bu gün hassahana ýol düşdi...otyryn oýlanyp gapyñ agzynda koýkada bir garryja daýza ýatyr oglam kassa pul töläp dur öýine äkitjekler öýdýän ýalñyşmasam...agyr agyr dem alýar gözlerini ak tama tutyp ýatyşyna bir zatlary pikir edýän ýaly sesini çykarman ýatyr... bu ak tam gorky, bu ak tam misli garañky, kime gülki berýär, kimden alýar soñkyja erki. eneler gorkýar ak halatlardan, ejem däl enemem şeýledi, hopugardy,awynardy ajy sanjymdan, "meni äkidiñ öýe darygýan"diyerdi. men oýlanyp otyrşyma ol daýzanam öýine äkidipdirler.

Köneler, sahett tarapyndan 8 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir