Biz gyrnak, Bilýäris Gyrnaklygmyzy, Şoñ üçin dört ýere bölýäs ýüregmiz. Ine, ýüregmiziñ bir böleginde Gussaly ýaşlygmyz hem ajal ýetyr. Gün gerekmi?! – Tümlük? Isläniñ saýla! Çözmesi kyn. Elhenç… Şu jedel ýatyr. Ýüregmiziñ beýleki bir bölegi Eýlenipdir sowuk garaýyşlara. Zynjyrsyz baglanan El-aýaklarmyz – Ýan bermelimişin Gara gyşlara. Üçünji bölegi ýüreklermiziñ Tutuşlygna eýlenipdir hyjuwa. Bu ýerde ýigrenç bar gyrnaklygmyza, ”Baky” berilipmi gyrnaklyk bize?! Ine, ýüregmiziñ soñky bölegi, Bu ýerde näm bolýar?! - Semiz jenaplar… Dar kabinetlerde möhür basýarlar, Basgylap, Iñ oñat aýdymlarmyza Gyrnaklygmyz bilen, Baha kesýärler. Olar baha kesýär enelerine, Olar baha kesýär ene ýerine, Olar baha kesýär öz-özlerine, Olar möhür basýar öz ýüzlerine. Biziñ ýüreklermiz bütewilikde Ýene aýdym aýdýar gyrnaklyk hakda. Müñläp kemsidilen ykballarymyz Asyrlardan galan sowgatmy ýere. Gyrnak ýüreklermiz ýaşamalymy, Meñzäp asmandaky ýedigenlere. Gan algysy barmy, asyrlañ bizden, Biz şuny soraýas ogullarmyzdan?!

Köneler, sahett tarapyndan 8 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir