Soltan Mahmyt Gaznaly hakynda...

Soltan Mahmyt Gaznaly

Gaznaly Türkmen döwletini altyn eýýama ýetiren asly oguzlaryň Gaýy taýpasyndan bolan Soltan Mahmyt Gaznalydyr. Ol 971-nji ýylyň Noýabryň 2-sine /Akrap ýyldyz/ Buharada dünýä gelýär.
Kakasy Türkmen asylly Memluk serkerdesi Söbük Tekin, ejesi Zabulystan etrabynda Pars dinastiýasyna degişli şagyzdy.
...

Dowamy »

723 5
Bilim, 2 years ago


Wähäbistler akymy we Muhammet bin Abdylwähhäp

Muhammet aleýhyssalamyň :''Nežd ýudundan Şeýtanyň şahy çykar'' diýip welilik bilen aýdyp giden hadysy-şerifiniň hakykata öwrülendigine taryh şaýatdyr. Şol Şeýtanyň şahy diýilip hasap edilýän Muhammet bin Abdylwähhäp 1703-nji ýylda Arabystan ýarym adasynyň Nežd etrabyndaky Diriýe töwereklerinde eneden dogulýar. Kakasy häzirki döwürdäki Saud şalar ma...

Dowamy »

796 5
Bilim, 2 years ago


Şular ýaly janoçka hemmäňize nesip etsin!!!

😎🙂😎🙂😎🙂😎

Dowamy »

874 2
Tehnologiýa, 2 years ago


Aşyga hat

AŞYGA HAT

Bar zatda gara bagtym,
Garpyz ýardym ak çykdy.
(Halk döredijiliginden)

Alma atdym, nar geldi,
Köýnek biçdim dar geldi.
Kölege düşdi üstüme,
Öýe girdim, ýar geldi.

Yşk çolaşdy kelebe,
Döndüm galdym Seneme.
Barabilmen, Garybyň,
Ha...

Dowamy »

580 2
Edebiýat, 2 years ago


Alp Arslan

Alp Arslanyň tagta geçişini görkezýän orta asyrlar minýaturasy


Alp Arslan (doguldy 20.01.1029-öldi15.12.1072) Beýik Seljukly döwletiniň ikinji soltany bolan türkmen hökümdarydyr. Alp Arslan Türkmenleriň Orta Aziýadan Anadola geçmekligini başladan ökde serkerde hökümdardyr. Hakyky ady Muhammet bolup, iň ýörgünli ady Alp Arslan...

Dowamy »

622 6
Bilim, 2 years ago


Mälik şa

''Mälik şa Seljuki'' ýazgyly orta asyrlar minýaturasyDoly ady: Alp Arslan bin Çagry bin Mikaýyl bin Seljuk bin Dükak[1]. Soltan Jelaluddöwle Weddin Muizzuddin Abulfatyh Mälikşa Seljukly döwletiniň hökümdarydyr (1072-1092) Hökümdarlyk eden döwründe Beýik Seljukly döwleti özüniň iň gülläp ösen döwri we sethetleriniň gi...

Dowamy »

509 0
Bilim, 2 years ago


Adalat-19-yň pikiriçe...

Adalat-19-yň pikiriçe Ýumurtganyň içindäki Ýer gatlaklary...

Dowamy »

710 16
Bilim, 2 years ago


Miletli Fales /grek akyldary/

Kabul edilen çaklmaalara görä Fales b.e.öň 620-nji ýyl töwerekleri Kiçi Aziýanyň /Anadolynyň/ günbataryndaky Milet şäherinde dünýä gelýär.
Falesiň ýaşan ýerleri hakynda kän bir maglumat ýok, ýöne çeşmelerde bolup geçen wakalaryň taryhy ýazgylarynyň kömegi bilen çaklap bilýäris. Geredotyň ýazmagyna görä Fales b.e.öňki 28-nji ýylda we 585-nji...

Dowamy »

501 0
Bilim, 2 years ago


Ýunanystanyň /Gresiýa/ ýedi alymlary

Ýedi Alym


Ýedi Alym ýa-da başgaça ady Ýunanystanyň /Gresiýa/ Ýedi alymy. Antik Ýunan äleminiň altyn eýýamy bolan b.e.öňki VII we VI asyrlarda möhrüni uran ýedi sany filosof, döwlet adamlary we kanun goýuja berilen at bolupdyr. Ýunanystanda ilkinji pelsepäniň täsirlerini Gesiotdan bir asyr soň Ýedi alymlar hökmünde ilkinji ah...

Dowamy »

574 1
Bilim, 2 years ago


Başda bellidir

Boljak ýigit ýaşlykdan,
Ol owwal başda bellidir;
Ula-kiçä özün aldyr,
Deň bilen duşda bellidir.

Birewe ýoldaş bolanda,
Gatnaşyp, gardaş bolanda,
Ýagşy-ýaman iş bolanda,
Çyn dost geňeşde bellidir.

Bir niçe adam çen bilen,
Çeni gatadyr çyn bilen,
At tanatdyrmaz syn...

Dowamy »

470 1
Edebiýat, 2 years ago


Iş bolsa

Namart öýünde gabarlar,
Bir zerre ýakmaz iş bolsa;
Özüni bilmez, göterler,
Eger on öýe baş bolsa.

Öýde bolar gyňyr kişi,
Çöle çyksa, köp teşwüşi,
Namardyň edejek işi —
Saklar, gorkusyz goş bolsa.

Namart owal öýden gitmez,
Eger gitse, goşdan ötmez,
Goç ýigit hergiz...

Dowamy »

445 0
Edebiýat, 2 years ago


Aglar

Beň çeken sermest humarbaz
Galar bergä, «pul» diýp aglar;
Gündiz roza, gije namaz,
Çyn derwüşler «ýol» diýp aglar.

Azmaz zaty dogry är çyn,
Ýaman ýolun alar peri, jyn,
Aşyklar magşugy üçin,
Şeýda bilbil «gül» diýp aglar.

Sugun, hyrs jeňňeli söýer,
Keýik, gulan çöli söýer...

Dowamy »

625 2
Edebiýat, 2 years ago


Allady meni

Owal başda çirki dünýä
Saz bilen allady meni;
Owadan geline meňzäp,
Näz bilen allady meni.

Gapyl bolup, gaýnap daşdyk,
Şeýtanyň şerine gaçdyk,
Köp oýunly söwda duşduk,
Baz bilen allady meni.

Peýda diýdiler zyýany,
Görkezip altyn kiýany,
Ýek eken soňy-paýany,
...

Dowamy »

470 1
Edebiýat, 2 years ago


Dostdan gaçar

Mert hyzmat eder duşmana,
Muhannesler dostdan gaçar;
Gelse görünmez myhmana,
Gizlener, bir hasdan gaçar.

Barsaň, hyra-hyra bakar,
Gürrüldisi göge çykar,
Çöl ýerde çaňgörse gorkar.
Bara bilmez, pesden gaçar.

Eýlese bir ýana sapar,
Öz-özünden habar tapar,
Obadan çyk...

Dowamy »

448 2
Edebiýat, 2 years ago


Gelýär

Eý ýaranlar, musulmanlar,
Görüň, söwer ýarym gelýär;
Halaýygy haýran edip,
Ol serwi-rowanym gelýär.

Bize dogry-dogry bakar,
Müjgäň tygy jany ýakar,
Agzy pisse, lebi şeker,
Dişleri dürdänem gelýär.

Sallanyp çykypdyr düze,
Nazaryn salandyr bize,
Kast eder bu janymyz...

Dowamy »

411 2
Edebiýat, 2 years ago


Heserli

Näzenin kamatyň, güler ýüzleriň
Bir nowça nahaldyr gülli, semerli.
Piste dodaklaryň, bal agyzlaryň
Altyn piýaladyr gandu-şekerli.

Ak gollar synada tapmyş kemaly,
On barmakda ýüzük lagl mysaly,
Serinde ebrişim, egninde aly,
Sylaý gerdenleriň tylla tumarly.

Zülpüň meňzär leňkebud...

Dowamy »

437 0
Edebiýat, 2 years ago


Hiç görmedim illerde

Keşt edip gezmişem pany jahany,
Sen deý gözel hiç görmedim illerde;
Köňlümiň aramy, menzil-mekany,
Şeýda köňül joşmaz özge güllerde.

Il husnuňa dahyl, görmäge zar men,
Yşgyňda bahar men, köýüňde nar men.
Tä ölinçäm seniň ýoluň garar men,
Ryzwan kimin gözüm galdy ýollarda.

Säher...

Dowamy »

378 0
Edebiýat, 2 years ago


Rehm etmezmiň halyma

Ýandyrdyň, köýdürdiň, näzli dildarym,
Eý binurbat, rehm etmezmiň halyma?
Rast kamaty serwi, çeşmi-hunhorym,
Helal gaşyň ogşamazmy kemana?

Intizaram görjek, eý peri-peýker,
Husnuň mähtajydyr mahy-minewwer,
Örüm-örüm saçyň – owsunjy aždar,
Hurşyt ýüzüň ogşar genji-nahana.

Serhowz...

Dowamy »

390 0
Edebiýat, 2 years ago


Gitdim

Gara gözüň, galam gaşyň
Tirdir diýip, gaçdym gitdim.
Ýalpyldysyn gara saçyň
Mardyr diýip, uçdum gitdim.

Aşyk bolup, hiç gezmeýen,
Lebni bilmez, gant ezmeýen,
Daň-säherler hiç dözmeýen,
Gül dek ýüzüň açdym gitdim.

Bilbil söýer bagyň gülün,
Magşuk darar ol sünbülin,
...

Dowamy »

379 0
Edebiýat, 2 years ago


Ýar bir ýana biz bir ýana

Tiri-peýkamyn gizleýir,
Gaş bir ýana, göz bir ýana.
Dahanyn açyp sözleýir,
Dil bir ýana, söz bir ýana.

Hazan aýrylmaz gülümden,
Bir gazal ýazdym tilimden,
Ýaşylbaş uçdy kölümden,
Suw bir ýana, gaz bir ýana.

Söwdügim gözümden uçdy,
Baryp rakyplara düşdi,
Bir söý bi...

Dowamy »

407 0
Edebiýat, 2 years ago


Gülüstanyma

Geldi galam gaşly gyz,
Jilwe kylyp ýanyma;
Kirpikleri tygma-tyg,
Geçer meniň janyma.

Men diýdim ki: «Roýy gül,
Hyzmatyňda bendi gul,
Gahryň goý-da, sabyr kyl,
Suwsan bolsaň ganyma».

Men diýdim ki: «Jan talaş,
Didäm döker ganly ýaş,
Bakmadyň-la bagry daş,
Ha...

Dowamy »

445 0
Edebiýat, 2 years ago


Pazuzu hakynda

Şumer we Akkad mifologiýasynda ýeliň jynlarynyň patyşasy we Taňry Hanbiniň ogly bolandygyna ynanylypdyr. Sümerliler ony Günorta Günbatar ýelini, daşgynlaryny getirmegi ýola goýulan diýip hasaplaýarlar.
Pazuzunyň sypatlanşyrylşy erkek adamyň göwresi ýolbarsyň ýa-da itiň kellesi bilen aýaklarynda dyrnakly penjeler bilen, arkasynda bolsa goşa...

Dowamy »

465 0
Bilim, 2 years ago


Seniň toýuňda....

Daglaryň başynda batyp barýan Gün,
Ýene dogar ertesi gündogardan,
Sen-ä ý:at birine göwün bildirip,
Asmandaky meniň Günüm batyrdyň,
Ýok seni söýmändim, ýürekden çyndan!
Söýen bolsam onda bolardy köýüp,
Ýok men asla seniň üçin ýanmaryn,
Sebäbi men seni söýmedim başda,
(Belki şonuň üçin köýüp gi...

Dowamy »

466 2
Edebiýat, 2 years ago


Altyna...

''Solup barýan'' diýýäň,
Ýok sen solaňok,
Gamlanma sen, gam çekme,
Haýyş edýän,
Ýekelige öwrenşensiň Altynjan
''Gelin boldum, ýöne ärim ýok'' diýme,
Seniň özüň bir gyzyňa ejesiň!
Hem kakasyň kakasyz boşan öýe,
Galdyr başyň, gamlanma sen gam çekme,
Bir gün geler seniňem altyn çagyň,

Dowamy »

518 3
Edebiýat, 2 years ago


Üzüm

Garry öýe baramyzda,
Uýam bilen elmydama,
Enem bize üzüm ýygyp,
Bir hoşa bererdi yuwup,
Suw ýaly dänesin ýolup,
Agzyňa salaýsaň alyp,
Lezzetine gözüň ýumup,
Iýerdim men gana-gana...


@Jeksparro

Dowamy »

413 1
Edebiýat, 2 years ago