Kitap adamyň fiziki hem-de ruhy saglygy üçin peýdalydyr. “Internet” döwründe uzak wagtyň dowamynda ep-esli ünsüňi jemlemegi talap ed­ýän romanlary okamak saglyga peýdalydyr. Newrologlar kitap oka­magyň çagalaryň we ulularyň ünsüni bir ýere jemleýändigini, şeýle hem sagdyn pikirlenmek ukybyny artdyrýandygyny tassyklaýarlar. Her bir kyssanyň başlangyjy, ortasy we soňy bolup, bu gurluş adam aňy­ny yzygiderli oýlanmaga höweslendirýär, şeýle hem onuň sebäbini, neti­ jesini we manysyny biri-birine baglanyşdyrmaga ýardam berýär. Bu en­digi heniz düýpgöter ýaş wagtyň öwrenilmegi zerurdyr, çünki şu ýaşda beýni has çeýe bolýar. Şol sebäpli hem ene-atalar çagalaryna irki çaga­lyk döwürlerinde olara kitap okap bermelidirler.Okamak garaýyşlaryňy we düşünjeleriňi baýlaşdyrmaga, medeniýete üns bermek duýgusyny kämilleşdirmäge we başgalara duýgudaşlyk bildirmäge ýardam berýär.Maçigan uniwersitetiniň barlag geçirijileri şunuň ýaly netijä geldiler. Olar adamlaryň arasynda duýgudaşlygyň derejesiniň soňky 10 ýylyň için­de 48 göterim pese düşendigini anykladylar.Hut okamazlyk hem muňa az derejede sebäp bolmandyr.Çagalary okamaga höweslendirmek şeý­le meýle we ymtylyşa garşy hereket edýär.Gyzykly kitap beýnidäki dürli oýlary durlaýar. Şeýle hem adam gowy kitap okanda daş-töwere­ginde bolup geçýän wakalara gowy akyl ýetirýär. Şol wagt hamala şeýle waka hakykatda bolup geçen ýaly beýni işleýär. Häzirki wagtda täze usul­lar munuň hakykatdan-da şeýledigini subut etmäge doly mümkinçilik berdi.

Köneler, sahett tarapyndan 8 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir