UNESCO-nyň maglumatlaryna görä, dünýä boýunça 4 million talyp öz ýurdundan daşarda bilim alýar. Çaklamalara görä,2020-nji ýylda daşary ýurtly talyplaryň sany ýylda 8 milliondan gowrak bolmagyna garaşylýar. Geçirilen barlaglara görä, Türkiýeli ýaşlar hem köp halatlarda daşaryýurtlarda bilim almagy ileri tutýarlar. Daşary ýurtlarda bilim alan Türki­ýeli talyplaryň sany, ýylda 100 müňe çenli baryp ýetýär. Öz ýurdundandaşarda bilim alýan talyplar ýylda 150 milliard dollar pul harçlaýar.Tür­kiýeli talyplaryň bu sanawdaky paýy 4 milliarda barabardyr. Maglumatlara görä, soňky ýyllarda Türkiýeden daşary ýurtrlara okama­ga gitmäge esasan Gazantip, Konýa, Kaýseri, Eskişeher we Bursa ýaly esasy uly şäherlerden has köp isleg bildirilýär. Türkiýeli talyplaryň has köp isleg bildirýän ýurtlary: ABŞ (25.000), Angliýa (30.000), Germaniýa(10.000), Fransiýa (4000), Kanada (3.000), Awstraliýa (3.500), Hytaý(1.000), Russiýa (1.500), Ukraina (1.000), Italiýa (800) ýaly ýurtlar bolupdurýar.

Köneler, sahett tarapyndan 8 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir