haçanda sen dogry bolanyñda hiç kim düşinip bilmez,emma,sen ýalñyşsañ hiç kim unutmaz... dymmak-bu altyn,eger gerek jogaby tapyp bilmeseñ... biziñ ömrimiz gysga.hä diýmän geçer.ýöne şu ömriñe hudaý üçin bir zat et we ol dowam eder... ýagşylyk-bu ene... haçanda ynsanyñ ejesi ölse,ol hakykatdam gynanýar,ýöne wagtyñ geçmegi bilen unudýar.durmuşyn gurluşy şeýle... düýsleriñi hakykata amala aşyrmagyñ iñ añsat usuly oýanmakdyr... komediýa-bu agras bolmakdyr,gülkinç görnen bolup... oýun etmek-bu meniñ hakykaty aýtmagymyñ bir görnüşi.dünýäde hakykatdan gülkünç zat ýokdyr... biz näçe başgalara kömek etsek,biz şonça özimize kömek edýäris... haçanda jorj forman çempionlyk titulyny gaýdyp alanda maña erbet täsir etdi.menem isledim ýöne säher boldy ylgamana çykmalydym.men geçdimde ýatdym we diýdim men şonda-da "beýik adam" kim bilen görişmek islärdim?! muhammet (s.a.w.) eger kimdir biri bolmady arzuw edýän bolsañyz,siz şol bolarsyñyz. öz çagalaryñyza guwanyñ,haçanda olar siziñ isleýşiñiz ýaly özini alyp barmasalarda... haçanda atlantada fakel ýakamdada men aljyramadym,emme haçanda döwlediñ öñinde çykyş edenimde tolgundym. bir düşünmeýän zadym olam-uruş. men ýüz ýaşasym gelýär. men isläp biläýjek ýeke zadym,goý ynsanlar hemme kişini edil meni söýüşleri ýaly söýsünler.şonda dünýä gowy bolar.

Köneler, sahett tarapyndan 8 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir