arzym bardyr meniñ haýwan dostlarma, goşgy düzýän olara bolan gahryma, nädip ýüz berdim men,haýsy aklyma? *************************** süýji dil ýok bularda ýeke bir ajy, diñe uruşmak niýetli,köpmika güýji, durmuş ýollary ajy hem süýji, oña çydamaz hiç akmagyñ güýji. manysyz durmuşy seçip aldylar, akyl ösişinde gaty yza galdylar, boş sözlerden hyýalynda köşk gurdular, başarmasada erkek diýip sözem berdiler. wagtyny boş ýere geçirýär olar, ol bilenok emma bir gün olar öler, soñra hakyñ huzurynda soraga durar, şonda eden etmişiniñ jezasyn görer. bizar boldym boş gürrüñlerden, nädip adam çyksyn siz pañ kelleden, nädip okajak siz añ edinmeden, bir oýlap gör erte gijä galmadan. sähett. 16.01.2010 ý. 2-nji umumy jaý.

Köneler, sahett tarapyndan 8 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir