Hüşgär boluñ, Häzir boluñ, Haýyşym, Döwlet galkyp, daş yaranda bagtyñyz, Süleýman deý ýel çekende tagtyñyz, Berkerar çagtyñyz boluñ habardar. Aly kändir haýynyñ, Ýoly kändir haýynyñ, Çartarapdan rysgal-döwlet gelýändir, Hem-de çar tarapda howp-hatar bar. Bu Bir agyp-dönip duran dünýedir, Gerdiş-gerdany kän çarhypelegiñ. Bir abadab ili açlykdan ýyksa, Bir ili ol dokluk bilen düñderer. Doñuz depä çyksa, Il aglak çyksa, Duýman durkañ düñderiler dünýeler! Hüşgär boluñ,häzir boluñ,jahanda Kyndyr,örän kyndyr gurmak-gurulmak. Ýüz ýylda gurulan uly döwleti Ýeke günde ýykyp biler gurrumsak! Haýyşym, Alyna gitmäñ haýynyñ, Ata-baba ýoluñyzdan daş düşmäñ, Hudañyzdan,diniñizden daş düşmäñ. Nalaç galar iç duşman hem daş duşman!

Köneler, sahett tarapyndan 8 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir