Kerem ýaly

KEREM ÝALY

Gurşun ýaly agyr bu ýerde howa,
Gygyrýan
gygyrýan adamlara men:
''Geliň kömek beriň, geliň goldawa,
Eredeliň gurşuny biz güýç bilen!''
Eşidýärin men:
''Gowusy gygyrma,
Gowusy dym sen.
Ýanarsyň
ýanarsyň ýogsa özüň hem,
Kerem ýaly
küle dönersiň şu d...

Dowamy »

223 2
Edebiýat, 4 months ago


Deçjaly gördüňizmi!? (hekaýa)

32000-nji milady ýylynyň Iýun aýy...

Çar tarapda gara köýük bolup ýanyp duran öýler,, harabalyk, weýrançylyk... Gara tüsseler beýik etaž jaýlarynyň penjirelerinden çykyp al-asmana galýar...
Daşoguzdaky adamlar mähelle bolup Aşgabada bosgun-bosgun bolup gelmäge başladylar. Her gün milliondan gowrak adamlar köçämizden akýan suwl...

Dowamy »

418 8
Edebiýat, 4 months ago


Adam iýýän wagşy... /+16/

Adam iýýän, aklyndan azaşan adamlara duşup gördüňizmi!? Duşup görmedik bolsaňyz, men size öz başymdan geçen şeýle wakany gürrün bereýin!!!
Bir gün garaňky gijede işden çykyp öýe gelýärdim. Şemal öwüsýärdi. Baglaryň ýapraklaryny şemal süpürip aýyrdy-da baglaryň iki-üç sanagyny hem alaga-da kökünden soguryp taşlady. Menem zordan ýöräp gelýärd...

Dowamy »

480 8
Edebiýat, 4 months ago


Emin Rasen ft Darkray & Begmyrat K. - ýadadym (tekst)

On bir aýyň keýpi içinde bir aý agzy beklänler,
Akyl satyp geplärler, düýnki gezen betpäller,
Gara için heklärler, ýetim görse eklärler,
Alçy bir aý gutaransoň öňküligin ýüklärler.

Ysy geler temmäkiň, basym ýiter tendäkiň,
Kä bir ne bir gelin aram-aram bolar özgäňki,
Ýöne dilden dile geçse ýapyk syr...

Dowamy »

433 8
Edebiýat, 4 months ago


Emin Rasen ft Alma - aglama mp3 (tekst)

Huwwa, huwwa, huwwa huw,
Suw üstünde gonar guw,
Alla ýoly Allaýa
Allaý, allaý, Allaýa

Allaý Allaý Allajan,
Çagajyklar aglaýar,
Sile daman ýaşlary.
Ýürekleri daglaýar.

Allaý Allaý Allajan,
Ýaşulymyz aglaýar,
Sile daman ýaşlary,
Ýüregmizi daglaýar.

Dowamy »

272 5
Edebiýat, 4 months ago


Harabalykdaky jyn

Geçen ýylyň (2020) 24-nji dekabrynda wideokamera düşürilen harabalykdaky jyna näme diýersiňiz!?
Bu waka wideokamera ýazga düşüren Woh Kya Raaz Haiň official kanalyna degişlidir.
Gijelik wagty 3-4 sany, mümkin 5 adam aralarynda jyn awlaýan güýçli molla hem bar. Harabalyga golaýlanlarynda onuň penjiresiniň içinden saçlary dökülen ak kö...

Dowamy »

512 8
Sorag-jogap, 5 months ago


Wikingler

Amerika yklymyna ilkinji bolup baranlaryň biri hem Wikingler bolandygyny siz öň eşidensiňiz! Wikinglere köplenç Norslar hem diýilipdir. Aslynda ''Wiking'' ýa-da ''Nors'' haýsydyr bir milletiň ady däldir. [1][2] Wiking ady belkäm gadymy norsça wik (dere) sözünden döräpdir[3] Nors sözi bolsa gadymy norsça ''Noord'' - demirgazyk sözünden döräpdir[4]....

Dowamy »

276 5
Bilim, 5 months ago


Soltan Muhammet Gaznaly

Soltan Muhammet GaznalySoltan Mahmyt Gaznaly dünýeden ötmänkä ülkeleri bäş sany ogullarynyň içinde, iň uly iki oglunyň arasynda bölüp berdi. Gazna, Horasan, Balh we Hindistanyň demirgazygy Muhammede, täze basylyp alynjak ýerleri, ýagny Reýi, Yspyhany we Jibaly bolsa uly ogly Mesuda berýär.
Mahmyt Gaznaly 1030...

Dowamy »

248 3
Bilim, 5 months ago


Soltan Mesut Gaznaly

Mahmyt Gaznaly 1030-njy ýylyň 30-njy aprelinde dünýeden öteninden soňra döwlet adamlary 33 ýaşly Muhammet Gaznalyny tagta geçirdiler. Muhammet tagta geçip-geçmänka köşkde düşünişmezlikler orta çykdy we käbir serkerdeler we hyzmatkärler Mesudyň ýanyna gaçyp bardylar.
Şol wagtlar Yspyhanda oturýan Mesut kakasynyň öldi habaryny 1030-njy ýylyň...

Dowamy »

247 0
Bilim, 5 months ago


Soltan Mahmyt Gaznaly hakynda...

Soltan Mahmyt Gaznaly

Gaznaly Türkmen döwletini altyn eýýama ýetiren asly oguzlaryň Gaýy taýpasyndan bolan Soltan Mahmyt Gaznalydyr. Ol 971-nji ýylyň Noýabryň 2-sine /Akrap ýyldyz/ Buharada dünýä gelýär.
Kakasy Türkmen asylly Memluk serkerdesi Söbük Tekin, ejesi Zabulystan etrabynda Pars dinastiýasyna degişli şagyzdy.
...

Dowamy »

381 5
Bilim, 5 months ago


Wähäbistler akymy we Muhammet bin Abdylwähhäp

Muhammet aleýhyssalamyň :''Nežd ýudundan Şeýtanyň şahy çykar'' diýip welilik bilen aýdyp giden hadysy-şerifiniň hakykata öwrülendigine taryh şaýatdyr. Şol Şeýtanyň şahy diýilip hasap edilýän Muhammet bin Abdylwähhäp 1703-nji ýylda Arabystan ýarym adasynyň Nežd etrabyndaky Diriýe töwereklerinde eneden dogulýar. Kakasy häzirki döwürdäki Saud şalar ma...

Dowamy »

465 5
Bilim, 5 months ago


Şular ýaly janoçka hemmäňize nesip etsin!!!

😎🙂😎🙂😎🙂😎

Dowamy »

557 2
Tehnologiýa, 6 months ago


Aşyga hat

AŞYGA HAT

Bar zatda gara bagtym,
Garpyz ýardym ak çykdy.
(Halk döredijiliginden)

Alma atdym, nar geldi,
Köýnek biçdim dar geldi.
Kölege düşdi üstüme,
Öýe girdim, ýar geldi.

Yşk çolaşdy kelebe,
Döndüm galdym Seneme.
Barabilmen, Garybyň,
Ha...

Dowamy »

308 2
Edebiýat, 6 months ago


Alp Arslan

Alp Arslanyň tagta geçişini görkezýän orta asyrlar minýaturasy


Alp Arslan (doguldy 20.01.1029-öldi15.12.1072) Beýik Seljukly döwletiniň ikinji soltany bolan türkmen hökümdarydyr. Alp Arslan Türkmenleriň Orta Aziýadan Anadola geçmekligini başladan ökde serkerde hökümdardyr. Hakyky ady Muhammet bolup, iň ýörgünli ady Alp Arslan...

Dowamy »

308 6
Bilim, 6 months ago


Mälik şa

''Mälik şa Seljuki'' ýazgyly orta asyrlar minýaturasyDoly ady: Alp Arslan bin Çagry bin Mikaýyl bin Seljuk bin Dükak[1]. Soltan Jelaluddöwle Weddin Muizzuddin Abulfatyh Mälikşa Seljukly döwletiniň hökümdarydyr (1072-1092) Hökümdarlyk eden döwründe Beýik Seljukly döwleti özüniň iň gülläp ösen döwri we sethetleriniň gi...

Dowamy »

252 0
Bilim, 6 months ago


Adalat-19-yň pikiriçe...

Adalat-19-yň pikiriçe Ýumurtganyň içindäki Ýer gatlaklary...

Dowamy »

449 16
Bilim, 6 months ago


Miletli Fales /grek akyldary/

Kabul edilen çaklmaalara görä Fales b.e.öň 620-nji ýyl töwerekleri Kiçi Aziýanyň /Anadolynyň/ günbataryndaky Milet şäherinde dünýä gelýär.
Falesiň ýaşan ýerleri hakynda kän bir maglumat ýok, ýöne çeşmelerde bolup geçen wakalaryň taryhy ýazgylarynyň kömegi bilen çaklap bilýäris. Geredotyň ýazmagyna görä Fales b.e.öňki 28-nji ýylda we 585-nji...

Dowamy »

235 0
Bilim, 6 months ago


Ýunanystanyň /Gresiýa/ ýedi alymlary

Ýedi Alym


Ýedi Alym ýa-da başgaça ady Ýunanystanyň /Gresiýa/ Ýedi alymy. Antik Ýunan äleminiň altyn eýýamy bolan b.e.öňki VII we VI asyrlarda möhrüni uran ýedi sany filosof, döwlet adamlary we kanun goýuja berilen at bolupdyr. Ýunanystanda ilkinji pelsepäniň täsirlerini Gesiotdan bir asyr soň Ýedi alymlar hökmünde ilkinji ah...

Dowamy »

282 1
Bilim, 6 months ago


Başda bellidir

Boljak ýigit ýaşlykdan,
Ol owwal başda bellidir;
Ula-kiçä özün aldyr,
Deň bilen duşda bellidir.

Birewe ýoldaş bolanda,
Gatnaşyp, gardaş bolanda,
Ýagşy-ýaman iş bolanda,
Çyn dost geňeşde bellidir.

Bir niçe adam çen bilen,
Çeni gatadyr çyn bilen,
At tanatdyrmaz syn...

Dowamy »

211 1
Edebiýat, 6 months ago


Iş bolsa

Namart öýünde gabarlar,
Bir zerre ýakmaz iş bolsa;
Özüni bilmez, göterler,
Eger on öýe baş bolsa.

Öýde bolar gyňyr kişi,
Çöle çyksa, köp teşwüşi,
Namardyň edejek işi —
Saklar, gorkusyz goş bolsa.

Namart owal öýden gitmez,
Eger gitse, goşdan ötmez,
Goç ýigit hergiz...

Dowamy »

192 0
Edebiýat, 6 months ago


Aglar

Beň çeken sermest humarbaz
Galar bergä, «pul» diýp aglar;
Gündiz roza, gije namaz,
Çyn derwüşler «ýol» diýp aglar.

Azmaz zaty dogry är çyn,
Ýaman ýolun alar peri, jyn,
Aşyklar magşugy üçin,
Şeýda bilbil «gül» diýp aglar.

Sugun, hyrs jeňňeli söýer,
Keýik, gulan çöli söýer...

Dowamy »

258 2
Edebiýat, 6 months ago


Allady meni

Owal başda çirki dünýä
Saz bilen allady meni;
Owadan geline meňzäp,
Näz bilen allady meni.

Gapyl bolup, gaýnap daşdyk,
Şeýtanyň şerine gaçdyk,
Köp oýunly söwda duşduk,
Baz bilen allady meni.

Peýda diýdiler zyýany,
Görkezip altyn kiýany,
Ýek eken soňy-paýany,
...

Dowamy »

204 1
Edebiýat, 6 months ago


Dostdan gaçar

Mert hyzmat eder duşmana,
Muhannesler dostdan gaçar;
Gelse görünmez myhmana,
Gizlener, bir hasdan gaçar.

Barsaň, hyra-hyra bakar,
Gürrüldisi göge çykar,
Çöl ýerde çaňgörse gorkar.
Bara bilmez, pesden gaçar.

Eýlese bir ýana sapar,
Öz-özünden habar tapar,
Obadan çyk...

Dowamy »

189 2
Edebiýat, 6 months ago


Gelýär

Eý ýaranlar, musulmanlar,
Görüň, söwer ýarym gelýär;
Halaýygy haýran edip,
Ol serwi-rowanym gelýär.

Bize dogry-dogry bakar,
Müjgäň tygy jany ýakar,
Agzy pisse, lebi şeker,
Dişleri dürdänem gelýär.

Sallanyp çykypdyr düze,
Nazaryn salandyr bize,
Kast eder bu janymyz...

Dowamy »

170 2
Edebiýat, 6 months ago


Heserli

Näzenin kamatyň, güler ýüzleriň
Bir nowça nahaldyr gülli, semerli.
Piste dodaklaryň, bal agyzlaryň
Altyn piýaladyr gandu-şekerli.

Ak gollar synada tapmyş kemaly,
On barmakda ýüzük lagl mysaly,
Serinde ebrişim, egninde aly,
Sylaý gerdenleriň tylla tumarly.

Zülpüň meňzär leňkebud...

Dowamy »

187 0
Edebiýat, 6 months ago