Togrul beg hakynda

SERDARLARYÑ SERDARY - TOGRUL BEG

Togrul beg, doly ady Rukneddin Ebu Talyp Muhammet Togrul beg ibn Mikaýyl.
Beýik Seljukly imperiýasynyñ düýbüni tutujy we ilkinji soltany.
990-njy ýylda Horasanda eneden dogulýar. Türkmenleriñ gynyk taýpasyndan Seljuk begiñ agtygydyr. Kakasy Mikaýyl bir söweşde wepat bolansoñ, atasy Selju...

Dowamy »

767 0
Köneler, 1 year ago


BELORUSSIÝADAKY TÜRKMEN GENERALY: ILÝA WELJANOW Hakynda


Türkmen taryhy örän baý we çuññur taryh. Taryhda türkmenler dünýäniñ islendik ýerinde at dabradyp, darkaş gurup birnäçe şanly döwletleri döreden millet. Şonuñ üçin häzir islendik halkyñ taryhyna göz aýlanyñda türkmenleriñ goýup giden yzyny tapmak mümkindir. Türkmen halky özünden millet döreden milletdir. Asly türkmenlerden bolan azerbaýjanl...

Dowamy »

546 0
Köneler, 1 year ago


General Agageldi Mämmetgeldiýew hakynda

GENERAL MÄMMETGELDIÝEW

Goşun generaly Agageldi Mämmetgeldiýewiç Mämmetgeldiýew, türkmen döwlet we harby işgäri.
10.09.1946-njy ýylda Aşgabat oblastynyñ Ýalawaç obasynda eneden dogulýar.
1964-nji ýylda Türkmen döwlet medisina institutyna okuwa giren A.Mämmetgeldiýew 1968-nji ýylda Saratowyñ medisina institutynda okuwyny...

Dowamy »

608 0
Köneler, 1 year ago


General Begenç Gündogdyýew hakynda

GENERAL GÜNDOGDYÝEW

General-maýor Begenç Ataýewiç Gündogdyýew, türkmen harby we döwlet işgäri, Türkmenistanyñ Serhet goşunlarynyñ serkerdebaşysy we Türkmen döwlet serhet gullugynyñ başlygy, Türkmenistanyñ öñki Goranmak ministri.
2009-njy ýylyñ iýul aýynda Türkmenistanyñ Goranmak ministriniñ orunbasary - TGM-niñ Ûpjünçilik we t...

Dowamy »

610 0
Köneler, 1 year ago


General Serdar Çaryýarow hakynda

GENERAL ÇARYÝAROW

General-leýtenant Serdar Çaryýarow, türkmen harby we döwlet işgäri.
1943-nji ýylda Ýasmansalyk obasynda eneden dogulýar.
Aşgabatdaky politehniki instituty tamamlandan soñra Büzmeýin GRES-niñ elektrosehinde dürli wezipelerde işleýär. Soñra Türkmenistanyñ Kommunistik partiýasynyñ Büzmeýin şäher komitetin...

Dowamy »

556 0
Köneler, 1 year ago


General Köpekow hakynda

GENERAL KÖPEKOW

Goşun generaly Dañatar Abdyýewiç Köpekow, sowet we türkmen döwlet işgäri, harby gullukçy.
12.05.1933-nji ýylda Aşgabat şäherinde eneden dogulýar.
1954-nji ýylda Çärjewiñ (häzirki Türkmenabat) Pedagogiki institutyny tamamlaýar. Soñra mugallym, raýon bilim bölüminiñ inspektory, mekdep direktory ýaly wezipe...

Dowamy »

496 0
Köneler, 1 year ago


Alty Garlyýew hakynda

Beýik režissýor: ALTY GARLYÝEW

Alty Garlyýew, türkmen sowet aktýory, teatr we kino režissýory, dramaturg, SSSR-iñ kinomatografiýaçylar birleşiginiñ agzasy, Türkmenistan SSR-niñ Ýokary sowetiniñ we Kommunistik partiýasynyñ agzasy, SSSR-iñ Halk artisti, Stalin adyndaky 2-nji derejeli baýragyñ iki gezek eýesi.
A.Garlyýew 1909-njy...

Dowamy »

627 0
Köneler, 1 year ago


Hajy Ysmaýylow hakynda

Aşgabat ýer titremesiniñ pidasy: BEÝIK ÝAZYJY HAJY YSMAÝYLOW

Hajy Ysmaýylow, meşhur türkmen ýazyjysy, terjimeçi.
1913-nji ýylda Aşgabat şäheriniñ Bagyr obasynda din ulamasynyñ maşgalasynda eneden dogulýar.
Oba medresesinde ýedi ýyl okaýar.
1926-njy ýylda Moskwa gidip ol ýerde ýörite türkmenler üçin açylan "Dompro...

Dowamy »

1230 0
Köneler, 1 year ago


Kudret Aýşa Ýylmaz hakynda

"Haýsy möhür barlykdan has oraşan we has ajaýypdyr?!. Haýsy guýy ynsandan has garañky we has...

Dowamy »

435 0
Köneler, 1 year ago


Jan Ýüjel hakynda

JAN ÝÜJEL
Jan Ýüjel, modernist türk şahyry.
Gödeksi, emma çynlakaý dili we bariton sesli goşgy okaýşy bilen türk poeziýasynda täze bir ugur döredipdir. Birpartiýalylyk döwründe Bilim ministri bolan Hasan Aly Ýüjeliñ maşgalasynda 21.08.1926-njy...

Dowamy »

397 0
Köneler, 1 year ago


Oguzlar we olaryñ goñşulary

1.

Belli bolşy ýaly, oguz taýpalary öz mesgenlerini tizden-tiz üýtgedip, Orta Aziýa, Eýran, Kawkazyñ günortasy we Kiçi Aziýa ýurtlaryna aýlanýardylar. Dürli halklar bilen gatnaşyga giren oguzlar goñşularynyñ medeniýetinden bir zatlar alyp, öz gezeginde olaryñ olaryñ medeniýetini-de başga zatda baýlaşdyrýarlar. Ilki bilen oguz halk şa...

Dowamy »

781 0
Köneler, 1 year ago


Ýaş zenanyñ elhenç ruhy


Köçämiziň aňyrsynda köne, ýaşaýjylar taşlap gidilen bir harabalyk bardy. Ol harabalygyň deňesinden kiçiräk wagtymam geçmäge gorkýardym. Şäherçämiziň ýaşaýjylary hem şonuň gabadyndaky köçeden geçmäge çekinýär ekenler. Şeýle bolansoň ol ýerlerdäki harabalyk ýykylmandyram, şol durşyna içindäki atam-babam döwründen galan goş-golamlaram kerepdir...

Dowamy »

752 1
Köneler, 1 year ago


JAHANDA URUŞ BARÝARKA (Rahym Esenow)

Rahym EsenowJAHANDA URUŞ BARÝARKA(powest hem oçerkler)
Rusçadan terjime eden Baýram Jütdiýew.

''Türkmenistan'' Neşirýaty.
Aşgabat 1978

Esenow R. Jahanda uruş barýarka (Powest) A. ''Türkmenistan'' 1977.

312 s.
30.000 ekz....

Dowamy »

726 0
Köneler, 1 year ago


JAHANDA URUŞ BARÝARKA (Rahym Esenow)

Rahym EsenowJAHANDA URUŞ BARÝARKA(powest hem oçerkler)
Rusçadan terjime eden Baýram Jütdiýew.

''Türkmenistan'' Neşirýaty.
Aşgabat 1978

Esenow R. Jahanda uruş barýarka (Powest) A. ''Türkmenistan'' 1977.

312 s.
30.000 ekz....

Dowamy »

493 0
Köneler, 1 year ago


Bildiriş

BILDIRIŞ:
Ýashlar guramasy bolup, ýetim we maýyp çagalar üçin hudaýýoly berýäris.
29.06.2017, Köshi.

Edip boljak ishler:
1) ashpezlik
2) kartoshka artmaly
3) käshir dogramaly
4) et dogramaly
5) saçagy bezemeli
6) bazara gitmeli
7) shofýor
8) gap-çanak ýuwmaly

Dowamy »

726 0
Köneler, 1 year ago


Filip II Makedonly hakynda

Höküm sürdi: B.e.öñ 359 ý.- b.e.öñ 336 ý.
Özünden öñ: Perdikkas III
Özünden soñ: Aleksandr Makedonly (Isgender Zülkarneýin)
Aýallary: Awdata, Pile, Nikesipol, Pilinna, Olimpi, Meda, Kleopatra Makedonly, Ýewrydik.
Ogullary: Kynan, Filipp III, Aleksandr Makedonly, Kleopatra Makedonly, Zessalonika Makedonly, Ýewropa, Karan...

Dowamy »

520 0
Köneler, 1 year ago