Fatyha süresiniñ pazylaty

FATYHA SÜRESINIÑ PAZYLATY

Günlerde bir gün bir sahaba Fatyha (Elham) süresini okandygyny aýdanynda Pygamberimiz Muhammet aleýhissalam şeýle diýipdir: ''Ýemin edýärin kiý, Alla tagala, ne Töwratda, ne Injilde, ne Zeburda, ne-de Furkanda, ol süräniñ meñzeşligini indiren däldir. Ol namazlarda gaýtalanýan ýedi aýat bolup, maña berilen Ku...

Dowamy »

648 0
Bilim, 1 year ago


Aýatyl kursi dogasynyñ pazylaty

AÝATYL KURSI DOGASYNYÑ PAZYLATY

Günlerde bir gün: ''Eý Allanyñ Resuly Kurany Kerimiñ haýsy süresi (dereje tarapdan) has uludyr?'' ㅡ diýip soranlarynda Jenabymyz (s.a.w.) ''Yhlas süresi (Kulhualla)'' diýip aýtdy. Soragy beren sahaba (r.a.): ''Kurany Kerimde haýsy aýat: (Pazylat tarapdan) has üstünidir'' diýip soranda, pygamber jenab...

Dowamy »

920 9
Bilim, 1 year ago


Süreleri Okamaklygyñ Pazylatlary

SÜRELERI OKAMAKLYGYÑ PAZYLATLARY

Mülk (Tebärek) süresi
Resulalla (s.a.w) şeýle diýdi: ''Gurhanda otuz aýatlyk şeýle bir süre bardyr kiý, kyýamat güni bu süräniñ şepagat etmegi bilen şol süräni okan adam, jähennemden çykarylar. Jennete salynar. Ol (Jennete salan süre) Tebäreke süresidir(TIRMIZI)''.
Pygamberimiz Muhammet...

Dowamy »

693 2
Bilim, 1 year ago


Gyzykly sorag

Her bir janly-jemendäniñ gözleriniñ garasy bar. Dünýäde dört sany tebigatyñ jandarlarynyñ gözleriniñ garasy birmeñzeş. Meselem: Goýundyr geçileriñ gözleriniñ garasy çyzyk (minus) bolýandyr.
Şolar ýaly haýwanlaryñ we janly jandarlaryñ gözleriniñ garasy çyzykly bolýar. Meselem ýene birini aýdaly. Okeanlarda ýaşaýan Osminogyñ hem gözleriniñ gar...

Dowamy »

929 16
Bilim, 1 year ago


4. Pygamberlere iman

PYGAMBERLERE IMANPygamberler Allatagalanyñ wahysyny (habaryny) Ýer ýüzündäki adamlara ýetirýän ilçilerdir. Ylahy kitap berlen pygamberlere ''Resul'' diýilýär. Özüne aýratynlykda kitap berilmän, özünden öñki bir pygamberiñ kitabyna görä dini dowam etdiren pygamberlere bolsa ''Nebi'' diýilýär.
Pygamberlik hezret...

Dowamy »

532 0
Bilim, 1 year ago


NASA: 2025-nji ýyla galmarys başga planetalylar bilen tanyşarys

NASA: 2025-NJI ÝYLA GALMARYS BAŞGA PLANETALYLAR BILEN TANYŞARYS


Häzirki döwürde Covid-19 koronowirus sebäpli dünýä halklaryñ tolgunşyklary, kiçeñiräk çaknyşyklar, halklaryñ närazylygy, dürli keseller myg berip durka NASA başga planetalylaryñ gözlegine çykandygyny Türkiýanyñ www.halkinhabercisi.com atly internet sahypasy habar...

Dowamy »

799 1
Bilim, 1 year ago


Ýasini Şerif süresiniñ pazylatlary

ÝASINI ŞERIF SÜRESINIÑ PAZYLATLARY

Mälik bin Ýesar (r.a) dan rowaýat edilipdir: Pygamber (s.a.w.): ''Gurhanyñ kalby Ýasini şerifdir. Kim ony Alla razylygyny talap edip we ahyrýet sogaby üçin okasa, Allah onuñ günälerini magfyret eder. Ony ölüleriñiziñ ruhyna okañ'' diýdi.
(Nesei, Ymam-y Ahmet, Beýhaki)
* * *
Ebu...

Dowamy »

572 0
Bilim, 1 year ago


Gysga gorkunç hekaýalar (I-2)

GYSGA GORKUNÇ HEKAÝALAR (I-2)

Krowadyñ aşagyndaky çaga

Kresloda ýatan oglumy, gujagyma alyp krowadyñ üstüne geçirdim. Maña bolsa: ''Kaka krowadyñ aşagyna seretsene? Bir zat bar ýaly? ㅡ diýdi. Krowadyñ aşagynda näme barka diýip egilişimem şol boldy welin, demim tutuldy gan depäme urdy! Krowadyñ aşagynda-da gorkudan ýañ...

Dowamy »

1010 2
Edebiýat, 1 year ago


Gysgajyk gorkunç hekaýalar (2)

GYSGAJYK GORKUNÇ HEKAÝALAR (2)

Sagat

Agzyndan porsy sülekeýi akyp duran, hüžžük saçly, gözleri peträp hanasyndan çykara gelen eýmenç mahluk döşüne atlaýyn münüp, iriňli, şar-gara dyrnaklaryny döşünden parran geçirmezinden öň onuň iň soňky saýgaryp ýetişen zady, başujundaky elektron sagadyň ekranyndaky “12:07” diýen ass...

Dowamy »

864 3
Edebiýat, 1 year ago


Gysgajyk gorkunç hekaýalar

GYSGAJYK, GORKUNÇ HEKAÝALAR

Suratdaky keşpler

Bir adam tokaýda azaşypdyr. Ol kän wagtlap ters aýlanandan soňra, ahyryn iňrik garalanda bir külbäniň üstünden barypdyr. Külbede hiç kim ýok bolansoň, ol geçip ýatmagy ýüregine düwüpdir. Ol diwarlardan asylgy haýsydyr bir adamlaryň suratlaryna seredip, uzak wagtlap uklap bi...

Dowamy »

1410 15
Edebiýat, 1 year ago


Gysga gorkunç hekaýa...

GYSGA GORKUNÇ HEKAÝALAR


SUW ÝERINE GAN


Bir adam ýary gije daş çykypdyr. Hajathanadan çykanyndan soñra elini ýuwmak üçin hammama giripdir. Hammama girse umwalnikde suw ýerine gan akmaga başlapdyr. Bu ýagdaýa haýran galan öý eýesi yza enterekläp gidipdir.
Hammamdan atylyp çykyp öýe girmekçi bolupdy...

Dowamy »

773 3
Edebiýat, 1 year ago


Zehin meselesi (golowolomka)

ZEHIN MESELESI (golowolomka)

Şu ýerdäki synlaýan awtobusyñyz haýsy tarapa barýandygyny bilmeli. Yagny awtobus günbataramy ýa gündogara, ya bolmasa demirgazykdan günorta barýarmy?
Eger haýsy tarapa barýandygyny aýdýan bolsañyz şony hem subut etmeli. Ýagny awtobus meselem günbatardan gündogara barýar diýip hasaplaýan bolsañyz, m...

Dowamy »

780 17
Bilim, 1 year ago


Boýun almak

BOÝUN ALMAK

Men sizi söýýärin, Mejnun bolýaryn,
Köýse-de bu zähmet biderek ýere,
Bu samsyk işimde, men bagtygara,
Aýagña baş goýup, boýun alýaryn!
Maña gelşikli däl, ýaşymam bir çen...

Akylly bolmagma wagt ýetipdir!
Her bir görnüşinden añýaryn weli,
Yşk hanjary ýüregime batypdy...

Dowamy »

581 7
Edebiýat, 1 year ago


Gurhandan täsirlenmeler (A. S. Puşkin)

GURHANDAN TÄSIRLENMELER*

(R. A. Osipowa bagyşlanýar)

I

Täkden, jübütden kasam ki,
Gylyçdan, jeñden kasam ki,
Kasam ki dañ ýyldyzyndan,
Kasam ki şam namazyndan**

Ýok, seni taşlap gidemok,
Eýsem, penaladym kimi?
Goraglar görgür kowgudan
Hem aýap onuñ...

Dowamy »

577 0
Edebiýat, 1 year ago


Awsrtiýada Gitleriñ gizlin ýerasty geçelgesi

AWSTRIÝADAKY GITLERIÑ GIZLIN ÝERASTY GEÇELGESI

Ikinji jahan urşunda adyny doñýüreklilikde tanadan Faşizm Gitleriñ ýeriñ üstünde abat ýer galdyrmandygy ýetmedik ýaly, ýeriñ aşaklaryndanam hinler gurnap ýerzeminler döredip ýetişipdir.
Bu barada www.ntv.com atly türk internet sahypasy 2014-nji ýylda makala elektron görnüşde çapda...

Dowamy »

673 2
Bilim, 1 year ago


Başga planetalylar dolanyp geldilermi?

BAŞGA PLANETALYLAR DOLANYP GELDILERMI?


Başga planetalylaryñ bardygy ýa ýokdugy hakynda adamlar iki topara bölünýärler. Ýagny bir tarap ''Başga planetalylaryñ'' bardygyna ynananok we başga planetalylar hakdaky toslamalar sähelçe ulaldygysaýyn derrew ''Komplimasiýaçylar'' diýip gowur turuzýandyrlar.
Bir tarap bolsa başga...

Dowamy »

861 2
Bilim, 1 year ago


Katapult

KATAPULTA

Iki eginli, peýkamly ok atýan torsion ýarag. Ol eýýäm miladydan öñki IV asyrda hem mälim eken. Bu söz grekçe ''galkany deşýän'' diýen manyny añladýar(1). Soñky döwürlerde zyñlyp atylýan ýaraglaryñ hemmesi ''katapulta'' diýlip atlandyrylypdyr. Emma biz oña ilkibaşdaky manysyny gaýdyp berýäris, ýagny ilkinji katapultalar içi...

Dowamy »

761 5
Tehnologiýa, 1 year ago


Gurhan okamaklygyñ pazylatlary

GURHAN OKAMAKLYGYÑ PAZYLATLARY

Hz. Pygamber (s.a.w.) :''Allanyñ gatynda Gurhandan has üstün şepagatçy ýokdur. Ne pygamber, ne melek (perişde) we ne-de başgalary'' diýip aýtdy.
(Abdylmälik, Tabarany)
* * *
Hezreti Pygamber (s.a.w.) :''Ymmatymyñ iñ pazylatly ybadaty, Gurhan okamakdyr'' diýdi.
(Ebu Nuaým)

Dowamy »

994 79
Bilim, 1 year ago


3. Kitaplara iman

3. KITAPLARA IMAN

Adamlary dogry ýola gönükdirmek üçin Allatagala käbir pygamberlerine ylahy kitaplar inderendir.
Ylahy kitaplarda Allatagalanyñ emir eden we gadagan eden zatlary, dünýä we ahyret durmuşy, kyssalar, ýagşy iş edenlere sogabyñ, ýaman iş edenlere bolsa azabyñ bardygy ýaly meseleler beýan edilýär. Allatagala tar...

Dowamy »

507 0
Bilim, 1 year ago


Gadymy Müsürde dik uçar (wertolýet) bolupdyrmy?

GADYMY MÜSÜRDE DIK UÇAR (WERTOLÝET) BOLUPDYRMY?

Gadymy Müsür piramidalaryndaky suratlarda her tüýsli täsinlikler bar diýsek ýalñyşdygymyz bolmazdy. Şol täsinlikleriñ biri hem Müsüriñ Seti guburhanasynda me saña göze ilip duran dik uçar (helicopter - iñl.) we uçýan tarelkalaryñ göwrümine meñzeş şekiljiklerdir.
Şol şekillere Pal...

Dowamy »

1017 5
Tehnologiýa, 1 year ago


Atyş we gabaw tehnikasy

ATYŞ WE GABAW TEHNIKASY

■ Ballista

Ballista ㅡ (grek. ballo ㅡ ''zyñýaryn'') ㅡ daş ýa-da peýkamly ok salnyp, uzak aralyklara atylýan iki eginli top. Aslynda, barlagçylar ballista kesgitleme bermek üçin, anyk ülñeleri tapyp bilmeýärler. G. Hýustonuñ we A. Zoriçiñ pikirine görä bu, adatça, ortaçyzygy 15-18 sm bolan daş...

Dowamy »

715 0
Tehnologiýa, 1 year ago


Müsür piramidalary gurulanda ampul ulanyldymy?

MÜSÜR PIRAMIDALARY GURULANDA AMPUL ULANYLDYMY?

Alymlar Müsürde gazuw-agtaryş işlerini geçirýärkäler Dendara ybadathanasynda aklyñy haýrana goýýan suratlar hakynda ençeme makalalar, eserler ýazypdyrlar.
Bu suratda görnüşi ýaly bir müsürli eli bilen uly ampuly göterip dur.
Erik Von Danikeniñ aýtmagyna görä bu iýerogliferd...

Dowamy »

804 4
Bilim, 1 year ago


Gadymy grek heýkelinde haýran galdyryjy notebook kompýuter şekili

GADYMY GREK HEÝKELINDE HAÝRAN GALDYRYJY NOTEBOOK KOMPÝUTER ŞEKILI

ABŞ-daky J. Paul Getty muzeýinde sergilenen gadymy grek daşynda sünnälenip ýasalan şekil görenleri haýran galdyrdy.
Bu barada Türkiýanyñ gizemligerçekler.com. internet sahypasy habar berýär...
Wagt gämisinde häzirki zamandan gadymy eýýama düşen hasaplanyl...

Dowamy »

810 14
Bilim, 1 year ago


Perişdelere Iman

2. PERIŞDELERE IMAN

Perişdeler diñe Allatagalanyñ emirlerini ýerine ýetirýän, nurdan ýaradylan mukaddes barlyklar bolup, Olar hiç günä etmeýän, güýçli, kuwwatly, çaltlyk bilen hereket edýän ruhy barlyklardyr. Perişdelerde jynsy aýratynlyklar bolmaýar we olar iýip-içmeýäler. Perişdeleriñ sany diñe Allatagalanyñ Özüne mälimdir. Peri...

Dowamy »

630 1
Bilim, 1 year ago


Allatagala Iman

1. ALLATAGALA IMAN

Allatagalanyñ barlygyna, birligine, ýaradyjylygyna, mertebesine laýyk atlarynyñ we sypatlarynyñ bardygyna hem-de Özüne meñzeş zadyñ ýokdugyna ýüregiñden ynanmakdyr. Allatagala ähli älemleri ýokdan bar eden, deñi-taýy bolmadyk ýeke-täk Ýaradyjydyr. Her bir musulmanyñ Allatagalanyñ ähli kämil sypatlara eýedigine,...

Dowamy »

584 0
Bilim, 1 year ago