Salam hemmanize

Kone agzalar barmy entagem?

Dowamy »

99 5
Sorag-jogap, 3 days ago


Belkajyklar

Belkajyklar girdi meniň düýşüme
Hödürleyär hozy aýalarynda
Bakýan olaň hozy ýalap iyşine
Gezýar agaçlaryň sayalarynda

Mynasyp däl siziň hödürňize men
Belent-belent arçalaryň parlayan
Başlaryny görkezyäňiz hoş bolup
Mynasyp däl şeyle ederňize men

Gitsem nätjek sizden uzak daş bo...

Dowamy »

964 14
Köneler, 8 years ago


Pahimler

Baryp yatan samsyk kim? diyen soraga bir filosof:.ozini iki gezek aldadan adam'' diyip jogap beripdir.

Bir akyldar aydypdyr:..yalnyshlyklary bagyshlamak akylly adamyn borjudyr.''

Bir ayal Sokrata:Sen ne beyle betnyshan!''diyipdir.Sokrat ona sheyle jogap gaytarypdyr:,,eger sen arassa ayna bolanlygynda,sozlerini gatam go...

Dowamy »

1248 18
Köneler, 8 years ago