ŞAZADA SIDHASA BUDDANYÑ TARYHY (Jonatan Landau)-9

Pany rahatlar

Hemmeler şazadanyñ göwnüni awlamagyñ ugrundady. Oýunçy gyzlar onuñ daşynsa näz-kereşme edip, kebelek bolýardylar, onuñ gelşikli ýüzünde birazajygam bolsa, şatlyk nyşany görünermikä diýip göz aýlaýardylar. Ýöne Sidhasa olara perwaý hem etmeýärdi. Onuñ oý-pikirleri garrylyk, näsaglyk, ölüm wakalary bilen bentdi. Şazadany...

Dowamy »

209 0
Edebiýat, 2 months ago


ŞAZADA SIDHASA BUDDANYÑ TARYHY (Jonatan Landau)-8

Soñky urgy

Sidhasa bilen Çanna ýene araba münüp köşkden çykdylar. Wezirler, hyzmatkärler, köşk adamlary şazadanyñ yzyna tirkeşip, hatar durna ýaly bolup ýola düşdüler. Halaýyk ozalkysy ýaly köçäni dolduryp, olary şadyýan garşy alýardy. Hoşallyk bilen ugradyp galýardy. Emma şol wagt şazada ýene bir garaşylmadyk zada duş geldi. Onuñ gö...

Dowamy »

199 0
Edebiýat, 2 months ago


ŞAZADA SIDHASA BUDDANYÑ TARYHY (Jonatan Landau)-7

Ikinji syýahat

Patyşa oglunyñ keýpiniñ ýoklugyny eşidip gaýgy teşwişe düşdi. ''Nähili-de bolsa, oglanyñ göwnüni hoşlamak gerek'' diýip oýlandy. Ýene bir gezek tabşyryk bereýin, ony ýene syýahata alyp çyksynlar. Goý, ol şäheriñ başga-da owadan köçelerini boýlap, gezelenç etsin.
Çanna Kantakany ýene araba goşdy. Kapilawistany bo...

Dowamy »

199 0
Edebiýat, 2 months ago


Ynsanyñ ýüz keşbiniñ aýratynlyklary

Ynsanyñ ýüz keşbiniñ aýratynlyklary

Gylyk-häsiýet, endik, özüñi alyp barmak aýratynlyklary her adamda bir hili bolýar. Adamyñ şol häsiýet aýratynlyklaryny öwrenmekde birnäçe usullar ulanylýar. Irki döwürlerde hytaýly fiziognomistler ýüzi keseligine üç bölege (forma) bölüp, şoña görä-de adamlaryñ häsiýetlerini öwrenipdirler. Elbetde t...

Dowamy »

350 5
Bilim, 2 months ago


SPIDIÑ PIDASY (+18)

Spidiñ pidasy


Howlusynyñ gapysyna zordan söýenip duran Hemranyñ mañlaýyndan aýak- aldygyna der gelýärdi. Agzy gurap giden Hemranyñ bir zatlar içip teşneligini gandyrasy geldi.
Ol işden surnugyp gelipdi. Üst-üstesine-de heleýi Laçynyñ zatlaryny ýygnaşdyryp gidenine haly harap boldy. Ol ysgynsyz ýatan ýerinde ene-atasyn...

Dowamy »

671 4
Edebiýat, 2 months ago


Balak geýýän zenanlara yslamyñ hökümi

Balak geýýän zenanlara yslamyñ hökümi

Balak geýýän arap ýa-da ajamy zenanlar şeýle diýýärler: ''Biz etekli köýnek geýsek araplaryñ (arap adamlaryñ uzyn etekli köýnek geýýänleri üçin) köýneklerine meñzeýär. Şonuñ üçin biz giñ balaklary geýmeli bolýarys''.
ㅡ Arap erkekleri entari geýýärler, etekli köýnekler geýenoklar. Bu üýtge...

Dowamy »

616 15
Sorag-jogap, 3 months ago


''Halkymy näme üçin öldürýärsiñiz?'' diýdi özi hem öldürildi

''Halkymy näme üçin öldürýärsiñiz?'' diýdi, özi hem öldürildi


Hawa ol hakda näçe aýtsañ aýdyp oturmaly. Onuñ ady indi añymyzda rowaýata öwrülip gidendir.
Gaýgysyz Atabaýew Türkmenistanyñ ilkinji hökümet başlygy, häzirki ýaşaýan döwletimiz Türkmenistanyñ düýbüni tutujylardan biri, serhetleriñ bellenmeginde, uruş general...

Dowamy »

439 3
Edebiýat, 3 months ago


Bir gyzyñ anketasyna ýazan haty (terjime)

Bir gyzyñ anketasyna ýazan haty (terjime)

ㅡ Men erkekleri sylaýan. Olar biziñ durmuşymyzy gyzyklandyrýarlar, olar bize ellerini uzadýarlar, gapylary açýarlar, bize köýnek we süýji alyp berýärler. Olar bizi aeroportda garşy alýarlar. Olar uruş tursa, bizi goramak üçin urşa hem gidýärler. Olar güýçli, men erkekleri sylaýan.
Ola...

Dowamy »

486 3
Sorag-jogap, 3 months ago


Gyzlaryñ oglanlar bilen gatnaşygynyñ psihologiýasy

Gyzlaryñ oglanlar bilen gatnaşygynyñ psihologiýasy

Aýdylşy ýaly ideallar hiç ýok, her kimiñ öz kemleri bar. Şonda-da geliñ köp oglanlara ýaraýan, käbir ideal gyzlaryñ keşpleri hakynda gürrüñ edeliñ...
Hakyky gyz fudboldan, maşyndan, ýaragdan we boýewik kinolardan bilmeli däl, ýöne siz olar hakda bilseñizem bu uly plýus (+). Ýö...

Dowamy »

504 7
Sorag-jogap, 3 months ago


Öli adamlara aşyk bolmak (Nekrofiliýa) keseli hakynda

Öli adamlara aşyk bolmak (Nekrofoliýa)

Durmuş gül ýaly diýip näçe gygyranyñda-da jemgyýetimizde her dürli adamlar ýaşaýar. Olaryñ içinde manýak ganhorlaram bar, teletinbaz, beçebazlaram (gomoseksuallaram, lezbiýankalaram) bar. Meniñ size gürrüñ berjek bolýan zadym hem nekrofoliýa, ýagny öli adama aşyk bolmak keseli hakynda.
T...

Dowamy »

458 3
Sorag-jogap, 3 months ago


Türkmen oglanlarynyñ dünýägaraýyşlary ýa-da täsin paradoks

Türkmen oglanlarynyñ dünýägaraýyşlary ýa-da täsin paradoks

Gyzlary oýnamak maksady bilen ýanlaryna barýan oglanlara degişli.
Haçanda bir gyzyñ ýanyna baranyñyzda, öz aýal doganyñyz ýa-da uýañyz ýadyñyza düşenokmy? Ýa-da ''erkek eşek'' diýip edesi gelen zady edip ýörmelimi? Aslynda gyzlaryñ akyl taraplary pes bolýar-da duýguly...

Dowamy »

353 0
Sorag-jogap, 3 months ago


GELIP ÇYKYŞ (Töwrat)-6

6-njy bap

Adamzadyñ betpälligi


1. Bütin dünýäde adamlar köpelip başlap, olardan ençeme gyzlar dünýä indi. 2. Ylahy barlyklar bu ynsan gyzlarynyň owadanlygyny görüp, olardan öz halanlaryny aýallyga aldylar. 3. Şol sebäpli Reb: «Men adamzady ebedilik ýaşatmaryn, çünki olar tendir; onuň ömri ýüz ýigrimi ýyl bolar»...

Dowamy »

248 2
Edebiýat, 3 months ago


GELIP ÇYKYŞ (Töwrat)-5

Adamyñ nesilleri

1. Adamyň nesilleri baradaky taryhy ýazgylar şeýledir. Hudaý ynsany ýaradanda, ony Öz keşbinde ýaratdy. 2. Hudaý olary erkek we aýal edip ýaratdy; onsoň olara pata berip, olary «ynsan» diýip atlandyrdy. 3. Adam ýüz otuz ýaşyndaka, ondan öz keşbinde, özüne meňzeş bir ogul dünýä indi. Ol oglunyň adyna Şis dakdy. 4. Şis...

Dowamy »

202 3
Edebiýat, 3 months ago


GELIP ÇYKYŞ (Töwrat)-4

4-nji bap

Kabyl bilen Habyl. Ilkinji gamhorlyk

1. Adam aýaly Howa ýanaşdy. How hamyla bolup, Kabyly dogurdy. How: «Rebbiň kömegi bilen men bir ogul dünýä inderdim» diýdi. 2. Soňra ol Kabylyň dogany Habyly dogurdy. Habyl goýun çopany, Kabyl bolsa daýhan bolup ýetişdi. 3. Birnäçe wagtdan soň Kabyl topragyň miwesinden Reb...

Dowamy »

205 0
Edebiýat, 3 months ago


GELIP ÇYKYŞ (Töwrat)-3

Adam ata bilen How ene Rebbiň tabşyrygyny bozýarlar

1. Hudaýymyz Reb tarapyndan ýaradylan haýwanlarynyň arasynda iň mekiri ýylandy. Ýylan aýaldan: « Dogrudanam, Hudaý size bagdaky agaçlaryň hiç birinden iýmäň diýdimi?» diýip sorady. 2. Aýal ýylana şeýle jogap berdi: «Bagdaky agaçlaryň miwelerinden iýmäge biziň ygtyýarymyz bar. 3. Ýön...

Dowamy »

199 0
Edebiýat, 3 months ago


GELIP ÇYKYŞ (Töwrat)-2

2‑nji bap

1. Şeýdip, tutuş älem-jahanyň we ondaky ähli zatlaryň ýaradylyşy tamamlandy.
2. Hudaý ýedinji günde ähli işini tamamlap, şol gün dynç aldy.
3. Hudaý ýedinji güni aýratyn gün hökmünde ýalkady, sebäbi Ol şol gün ähli ýaradyş işlerini tamamlap, dynç aldy.

Adam ata bilen How ene Erem bagynda
...

Dowamy »

184 0
Edebiýat, 3 months ago


GELIP ÇYKYŞ (Töwrat)

Gelip çykyş

1‑nji bap

1. Hudaý dünýäni we adamzady ýaradýar. 2. Başda Hudaý gögi we ýeri ýaratdy. Dünýä şekilsiz boşlukdy, suwlaryň ýüzi tüm-garaňkylyk bilen örtülendi. Suwuň ýüzünde Hudaýyň Ruhy perwaz urýardy.
3. Hudaý: «Ýagtylyk bolsun!» diýdi. Ýagtylyk peýda boldy. 4. Hudaý ýagtylygyň gowudygyny görüp, ony t...

Dowamy »

318 12
Edebiýat, 3 months ago


ŞAZADA SIDHASA BUDDANYÑ TARYHY (Jonatan Landau)-5

Gözellik aýdymy

Bir gün agşam, nahardan soñ, şazada Sidhasa aýaly Ýasadharanyñ dyzyna baş goýup, ýassanyp ýatyrdy. Sazandalar söýgi sazlaryny çalýardylar, kenizekler pyşyrdaşyp, birzatlar aýdyşyp, gülüşýärdiler. Bu şazadanyñ rahat köşkde geçirýän agşamlarynyñ biridi. Ýöne ol nämüçindir özüni birahat duýýardy. Şonuñ üçin bolsa gerek,...

Dowamy »

227 6
Edebiýat, 3 months ago


ŞAZADA SIDHASA BUDDANYÑ TARYHY (Jonatan Landau)-4

Jana rahat köşgi-saraýlar

Kän wagt geçmän, şazada Sidhasa bilen şahbanu Ýasadharanyñ toýy boldy. Patyşa: ''Oglum asla patyşalygy terk etmegi oýlamasyn'' diýip, täze çatynjalara birbada üç sany köşk gurmagy buýurdy. Olary juda owadan edip guruñ diýip tabşyrdy. Ol ussabaşa:
ㅡ Köşkleri şeýle bir owadan edip guruñ, oña giren adam...

Dowamy »

158 0
Edebiýat, 3 months ago


ŞAZADA SIDHASA BUDDANYÑ TARYHY (Jonatan Landau)-3

Ýar üçin göreş

Oglan ösüp ulaldyksaýyn adamlaryñ oña mähir-muhabbeti artyp başlady. Ol hemmelere çyn mähribanlyk bilen mylakat edýärdi. Muny gören patyşa alada galdy. Ol: ''Sidhasa öte göwünjeñ we mähriban bolup barýar. Bu halda gazaply we gudratly hökümdar bolup ýetişmegi gümana, uzyn günläp bagda ýalñyz özi oturýar. Ýurdy dolandyrm...

Dowamy »

160 0
Edebiýat, 3 months ago


ŞAZADA SIDHASA BUDDANYÑ TARYHY (Jonatan Landau)-2

MÄHRIBAN ŞAZADA (Jonatan Landau)


Sidhasa heniz çaga wagtynda ejesi melike Maýýa wepat boldy. Ol ölmänkä gyz doganyna:
ㅡ Hä diýmän men o dünýä sary rowana bolaryn. Çagam enesiz galar. Doganjan, sen Sidhasadan mähir-muhabbetiñi, rehim-şepagatyñy aýama ㅡ diýdi.
Dogany Sidhasa enelik diýip söz berdi. Ol ýaş şazada...

Dowamy »

203 0
Edebiýat, 3 months ago


ŞAZADA SIDHASA BUDDANYÑ TARYHY (Jonatan Landau)-1

ŞAZADA SIDHASA BUDDANYÑ TARYHY (Jonatan Landau)

Budda hakynda türkmen okyjylary köp maglumatlary bilýändir diýsek, hakykatdan az-kem daş düşdügimiz bolsa gerek. Sebäbi Budda hakyndaky maglumatlar türkmen dilinde ýok diýen ýaly. Ýöne şu kitaby okan adam Buddanyñ ömri, işi, özüne eýerenlere wesýetleri bilen ýakyndan tanyşyp biler. B...

Dowamy »

328 6
Bilim, 3 months ago


Salaty munjiýe dogasy (Salaten tunjina)

Salaty munjiýe dogasy (salaten tünjina)
Okalşy:
Allahumme Salli alä seýýidinä Muhammediw we alä Muhammediñ salateñ tuñjiýnä bihä miñ jemiýyl ehwäli wel äfäti we tekzy lenä bihä jemiýyal häjäti we tutehhiru nä bihä miñ jemiýysseýýiäti we terfeunä bihä äaledderejäti we tubelliguna bihä eksalgaýäti miñ jemiýylhaýrati fil haýäti we baadel...

Dowamy »

217 0
Bilim, 3 months ago


Kuran okamaklygyñ pazylatlary

Kuran okamaklygyñ pazylatlary

Hezreti Pygamberimiz Muhammet sallallahu aleýhi wesellem: ''Allanyñ gatynda Gurhandan has üstün şepagatçy ýokdur. Ne pygamber, ne perişde we ne başgalary'' diýip aýtdy.
(Abdylmälik, Tabarany)
Hezreti Pygamber Muhammet (s.a.w): ''Ymmatymyñ iñ pazylatly ybadaty,Kuran okamakdyr'' diýipdir.

Dowamy »

247 3
Bilim, 3 months ago


@Panturkist bärik gelse!

@Panturkist bärik gelse!

Salam hanymlar we jenaplar!


Şu bilim dünýäsinde özlerini ateist hasaplap ýa-da özlerini şu talyplar.comda @Panturkist, agza ýaly özüni Pastafarianizm (täzeçe ateizm dini) dinine uýýan hasaplap ýörenler öñler ertir.comda agza bolýarkamam öz pikirlerini paýlaşyp gitmeleri bardyr. Bilýän b...

Dowamy »

604 28
Bilim, 3 months ago