Men señ üçin ýaşaýaryn (Azat Dönmezowyñ aýdymynyñ sözleri)

Men señ üçin ýaşaýaryn


Janym men seni söýýänä,
Señ ruhuñda ýaşaýana.
Ýeregimiñ urgusynda,
Seniñ mähriñi duýýana

Men señ üçin ýaşaýaryn,
Diñe señ üçin ýanýaryn,
Saña bermek üçin jennetiñ,
Ter güllerini ýygnaýaryn.

Şatlygymda hem gaýgymda,
Bolsana se...

Dowamy »

1395 0
Edebiýat, 5 years ago


Ýeke tägim söýenim (Azat Dönmezowyñ aýdymynyñ sözleri)

Ýeke tägim söýenim,
Saña göwnüm bererin,
Gündüz günüm hem aýym,
Gara gözli humaýym,

Sensiz durmuşym,
Barysy bolmaz,
Señ söýgüñ ýerine,
Özgeler durmaz.

Gijeler garañky,
Gündiz bolmaz sensiz,
Aýt nädip ýaşarsyñ,
Indi ýar mensiz.

Bu hal gerek dä...

Dowamy »

1313 0
Edebiýat, 5 years ago


Halas et (aýdymyñ goşgusy)

Halas et

Yürek señ bilen ýaşaýar ynan sözüme,
Senden başga ýar görünmez meniñ gözüme.
Sen bolmasañ erk edip bilemok özüm-özüme,
Bu giñ äleme sygamok, al meni ýanyña!?

Kararym ýok, sen bolmasañ meñ ýanymda,
Halas et, halas et meni gaýgydan,

Isleseñ gar bolup ýagaýyn, ýöne sen b...

Dowamy »

1461 1
Edebiýat, 5 years ago


Injilde agzalýan uçýan näbelli obýektiñ hatyrasy

Injilde agzalýan Uçýan näbelli gapbarçanak hakynda (Geñ-tañ hadysalar)

Arañyzda Gapbarçanak görenleriñiz bardyr. Ol näme diýip otyrmañ meñ aýdýanym Arazbaý Öräýewiñ eserinde agzalýan uçýan tarelka diýilýän Näbelli Obýektiw.
Arañyzda uçýan tarelkalar hakdaky aýdylýanlar ýalan diýmekligiñiz hem mümkin. Ýöne taryhy çeşmeleriñ en...

Dowamy »

1967 3
Bilim, 5 years ago


Geýdelberg adamlar (ilkidurmuş adamlary)

Geýdelberg adamlary

Ylymda Geýdelberg adamlary ýa-da Homo geýdelberg (Homo heiderbensis) diýlip atlandyrylan bu gadymy ilki durmuş umumyýetçiligine degişli bolan bu adamlar takmynan 0,6 million ýyl bilen 0,3 million ýyl mundan ozal Afrikada, Ýewropada we Günbatar Aziýada ýaşap geçen Homo jynsyndan nesli tükenen adam görnüşidir. Ilkin...

Dowamy »

2157 1
Bilim, 5 years ago


Namardy nädip tanamaly?

Hezreti Aly (goý, Alla odan razy bolsun!): ''Men bir gezek: ''Eý Allam! Meni hiç bir adama mätäç etme'' diýenimde, Pygamber alaýhyssalam:
ㅡ Eý, Aly! Hiç haçan beýle diýme, adama mätäç bolmajak adam ýokdur!ㅡ diýdi.
Men:
ㅡ Onda näme diýeýin ㅡ diýip soradym.
Ol:
ㅡ Eý, Allam! Meni adamyñ namardyna mätäç etme ㅡ d...

Dowamy »

1808 3
Bilim, 5 years ago


Pitekantrop adamlar (gadymy adamlar)

Gadymy adamlar

Pitekantrop adamlary

Ýawa (Java) adamsy diýlip, (Homo erectus erectus) 1891-nji ýylda Indoneziýanyñ Ýawa adasynda tapylan adam (Homo) tapyndysyna berilen atdyr.
Eugene Duboýisiñ baştutanlygyndaky gazuw-agtaryjylar kelle çanagy we dyz aýak süñküni tapdylar. Galyndylar adamlaryñ we maýmynlaryñ aras...

Dowamy »

2657 1
Bilim, 5 years ago


Nikita Iakinf Biçurin

Türkmen dünýäsiniñ Oguz hany hakyndaky ýazgylary Gadymy Hytaý çeşmelerinden agtaryp tapan bu alymy geliñ tanalyñ, ömri döredijiligi bilen tanyş bolalyñ.
Nikita Ýakowlewiç Biçuriniñ  (Никита Яковлевич Бичурин) (d. 29 Awgust 1777 - ö. 11 Maý 1853) meşhur ady Sümbül ýa-da Iakinf  (Иакинф) bolupdyr. Çuwaş asylly taryhçy we ilkinjileriñ hatarynd...

Dowamy »

1602 0
Bilim, 5 years ago


Sergeý Ýeseniniñ käbir goşgulary

IT HAKDA AÝDYM

Säher al şapakdan alanda ody,
Ýananynda ak sähranyň gujagy,
Ganjyk ýedi sany güjük guzlady-
Ýedi sany sary çypar güjügi.

Söýdi baryn garalýança ýalançy,
Dili bilen olaň tüýün ýalady,
Ýerde ýatan näzik, ýuka garjagaz
Ýyly garnyň aşagynda eredi.

Agşa...

Dowamy »

1794 4
Edebiýat, 5 years ago


Şerebeli setirler

Şerebeli setirler

Bolsa-da zehiniñ kemli hem kertik,
Kitabyñ çykartdyñ pulluja ýortup.
Seret, nasa dolap satýarlar ony,
Hanha ak bazarda aldygna ýyrtyp.

Ol zyba zenanda pulam kän, goş kän,
Daşdan göräýmäge, şeýle bir hoşpäl,
Has pulluja ýaryñ ýesiri özem.
Başy boş bolsa-da kell...

Dowamy »

1584 2
Edebiýat, 5 years ago


MUKAN KAGAN

Mukan kagan

Höküm sürdi: 553-572 ý.ý.
Özünden öñ: Gara kagan
Özünden soñ: Taspar kagan
Ogullary: Töremen, Apa kagan
Aýal(lar)y: Aşina Ýañsu Tigin.
Hanedan: Aşina
Kakasy: Bumyn kagan
Ölümi: 572.
Dini: Tañryçylyk

Mukan kagan, Muhan kagan ýa-da Bagan kagan görnüşinde...

Dowamy »

1678 0
Bilim, 5 years ago


GARA KAGAN

Gara kagan

Ihsiji (Ilçi) kagan[1] ýa-da Gara Yssyk Kagan. Ol 552-553-nji ýyllarda gurulan Göktürk kaganlygynyñ kagany bolupdyr. Bumyn kaganyñ ölüminden soñ onuñ ýerine ogly Gara (Kolo) geçdi[1][2]. Emma SS 84 we PS 99-daky maglumatlarda Bumyn kaganyñ ölüminden soñ ýerine jigsi Aý atly bir şahsyýetiñ geçendigi hakynda ýatlanylýar. Beý...

Dowamy »

1738 0
Bilim, 5 years ago


ISTEMI KAGAN

Istemi kagan

(Günbatar Göktürki Ýabgusy)
Höküm sürdi: 553-576 ý. ý.
Özünden soñ: Tardu kagan
Ogullary: Tardu, Türk Şad, Kakim.
Dinastiýasy: Aşina.
Kakasy: Aşina Tuwu
Dini: Tañryçylyk

Istemi Ýabgunyñ dogulan ýyly belli däl, ýöne 576-njy ýyla çenli ýaşap geçendigi hakynda aýdyp b...

Dowamy »

1844 0
Bilim, 5 years ago


BUMYN KAGAN

Bumyn kagan

Göktürki kaganlygynyñ ilkinji hany (Illig kagan)
Höküm sürdi: Iýun 552 ý. ㅡ mart 553 ý.
Özünden soñ: Yssyk kagan
Aýal(lar)y: Çañla
Perzent(ler)i: Yssyk kagan, Mukan kagan, Tapar kagan, Böri kagan.
Asly: Aşina asylly türkmen hany
Kakasy: Aşina Tuwu
Doguldy: 490-njy ýyl

Dowamy »

1872 0
Bilim, 5 years ago


Puškiniň bir gošgusynyň hekaýasy ''Söýerdim sizi''

A.S.Puškin

Söýerdim sizi

Öz ene dili orsça bolan we Rus edebiýaty bilen gyzyklanýanýanlaryň, aýratynam zenanlar tarapyndan örän söýülen Puškiniň gošgusy.
Ašakda original ýazgysy we okalšyny özümçe ýazdym soňam bašardygymdan türkmençe terjime etdim.

Я вас любил: любовь еще, быть может,
В ду...

Dowamy »

1922 0
Köneler, 6 years ago


MÄHRIBANLARYM (Awtory: Has Türkmen)

MENIÑ DÜNÝÄM

▶ MÄHRIBANLARYM

Sen meniñ başdaşym
Ilkinji söýgim
Sen meniñ syrdaşym
Elýetmez duýgym
Sen meniñ gamdaşym
Tükenmez gaýgym
Sen dünýäniñ añry ujunda bolsañam
Men dünýäniñ bäri ujunda bolsamam
Senden umydymy üzüp bilmerin
Sendedir ýüregmiñ ýarpy par...

Dowamy »

1657 0
Köneler, 6 years ago


DAŞBAGYR (awtory: Has Türkmen)


▶ DAŞBAGYR


Şol öñki aýralyk.
Şol öñki söýgi.
Öñki tanyş sözler.
Şol öñki ýüzler.
Şo-ol yzda süýrelip gezip ýörmeklik...
Çytyksy baýyrlar.
Şol tukat düzler...
Dek ýañy öýlänçiñ astynda galyp,
Onki süññüm bilen süllümbaý bolan
Gujury ýagyşyñ suwuna eräp

Dowamy »

1575 0
Köneler, 6 years ago


HAKYKY TARYHYÑ WE DOGRY EDEBIÝATYÑ ADRESINE ÇAKYLYK

HAKYKY TARYHYÑ WE DOGRY EDEBIÝATYÑ ADRESINE ÇAKYLYK

Salam, gadyrdan dostlar!

Biz sizi açylanyna köp wagt geçmedigem bolsa edebiýatyñ we taryhyñ muşdaklarynyñ hemişelik hemrasyna, wirtual žurnalyna öwrülen täze "Has Türkmen" edebi-çeper akkaundyna agza bolmaga çagyrýarys.

Bu ady agzalan akkauntda siz Has...

Dowamy »

1778 0
Köneler, 6 years ago


Togrul beg hakynda

SERDARLARYÑ SERDARY - TOGRUL BEG

Togrul beg, doly ady Rukneddin Ebu Talyp Muhammet Togrul beg ibn Mikaýyl.
Beýik Seljukly imperiýasynyñ düýbüni tutujy we ilkinji soltany.
990-njy ýylda Horasanda eneden dogulýar. Türkmenleriñ gynyk taýpasyndan Seljuk begiñ agtygydyr. Kakasy Mikaýyl bir söweşde wepat bolansoñ, atasy Selju...

Dowamy »

2689 0
Köneler, 6 years ago


BELORUSSIÝADAKY TÜRKMEN GENERALY: ILÝA WELJANOW Hakynda


Türkmen taryhy örän baý we çuññur taryh. Taryhda türkmenler dünýäniñ islendik ýerinde at dabradyp, darkaş gurup birnäçe şanly döwletleri döreden millet. Şonuñ üçin häzir islendik halkyñ taryhyna göz aýlanyñda türkmenleriñ goýup giden yzyny tapmak mümkindir. Türkmen halky özünden millet döreden milletdir. Asly türkmenlerden bolan azerbaýjanl...

Dowamy »

1732 0
Köneler, 6 years ago


General Agageldi Mämmetgeldiýew hakynda

GENERAL MÄMMETGELDIÝEW

Goşun generaly Agageldi Mämmetgeldiýewiç Mämmetgeldiýew, türkmen döwlet we harby işgäri.
10.09.1946-njy ýylda Aşgabat oblastynyñ Ýalawaç obasynda eneden dogulýar.
1964-nji ýylda Türkmen döwlet medisina institutyna okuwa giren A.Mämmetgeldiýew 1968-nji ýylda Saratowyñ medisina institutynda okuwyny...

Dowamy »

1703 0
Köneler, 6 years ago


General Begenç Gündogdyýew hakynda

GENERAL GÜNDOGDYÝEW

General-maýor Begenç Ataýewiç Gündogdyýew, türkmen harby we döwlet işgäri, Türkmenistanyñ Serhet goşunlarynyñ serkerdebaşysy we Türkmen döwlet serhet gullugynyñ başlygy, Türkmenistanyñ öñki Goranmak ministri.
2009-njy ýylyñ iýul aýynda Türkmenistanyñ Goranmak ministriniñ orunbasary - TGM-niñ Ûpjünçilik we t...

Dowamy »

1903 0
Köneler, 6 years ago


General Serdar Çaryýarow hakynda

GENERAL ÇARYÝAROW

General-leýtenant Serdar Çaryýarow, türkmen harby we döwlet işgäri.
1943-nji ýylda Ýasmansalyk obasynda eneden dogulýar.
Aşgabatdaky politehniki instituty tamamlandan soñra Büzmeýin GRES-niñ elektrosehinde dürli wezipelerde işleýär. Soñra Türkmenistanyñ Kommunistik partiýasynyñ Büzmeýin şäher komitetin...

Dowamy »

1576 0
Köneler, 6 years ago


General Köpekow hakynda

GENERAL KÖPEKOW

Goşun generaly Dañatar Abdyýewiç Köpekow, sowet we türkmen döwlet işgäri, harby gullukçy.
12.05.1933-nji ýylda Aşgabat şäherinde eneden dogulýar.
1954-nji ýylda Çärjewiñ (häzirki Türkmenabat) Pedagogiki institutyny tamamlaýar. Soñra mugallym, raýon bilim bölüminiñ inspektory, mekdep direktory ýaly wezipe...

Dowamy »

1469 0
Köneler, 6 years ago


Alty Garlyýew hakynda

Beýik režissýor: ALTY GARLYÝEW

Alty Garlyýew, türkmen sowet aktýory, teatr we kino režissýory, dramaturg, SSSR-iñ kinomatografiýaçylar birleşiginiñ agzasy, Türkmenistan SSR-niñ Ýokary sowetiniñ we Kommunistik partiýasynyñ agzasy, SSSR-iñ Halk artisti, Stalin adyndaky 2-nji derejeli baýragyñ iki gezek eýesi.
A.Garlyýew 1909-njy...

Dowamy »

1756 0
Köneler, 6 years ago