ÖŇKI ÝAŞAÝŞYNDA MARSDAN GELENDIGINI AÝDÝAN BORISKA KIPRÝANOWIÇIŇ GÜRRÜŇLERIRussiýanyň Wolgograd şäherinde 1996-njy ýylda eneden dogulan Boriska Kiprýanowiç dünýä inmezinden öň Mars planetasynda dogulandygyny aýdýar.
Kiprýanowiçiň gürrüňleri Älemşynas alymlaryň çözüp bilmeýän syrlarynyň birine öwrüldi. Kiprýanowiçiň maşgalasy onuň dogulandan 6 aý soňra gürläp başlandygyny we iki ýaşyna ýetende okap, ýazyp, surat çekip bilmek ukybynyň bardygyny aýdyp berdi.
Onuň lukman ejesi oňa hiç hili gürlemäni öwretmändigine garamazdan, çaganyň gürläp başlan wagtyndan bäri Älem, Kosmosdaky medeniýetler hakynda gürrüň berendigini ýatlady.
Ozalky ýaşaýşynda geçmişdäki nukleýir heläkçiliginden täsirlenen we söweşde ýok edilen, özem Marsda ýaşandygyny aýdýan Kiprýanowiç Gyzyl Planetanyň halkynyň karbondioksit bilen Ýeriň astynda ýaşaýandyklaryny, boýlary 2 metr uzynlykda bolan Marslylaryň 35 ýaşdan soň garramaýandyklaryny we ölmeýändiklerini aýdyp berdi.
Kiprýanowiç aýratynam Marslylaryň planetalararasyndaky syýahaty başarýandyklaryny we geçenki durmuşynda Ýer şaryna uçarman bolup gelendigini geň şekilde gürrüň berýär.
Okuwçy wagtlary Marslylar we Antik Müsüriň biri-biri bilen bolan gatnaşyklary hakynda aýdyp berýän bu çaga Gizedäki Beýik Sfinks ýaşygärliginiň syry açylan wagty Dünýädäki ýaşaýyşyň dramatik şekilde üýtgejekdigini we açyş mehanizmiň hem bir gulagynyň arkasynda goýulandygyny aýdyp berdi.
www.ntv.com.tr

Bilim, Jeksparro tarapyndan 2 months ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir