Clonex gel

Bakteriýalara garşy...

Dowamy »

560 7
Täzelikler, 2 years ago


Haýwanlaryň gelip çykyşy we olar nireden geldiler?

Bu gürrüňler dinden we ylymdan erkin gürrüňlerdir. Şeýle-de diniň we ylmyň çäklerine golaýlap öz pikirimizi, çaklamamyzy ''Haýwan'' diýilýän zadyň üstünde durup geçmek isleýäris.
Biziň bar bolan günlerimizden bäri bile tebigatda ýaşap ýören ''Haýwan'' diýilýän sessiz ýa-da öz çykarýan üýtgeşik sesleri bilen adamzady haýrana goýup gelýän bu...

Dowamy »

487 0
Täzelikler, 2 years ago


ITBARAKLAR (it kelleli adamlar hakynda)

Itbaraklar hakynda gadymy Oguz Türkmen hem Türk dessanlarynda agzalyp geçilýär. Itbaraklar Turanyň demirgazyk günbatarynda ýaşaýan ''It kelleli adama meňzeş mahluklara'' berilen at bolupdyr.
Efsanalarda ilkinji gezek ''Tüýlek it'' (belki oboroten) manyda getirilýär. Oguz han hakynda aýdylýan ''Oguznama'' dessanynda ''Itbaraklaryň ýurdy demi...

Dowamy »

516 0
Täzelikler, 2 years ago


''Turco lady'' & ''Turco natural''

''Turco lady'' günliklerinden gyz sözi!

Dowamy »

621 11
Täzelikler, 2 years ago


Turco baby çaga arlyjaklarynyň bahalary arzanlaşykda

Paýtagtymyzyň Döwrebap jaýlarynyň söwda merkezlerinde ýokary hilli Türkiýeden sargyt edilen ''Turco baby'' kompaniýasynyň çaga pampersleri we trusi (külot bez) arlyklary müşderilere arzan bahalardan ýetirmegini dowam etdirýär...

Dowamy »

441 0
Täzelikler, 2 years ago


Çagajygyň agysy...

Ýüzi gamgyn, keýpi ýok,
Ejesi hem ýanynda,
Bäbek aglajak bolýar,
Naýynjar gözler bilen.
Ejesine seretdi...
Mähirli hem mähriban
Eje çaga düşündi
Ýumşajyk arlygyny,
Çalşyp berdi ejesi,
Çaga heýjana gelip
Ýaňlandy gülki sesi...

Dowamy »

553 9
Täzelikler, 2 years ago


''Turco baby''

Ejesi çagajygyny eline alyp söwda merkeze girdi we çagajyk ejesiniň üstüne buşugdy welin ejesi oglunyň ýüzüne seretdi. Ejesiniň ýüzi boz-ýaz bolup gahary geliberende kassada duran satyjy gyzlaryň biri eneli-ogulyň ýanyna ylgap geldi we:
- Gelineje, siz çagaňyza ine şu ýumşajyk ''Turco baby'' arlyjagyny geýdiriň. Üstüňizi häzirlikçe Turco bab...

Dowamy »

657 10
Täzelikler, 2 years ago


Turco baby kompaniýasyndan täzelikler

Yess baby we Turco baby çagalaryň myýmyk bizli pamperslerini öndürýän iri türk kompaniýalaryň biridir.
Bu kompaniýa Yess Harmony hem Yess sabynlary, Yess polat žiletteleri, Yess sodalary we Yess egin-eşikleri ýumşadyjy we ys beriji himiki-tämizleýji serişdeleri, Yess baby pampersleriň uly hem kiçi görnüşlerini hem-de Turco baby bilen adygan...

Dowamy »

478 1
Täzelikler, 2 years ago


LadyXO - One think about me (sözleri)

If you ever left me lonely bitch I'll never forget it
Memories don't fade away no you can't touch none my blessings
Ever treat me like a goofy ima leave like it's funny
Back in the day they used to hate me now I gottem all on me
He be tryna get ahold a me but I be hard to reach
He told me he was in love but I said...

Dowamy »

536 13
Täzelikler, 2 years ago


Sähralygyň Arslany Jelaleddin (''Bozkır Arslanı Celaleddin'') kinosy hakynda

Metin Günaýyň baştutanlygynda özbekçe hem türkçe Mendirman Jelaleddin (özbekçe: Mendirman Jaloliddin) türkçe bolsa ''Sähralygyň Arslany Jelaleddin'' (Bozkır Arslanı Celaleddin) ady bilen Türkiýanyň Atv kanalynda 21.05.2021-nji ýylda ekeranlaşdyrylan köpbölümli kinofilmi kän bir tomaşaçylaryň gyzygyny gazandyrmadymyka diýýärin. Kinony özbeksiz, tü...

Dowamy »

730 17
Bilim, 2 years ago


BARBAROS köpbölümli filmiň ekerana goýberilmegi ýakynlady

TRT1 türk kanalynda teleekeranlara goýberiljek Barbaros kinofilmi şu aýyň 16-syna (16.09.2021) tomaşa edilmegine garaşylýar. Bu köpbölümli film her hepdäniň 4-nji güni Türkiýe sagady bilen 20:00-da başlar.
Öňem aýdyşymyz ýaly Barbarossanyň keşbini Engin Altan Düzýatan, Oruç Reýsiň keşbini bolsa Ulaş Tuna Astepe dagylar janlandyrar...
...

Dowamy »

609 11
Bilim, 2 years ago


Çeken suratym - 1

Adyna näme goýjagymam bilmedim. Belkäm siz kömek edersiňiz!

Dowamy »

812 19
Edebiýat, 2 years ago


Derýa gözbaşyndan hapalanmasyn

DERÝA GÖZBAŞYNDAN HAPALANMASYN
Edep-ekram, ahlaklylyk, arassalyk hakynda gürrüň edilende, näme üçindir, pikirler deňzine gark bolýaryn. Bütin durkum jümşüldäp, dünýe elenýän ýaly bolýar. Käbir zenanlaryň sähelçe kynçylyga döz gelmän ýeten derejeleri, gözgyny keşpleri, heniz-henizler terlenip durmaly, ýöne wagt...

Dowamy »

607 10
Edebiýat, 2 years ago


Gyzlar... Gyzlar... Gyzlar... /+18/

GYZLAR... GYZLAR... GYZLAR... +18

1. OL GYZYŇ SAMSYKLYGYNY
Gapdalymdaky telefonda haýsydyr bir jorasy bilen gepleşýän, heniz on sekizi dolmadyk gyz şeýle sözleri aýtdy. Men bu sözlere o diýen geňirgenmesem-de, onuň näme üçin beýle diýenini bilesim geldi. Ol gyz telefonlyk işini bitirip gidibermekçi bolanda:
- Eger gizli...

Dowamy »

1180 27
Edebiýat, 2 years ago


Päk ahlagym baýlygym - bolmasa gedaýlygym (+18)

PÄK AHLAGYM BAÝLYGYM - BOLMASA GEDAÝLYGYM

Könäniň zyýanly galyndylary. Bu söz hut düýnki gün hem şeýle haýbatly ýaňlanyp, halkyň çemçeläp ýygnan edep-ekramyny, haýa şerimini , ahlagyny, namys-aryny öwezini dolup bolmajak derejede kemeltdi.
Geliň indi şol ''Könäniň zyýanly galyndylarynyň birnäçesine, ýagny aýal gyzlara degişlis...

Dowamy »

727 4
Edebiýat, 2 years ago


Alp Arslan ''Uyaniş büyük Selçuklu'' kinofilmiň ikinji sezony haçan başlar!?

Alp Arslan
UYANIŞ BÜYÜK SELÇUKLU
Ikinji sezon...


Sezona giden ''Uyaniş Büyük Selçuklu'' kinofilmi az wagtyň içinde tomaşaçylary özüne bendi edip goýdy. Köpseriýaly kinofilmiň öňki seriýalarynda Mälik şa we onuň ogullary hakynda hem-de ýurda howp salýan içerki we daşarky duşmanlaryň obrazlary janlandyrylyp görkez...

Dowamy »

511 4
Täzelikler, 2 years ago


Kerem ýaly

KEREM ÝALY

Gurşun ýaly agyr bu ýerde howa,
Gygyrýan
gygyrýan adamlara men:
''Geliň kömek beriň, geliň goldawa,
Eredeliň gurşuny biz güýç bilen!''
Eşidýärin men:
''Gowusy gygyrma,
Gowusy dym sen.
Ýanarsyň
ýanarsyň ýogsa özüň hem,
Kerem ýaly
küle dönersiň şu d...

Dowamy »

522 2
Edebiýat, 2 years ago


Deçjaly gördüňizmi!? (hekaýa)

32000-nji milady ýylynyň Iýun aýy...

Çar tarapda gara köýük bolup ýanyp duran öýler,, harabalyk, weýrançylyk... Gara tüsseler beýik etaž jaýlarynyň penjirelerinden çykyp al-asmana galýar...
Daşoguzdaky adamlar mähelle bolup Aşgabada bosgun-bosgun bolup gelmäge başladylar. Her gün milliondan gowrak adamlar köçämizden akýan suwl...

Dowamy »

808 8
Edebiýat, 2 years ago


Adam iýýän wagşy... /+16/

Adam iýýän, aklyndan azaşan adamlara duşup gördüňizmi!? Duşup görmedik bolsaňyz, men size öz başymdan geçen şeýle wakany gürrün bereýin!!!
Bir gün garaňky gijede işden çykyp öýe gelýärdim. Şemal öwüsýärdi. Baglaryň ýapraklaryny şemal süpürip aýyrdy-da baglaryň iki-üç sanagyny hem alaga-da kökünden soguryp taşlady. Menem zordan ýöräp gelýärd...

Dowamy »

838 8
Edebiýat, 2 years ago


Emin Rasen ft Darkray & Begmyrat K. - ýadadym (tekst)

On bir aýyň keýpi içinde bir aý agzy beklänler,
Akyl satyp geplärler, düýnki gezen betpäller,
Gara için heklärler, ýetim görse eklärler,
Alçy bir aý gutaransoň öňküligin ýüklärler.

Ysy geler temmäkiň, basym ýiter tendäkiň,
Kä bir ne bir gelin aram-aram bolar özgäňki,
Ýöne dilden dile geçse ýapyk syr...

Dowamy »

809 8
Edebiýat, 2 years ago


Emin Rasen ft Alma - aglama mp3 (tekst)

Huwwa, huwwa, huwwa huw,
Suw üstünde gonar guw,
Alla ýoly Allaýa
Allaý, allaý, Allaýa

Allaý Allaý Allajan,
Çagajyklar aglaýar,
Sile daman ýaşlary.
Ýürekleri daglaýar.

Allaý Allaý Allajan,
Ýaşulymyz aglaýar,
Sile daman ýaşlary,
Ýüregmizi daglaýar.

Dowamy »

601 5
Edebiýat, 2 years ago


Harabalykdaky jyn

Geçen ýylyň (2020) 24-nji dekabrynda wideokamera düşürilen harabalykdaky jyna näme diýersiňiz!?
Bu waka wideokamera ýazga düşüren Woh Kya Raaz Haiň official kanalyna degişlidir.
Gijelik wagty 3-4 sany, mümkin 5 adam aralarynda jyn awlaýan güýçli molla hem bar. Harabalyga golaýlanlarynda onuň penjiresiniň içinden saçlary dökülen ak kö...

Dowamy »

829 8
Sorag-jogap, 2 years ago


Wikingler

Amerika yklymyna ilkinji bolup baranlaryň biri hem Wikingler bolandygyny siz öň eşidensiňiz! Wikinglere köplenç Norslar hem diýilipdir. Aslynda ''Wiking'' ýa-da ''Nors'' haýsydyr bir milletiň ady däldir. [1][2] Wiking ady belkäm gadymy norsça wik (dere) sözünden döräpdir[3] Nors sözi bolsa gadymy norsça ''Noord'' - demirgazyk sözünden döräpdir[4]....

Dowamy »

614 5
Bilim, 2 years ago


Soltan Muhammet Gaznaly

Soltan Muhammet GaznalySoltan Mahmyt Gaznaly dünýeden ötmänkä ülkeleri bäş sany ogullarynyň içinde, iň uly iki oglunyň arasynda bölüp berdi. Gazna, Horasan, Balh we Hindistanyň demirgazygy Muhammede, täze basylyp alynjak ýerleri, ýagny Reýi, Yspyhany we Jibaly bolsa uly ogly Mesuda berýär.
Mahmyt Gaznaly 1030...

Dowamy »

562 3
Bilim, 2 years ago


Soltan Mesut Gaznaly

Mahmyt Gaznaly 1030-njy ýylyň 30-njy aprelinde dünýeden öteninden soňra döwlet adamlary 33 ýaşly Muhammet Gaznalyny tagta geçirdiler. Muhammet tagta geçip-geçmänka köşkde düşünişmezlikler orta çykdy we käbir serkerdeler we hyzmatkärler Mesudyň ýanyna gaçyp bardylar.
Şol wagtlar Yspyhanda oturýan Mesut kakasynyň öldi habaryny 1030-njy ýylyň...

Dowamy »

692 0
Bilim, 2 years ago