ÜÇ YKLYMA ERK EDEN DÖWLET: OSMANLY DÖWLETI

Türkmen halkynyň geçmişinde orta asyrlarda diňe sebit däl, eýsem dünýäniň harby-syýasy ýagdaýyna özüniň täsirini ýetiren wajyp wakalar bolup geçdi. Ol wakalar hakykat ýüzünde halkymyzyň taryhynda täze sahypalary açdy. Olar bir tarapdan öz ýurtlarynda müňýyllyklaryň dowamynda halka oňaýsyz täsirini ýetiren bolsa, beýleki tarapdan bolsa türkmenleriň...

Dowamy »

589 0
Bilim, 1 year ago


Ольга Чугай - goşgulary (rus dilinde)

Ольга Чугай

1944, Москва

Чугай Ольга Олеговна воспитывалась в семье деда, профессора-филолога А.С.Беднякова. В 1964 поступила на исторический факультет МГУ. Доучившись до последнего курса, решила не защищать диплом, а, по совету профессора П.А.Зайончковского, профессионально заняться литературой. В 1990 окончила Высшие...

Dowamy »

391 0
Edebiýat, 1 year ago


Gämi KRISTAL marketde AKSIÝA geçiriler

Eziz ildeşler, mähriban doganlar!
20.02.2022 ý.

Ýurdumyzyň Ahal welaýatynyň Ak bugdaý etrabynda ýerleşen Gämi obasyndaky (Köne Gämi, öňki Mir köç.) KRISTAL marketde 20-nji fewral güni Himiki arassalaýjy serişdelerinde (Çaga arlyklary ''Sleepy'', ''Baby Turco'' we sodalar, gap-gaç ýuwujy serişdeler, şampunlar, sabynlar, ýakymly...

Dowamy »

514 0
Täzelikler, 2 years ago


Pähim damjalary

PÄHIM DAMJALARY

Kimde-kimiň pikiri aýdyň, maksady belent bolsa, şol adamyň içki dünýäsi gözel, owadan, mähriban bolýar.
Geçirimli bolmaly, erbetligi gursagyňda göterip ýörmän unutmaly.
Gülüp, şat bolup, lezzet alýan çagyň ömrüň hasabyndan aýrylýar.
Suhangoýlük - ruhubelentligiň özenidir.
Gahar atyna atlan...

Dowamy »

786 4
Bilim, 2 years ago


Lao-Sziden dürdäneler

Kimde-kim bu dünýeden öten bolsa, ýöne ýatlanylyp ýörlen bolsa, şol kişi ölmez-ýitmezdir.
Adam durmuşa çakdanaşa okgunly çemeleşmekden ötri ýeňillik bilen ölüp biler.
Asman astynda hemmeler wagtlaýyn bolýandyr.
Az zada ymtylsaň - paýyňy alarsyň, köpe çapsaň - ýalňyş ýola düşersiň.
Betbagtlyk! Ol bagtyň diregidir. Bagtlyl...

Dowamy »

598 0
Edebiýat, 2 years ago


Konfusiýden dürdäneler

Hakyky asyllylyk adamyň ýüreginden çykýar. Hemme adamlar doglanda asylly dogulýarlar.
Açlykdan ölmek - kiçijik wakadyr, ahlagy ýitirmek - uly wakadyr.
Ahlagy bar adam gowy gürlemegi başarar.
Ýeke-täk hakyky ýalňyş - öňki ýalňyşlyklaryňy düzetmezlikdir.
Iň beýik şöhrat, hiç wagt ýalňyşmazlyk däldir, ol her gezek ýykylanyň...

Dowamy »

608 1
Edebiýat, 2 years ago


''PAÝHAS ÇEŞMESI'' kitabyndan

PAÝHAS ÇEŞMESI KITABYNDAN

Dosta bereniňi sorama, goňşa bereniňi dileme.

***

Haýyr dile goňşyňa, rysgal gelsin aşyňa.

***

Toý görki - bagşy, öý görki - goňşy.

***

Uzakdaky dogandan, ýakyndaky goňşy ýagşy.

***

Ýan goň...

Dowamy »

597 0
Edebiýat, 2 years ago


Saturn planetasy hakynda (giňişleýin)

Su yoğunluğu ile karşılaştırıldığında 0,69 olan bu değer, Yerküre'nin yoğunluğunun %12'si kadardır. Düşük yoğunluk, gezegenin akışkan yapısı ve kendi çevresindeki dönüş hızının yüksekliği ile birleşerek, Satürn'e ekvatorda geniş, kutuplarda basık elipsoit görüntüsünü vermektedir. Yansıtılabilirlik derecesi(albedo) 0,47 olan gezegen, böylece yüzeyin...

Dowamy »

432 0
Tehnologiýa, 2 years ago


Ýupiter planetasy hakynda (giňişleýin)

Jüpiter gerek çap gerekse kütle açısından Güneş Sistemi'ndeki en büyük gezegendir. Nispeten düşük olan yoğunluğu (suyun yoğunluğunun 1,33 katı), gezegenin akışkan yapısı ve kendi çevresindeki dönüş hızının yüksekliği nedeniyle, Satürn kadar olmasa da ekvatorda geniş, kutuplarda basık elipsoid görünüme sahiptir. Yansıtabilirlik derecesi (albedo) 0,5...

Dowamy »

401 0
Tehnologiýa, 2 years ago


Deýmos (Mars planetasynyň hemrasy)

Deimos, Mars gezegeninin bir uydusudur. İsim Yunanca "dehşet" anlamına gelmektedir. 12 Ağustos 1877 yılında Asaph Hall tarafından keşfedilmiştir. Muhtemelen Mars'ın yörüngesi tarafından yakalanmış bir asteroiddir. Mars'a olan uzaklığı 20 bin km'dir ve gezegenin çevresinde bir turu yaklaşık 30,3 saatte tamamlar. Ortalama 6,2 km çapa sahiptir.

Dowamy »

374 0
Tehnologiýa, 2 years ago


Fobos (Mars planetasynyň hemrasy)

Phobos Mars'ın iki uydusundan biridir. Yunancada Phobos Korku anlamına gelir. Mars'ın diğer uydusu Deimos'dan hem daha büyüktür, hem de Mars'a daha yakındır. Güneş Sistemi'ndeki tüm diğer uydular içinde gezegenine en yakın konumlanmış uydudur. Yörüngesi Mars yüzeyinden sadece 6000 km yüksekliktedir ve ortalama çapı 22 km'dir.

1877'de...

Dowamy »

365 0
Edebiýat, 2 years ago


Mars planetasy hakynda giňişleýin

''Rosetta'' emeli hemrasynyň Marsyň planetasyny 2007-nji ýylda kosmos giňişliginde düşüren reňkli suraty


Inçe atmosfera eýe bolan Mars planetasynda Aýdaky ýaly meteorit kraterler, Ýerdäki ýaly wulkan, dere, çöl we depeleri bolan Ýere meňzeş planetalaryň biridir. Aýratynam onuň aýlanma periýody we möwsümleriniň gelip geçmesi Ý...

Dowamy »

477 0
Tehnologiýa, 2 years ago


Ani Lorak & Polina Gagarina - Обернитесь (tekst)

Люди не могут быть одни,
собираются в стаи, вьют города.
Люди жалеют, что они не летают как журавли.
Ищут они клочок земли, где надеются переждать холода.
Sorry, мама, нету такой земли.
Не было смысла больше ждать и делить белый свет на правду и ложь.
Не было смысла вновь гадать каким ветром нас унесло.

Dowamy »

461 2
Bilim, 2 years ago


Änew KRISTAL market

Eziz ildeşler howlugyň!
Änew şäh. Azatlyk köç. ugrundaky (16-njy mekdebiň öňi)
KRISTAL MARKETDE
Himiki arassalaýjy serişdeler we pamperslerde (Sleepy), sabynlarda, şampunlarda, sodalarda, gap-gaç arassalaýjy serişdelerde AKSIÝA (arzanlaşyk) geçiriler...

Aksiýa fewralyň 6-syna, diňe 1 gün geçiriler!
Krista...

Dowamy »

418 1
Täzelikler, 2 years ago


Kristal market

Eziz ildeşler howlugyň!
Gämidäki Parahatlyk köç. ugrundaky (öňki köne Gämi Mir köç.)
KRISTAL MARKETDE
Himiki arassalaýjy serişdeler pamperslerde (Sleepy), sabynlarda, şampunlarda, sodalarda, gap-gaç arassalaýjy serişdelerde AKSIÝA (arzanlaşyk) geçiriler...

Aksiýa fewralyň 6-syna, diňe 1 gün geçiriler!
Kri...

Dowamy »

448 8
Täzelikler, 2 years ago


Soltan Mehmet Fatyhyň çagalyk döwründäki surat depderi

SOLTAN MEHMET FATYHYŇ ÇAGALYK DÖWRÜNDÄKI SURAT DEPDERIHawa, şu suratdaky görýänleriňiz Soltan Mehmet Fatyhyň çagalyk döwründäki çeken suratlaryndan nusgalar. Ony Professor A. Süheýl Ünwer özüniň ''Fatyhyň çagalyk depderi'' atly kitapçasynda şeýle diýýär: ''...her bäş ýylda bir gezek bilmezden we düşünmäge ymtylyp eli...

Dowamy »

576 2
Bilim, 2 years ago


Ylham Seýilgähinde

YLHAM SEÝILGÄHINDE


Men bir gyzy aldap söýdüm...
Bu nähili aldawly söýgi. Men ony bilemok.
Geçen asyr ýaşap geçen şahyrlarymyzyň we Orta asyrlarda ýaşap geçen güýçli yslam alymlarymyzyň ýadygärlikleriniň garşysynda men öz dünýä gözelime garaşyp otyryn.
Ine birden ol daş-töweregine garaňjaklap, eýläk-beýlä...

Dowamy »

649 5
Edebiýat, 2 years ago


Islenen.ru işlänokmy?

Sizde islenen.ru işleýärmi, ýa diňe mende işlänokmy?

Dowamy »

581 6
Sorag-jogap, 2 years ago


N. N. Gonçarowa hat...

''Şu gün sizi ilkinji gezek görenime göni bir ýyl boldy. Şol gün... meniň durmuşymda
Näçe pikir etdigimsaýyn şonça-da meniň senden aýra ýaşap bilmejekdigime göz ýetirýärin. Men seni söýmek üçin we seň ýadyňa düşmek üçin ýaradylypdyryn. Men ondan başga aladamyň barsy azaşmakdyr we akylsyzlykdyr. Senden her näçe uzakda bolsam-da, lezzetini dad...

Dowamy »

557 2
Edebiýat, 2 years ago


Gar tozgasy

GAR TOZGASY

Güýz ornuny berdi aňzakly gyşa,
Säher dag howasy ýelpedi ýüzüm.
Al-asmandan seçelenip dökülen,
Gar tozgasy örtdi topragyň ýüzün.

Türkmen gyşy hiç bir gyşa meňzeş däl,
Bu topraga gyşyň gelşem üýtgeşik.
Guşlar owaz edip nar çybygynda,
Saýraşýarlar döwrümize ses goşup....

Dowamy »

445 1
Edebiýat, 2 years ago


Ani Lorak - Зови меня aýdymynyň sözleri

Синее-синее небо знает, как быстро уйдут мечты,
А ты нашей любви развел мосты.
Нежное-нежное сердце ты подарила так искренне,
И мы стали навечно близкими-близкими.

Зови меня через расстояния, ищи меня
В мыслях и желаниях, лови меня,
Как звезду далекую, верни меня, верни меня.
Зови меня через...

Dowamy »

389 1
Tehnologiýa, 2 years ago


Şükrüllahy Şirwanynyň ''Riýazul Kulub'' atly eserinde Aý hakynda

Şükrullahy Şirwanynyň asly Şirwanly bolup ol Dagystanyň gündogaryndaky etraplarda önüp-ösüpdir. Onuň doglan senesi anyk belli däl ýöne 1506-njy ýylda dünýeden ötendigi habar berilýär. XV asyrda ýaşap geçen Şükrulla Şirwany Osmanly hekimleriniň biri bolupdyr. Ol soltan Baýezidiň ady bilen parsça ýazan Riýazul Kulub atly eserinde Aý hakynda şeýle mag...

Dowamy »

635 7
Edebiýat, 2 years ago


Internediň Gerkulesleri

Internet dorani bari iki simin ya bolmasa hatyn anyrsynda chishyanleri kop gorensiniz. Bu zatlar onden bari bar yagday. Her kimin ozune gowni yetya. Herkim ozunden hosh. Yone bir zady unutmalyn hemmetaraplayyn ozune gowni yetyanler sylashykly sypayy adamyn gownuni tapmagy basharyan adamlardyr. Eje gyz dogan yaly nacarlary diline alyp sowmez. Size a...

Dowamy »

714 7
Bilim, 2 years ago


Diriligiň başlanyşy

DIRILIGIŇ BAŞLANYŞY

Ýol boýy ýaşulynyň aňynda ''ajalyň ýetse gidibermeli-dä'' aýlanýardy. Bu sözlem onuň kellesine gelýän pikirleri ýetişibildiginden kowjak bolýardy. Ýöne pikir boş söze eýgertmeýär.
''Pahyr göwnüne gelenini göni aýdardy. Ýöne bir gödek töhmet bolsa, hiç kim ondan gatam görjek däldi. Ol dogrusyny aýdardy. Aý...

Dowamy »

548 0
Edebiýat, 2 years ago


Faraon Aý

Faraon Aý

Faraon Tutanhamondan soňra faraonlyga Aý geçýär we ol uly ähtimallykda Thuýuň(1) ogly Akenatonyň ejesi bolan şa aýaly Tiýeniň(2) erkek dogany hem-de Töwratda, Kurany Kerimde Ýusup pygamber ady hökmünde görülen Ýuýanyň ogly bolandyr diýlip hasap edilýär(3).
Onuň beýleki lakamlary ''Amun (ýa-da Akhmin taňrysy) Miniň...

Dowamy »

507 1
Bilim, 2 years ago