Salamwaleýkim talyp oglanlar-gyzlar we saýtyñ myhmanlary!Täzelikde gündeligimde ýazylan bellikleri okadym we siz bilen paýlaşmagy ýüregme düwüpdim ine nesibeli güni eken bü gün... Ynsanyñ iñ haýyrlysy,ynsanlara iñ köp nepi degýän adamdyr. Kim ylymyñ gözleginde bolsa,jennet hem onuñ gözlegindedir. Şeýle adamlar bardyr,Allahdan özgäni Allaha deñ saýýar,göýä Allahy söýýän mysaly olary söýýärler. Baýlygy ýitiren täzeden gazanyp biler,söweşde ýeñilen ýeñip biler,emma umydyny ýitiren,hemme zadyny ýitirer."Allahyñ rehmetinden hiç wagt umydyñyzy kesmäñ". Kä wagt gowy diýip edýän işiñem,erbet bolup biler sonuñ üçin gowja oýlan. Söji söz ýerle ýetirilmedik wagty bezelen ýabany atdyr ony ellekileşdirmek gerek. Barış kondu ama,ölüm ufkun yalıýor, Ýaşama şansın her an dahada daralıýor. Ajaýyp adamlar köpeldigiçe durmuş ajaýyplaşýar. Hapa söz aýtma hemme zat ownuk-uşakdan başlanýar.(bäh adam pahyraý) Hoşamaý söz süñk döwer.

Köneler, sahett tarapyndan 8 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir