Hiç görmedim illerde

Keşt edip gezmişem pany jahany,
Sen deý gözel hiç görmedim illerde;
Köňlümiň aramy, menzil-mekany,
Şeýda köňül joşmaz özge güllerde.

Il husnuňa dahyl, görmäge zar men,
Yşgyňda bahar men, köýüňde nar men.
Tä ölinçäm seniň ýoluň garar men,
Ryzwan kimin gözüm galdy ýollarda.

Säher...

Dowamy »

152 0
Edebiýat, 6 months ago


Rehm etmezmiň halyma

Ýandyrdyň, köýdürdiň, näzli dildarym,
Eý binurbat, rehm etmezmiň halyma?
Rast kamaty serwi, çeşmi-hunhorym,
Helal gaşyň ogşamazmy kemana?

Intizaram görjek, eý peri-peýker,
Husnuň mähtajydyr mahy-minewwer,
Örüm-örüm saçyň – owsunjy aždar,
Hurşyt ýüzüň ogşar genji-nahana.

Serhowz...

Dowamy »

159 0
Edebiýat, 6 months ago


Gitdim

Gara gözüň, galam gaşyň
Tirdir diýip, gaçdym gitdim.
Ýalpyldysyn gara saçyň
Mardyr diýip, uçdum gitdim.

Aşyk bolup, hiç gezmeýen,
Lebni bilmez, gant ezmeýen,
Daň-säherler hiç dözmeýen,
Gül dek ýüzüň açdym gitdim.

Bilbil söýer bagyň gülün,
Magşuk darar ol sünbülin,
...

Dowamy »

148 0
Edebiýat, 6 months ago


Ýar bir ýana biz bir ýana

Tiri-peýkamyn gizleýir,
Gaş bir ýana, göz bir ýana.
Dahanyn açyp sözleýir,
Dil bir ýana, söz bir ýana.

Hazan aýrylmaz gülümden,
Bir gazal ýazdym tilimden,
Ýaşylbaş uçdy kölümden,
Suw bir ýana, gaz bir ýana.

Söwdügim gözümden uçdy,
Baryp rakyplara düşdi,
Bir söý bi...

Dowamy »

157 0
Edebiýat, 6 months ago


Gülüstanyma

Geldi galam gaşly gyz,
Jilwe kylyp ýanyma;
Kirpikleri tygma-tyg,
Geçer meniň janyma.

Men diýdim ki: «Roýy gül,
Hyzmatyňda bendi gul,
Gahryň goý-da, sabyr kyl,
Suwsan bolsaň ganyma».

Men diýdim ki: «Jan talaş,
Didäm döker ganly ýaş,
Bakmadyň-la bagry daş,
Ha...

Dowamy »

189 0
Edebiýat, 6 months ago


Pazuzu hakynda

Şumer we Akkad mifologiýasynda ýeliň jynlarynyň patyşasy we Taňry Hanbiniň ogly bolandygyna ynanylypdyr. Sümerliler ony Günorta Günbatar ýelini, daşgynlaryny getirmegi ýola goýulan diýip hasaplaýarlar.
Pazuzunyň sypatlanşyrylşy erkek adamyň göwresi ýolbarsyň ýa-da itiň kellesi bilen aýaklarynda dyrnakly penjeler bilen, arkasynda bolsa goşa...

Dowamy »

192 0
Bilim, 6 months ago


Seniň toýuňda....

Daglaryň başynda batyp barýan Gün,
Ýene dogar ertesi gündogardan,
Sen-ä ý:at birine göwün bildirip,
Asmandaky meniň Günüm batyrdyň,
Ýok seni söýmändim, ýürekden çyndan!
Söýen bolsam onda bolardy köýüp,
Ýok men asla seniň üçin ýanmaryn,
Sebäbi men seni söýmedim başda,
(Belki şonuň üçin köýüp gi...

Dowamy »

208 2
Edebiýat, 6 months ago


Altyna...

''Solup barýan'' diýýäň,
Ýok sen solaňok,
Gamlanma sen, gam çekme,
Haýyş edýän,
Ýekelige öwrenşensiň Altynjan
''Gelin boldum, ýöne ärim ýok'' diýme,
Seniň özüň bir gyzyňa ejesiň!
Hem kakasyň kakasyz boşan öýe,
Galdyr başyň, gamlanma sen gam çekme,
Bir gün geler seniňem altyn çagyň,

Dowamy »

237 3
Edebiýat, 6 months ago


Üzüm

Garry öýe baramyzda,
Uýam bilen elmydama,
Enem bize üzüm ýygyp,
Bir hoşa bererdi yuwup,
Suw ýaly dänesin ýolup,
Agzyňa salaýsaň alyp,
Lezzetine gözüň ýumup,
Iýerdim men gana-gana...


@Jeksparro

Dowamy »

155 1
Edebiýat, 6 months ago


Okuw gutaran soň!

Saralanda ýapraklary baglaryň,
Geçen ýyldy sentýabrda gelenmiz.
Bu gün bolsa ýolýas bagyň narlaryn,
Geçen ýyldy Sentýabrda gelenmiz...

Mekdep sende geçen günlem hezildi,
Gyz oglanlar seýil bagda gezerdi,
Mugallymlar bize mähir bererdi,
Düýn ýalydy okap ýazan günümiz...

Bu goşgy...

Dowamy »

193 1
Edebiýat, 6 months ago


Çinkamy ýa çukazawr?

Çinka sözi latynça ''genius'' (ruh), araplarda jyn ady berilen, göze kän görünmeýär eýmenç jyna berilen atdyr.
Fransuz professory Georges Dumezil Çinka hakynda şeýle setirleri galdyrypdyr: ''Günbatar Gruziýada ýaşaýan imeratýalylar Çinka diýip kiçijek gnoma diýýärler. Olar ýeriň astynda ýaşaýarlar, özem 27-nji Oktýabr bilen
5-nji Noý...

Dowamy »

257 5
Bilim, 6 months ago


Jynlar

Jyn (arapça: جن ) Ybrany dinlerde döwrebap we antik birnäçe dinlerdäki ruhany mifologik ýaradylan zatlardyr... Dürli ynançlarda her dürli harakterlere we aýratynlyklara eýedir...
Jyn-yslam dininde göz bilen görüp bolmaýan, her dürli şekillere girip bilýän görnüşde dürli-dürli şekillendirilipdir. Käbir teswirleýjilere görä jynlar adamlar bil...

Dowamy »

381 8
Bilim, 6 months ago


Jyn bilen Şeýtanyň tapawudy

JYN BILEN ŞEÝTANYŇ TAPAWUDY

Jyn we şeýtanlar sap otdan, ýagny tüssesiz oduň alowyndan we howadan ýaradylan ruhy barlyklardyr. Jynda howa, şeýtanda ot /ýalyn/ gaty köpdür. Jynlar hem şeýtanlar ýaly görünmeýän gizlin barlyklar bolup her dürli şekile girip görünip bilýärler hem-de kyn işlerem başaryp bilýärler.
Ýöne jynlar şeýta...

Dowamy »

247 0
Bilim, 6 months ago


Hristiýanlyk ynanjynda Jynlar

Hristiýan ynanjynda jynlar


Hristiýan ynanjynda şeýtan bilen jynlaryň ikisi bir ýaradylan zat hökmünde teswirlenipdir...
Olaryň erbetligiň symbolydyr. Hudaýa garşy göreşmegi, pussy-pyjurlyklary ýaýradyp adamlara etbet täsir etmekden lezzet alýarlar... Pygamber Enokuň /Idris pygamber/ kitabynda aýrylmagyna görä jynlar pe...

Dowamy »

210 0
Bilim, 6 months ago


Hristiýanlyk ynanjynda Jynlar

Ýere düşen melekler.
Hieronymus Bosch tarapyndan...
Genesis 6:1–4 bilen baglanyşykly surat...

HRISTIÝAN YNANJYNDA JYNLAR


Hristiýan ynanjynda şeýtan bilen jynlaryň ikisi bir ýaradylan zat hökmünde teswirlenipdir...
Olaryň erbetligiň symbolydyr. Hudaýa garşy göreşmegi, pussy-pyjurlyklary ýaýr...

Dowamy »

254 2
Bilim, 6 months ago


Napoleon Bonopart

Napoleon Bonopart

Ýörüýşleri bilen tutuş Ýewropany sarsdyran, taryha müdümilik giren şahsyýetler sanaýmaly serekerdelerden ybaratdyr. Şol serkerdeleriň biri hem Napoleon Bonopartdyr. Ol 1804-1814-nji ýyllar aralygynda tutuş Ýewropany häkimýetine birikdirýär.
Napoleon Bonopart 1769-njy ýylyň 15-nji awgustynda Fransiýadaky Kors...

Dowamy »

263 3
Bilim, 6 months ago


Turco baby we Yess baby utuluşsyz lotoreýany hödürleýär...

Utuluşsyz Latoreýa oýnap gördüňizmi?

Bu oýun Turco baby, Yess baby, pamperslarda bar...
Lotoreýiň wagty üç aý dowam edýär...
Pul sowgatlary hödürleýär...
Oýnuň düzgüni: 17 000 manatlyk haryt satyn alan müşderä bir (1) lotoreýa petegi berilýär...
Petek hiç hili boş ýa-da indiki gezege goýulmaýar. Hökman Pul...

Dowamy »

350 4
Täzelikler, 6 months ago


Dürli önümlerdäki lotoreýlere salynan zatlar çykdymy!?

''Täsinlik'' bilen ''Ýüpek ýoly'' doňdurmalary bilýänsiňiz! Şolaryň çöplerinde lotoreý sowgatlary firma tarapyndan hödürlenen. Ýöne şol firma sowgatlaryny alyp göreniňiz barmy!? Ýaňy-ýakynlarda Ays diýip zirk tagamly içgilerde hem şeýle lotoreýler çykyp başlady. Bu ''Ays'' atly içgide diňe men 0,5 litrlik suw utýaryn. Öňki ''Bold'' atly zirk tagaml...

Dowamy »

831 22
Täzelikler, 6 months ago


Asman giňişligi suw bilen doldurylanmy ýa ýel bilen ýa-da biz haýsy asmanyň astynda ýaşaýarys!?

http://talyplar.com/posts/67087
Şu salgylanmada @Adalat19, öz gipotezalary bilen Tekiz Ýerleriň ortasyndan gazyk dag kakylan görnüşe, özem bularyň daşynyň ýumurtga görnüşde, ýumurtganyňam gaty aýna şekilindedigini aýdyp makala paýlaşypdy... Şol aýnanyň daşy suwdan doludygyny hem aýratyn belläp geçipdi:
Göz öňüne getiriň suwly akwariu...

Dowamy »

279 10
Bilim, 6 months ago


@Ahmedik_97 gelse we Muhammet el - Bagdada bolan garaýyşlar

Ýaňy şu salgylanmada http://talyplar.com/posts/75985 @*Hemedany, diýilýän, agza Muhammet el Bagdadynyň suratyny paýlaşyp tema açdy welin @Ahmedik_97, agzanyň teswirinden soň, ýagdaýlar negatiw bolup üýtgäp başlady...
Göwne degildi, öýkeläp her kim bir teswir ýazdy. Öýke-kineler möwç aldy.
Gürrüň @Ahmedik_97, agzanyň ''Yüzi babegiň göt...

Dowamy »

741 86
Sorag-jogap, 6 months ago


Akrap ýyldyzy /täze terjimelerden toplanan/

AKRAP ÝYLDYZY

◾Akraplaryň Astrologiýadaky orny


Astrologiýa nämekä diýýänlere gysgaça düşündiriş:
Astrologiýa planeta we ýyldyzlaryň adamzada ýetirýän täsiri we täleýi hakyndaky ylym diýip jogaplap bileris. Adamzadyň ýazgyly taryhynyň başlangyjyndan bäri bar bolan astrologiýa, ylymlaryň gadymylarynyň bir...

Dowamy »

453 6
Bilim, 7 months ago


Oguz türkmenleriniň Beýik Hun döwleti

OGUZ TÜRKMENLERINIŇ BEÝIK HUN DÖWLETI


◾Oguz türkmenleriniň Beýik Hun döwletiniň
döremegi we Duman Beýigiň döwletiň çäklerini
giňeltmegi.
Oguz türkmenleriniň Beýik Hun döwleti gadymy ata-babalarymyzyň döreden jahanşalyklarynyň biridir. Taryhy maglumatlara görä, Hun döwleti b. e. öňki III asyryň ahyrky çärý...

Dowamy »

368 4
Bilim, 7 months ago


Adam ata

Adam - Musulman rowaýatlarynda ilkinji adamyň ady. Gurhanyň bir garaýşyna görä Alla Adamy palçykdan, beýleki bir wesriýasyna görä hem tozandan ýaradypdyr. Adamyň özüniň ýerdäki wekili etmek üçin, Alla oňa ähli zatlaryň adyny öwredipdir we şol atlary bilmeýän perişdelere bolsa Adama tabyn bolmaklygy buýrupdyr. Perişdeleriň hemmesi tabyn bolupdyrlar,...

Dowamy »

480 2
Edebiýat, 7 months ago


ZORY GITMEZMIŞ

Zory gitmezmiş 

Ahatdyr, Samatdyr ol Hakyň ady, 
Bir Allahyň güýji, zory gitmezmiş. 
Bolmaz onuň hergiz ýakyny, ýady, 
Gurulan bazary, şähri gitmezmiş. 

Ol Hakyň ýanyndan bir göwher çykdy, 
Gözledi göwhere, suw bolup akdy, 
Resul ondan öndi, ozal hiç ýokdy, 
Resulyň ýüzüniň nur...

Dowamy »

330 5
Edebiýat, 7 months ago


Erkek adamynyň jyns organlarynyň anatomiýasy we fiziologiýasy

ERKEK ADAMYNYŇ JYNS ORGANLARYNYŇ ANATOMIÝASY WE FIZIOLOGIÝASY


Erkek adamynyň jyns anatomiýasy ikä-içkilere we daşkylara bölünýär. Onuň içkilerine ýumurtgalar, olaryň ýanlyjaklary, döl lülejikleri, tohum haltajyklary, erkeklik mäzi, daşkylaryna - ujyt bilen inek (ýumurtga mäzi) haltasy girýär.
◾Ýumurtgalar - erkeklik mä...

Dowamy »

425 1
Bilim, 7 months ago