Nancy Ajram hakynda

NANCY AJRAM HAKYNDANansy Nabel Ajram 1983-nji ýylyň 16-njy maýynda Liwanyň Beýrut şäherinde El-Eşrefiýýe maşgalasynda dünýä inýär. Ol 16 ýaşyndaka ýurtda gurnalan pop aýdymçylar ýaryşynda özüniň mahmal sesi bilen beýlekilerden tapawutlandy we ýeňiş gazandy. Şol ýeňişde hem Libiýanyň iň ýaş aýdymçysy boldy.
Ýar...

Dowamy »

303 9
Bilim, 7 months ago


Sirin Abdelnur hakynda

SIRIN ABDELNUR HAKYNDA

Siziň häzirki rep we rok aýdymlary diňlemegi söýüşiňiz ýaly men öňler Sirin Abdelnur bilen Nancy Ajramyň aýdymlaryny diňleýärdim. Olaryň näme aýdýandyklaryna, dillerine düşünmesemem diňleýärdim (barybir sizem zarubežny daşary ýurt aýdymlarydüşünmän diňleýşiňiz ýaly-da :) )
Gürrüňi uzaldyp oturmaýyn. Me...

Dowamy »

248 3
Bilim, 7 months ago


Haýfa hakynda

HAÝFA HAKYNDA
Liwan döwletiniň ýene bir saýrak bilbilleriniň biri hem Haýfa i Wehbidir /هيفاء وهبي‎/ . Ol 1972-nji ýylyň 10-njy martynda Liwan döwletiniň Mahrouna şäherinde eneden dogulýar.
Gözelligi hem aýdymlary bilen dünýä tanalan Haýfanyň maşgalasynda gyz we oglan doganlary hem jigleri bar: Olaryň...

Dowamy »

389 9
Bilim, 7 months ago


Melissa hakynda

Liwanyň saýrak bilbili bolan Melissanyň aýdymlaryny eşidip görmedikleriňiz az-azdyr.
Türkmenleriň arasynda onuň aýdymlary arapça ýaňlanany üçin arap aýdymlarynyň arasynda ýer alýar.
Melissa 1982-nji ýylyň 1-nji fewralynda Liwanyň Baraakit (Baraachit) diýilýän şäherinde eneden dogulýar. Ýaşlykda aýdym aýtmaga höwesek bolan Melissa Naýe...

Dowamy »

219 3
Edebiýat, 7 months ago


Turco baby /''Turko beýbi''/ täzeligiň ýaňy

TURCO BABY /''TURKO BEÝBI''/ TÄZELIGIŇ ÝAŇY
Türkiýada öndürilýän Turko baby firmasyndan çykarylýan pampersi /çaga buşugmasynyň myýmyk örtügi/, çyg süpürgiçleri, ''Turco lady'' (''Turko zenan'') satyşa çykarmaklygyny dowam etdirýär.
Ýaňy-ýakynda Turko beýbi çaga buşugmasynyň myýmyk örtüginiň täze görnü...

Dowamy »

248 2
Täzelikler, 7 months ago


Şyh Sangan

ŞYH SANGAN /gysgaça/


Hristiýan gyza aşyk bolany üçin, sufistik edebiýatda giňden ýaýran legendar gahryman. Şyh Sangan we hristiýan gözeli hakda şyh Attaryň ''mantyk - et - taýr'' we Nowaýynyň ''Lisan - et taýr'' atly eserlerinde ýörite hekaýatlar bar. Gündogarda ''Hekaýaty - Şyh - Sangan'' atly eser özbaşdaklykda hem ýaýrapdy...

Dowamy »

218 0
Edebiýat, 7 months ago


Eýýup pygamber

EÝÝUP PYGAMBER (gysgaça)

Dini rowaýatlara görä, Ýakubyň neslinden bolan ýewreý pygamberleriň biri. Ol sabyrlylykda we çydamlylykda meşhur bolupdyr. Alla tagalla ony synamak üçin agyr kesele, dürli muşakgatlara sezewar edipdir /käbir rowaýata görä, ýerinden galyp bilmeýän bir kesel adama rehim etmänligi sebäpli/. Eýýup hemme kynçylykl...

Dowamy »

181 0
Bilim, 7 months ago


Platon

PLATON /gysgaça/
Gadymy Gresiýanyň meşhur idealist filosofy - Platon b.e.öň /427/28- b.e.öň 347 ýyllarda ýaşap geçipdir. Ol Sokratyň şägirdi we Aristoteliň ussady bolupdyr. Afiniň aristokrat maşgalasynda eneden bolupdyr. Platon köp eserler döredipdir, olaryň meshurlarynyň biri ''Döwlet'' atly kitabydyr. Plato...

Dowamy »

180 0
Bilim, 7 months ago


Ýusup pygamber

ÝUSUP PYGAMBER /gysgaça/

Ýakup pygamberiň ogly. ''Ýusup-Züleýha'' sýužetiniň baş gahrymany. Ol özüniň ajaýyp keşbi, syratlylygy, geçirimliligi bilen dünýäde şöhratlanypdyr. Dini rowaýatlara görä, Ýusup ibn Ýakup ibn Yshak ibn Ybraýym ýewreý pygamberleriň biridir. Ol biziň eramyzdan 1745 ýyl ozal eneden dogulýar we biziň eramyzdan 163...

Dowamy »

275 9
Bilim, 7 months ago


Ýahýa pygamber

ÝAHÝA PYGAMBER /gysgaça/

Dini rowaýata görä, Ýahýa Zekerýanyň ogludyr. Zekerýa 90 ýaşyndaka, ogly bolýar. Oňa Ýahýa diýip at goýýar, ol soň pygamber bolýar. Bir gün Palestinanyň patyşasy Herodyň öz dogany Hirodiýanyň gyzyna aşyk bolup, şoňa öýlenjek bolýandygyny Ýahýa esidýär, ol kanuna ters gelýän bu nika garşy çykýar. Onuň garşylyg...

Dowamy »

179 0
Bilim, 7 months ago


✓ Maşgala. Gudaçylyk

MAŞGALA


◾Gudaçylyk

Türkmen däp-dessurlaryna görä, keseki maşgaladan gyz alynjak bolnanda,
nähili maşgaladandygyny bilmek maksady bilen oglan tarapyndan sawçy iberilýär.
Ol alynjak gyzyň goňşy-golamyndan, olaryň maşgalasyna beletlerden, şol ýaýlanyň
abraýly aksakallaryndan guda bolunjak m...

Dowamy »

246 1
Bilim, 7 months ago


Maşgala

MAŞGALA


◾Maşgalanyň jemgyýetçilik taryhy

Nika ýa-da ganybir garyndaşlyk esasynda dörän hem-de olary durmuş
umumylyklary, özara ahlak jogapkärçiligi, birek-birege kömek bermek ýaly şertler
bilen esaslanan kiçi topar maşgalany emele getirýär. Ilkidurmuş jemgyýetçilik gurluşyndaky gatnaşyklary mysal...

Dowamy »

223 3
Bilim, 7 months ago


Ynsanyň päk duýgulary

YNSANYŇ PÄK DUÝGULARY

◾Söýgi

Söýginiň asyl manysy pynhan, çuňňur ýürekden biriniň başga birine bolan duýgusydyr. Gadymy Hindistanda söýginiň gelip çykyşy üç çeşmeden ybarat diýlip bellenýär:
Ruhy küýseg dostlugy döredýär,
Akyla bolan küýseg sylagy döredýär,
Tene bolan küýseg islegi döredýär,
...

Dowamy »

233 2
Bilim, 7 months ago


Jemşit patyşa

JEMŞIT PATYŞATahmuresiň ogly...
Fidewsiniň ''Şanama'' eserinde duş gelýän gadymy Pişdadylar dinastiýasynyň dördünji patyşasy (edebiýatda gysgaldylyp Jem şeklinde hem ulanylýar). Jemşit eýran mifologiýasynyň iň gadymy we iň esasy obrazlaryndan biridir. Ol ilkinji gezek demirden uruş ýaraglaryny ýasamaklygy adam...

Dowamy »

208 3
Bilim, 7 months ago


Abdyrahman Jamy

ABDYRAHMAN JAMY

Nureddin Abdyrahman Jamy
/1414-1492/

Horasanyň Jam diýen ýeriniň Harjert obasynda dogulýar. Kakasynyň ady Nyzameddin Deşti. Ol Yspyhanyň Deşt diýen ýerinde bolupdyr. Jamy ýaşlykda kakasy bilen Hyrata, Samarkanda gidip okap, ylym alypdyr. Jamy nagyşbendi meslegine girip, soň şonuň ýolbaşçysy bolýa...

Dowamy »

176 0
Edebiýat, 7 months ago


Jelaleddin Rumy hakynda

JELALEDDIN RUMY HAKYNDA /gysgaça/


Döwrüniň parlak alymydy...
Ol 1207-1208-nji ýyllarda Eýranyň Balh şäherinde eneden dogulýar. Kakasy Hüseýn Hatyby Balhy bolupdyr. Şahsy lakamy Bahaweddin Welet bolan Jelaleddin Rumy döwrüniň parlak alymydy hem şahyrydy.
Soňra ol Anadolydaky Rum diýaryna barypdyr. Şonuň üçin on...

Dowamy »

228 2
Bilim, 7 months ago


Weýs baba hakynda

WEÝS BABA HAKYNDA /gysgaça/

/Weýsel Karan, Weýsel - Karany/


Iň soňky kämil dini bolan Yslam dininiň wekili Muhammet aleýhissalamyň döwründe sahabalaryň sany gün geçdigiçe köpelýärdi. Şolaryň arasynda Weýsel Karany atly Sopy ýaşap geçipdir.
Türkmenleriň arasynda '' Düýäniň piri kim?'' diýip sorasaň hökman...

Dowamy »

270 10
Bilim, 7 months ago


Koksidiler

KOKSIDILER


Wekilleri togalak,
ýarym aýlaw şekilli, jynssyz we jynsly köpelýärler. Köpelişiň bu iki
ýoly gezekleşip durýar. Jynssyz bölünmek bilen bolýan köpeliş iki hili bolýar. Birinjisinde osob diňe ikä bölünýär, oňa şizogoniýa diýilýär.
Koksidiýeler eýeleriniň içegeleriniň, bagrynyň, böwrekleriniň we...

Dowamy »

308 3
Bilim, 7 months ago


Hususy gregarinler

HUSUSY GREGARINLER


Wekilleri gurçuk, uzynja, togalajyk we küýze şekilli bolýarlar. Olaryň uzynlygy dürli görnüşlerinde 10-15 mk-dan 16-mm-e çenli bolýar. Içege içinde ýaşaýan görnüşleriniň osoblarynyň beden öň tarapynda içege diwaryna
ýapyşmak üçin çeňňejik-epimerit ýerleşýär. Gregariniň bedeni kutikula bilen örtülen....

Dowamy »

240 0
Bilim, 7 months ago


Halallyk kyssalary

HALALLYK KYSSALARY


Nesilleri belent ahlak we watançylyk ruhunda terbiýelemegi ileri sürýän Gahryman Arkadagymyzyň hasyl edýän her bir amaly, hemmelere nusgalyk ýoly, agzybirlik, jebislik, halallyk hakyndaky pähim däneleri, paýhas dürleri we hikmetiniň hoşboý gülleri biziň maksatly ömrümiziň şamçyragy. Bu öwüt-ündewler ýörejek...

Dowamy »

210 0
Edebiýat, 7 months ago


Sebätul Ejaizin /Allaýar Sopy/

SEBÄTUL EJAIZIN /ALLAÝAR SOPY/


Orta Asyrlar Mawerannahr ülkesinde ýaşap geçen Sopy Allaýaryň (1644-1721) ''Sebatul Ejaiz'' atly eserini siziň dykgatyňyza ýetirýäris...


Bismillähi rahmanir rahim

Sena lil halyka gabrau efläk,
Ýaratdy katradan göwheri...

Dowamy »

285 0
Bilim, 7 months ago


Astral beden. Astral syýahat

ASTRAL BEDEN. ASTRAL SYÝAHAT

''Adamzat, gizlin galan zatlary bilmek üçin näçe dyrjaşsa dyrjaşsyn, onda diňe gutarmajak dereje-de zatlar galar welin ol ''Meniň pikirimçe'' diýip gürlemäge başlar...'''

(Fridrih VON LOGAN)

Parapsihologiýada astral beden fiziki bedeniň ekiz tarapy ýa-da meňzeşi hökmünde kabu...

Dowamy »

385 10
Bilim, 7 months ago


Telepatiýa

TELEPATIÝAGomel atly Belarus şäherinde tomaşaçylary haýran galdyryp durka, şol ýerden ýaşyl geýnüwli iki esger salona girip teatr sahnasynyň gutarandygyny aýdýarlar.
Sahnanyň ''ýyldyzyny'', telepatiýa mugallymy Wolf Messinge daşarda garaşyp durdylar. Ony maşyna mündiräge-de alyp gidýärler. Staliniň diktaturasy...

Dowamy »

584 21
Bilim, 7 months ago


Başga planetada /dowamy-2/

BAŞGA PLANETADA -2

Olaryň ýaşaýan jaýlarynyň depesinde atanak haç görnüşde şekillendirilen simwollar bardy. Men olaryň anten görnüşli aragatnaşyk enjamydygyny pikir edip gelýärkäm ýanymdaky başga planetaly saklandy-da: ''Bu görýän jaýyň depesindäki belgi aragatnaşyk enjamy däldir'' diýip ýene öňüne bakdy-da gidiberdi. Menem onuň yzyn...

Dowamy »

372 5
Edebiýat, 7 months ago


Uçýar garga bir garganyň ýanyna

UÇÝAR GARGA BIR GARGANYŇ ÝANYNA

Uçýar garga bir garganyň ýanyna,
Bir garga gygyrýar garga ýaryna:
Ýeri, garga! Bu gün näme iýerkäk?
Nirde näm bardygyny nirden bilerkäk?

Garga jogap berýär garga hemdemne:
Bilýän ýagşy aw bar, ýatyr bir bende -
Öldürlipdir bir batyr - bir merdana,
...

Dowamy »

225 0
Edebiýat, 7 months ago