General Köpekow hakynda

GENERAL KÖPEKOW

Goşun generaly Dañatar Abdyýewiç Köpekow, sowet we türkmen döwlet işgäri, harby gullukçy.
12.05.1933-nji ýylda Aşgabat şäherinde eneden dogulýar.
1954-nji ýylda Çärjewiñ (häzirki Türkmenabat) Pedagogiki institutyny tamamlaýar. Soñra mugallym, raýon bilim bölüminiñ inspektory, mekdep direktory ýaly wezipe...

Dowamy »

616 0
Köneler, 2 years ago


Alty Garlyýew hakynda

Beýik režissýor: ALTY GARLYÝEW

Alty Garlyýew, türkmen sowet aktýory, teatr we kino režissýory, dramaturg, SSSR-iñ kinomatografiýaçylar birleşiginiñ agzasy, Türkmenistan SSR-niñ Ýokary sowetiniñ we Kommunistik partiýasynyñ agzasy, SSSR-iñ Halk artisti, Stalin adyndaky 2-nji derejeli baýragyñ iki gezek eýesi.
A.Garlyýew 1909-njy...

Dowamy »

801 0
Köneler, 2 years ago


Hajy Ysmaýylow hakynda

Aşgabat ýer titremesiniñ pidasy: BEÝIK ÝAZYJY HAJY YSMAÝYLOW

Hajy Ysmaýylow, meşhur türkmen ýazyjysy, terjimeçi.
1913-nji ýylda Aşgabat şäheriniñ Bagyr obasynda din ulamasynyñ maşgalasynda eneden dogulýar.
Oba medresesinde ýedi ýyl okaýar.
1926-njy ýylda Moskwa gidip ol ýerde ýörite türkmenler üçin açylan "Dompro...

Dowamy »

1534 0
Köneler, 2 years ago


Kudret Aýşa Ýylmaz hakynda

"Haýsy möhür barlykdan has oraşan we has ajaýypdyr?!. Haýsy guýy ynsandan has garañky we has...

Dowamy »

565 0
Köneler, 2 years ago


Jan Ýüjel hakynda

JAN ÝÜJEL
Jan Ýüjel, modernist türk şahyry.
Gödeksi, emma çynlakaý dili we bariton sesli goşgy okaýşy bilen türk poeziýasynda täze bir ugur döredipdir. Birpartiýalylyk döwründe Bilim ministri bolan Hasan Aly Ýüjeliñ maşgalasynda 21.08.1926-njy...

Dowamy »

518 0
Köneler, 2 years ago


Oguzlar we olaryñ goñşulary

1.

Belli bolşy ýaly, oguz taýpalary öz mesgenlerini tizden-tiz üýtgedip, Orta Aziýa, Eýran, Kawkazyñ günortasy we Kiçi Aziýa ýurtlaryna aýlanýardylar. Dürli halklar bilen gatnaşyga giren oguzlar goñşularynyñ medeniýetinden bir zatlar alyp, öz gezeginde olaryñ olaryñ medeniýetini-de başga zatda baýlaşdyrýarlar. Ilki bilen oguz halk şa...

Dowamy »

1074 0
Köneler, 2 years ago


Ýaş zenanyñ elhenç ruhy


Köçämiziň aňyrsynda köne, ýaşaýjylar taşlap gidilen bir harabalyk bardy. Ol harabalygyň deňesinden kiçiräk wagtymam geçmäge gorkýardym. Şäherçämiziň ýaşaýjylary hem şonuň gabadyndaky köçeden geçmäge çekinýär ekenler. Şeýle bolansoň ol ýerlerdäki harabalyk ýykylmandyram, şol durşyna içindäki atam-babam döwründen galan goş-golamlaram kerepdir...

Dowamy »

893 1
Köneler, 2 years ago


JAHANDA URUŞ BARÝARKA (Rahym Esenow)

Rahym EsenowJAHANDA URUŞ BARÝARKA(powest hem oçerkler)
Rusçadan terjime eden Baýram Jütdiýew.

''Türkmenistan'' Neşirýaty.
Aşgabat 1978

Esenow R. Jahanda uruş barýarka (Powest) A. ''Türkmenistan'' 1977.

312 s.
30.000 ekz....

Dowamy »

909 0
Köneler, 2 years ago


JAHANDA URUŞ BARÝARKA (Rahym Esenow)

Rahym EsenowJAHANDA URUŞ BARÝARKA(powest hem oçerkler)
Rusçadan terjime eden Baýram Jütdiýew.

''Türkmenistan'' Neşirýaty.
Aşgabat 1978

Esenow R. Jahanda uruş barýarka (Powest) A. ''Türkmenistan'' 1977.

312 s.
30.000 ekz....

Dowamy »

645 0
Köneler, 2 years ago


Bildiriş

BILDIRIŞ:
Ýashlar guramasy bolup, ýetim we maýyp çagalar üçin hudaýýoly berýäris.
29.06.2017, Köshi.

Edip boljak ishler:
1) ashpezlik
2) kartoshka artmaly
3) käshir dogramaly
4) et dogramaly
5) saçagy bezemeli
6) bazara gitmeli
7) shofýor
8) gap-çanak ýuwmaly

Dowamy »

843 0
Köneler, 2 years ago


Filip II Makedonly hakynda

Höküm sürdi: B.e.öñ 359 ý.- b.e.öñ 336 ý.
Özünden öñ: Perdikkas III
Özünden soñ: Aleksandr Makedonly (Isgender Zülkarneýin)
Aýallary: Awdata, Pile, Nikesipol, Pilinna, Olimpi, Meda, Kleopatra Makedonly, Ýewrydik.
Ogullary: Kynan, Filipp III, Aleksandr Makedonly, Kleopatra Makedonly, Zessalonika Makedonly, Ýewropa, Karan...

Dowamy »

638 0
Köneler, 2 years ago