Tutanhamon

TUTANHAMONHakyky ady Tutanhaton bolan Müsüriň meşhur hökümdarlarynyň biri hem Tutanhamondyr. Ol b.e.öňki (b.e.öň 1342-b.e.öň 1325 ý.ý.) 1332-b.e.öňki 1323-nji ýyllar aralygynda 18-nji patyşalygyň faraony bolýar.
Ol Müsürde ilkinji gezek ýeketäk Taňryly Aten dinini guran Amenotep IV ogludyr. Soňra kakasy düný...

Dowamy »

470 0
Bilim, 2 years ago


Onuň atasy başga planetadan

ONUŇ ATASY BAŞGA PLANETADAN

ABŞ-da çykýan ''San'' hepdeliginiň habar bermegine görä, 14-18 ýaş aralygyndaky gyzlaryň 11-si başga planetadan gelen gelmişeklerden betgörk çaga dogurdy. Gyzlaryň bary Günbatar Ýewropa ýurtlarynda ýaşaýar. Olaryň biri barada aşakdaky maglumatlar aýan.
Bolgariýaly 15 ýaşly Tanýa bir gün gije gorkup...

Dowamy »

804 6
Bilim, 2 years ago


Ähli pygamberleriň atlarynyň doly däl sanawy...

Muhammet ibni Yshak Ameşden sahaba Enesiñ (r.a) gürrüñ bermegine görä, Hezreti Muhammet (s.a.w) şeýle diýipdir:
"Allatagala hak üçin 313 resulyny buşlaýjy we ýatladyjy edip ýollapdyr. Kim olaryñ atlaryny ýazyp ýanynda göterse, şol pygamberleriñ şepagatlary wajyp bolar, ýazyp ýanynda saklanlara ýerdäkileriñ we gökdäkileriñ barsy jem bolup du...

Dowamy »

548 0
Bilim, 2 years ago


Gonamçylykdaky gara

GONAMÇYLYKDAKY GARA


Biz obada daşarda krowatyň üstünde peşehana gurup ýatýardyk. Aşyr kakamyň ogly Meret, Aýgözel ejemiziň ogly Tirkiş, Gurban kakamyň ogly Döwlet dagylar dördümiz atamyň gürrüň berýän zatlaryny diňleýärdik. Şonda atam bize seredip ýassygyna elini goýup ýaplanyp şeýle diýdi;
- Häzir gije ýatmadyklar...

Dowamy »

758 2
Edebiýat, 2 years ago


Destan kinofilminiň jenerik sazyny diňläýin diýseňiz...

Aşakda Destan kinofilminiň esasy sazynyň indirilýän salgysyny paýlaşmakçy...
https://rldizimuzikleri.com/destan-muzikleri-jenerik-muzigi

Dowamy »

519 2
Bilim, 2 years ago


Oguznama

OGUZNAMA


AŇLATMA

Türkmenleriň nesilbaşysy Oguz han özüniň
gahrymançylykly ýörişleri, berkarar döwtet gurşy, ony adalatly dolandyryşy hakda nesillere ýadygärlik galdyrmagy göz öňünde tutup, bir ajaýyp kitap ýazmagy tabşyrypdyr. Nesiller ol kitaby ''Oguznama'' diýip atlandyrypdyrlar.

XVI asy...

Dowamy »

449 0
Bilim, 2 years ago


Şol ajaýyp pursat ýadyma düşýär

Я помню чудное мгновение...
А.С. Пушкин

Şol ajaýyp pursat ýadyma düşýär,
Al ýaňaga, ak maňlaýa yz salan.
Duýgyma her näçe bolsam-da hüşgär,
Sen hak söýgi ýüregime köz salan.
Süýji düýş mysaly hyýala meňzeş,
Ykbalyma şugla saçdyň az salym.

Şol ajaýyp pursat ýadyma düşýär...

Dowamy »

621 1
Edebiýat, 2 years ago


Eýnşteýniň dälilik hakdaky sapagy

EÝNŞTEÝNIŇ DÄLILIK HAKDAKY
SAPAGY


On bäş ýyldan bäri dostum Jelil şol bir zatlary ýerine ýetirýär... Ol henizem şol şereketde işleýär, şol öňküsi ýaly pikir edýär. Ol henizem şol öňküsi ýaly ýol-ulag gatnawynyň ýaramazdygyndan, aýlyk gazanjynyň azlygyndan, janköýerlik edýän sport toparynyň
ýeňlendiginden we iş...

Dowamy »

702 2
Edebiýat, 2 years ago


Ar almagy öwren

AR ALMAGY ÖWREN


Hemişe süýji arzuwlara garylyp, gowy netijelere umyt etsek-de, wakalaryň hemmesi göwün halar netije bilen tamamlanyp duranok. Bir gün durmuş meýdanlarynyň birinde kimdir birinden asgyn gelip, ahmyra gaplansak, hökman ar alasymyz gelýär. Meniň maslahatym – ar al! Bir maksat üçin çalyşýan wagtyňda biri senden öň...

Dowamy »

611 1
Edebiýat, 2 years ago


Ýaz bolup galdy

Ýeriň aýasynda - Hak saýasynda
Çagalygym oýun-baz bolup galdy.
Mähriň mülki, nur ummany ejem jan
Gursagymda baky ýaz bolup galdy.

Kyrk sekiziň güýzi, elhenç pajyga
Dünýämi düňderip, aklym çaşyra,
Üç gubura girdi ýuwlup ýaşyma,
Kalbymda öçmejek yz bolup galdy.

Söwer ýaryň didary...

Dowamy »

413 0
Edebiýat, 2 years ago


Içoguz

Gadymy Was - Daşoguz,
Içoguz - bu Ahaldyr.
Sag ganatym Lebap hem
Maru-şahu-jahandyr,
Sol ganatym Balkandyr!

Ýaňykent - Oguz hanyň
Tagma düzen ýerleri.
Dana Gorkut atanyň
Diwan ýazan ýerleri.
Gün han,
Aý han,
Ý...

Dowamy »

554 1
Edebiýat, 2 years ago


Iwan Ýelaginden bir goşgy

Проходит жизнь своим путём обычным,
И я с годами делаюсь иным,
И что казалось грозным и трагичным,
Мне кажется ничтожным и смешным.

Испуганная пролетает птица.
Гром тишину ломает на куски.
И мне теперь от красоты не спится,
Как не спалос когда-то тоски.Иван ЕЛА...

Dowamy »

394 0
Edebiýat, 2 years ago


Juma gününiň doga dilegleri

JUMA GÜNÜNIŇ DOGA-DILEGLERILä ilähä illallah, Jumga gününiň sebäbi bilen, Muhammedur Resulalla, gerek ýüzüň kölegesi bilen, Dünýe we Ahyret myradymy ber, Melekler dogasy bilen, Ýa wedudum, eňtel maksudym.
Kulhu Allahu ahad, Bir müň bir ismiňden medet, Ýetiş dada ýa Muhammet. Kulhu Allahu ahad, müň bir sapar ýa...

Dowamy »

572 4
Bilim, 2 years ago


Talyplar.comyň bahyl görüpleri!

Siz klowunlygyňyzy edişip her hili bolup görýäňizaý hä!? Saýdyň eýesiniň ýoklugyndan peýdalanyp talyplary floodlaýaňyz welin size nebsim agyrýar görüpler! Içiňiz çat açyp ýarylyp, ölüň bolýarmy! Hemişekisi ýaly gowy temalar dowam eder. Okalmaz diýýäňizmi? Google girseň islendik temalar talyplar.comda açylyp durýar içigaralar. A siziň bokly saýtlary...

Dowamy »

633 10
Edebiýat, 2 years ago


Atv kanalda ''Destan'' kinofilmi ýakyn günlerde

Öňem ýatlap geçişim ýaly Türkiýanyň atv telekanalyndaky Destan kinofilminiň mahabatlandyrylmagy tomaşaçylarda uly gyzyklanma döretdi.
Köpbölümli kinofilm 23-nji Noýabr güni agşamlyk görkezilmegine garaşylýar...

Dowamy »

547 7
Bilim, 2 years ago


Öňki ýaşaýşynda Marsdan gelendigini aýdýan Boriska Kiprýanowiçiň gürrüňleri

ÖŇKI ÝAŞAÝŞYNDA MARSDAN GELENDIGINI AÝDÝAN BORISKA KIPRÝANOWIÇIŇ GÜRRÜŇLERIRussiýanyň Wolgograd şäherinde 1996-njy ýylda eneden dogulan Boriska Kiprýanowiç dünýä inmezinden öň Mars planetasynda dogulandygyny aýdýar.
Kiprýanowiçiň gürrüňleri Älemşynas alymlaryň çözüp bilmeýän syrlarynyň birine öwrüldi. Kiprýan...

Dowamy »

911 12
Bilim, 2 years ago


Turco baby çaga arlyklarynyň bahalary arzanlady

Turco baby çaga arlyklarynyň (pampers) zeýtunly 4-lik ululyk görnüşleri 70 manada düşdi. Onuň içinde 30 sany çaga arlyklary bar.
Ýaňy ýakynda zeýtunly Turco baby arlyklarynyň içinde 3-lik ululykdaky trusi (külot) görnüşleri hem gelip gowuşdy.
Onuň bahasy hem 4-lik ululykdaky zeýtunly çaga arlyklarynyň (Pampers) bahalary bilen deň dere...

Dowamy »

710 12
Täzelikler, 2 years ago


Kellesiz adampisint mahluklar ýa-da Blemmi

Siz Blemmi, Akefal atly mahluklar, ýa-da Depegözli Sikloplar, Ýeke aýakly elhenç hem-de mähnet, iki kelleli adamlar, Möjek kelleli adamlar hakynda heý eşidip gördüňizmi? Bularyň arasynda Depegözli, Sikloplar hakynda eşitseňiz eşidensiňiz welin galanlary hakynda kän eşiden dälsiňiz!
Bu hakda ilkinji bolup grek taryhçysy Gerodot özüniň ''Taryh...

Dowamy »

984 6
Bilim, 2 years ago


''Turco baby'' Arzanlaşyk...

Egeýiň Zeýtunýagyndan we Çukurowa pamygyndan ýasalyp Anadolynyň kalbyndan gelen ''Turco baby'' çaga arlyklarynyň bahalary arzanlaşykda. Elýeter bahadan almaga howlugyň...

Dowamy »

623 19
Täzelikler, 2 years ago


Türkmen pygamberleri

TÜRKMEN PYGAMBERLERI

"Türkmenler gylyjyñ zoruna musulman boldular" diýen pikiri orta atanlaryñ hakyky niýetini añşyrmak kyn däl. Bu hapa we bölüp-parçalaýjy pikir taryhyñ ähli döwürlerinde dünýä taryhynyñ oñurgasyny düzen bir bitewi türkmen halkynyñ baý we köpöwüşginli taryhy geçmişiniñ üstünde oýnalýan oýunyñ ("Болшая игра") bir bö...

Dowamy »

491 0
Täzelikler, 2 years ago


Piri Reisiň kartasyndaky elhenç mahluklar we jandarlar

Dünýäde ençeme syrly zatlaryň ýomagy çöşlendigiçe üsti-üstüne döreýän täze soraglar peýda bolýar we olara jogap bermek juda kyn...
Şol soraglar Piri Reisiň kartasyndaky geň-taňsy mahluklaryň we jandarlaryň üstünde ör boýuna galýar.
Alymlaryň takyklamagyna görä kartanyň merkezi Müsürdäki Kair şäheri bolmaly.
Piri Reisiň çyzan D...

Dowamy »

674 6
Bilim, 2 years ago


Bir gyza

Ýok men hiç kim bilen
Dostlaşyp tanşyp,
Ýa-da gürrüňdeş hem bolup biljek däl,
Sebäbi men geplerden hem gybatdan,
Gaçar ýaly ýer gözläbem ýadadym,
Seniň pes tarapyň aýtsalar maňa,
Ynan men şeýle bir, şeýle peselýän,
Göýä özüme diýilýän dek şol agyr sözler,
Agyr sözi aýdan bilen garşydaş,
...

Dowamy »

633 7
Edebiýat, 2 years ago


Farissa (жыткое мыло)

Farissa suwuk sabynlar 400 ml.

Dowamy »

576 3
Täzelikler, 2 years ago


Steriderm

Bakteriýalara garşy Steriderm

Dowamy »

716 8
Täzelikler, 2 years ago


Baby Turco çygly süpürgiçler (täzelik)

Turco baby çygly süpürgiçleriň (влажные салфетки) ''rose'', ''lilac'', ''lavanda'', ''lemon'', ''orange'' görnüşleri täze geldi.

Dowamy »

531 4
Täzelikler, 2 years ago