Soygi mahri!!

Gadym zamanlarda bir yurdun in akyly adamyna seyle sowal beripdirler:"Ey danam!Soyguni yone dilinde,sozleyanler bn soyguni duyup yureginde saklayanlaryn arasynda nm tapawut bar dp sorapdyrlar?" Yanky dana seyle dpdir:men muny dilde aydyp otyrmayyn,men muny size gorkezeyin diyipdir.Dana bir gun Soyga dusunmeyanleri yagny,soyguni duyup bilmeyan adaml...

Dowamy »

142 2
Edebiýat, 2 days ago


Sen ucin

Ilki basda janym dp sozledin
Bir bilsedim gownunde ne besledin
Sana bolan duygularmy pesledin
Duygularym oyundymy sen ucin


Soygum bardy sana olmez ocmejek
Basgasyna gyya gozde bakmajak
Diysemde sensiz gunim gecmejek
Pakje soygum yalandymy sen ucin


Senin adyn dil...

Dowamy »

66 1
Edebiýat, 2 days ago


Degişeliň gülişeliň

- Toýda gelin getirmek üçin bezelen maşynynyň ýokarsyndaky iki sany halka nämäni aňladýar?
- Başlangyç hasabyň O:O -dygyny aňladýar.


Bir obada arak köp içýänleri zerarly obaň başlygy her hili çäre görüp çykypdyr. Bolmandyr arak içýänleriň sany gün-günden köpelipdir. Bir günem oň ýanyna samsygrak alkaşlaň biri gelip:

Dowamy »

221 2
Täzelikler, 5 days ago


AKYLLY GYZ

Ir döwürde alys ýurtlara gidip, söwda bilen meşgullanýan bir söwdagär bar eken. Ogul perzendi bolmansoň, ol maşgalasyndaky ýetişen gyzlarynyň üçüsini-de gaty gowy görer eken.

Bir gezek ol uzak ýola söwda ugramakçy bolanynda gyzlaryny ýanyna çagyryp: “Näme sargydyňyz bar bolsa aýdyň!” diýipdir. Şonda onuň iň uly we ortanjy gyzy atasy...

Dowamy »

118 1
Edebiýat, 5 days ago


Resulberdi Rahmanow - Dünýede (gowy goşgy)

Ýalançy dünýäde ýalanlañ sany
Geçýär diýp çeninden ideýän hany
Diýýän aýdýan gury sözlem bimany
Bolup galýar diñlenmänjik dünýede

Bu dünýe teatr bizem aktýor
Berilen rollary oýnaýarys hor
Kimkä produssor kimkä režisýor
Bile bilmän geñirgenýäñ dünýede

Öñüñde sahna dur perde çeki...

Dowamy »

54 1
Edebiýat, 5 days ago


Söýginiň üç alamaty

Söýgi hiç haçan şowsuzlyga uçratmaýar.

Zig Zaglar
Söýginiň ýaşamagy we başgalaryň ony duýmagy üçin onuň alamatlaryndan habarly bolmaly.

Hakyky söýginiň üç sany alamaty bardyr. Olaryň birinjisi ideg etmekdir. Ideg bolmasa, söz bilen beýan edilen söýgi hakyky söýgi däldir. Ol özüň we başgalaryň öňündäki aldawdyr....

Dowamy »

95 2
Edebiýat, 5 days ago


Bagtly bolmak hakda...

1. Öz ýakynlaryňyzy söýüň. Öz söýýäniňize wagtyňyzyň köpüsini sarp ediň hem-de ýygy-ýygydan özüňizi bagtly saýyň!

2. Öz söýýän käriňize kän güýç sarp ediň. Eger-de siz öz işinizi söýýän bolsaňyz, mümkin bolsa köpräk işläň. Eger-de söýmeýän bolsaňyz, ony üýtgetmäge çalşyň, şeýle etseňiz, ahyrky netijede bu siziň uçinem, jemgyyet uçine...

Dowamy »

90 1
Täzelikler, 6 days ago


Gyz-Gelin waspy...

Ýagşyny wasp etmek-şahyra adat,
Diňe adatam dal, hökmanlardandyr.
Gelinler içinde gördüm bir apat,
Yol, apatam ona gurbanlardandyr.

Maňlaýy bahardan ýasalan ýaly,
Yaňagy saherden ýasalan ýaly,
Gabagy mahirden ýasalan ýaly,
Dodaklary şeker damýanlardandyr.

llerniň barmagy misl...

Dowamy »

53 2
Edebiýat, 6 days ago


Täsinlikler

1. Dogabitdi kör adamlar düýş görenoklar. Olar düýşi ysgap, elläp, edidip bilýärler.

2. Berilli(himiki metalyň ady)-den ýasalan pružinler ömürlik diýilenýaly. Olar 20 milliard gezek açylyp-ýapylmaga ukyply. Ine şu sebäpli hem berilliý-metaly "ömürlik argynsyz-ýadawsyz" ada eýedir. Meňzeş edilip ýasalan beýleki polat pružinler bolsa b...

Dowamy »

184 2
Bilim, 6 days ago


Görmeksiz gyz

Ine, barýaň umydyna büdräp ,
Egnin horlugyňa utanyp çala ,
Uzakda orkestor joşup –titräp,
Tans edýär owadan gyzlary bile .


Hor elleriňi çykaraňok ýeňiňden ,
Olar birden ýere ýetäýjek ýaly .
Geçip barýaň ýigitleriň deňinden ,
Gulaga ýakymsyz bir saz mysaly.


U...

Dowamy »

88 2
Edebiýat, 1 week ago


Ynan

Sen menden kä zady gaty görmegin,
Sen menden kän zady gaty görmegin.
Asla ýokdur giperbola, toslama.
Saňa ýaramaýan teleke işi
Eder öýdüp oslama
we şulary bil:

Ýetmezňe urnaň bolmasam,
Bagtyňa gurban bolmasam,
Toýuňda porhan bolmasam,
Bolasym gelmeýändir öýtme!

Sa...

Dowamy »

63 4
Edebiýat, 1 week ago


Kalbymyň syry

Gulak goý, aýdaýyn saňa bir zady,
Seni söýüp bilmen şundan aşa ýar.
Çünki meniň söýgi doly kalbymda
Senden başga ýene biri ýaşaýar.

Senden öňem ýaşaýardy, ýaşar ol,
Şudur söýgä hem özüme kasamym.
Öňde-soňda bagra basmaly bolsa
Ony senden öň bagryma basaryn.

Ýok-ýok, senden ýüz...

Dowamy »

55 0
Edebiýat, 1 week ago


Gelin-gyzlar sizi tuys yuregimden gutlayan

Hemmäňize salam! Gelin-gyzlar siziň 8-bji mart baýramyňyz bn tüýs ýürekden gutlaýaryn! Hemmäňiziň janyňyz, sag ömrüňiz uzak, mashgalaňyz bn bagtly durmushda ýashamagyňyzy arzuw edýärin. Ähli eden arzuwlaryňyz hasyl bolsun!
BAÝRAMYŇYZAM GUTLY BOLSUN!!!

Dowamy »

128 13
Täzelikler, 1 month ago


Ertiriňiz haýyrly bolsun!

Hemmäňize salam, ertiriňiz haýyrly bolsun! Bu gün siziň ishinizse, okuwynyzda üstünlikler ýaran bolsun!

Dowamy »

141 10
Sorag-jogap, 1 month ago


Bashim Atayew - Ulygyz

Sena ulugyzdyn zulplerin towly,
Menem bir mashgalan korpeje ogly.

Mena "Soyyan” diyip sayran bolardym,
Senem moncha bolup aynan bolardyn.

Hemishe gizlenip goz bilen dilden,
Bileje yorardik gumaksy yoldan.

Ir saherden baryp atyzly pele,
Ak pagta yygardyk ikimiz bile.

Dowamy »

156 4
Edebiýat, 1 month ago


Bagt näme?

bagt näme diýseler maldyr öýtmäň adamlar,
malyň bolsa köpelermiş gyrasyndan gädenler,
daşyň dolar şagaldan tilki gurtdan azanlar,
maýyn tapsa agyz urar malyňdan ýa jynyňdan!

bagt näme diýseler puldyr öýtmäň adamlar,
puluň bolsa köpelermiş dost men diýen nadanlar,
daşyň dolar gözelden ýüzüňe ýalan g...

Dowamy »

174 8
Edebiýat, 1 month ago


Geliň gülşeliň

Bir oglanjyk köçede gezip ýörka birden tuwalet
gystaýa, ol sandyrap nirä gitjegini bilmän öňräkde
oturan ýaşulydan soraýar:
- ýaşuly! hajathana barmy, nirede?!
- Hol çaýhanany görýäñmi?
- Hawa! - Şol çaýhananyñ eýesi häzir daşary ýurtda ýaşayar,
çaýhanasyny gaty gymmada satyp gitdi... sen şondan
saga...

Dowamy »

304 5
Täzelikler, 1 month ago


Bill Geýtsden ýaşlar üçin 5 maslahat

1. Okuwyňa ähmiýet ber!

Mekdebi doly okaman taşlap, iş durmuşyna başlan Bill Geýts, ýaşlara okuw ýyllaryna gowy baha bermegi we mugallymlaryna ýokary baha bermegi buýurýar. Şeýle hem, öz ýolbaşçylaryny tanandan soň mugallymlaryny has gowy ýatlajakdyklaryny degişme şekilde aýdýar.

2. Wagtyň gadyryny biliň!

...

Dowamy »

312 33
Bilim, 1 month ago


Internet smaýlikleri

Internetde söhbetdeşlikler gurlanda, gönüden-göni habarlar, öýjükli telefonlar arkaly SMS alşylanda smaýlikler has köpçülikleýin ulanylýar. Smaýlik (iňlisçesi smiley – ýylgyrmak) söhbetdeş taraplaryň öz duýgularyny habarda görkezýän şekiljiklerdir. Söhbetdeşlikde berilýän şekiljikler-smaýlikler siziň duýgyňyzy, başdan geçirmeleriňizi berip biler. I...

Dowamy »

325 42
Bilim, 1 month ago


Suw haýsy reňkde?!

Suwuň reňksizdigini hemmämiz okandyrys ýa-da eşidendiris. Bilermenler suwuň hem reňkiniň bardygyny belleýärler. Suwuň diýseň solak gök reňkiniň bardygyny aýdýarlar. Daş-töweregimize syn edýän bolsak, akar suwlaryň köpüsi mele reňke ýakyn bolýandygyny görendiris. Sebäbi onuň düzümindäki gyrmançalar suwuň şeýle reňkde bolmagyna täsir edýär. Deňiz suw...

Dowamy »

196 17
Bilim, 1 month ago


Ýyldyz senenamasy

Ata-babalarymyz ýagty ýyldyzlaryň dogýan we ýaşýan wagtlaryna seredip, ýyl içindäki günleri 12 döwre bölüpdirler. Ýyldyz senenamasynda döwürler aşakdaky tertipde ýerleşýär.
(Bu senenama ylmy däl-de, durmuşy maksatlar üçin döredilipdir).

çeşme: bilgirje.ashgabat.in

Dowamy »

129 0
Täzelikler, 1 month ago


Eje

Eje

Sen saçymy daramadyň ýel bolup,
Sen saçymy özüň bolup daradyň.
Emma bu gün şemaljagaz sen bolup,
Saçlaryma saldy soňsuz daragyn.

Sen hiç haçan ýylatmadyň Gün bolup,
Emma Gün sen bolup ýylatdy şumat.
Senli ýatlamalar, senli pikirler,
Ähli yzalarmy eýledi sumat.

...

Dowamy »

127 4
Edebiýat, 1 month ago


Peýdaly maslahatlar

Posuň tegmilini islendik matadan aýryp bolar. Munuň üçin bir bölejik limon dolanan hasany ýa-da sorguç kagyzyny tegmil galan ýere goýup, ütük bilen çalarak basmak gerek.

Sakgyç ýelmeşen geýimden ony aýyrmak üçin, geýimi sowadyja salyp, sakgyç gataýança garaşmak gerek. Soňra geýimi sowadyjydan çykaryp, silkişdiräýmeli.

...

Dowamy »

317 36
Täzelikler, 1 month ago


Şampun barada 10 maglumat

1.Ilkinji şampun 1881-nji ýylda peýda boldy, onuň ilkinji marketing kompaniýasy bolsa “umumy ulanyş üçin sabyn” diýen ýaly atlandyryldy. Satyjylar sabyn diňe bir şahsy arassaçylyk üçin däl, eýsem, hajathanany, kir ýuwulýan otagy, naharhanany ýuwmakda hem peýdalanmagy maslahat berýärdiler, onuň çaga-da, ite-de, ata-da, hatda hakyky we ýasama dişleri...

Dowamy »

160 4
Täzelikler, 1 month ago


Muny bilmek gyzykly

Piramidalaryň içi tomsuna sowuk gyşyna bolsa yssy bolýar.

***

Eger göz ýaşy ilki sag gözüňizden aksa begenip aglaýaňyz diýmek, çep gözüňizden aksa gynanyp aglaýaňyz diýmekdir.
***

Siz näçe pikir etseňiz ediň, gören düýşüňiziň nähili başlaýandygyny ýadyňyza salyp bilmersiňiz.

***

Dowamy »

375 33
Täzelikler, 1 month ago