sen bürgüt sen,ganatyň ýaý asmanda Beýiklige öwrenis,gorky oýanmasyn, Gökden yere garaňda, Many bolsun kagyzyňy garalaňda,oýlaňda, Aglaňda düýs bolsun. Ene-ataň bolsun garrasada ýanyňda. Müň dertli güni bilen,sikaýat eder hakyna. Ahmyr direltmez ataňy,ýüklenme gam atyna. Garrasaňda bürgüt sen,bilde gurbaty giden. ERK bilen erkek sen,sözüni amal eden. özüňe ata sen,gör ogly sen, Görde biten. Ruh sen,demiňde gaýnap alawy kükän. Garynja dek zähmet söýer, Parzy dek mezhepde bekän. ýekelik,men-menlik,pikirlenman beren sözüň dusmanyň. ýok bolsa ýok,ýogsada ýekedir ýaryň. Dagdyr kararyň,ýerinden bytnamaz. Tagt üstünde patsa basdyr wyzhdanyň. Aryň sabr,malyn iman,arz-talabyn bolsun gurban. Aglan tagsyr azan ataň,göcun sarpa,Tanry Salam, Syryň ýeke oňa aýan,Iblis dymdy,sende saklan.

Köneler, sahett tarapyndan 8 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir