda, gam paýlananda
Meň kalbyma gam düşüpdir bol-telki.
Şu gün — täze ömrüň ilkinji güni,
Ýa ömrümiň soňky günüdir belki.

Gije birmahalky gijä meňzänok:
Tutuksy. Garaňky. Alanok erki.
Şu gün — täze ömrüň ilkinji güni,
Ýa ömrümiň soňky günüdir belki.

Duýgulary gorj...

Dowamy »

83 3
Edebiýat, 1 week ago


ÝÜREKDEŞE

(Şahyr Gülnar Geldimyradowa bagyşlaýaryn)

Ýene-de oýamyň gijäň ýarymy?
Ýene-de bimaza edýärmi gussaň?
Ýene-de dört diwar gysyp-gowuryp,
Ýene-de depäňe ýakynmy asman?

Ýene bir nokady gözleriň bilen
Deşäýjek bolýaňmy?
Ýüregiň go:rmy?
Kalbyň dyrmalanyp, göwnüň döwülip,
Başy...

Dowamy »

112 6
Edebiýat, 1 week ago


Ýaryň bar eken...

“Ýaryň bar eken...”
(aýdymdan)

Dünýäň hasratyndan daşlaşan çagym,
Birden söndi gitdi umyt çyragym,
Setirlere dökülip dur pyganym,
Dünýe pikir edişimden dar eken,
Wah, armanym...
Özge ýaryň bar eken.

Arzuwymdan gaýyp gitdiň, gara göz,
Gursagymy oýup gitdiň, gara göz,

Dowamy »

151 7
Edebiýat, 1 week ago


“Men saňa şeýle bir düşünjek boldum...”

Huşumdan syrylyp, ýitip gitdiň sen,
Düýşde görsem, depäm gögi elleýär.
Seniň gözlegiňe şaýlanan ruhum
Bedenime wagty bilen gelmeýär.

Demiň demýeterde bolsady käşgä,
Eliň elýeterde bolsady… Arman…
Dem däl, el däl, sesimiň hem ýetmejek
ýerlerinde gezip ýörsüň, dilberim,
Ruhumyň garaşýan...

Dowamy »

141 5
Edebiýat, 1 week ago


BIZ — PARALLEL...

Täk ömrüme jübüt-jübüt dert berip,
Takdyryma tagma basdyň gyýylman.
Setirlermiň ýangynyny geňleme,
Umytlarmyň gözýaşyna gyýylýan.

Boşadanňa “Söýgi” diýen dünýämi,
Dag deý arman düwün bu gün gursakda.
Biz — parallel, kesişmeris hiç haçan,
Bir-birege näçe ýakyn dursak-da.

Belki,...

Dowamy »

75 1
Edebiýat, 1 week ago


“Ýalňyzlykdan gaýry derdim ýok meniň...”

Ýalňyzlykdan gaýry derdim ýok meniň,
Göwnüm göwündeşi küýseýär juda.
Köňle käte oklasa-da gaýgy-gam,
Herne ele galam beripdir Huda.

Ýazýan, edil ýazgydymy ýazýan dek,
Serime däl, gursagyma gelenin.
Hereketlem — durmuşymyň ýordumy,
Bu ahwalym alynypdy dilenip.

Ne ýaşlykdan, ne d...

Dowamy »

70 3
Edebiýat, 1 week ago


ÜNS BERMEGIŇIZI HAÝYŞ EDÝÄRIN!!!

Ertir.com edil Talyplar.com ýaly däldi: manyly, diskussiýa girip bolaýjak, bir zatlar öwrenip bolaýjak... mowzuklar açylýardy. Agzalary грамотный-dy. Beý diýsem, "грамотный" bolmak diňe ýokary bilimden ybarat diýdigim däl. Diňe orta mekdebi okanlarynyň hem hemmesi diýen ýaly diýseň sowatlydy, medeniýetlidi, edeplidi...
Dogry, "Süri agsaksyz...

Dowamy »

239 11
Sorag-jogap, 1 week ago


Söýgi...

Dünýäň şowhuny azaldy,
Ol “häki bir söýgi” eken.
Hasylyna gussa bitip,
Orar ýörer söýgi eken.

Hawa, söýgi şeýle eken,
Al-asmana göterýär-de,
Birdenem zyňyp goýberip,
Goýmaz eken bäri-bärde.

Söýgi gündiz-gije ýaly,
Güni köpe gitmez eken.
Soň garaňky gije gelip,

Dowamy »

65 3
Edebiýat, 1 week ago


“Kalbymy howaýy otlamadym men...”

Baslygyp-baslygyp, galňady gussam,
Ýadamadym senli ýatlamadan men.
Men päkize söýgä bagrymy dildim,
Kalbymy howaýy otlamadym men.

Süýt reňkli gijede ysytmaly deý
Garaşardym köňlüm berip galpylda.
Sen ahyr gelerdiň ýalbyrap, ýanyp,
Asmandan bir ýyldyz inen deý ylla.

Saçlaryň uju...

Dowamy »

96 2
Edebiýat, 1 week ago


“Göwnüň diýip göwnüm ýykylmadymy?..”

“Näzik hesretiňe dözülmedimi?”
Italmaz Akmyradow

Menden mundan zyýat näme isleýäň,
Ýoluňa yzlarym çekilmedimi?
Düşünemok, göwnüňde ne besleýäň,
Göwnüň diýip göwnüm ýykylmadymy?

Dag mertebäm köp peseldip öňüňde,
Gula dönüp, dyz epemde deňiňde,
Ýazyň güni buzdan beter doňaňda

Dowamy »

135 3
Edebiýat, 2 weeks ago


Haýyşym...

Ýyldyrym çakdyryp göreçlerimde,
Aladaly gabat gelýäň ýygydan
Hemem gursagymy otlap goýberýäň.
(Bagtyň bolsun, geçmişimi ýylydan!)

Käte hal-ýagdaýyň sorasym gelýär,
Artyk zadam islämok-la men indi.
Sebäp, birçak boýun aldym söýginiň
Seň eýeli ýüregiňde sönenni.

Ýöne meň gursagym...

Dowamy »

164 8
Edebiýat, 2 weeks ago


ÝALŇYZLYKDA, ÝOKLUGYŇDA, ÝOLUŇDA...

Gaýgy-gamdan ýüki ýetdi günleriň
Ýalňyzlykda,
Ýoklugyňda,
Ýoluňda.
Solup gitdi saňa netlän güllerim
Ýalňyzlykda,
Ýoklugyňda,
Ýoluňda.

Indi ýazlar bark uranok öňki deý,
Dünýä dymdy, dünýä diňe seňki deý,
Agdy gitdi durmuşymyň eňki-leý
Ýalňyzlykda,
Ýoklugyňda,...

Dowamy »

137 5
Edebiýat, 2 weeks ago


YNAN!..

Sen menden kä zady gaty görmegin,
Sen menden kän zady gaty görmegin.
Asla ýokdur giperbola, toslama.
Saňa ýaramaýan teleke işi
Eder öýdüp oslama
we şulary bil:

Ýetmezňe urnaň bolmasam,
Bagtyňa gurban bolmasam,
Toýuňda porhan bolmasam,
Bolasym gelmeýändir öýtme!

Sa...

Dowamy »

63 1
Edebiýat, 2 weeks ago


Sekizleme

Duşmak bagtymyzda ýok eken biziň,
Başga bir näzenin ýar boldy maňa.
Belki, sen, ezizim, ýeke-ýalňyzsyň,
Goşa görünmäge utanýan saňa.

Ýyllar mende goýdy ýakymsyz yzyn,
Gözlerim üýtgemän galypdyr diňe.
Belki, sen henizem owadan gyzsyň,
Goja görünmäge utanýan saňa...


Italm...

Dowamy »

90 1
Edebiýat, 2 weeks ago


“Gara gözlim, meni ýatlagyn şonda...”

Aýralykda çekdim nala baryny,
Paş edip biljek däl ile baryny.
Gaýta-gaýta synlap lälezaryny,
Gün yzyna garap-garap ýaşanda,
Gara gözlim, meni ýatlagyn şonda.

Güýz gelende otly tomsy boýun edip,
Miwelerden bal akdyrar gaýnadyp.
Hoşwagt şemal bildiginden oýun edip,
Bulutlary saçyň ýaly g...

Dowamy »

77 0
Edebiýat, 2 weeks ago