Men adammy?

Eje e$idyärmin oglun sesini
Gamsyz gezip yörün A$gabatda men
Yandak bilen yakyp demir pejini
Duluna duwlanyp oturansyn sen
Ya jorapjyk örüp, ya yamag yamap
Unutjak bolyansyng gaygy- gamyngy
Cyranyng peltesin galdyryp käte
Ding salyp uludan alyansyng demi
Dinge pejing $atyrdysy diymese...

Dowamy »

132 1
Edebiýat, 1 week ago


Salam hemmanize

Kone agzalar barmy entagem?

Dowamy »

321 5
Sorag-jogap, 10 months ago


Belkajyklar

Belkajyklar girdi meniň düýşüme
Hödürleyär hozy aýalarynda
Bakýan olaň hozy ýalap iyşine
Gezýar agaçlaryň sayalarynda

Mynasyp däl siziň hödürňize men
Belent-belent arçalaryň parlayan
Başlaryny görkezyäňiz hoş bolup
Mynasyp däl şeyle ederňize men

Gitsem nätjek sizden uzak daş bo...

Dowamy »

1146 14
Köneler, 9 years ago


Pahimler

Baryp yatan samsyk kim? diyen soraga bir filosof:.ozini iki gezek aldadan adam'' diyip jogap beripdir.

Bir akyldar aydypdyr:..yalnyshlyklary bagyshlamak akylly adamyn borjudyr.''

Bir ayal Sokrata:Sen ne beyle betnyshan!''diyipdir.Sokrat ona sheyle jogap gaytarypdyr:,,eger sen arassa ayna bolanlygynda,sozlerini gatam go...

Dowamy »

1440 18
Köneler, 9 years ago