Turco baby çaga arlyklarynyň bahalary arzanlady

Turco baby çaga arlyklarynyň (pampers) zeýtunly 4-lik ululyk görnüşleri 70 manada düşdi. Onuň içinde 30 sany çaga arlyklary bar.
Ýaňy ýakynda zeýtunly Turco baby arlyklarynyň içinde 3-lik ululykdaky trusi (külot) görnüşleri hem gelip gowuşdy.
Onuň bahasy hem 4-lik ululykdaky zeýtunly çaga arlyklarynyň (Pampers) bahalary bilen deň dere...

Dowamy »

397 12
Täzelikler, 2 months ago


Kellesiz adampisint mahluklar ýa-da Blemmi

Siz Blemmi, Akefal atly mahluklar, ýa-da Depegözli Sikloplar, Ýeke aýakly elhenç hem-de mähnet, iki kelleli adamlar, Möjek kelleli adamlar hakynda heý eşidip gördüňizmi? Bularyň arasynda Depegözli, Sikloplar hakynda eşitseňiz eşidensiňiz welin galanlary hakynda kän eşiden dälsiňiz!
Bu hakda ilkinji bolup grek taryhçysy Gerodot özüniň ''Taryh...

Dowamy »

429 6
Bilim, 3 months ago


''Turco baby'' Arzanlaşyk...

Egeýiň Zeýtunýagyndan we Çukurowa pamygyndan ýasalyp Anadolynyň kalbyndan gelen ''Turco baby'' çaga arlyklarynyň bahalary arzanlaşykda. Elýeter bahadan almaga howlugyň...

Dowamy »

307 19
Täzelikler, 3 months ago


JM markede hoş geldiňiz!

Biz sizi Paýtagtymyzyň Oguz han köçesiniň (Aýtakow köç) 138-nji ''Gümmez Gurluşyk'' jaýynda ýerleşen JM markedine çagyrýarys.
Uly saýlawly, Ýokary hilli, Amatly bahaly harytlardan eltip bermek hyzmatyny size hödürleýäris.
Howlugyň bu amatly pursaty elden gidermäň!!!
Habarlaşmak üçin 20-44-55 tel; nomere jaň edip bilersiňiz...

Dowamy »

149 0
Täzelikler, 3 months ago


Piri Reisiň kartasyndaky elhenç mahluklar we jandarlar

Dünýäde ençeme syrly zatlaryň ýomagy çöşlendigiçe üsti-üstüne döreýän täze soraglar peýda bolýar we olara jogap bermek juda kyn...
Şol soraglar Piri Reisiň kartasyndaky geň-taňsy mahluklaryň we jandarlaryň üstünde ör boýuna galýar.
Alymlaryň takyklamagyna görä kartanyň merkezi Müsürdäki Kair şäheri bolmaly.
Piri Reisiň çyzan D...

Dowamy »

268 6
Bilim, 3 months ago


Bir gyza

Ýok men hiç kim bilen
Dostlaşyp tanşyp,
Ýa-da gürrüňdeş hem bolup biljek däl,
Sebäbi men geplerden hem gybatdan,
Gaçar ýaly ýer gözläbem ýadadym,
Seniň pes tarapyň aýtsalar maňa,
Ynan men şeýle bir, şeýle peselýän,
Göýä özüme diýilýän dek şol agyr sözler,
Agyr sözi aýdan bilen garşydaş,
...

Dowamy »

294 7
Edebiýat, 3 months ago


Farissa (жыткое мыло)

Farissa suwuk sabynlar 400 ml.

Dowamy »

247 3
Täzelikler, 3 months ago


Steriderm

Bakteriýalara garşy Steriderm

Dowamy »

299 8
Täzelikler, 3 months ago


Baby Turco çygly süpürgiçler (täzelik)

Turco baby çygly süpürgiçleriň (влажные салфетки) ''rose'', ''lilac'', ''lavanda'', ''lemon'', ''orange'' görnüşleri täze geldi.

Dowamy »

225 4
Täzelikler, 3 months ago


Clonex gel

Bakteriýalara garşy...

Dowamy »

252 7
Täzelikler, 3 months ago


Yess (3 kg) awtomat sodalar

Tämizlik bar tegmil ýok...

Dowamy »

165 0
Täzelikler, 3 months ago


Yess Harmony

Yess Harmony we Yess (sense) sabynlary

Dowamy »

151 0
Täzelikler, 3 months ago


''Turco lady'' & ''Turco natural''

''Turco lady'' günliklerinden gyz sözi!

Dowamy »

304 11
Täzelikler, 3 months ago


Turco baby çaga arlyjaklarynyň bahalary arzanlaşykda

Paýtagtymyzyň Döwrebap jaýlarynyň söwda merkezlerinde ýokary hilli Türkiýeden sargyt edilen ''Turco baby'' kompaniýasynyň çaga pampersleri we trusi (külot bez) arlyklary müşderilere arzan bahalardan ýetirmegini dowam etdirýär...

Dowamy »

136 0
Täzelikler, 3 months ago


Çagajygyň agysy...

Ýüzi gamgyn, keýpi ýok,
Ejesi hem ýanynda,
Bäbek aglajak bolýar,
Naýynjar gözler bilen.
Ejesine seretdi...
Mähirli hem mähriban
Eje çaga düşündi
Ýumşajyk arlygyny,
Çalşyp berdi ejesi,
Çaga heýjana gelip
Ýaňlandy gülki sesi...

Dowamy »

234 9
Täzelikler, 3 months ago


''Turco baby''

Ejesi çagajygyny eline alyp söwda merkeze girdi we çagajyk ejesiniň üstüne buşugdy welin ejesi oglunyň ýüzüne seretdi. Ejesiniň ýüzi boz-ýaz bolup gahary geliberende kassada duran satyjy gyzlaryň biri eneli-ogulyň ýanyna ylgap geldi we:
- Gelineje, siz çagaňyza ine şu ýumşajyk ''Turco baby'' arlyjagyny geýdiriň. Üstüňizi häzirlikçe Turco bab...

Dowamy »

306 10
Täzelikler, 3 months ago


Turco baby kompaniýasyndan täzelikler

Yess baby we Turco baby çagalaryň myýmyk bizli pamperslerini öndürýän iri türk kompaniýalaryň biridir.
Bu kompaniýa Yess Harmony hem Yess sabynlary, Yess polat žiletteleri, Yess sodalary we Yess egin-eşikleri ýumşadyjy we ys beriji himiki-tämizleýji serişdeleri, Yess baby pampersleriň uly hem kiçi görnüşlerini hem-de Turco baby bilen adygan...

Dowamy »

178 1
Täzelikler, 3 months ago


LadyXO - One think about me (sözleri)

If you ever left me lonely bitch I'll never forget it
Memories don't fade away no you can't touch none my blessings
Ever treat me like a goofy ima leave like it's funny
Back in the day they used to hate me now I gottem all on me
He be tryna get ahold a me but I be hard to reach
He told me he was in love but I said...

Dowamy »

218 13
Täzelikler, 3 months ago


Sähralygyň Arslany Jelaleddin (''Bozkır Arslanı Celaleddin'') kinosy hakynda

Metin Günaýyň baştutanlygynda özbekçe hem türkçe Mendirman Jelaleddin (özbekçe: Mendirman Jaloliddin) türkçe bolsa ''Sähralygyň Arslany Jelaleddin'' (Bozkır Arslanı Celaleddin) ady bilen Türkiýanyň Atv kanalynda 21.05.2021-nji ýylda ekeranlaşdyrylan köpbölümli kinofilmi kän bir tomaşaçylaryň gyzygyny gazandyrmadymyka diýýärin. Kinony özbeksiz, tü...

Dowamy »

363 17
Bilim, 4 months ago


BARBAROS köpbölümli filmiň ekerana goýberilmegi ýakynlady

TRT1 türk kanalynda teleekeranlara goýberiljek Barbaros kinofilmi şu aýyň 16-syna (16.09.2021) tomaşa edilmegine garaşylýar. Bu köpbölümli film her hepdäniň 4-nji güni Türkiýe sagady bilen 20:00-da başlar.
Öňem aýdyşymyz ýaly Barbarossanyň keşbini Engin Altan Düzýatan, Oruç Reýsiň keşbini bolsa Ulaş Tuna Astepe dagylar janlandyrar...
...

Dowamy »

257 11
Bilim, 4 months ago


Çeken suratym - 1

Adyna näme goýjagymam bilmedim. Belkäm siz kömek edersiňiz!

Dowamy »

435 19
Edebiýat, 4 months ago


Derýa gözbaşyndan hapalanmasyn

DERÝA GÖZBAŞYNDAN HAPALANMASYN
Edep-ekram, ahlaklylyk, arassalyk hakynda gürrüň edilende, näme üçindir, pikirler deňzine gark bolýaryn. Bütin durkum jümşüldäp, dünýe elenýän ýaly bolýar. Käbir zenanlaryň sähelçe kynçylyga döz gelmän ýeten derejeleri, gözgyny keşpleri, heniz-henizler terlenip durmaly, ýöne wagt...

Dowamy »

283 10
Edebiýat, 4 months ago


Gyzlar... Gyzlar... Gyzlar... /+18/

GYZLAR... GYZLAR... GYZLAR... +18

1. OL GYZYŇ SAMSYKLYGYNY
Gapdalymdaky telefonda haýsydyr bir jorasy bilen gepleşýän, heniz on sekizi dolmadyk gyz şeýle sözleri aýtdy. Men bu sözlere o diýen geňirgenmesem-de, onuň näme üçin beýle diýenini bilesim geldi. Ol gyz telefonlyk işini bitirip gidibermekçi bolanda:
- Eger gizli...

Dowamy »

715 27
Edebiýat, 4 months ago


Päk ahlagym baýlygym - bolmasa gedaýlygym (+18)

PÄK AHLAGYM BAÝLYGYM - BOLMASA GEDAÝLYGYM

Könäniň zyýanly galyndylary. Bu söz hut düýnki gün hem şeýle haýbatly ýaňlanyp, halkyň çemçeläp ýygnan edep-ekramyny, haýa şerimini , ahlagyny, namys-aryny öwezini dolup bolmajak derejede kemeltdi.
Geliň indi şol ''Könäniň zyýanly galyndylarynyň birnäçesine, ýagny aýal gyzlara degişlis...

Dowamy »

364 4
Edebiýat, 4 months ago


Alp Arslan ''Uyaniş büyük Selçuklu'' kinofilmiň ikinji sezony haçan başlar!?

Alp Arslan
UYANIŞ BÜYÜK SELÇUKLU
Ikinji sezon...


Sezona giden ''Uyaniş Büyük Selçuklu'' kinofilmi az wagtyň içinde tomaşaçylary özüne bendi edip goýdy. Köpseriýaly kinofilmiň öňki seriýalarynda Mälik şa we onuň ogullary hakynda hem-de ýurda howp salýan içerki we daşarky duşmanlaryň obrazlary janlandyrylyp görkez...

Dowamy »

200 4
Täzelikler, 4 months ago