Ýahýa pygamber

ÝAHÝA PYGAMBER /gysgaça/

Dini rowaýata görä, Ýahýa Zekerýanyň ogludyr. Zekerýa 90 ýaşyndaka, ogly bolýar. Oňa Ýahýa diýip at goýýar, ol soň pygamber bolýar. Bir gün Palestinanyň patyşasy Herodyň öz dogany Hirodiýanyň gyzyna aşyk bolup, şoňa öýlenjek bolýandygyny Ýahýa esidýär, ol kanuna ters gelýän bu nika garşy çykýar. Onuň garşylyg...

Dowamy »

466 0
Bilim, 2 years ago


✓ Maşgala. Gudaçylyk

MAŞGALA


◾Gudaçylyk

Türkmen däp-dessurlaryna görä, keseki maşgaladan gyz alynjak bolnanda,
nähili maşgaladandygyny bilmek maksady bilen oglan tarapyndan sawçy iberilýär.
Ol alynjak gyzyň goňşy-golamyndan, olaryň maşgalasyna beletlerden, şol ýaýlanyň
abraýly aksakallaryndan guda bolunjak m...

Dowamy »

678 1
Bilim, 2 years ago


Maşgala

MAŞGALA


◾Maşgalanyň jemgyýetçilik taryhy

Nika ýa-da ganybir garyndaşlyk esasynda dörän hem-de olary durmuş
umumylyklary, özara ahlak jogapkärçiligi, birek-birege kömek bermek ýaly şertler
bilen esaslanan kiçi topar maşgalany emele getirýär. Ilkidurmuş jemgyýetçilik gurluşyndaky gatnaşyklary mysal...

Dowamy »

522 3
Bilim, 2 years ago


Ynsanyň päk duýgulary

YNSANYŇ PÄK DUÝGULARY

◾Söýgi

Söýginiň asyl manysy pynhan, çuňňur ýürekden biriniň başga birine bolan duýgusydyr. Gadymy Hindistanda söýginiň gelip çykyşy üç çeşmeden ybarat diýlip bellenýär:
Ruhy küýseg dostlugy döredýär,
Akyla bolan küýseg sylagy döredýär,
Tene bolan küýseg islegi döredýär,
...

Dowamy »

562 2
Bilim, 2 years ago


Jemşit patyşa

JEMŞIT PATYŞATahmuresiň ogly...
Fidewsiniň ''Şanama'' eserinde duş gelýän gadymy Pişdadylar dinastiýasynyň dördünji patyşasy (edebiýatda gysgaldylyp Jem şeklinde hem ulanylýar). Jemşit eýran mifologiýasynyň iň gadymy we iň esasy obrazlaryndan biridir. Ol ilkinji gezek demirden uruş ýaraglaryny ýasamaklygy adam...

Dowamy »

520 3
Bilim, 2 years ago


Abdyrahman Jamy

ABDYRAHMAN JAMY

Nureddin Abdyrahman Jamy
/1414-1492/

Horasanyň Jam diýen ýeriniň Harjert obasynda dogulýar. Kakasynyň ady Nyzameddin Deşti. Ol Yspyhanyň Deşt diýen ýerinde bolupdyr. Jamy ýaşlykda kakasy bilen Hyrata, Samarkanda gidip okap, ylym alypdyr. Jamy nagyşbendi meslegine girip, soň şonuň ýolbaşçysy bolýa...

Dowamy »

472 0
Edebiýat, 2 years ago


Jelaleddin Rumy hakynda

JELALEDDIN RUMY HAKYNDA /gysgaça/


Döwrüniň parlak alymydy...
Ol 1207-1208-nji ýyllarda Eýranyň Balh şäherinde eneden dogulýar. Kakasy Hüseýn Hatyby Balhy bolupdyr. Şahsy lakamy Bahaweddin Welet bolan Jelaleddin Rumy döwrüniň parlak alymydy hem şahyrydy.
Soňra ol Anadolydaky Rum diýaryna barypdyr. Şonuň üçin on...

Dowamy »

556 2
Bilim, 2 years ago


Weýs baba hakynda

WEÝS BABA HAKYNDA /gysgaça/

/Weýsel Karan, Weýsel - Karany/


Iň soňky kämil dini bolan Yslam dininiň wekili Muhammet aleýhissalamyň döwründe sahabalaryň sany gün geçdigiçe köpelýärdi. Şolaryň arasynda Weýsel Karany atly Sopy ýaşap geçipdir.
Türkmenleriň arasynda '' Düýäniň piri kim?'' diýip sorasaň hökman...

Dowamy »

603 10
Bilim, 2 years ago


Koksidiler

KOKSIDILER


Wekilleri togalak,
ýarym aýlaw şekilli, jynssyz we jynsly köpelýärler. Köpelişiň bu iki
ýoly gezekleşip durýar. Jynssyz bölünmek bilen bolýan köpeliş iki hili bolýar. Birinjisinde osob diňe ikä bölünýär, oňa şizogoniýa diýilýär.
Koksidiýeler eýeleriniň içegeleriniň, bagrynyň, böwrekleriniň we...

Dowamy »

636 3
Bilim, 2 years ago


Hususy gregarinler

HUSUSY GREGARINLER


Wekilleri gurçuk, uzynja, togalajyk we küýze şekilli bolýarlar. Olaryň uzynlygy dürli görnüşlerinde 10-15 mk-dan 16-mm-e çenli bolýar. Içege içinde ýaşaýan görnüşleriniň osoblarynyň beden öň tarapynda içege diwaryna
ýapyşmak üçin çeňňejik-epimerit ýerleşýär. Gregariniň bedeni kutikula bilen örtülen....

Dowamy »

541 0
Bilim, 2 years ago


Halallyk kyssalary

HALALLYK KYSSALARY


Nesilleri belent ahlak we watançylyk ruhunda terbiýelemegi ileri sürýän Gahryman Arkadagymyzyň hasyl edýän her bir amaly, hemmelere nusgalyk ýoly, agzybirlik, jebislik, halallyk hakyndaky pähim däneleri, paýhas dürleri we hikmetiniň hoşboý gülleri biziň maksatly ömrümiziň şamçyragy. Bu öwüt-ündewler ýörejek...

Dowamy »

569 0
Edebiýat, 2 years ago


Sebätul Ejaizin /Allaýar Sopy/

SEBÄTUL EJAIZIN /ALLAÝAR SOPY/


Orta Asyrlar Mawerannahr ülkesinde ýaşap geçen Sopy Allaýaryň (1644-1721) ''Sebatul Ejaiz'' atly eserini siziň dykgatyňyza ýetirýäris...


Bismillähi rahmanir rahim

Sena lil halyka gabrau efläk,
Ýaratdy katradan göwheri...

Dowamy »

679 1
Bilim, 2 years ago


Astral beden. Astral syýahat

ASTRAL BEDEN. ASTRAL SYÝAHAT

''Adamzat, gizlin galan zatlary bilmek üçin näçe dyrjaşsa dyrjaşsyn, onda diňe gutarmajak dereje-de zatlar galar welin ol ''Meniň pikirimçe'' diýip gürlemäge başlar...'''

(Fridrih VON LOGAN)

Parapsihologiýada astral beden fiziki bedeniň ekiz tarapy ýa-da meňzeşi hökmünde kabu...

Dowamy »

757 10
Bilim, 2 years ago


Telepatiýa

TELEPATIÝAGomel atly Belarus şäherinde tomaşaçylary haýran galdyryp durka, şol ýerden ýaşyl geýnüwli iki esger salona girip teatr sahnasynyň gutarandygyny aýdýarlar.
Sahnanyň ''ýyldyzyny'', telepatiýa mugallymy Wolf Messinge daşarda garaşyp durdylar. Ony maşyna mündiräge-de alyp gidýärler. Staliniň diktaturasy...

Dowamy »

950 21
Bilim, 2 years ago


Başga planetada /dowamy-2/

BAŞGA PLANETADA -2

Olaryň ýaşaýan jaýlarynyň depesinde atanak haç görnüşde şekillendirilen simwollar bardy. Men olaryň anten görnüşli aragatnaşyk enjamydygyny pikir edip gelýärkäm ýanymdaky başga planetaly saklandy-da: ''Bu görýän jaýyň depesindäki belgi aragatnaşyk enjamy däldir'' diýip ýene öňüne bakdy-da gidiberdi. Menem onuň yzyn...

Dowamy »

743 5
Edebiýat, 2 years ago


Uçýar garga bir garganyň ýanyna

UÇÝAR GARGA BIR GARGANYŇ ÝANYNA

Uçýar garga bir garganyň ýanyna,
Bir garga gygyrýar garga ýaryna:
Ýeri, garga! Bu gün näme iýerkäk?
Nirde näm bardygyny nirden bilerkäk?

Garga jogap berýär garga hemdemne:
Bilýän ýagşy aw bar, ýatyr bir bende -
Öldürlipdir bir batyr - bir merdana,
...

Dowamy »

519 0
Edebiýat, 2 years ago


Başga planetada

BAŞGA PLANETADA...


Tomus...
Ýyldyzyň süýnüp giden ajaýyp gijeli günleridi.
Men ýyldyz sanap daşarda ýatyrdym. Uly ýedigen, kiçi ýedigen ýyldyzlary. Ownujak Ak maýanyň ýoly. Kiçijik bolup göze görünýän Merkuriý, Wenera, hana ol ýerde Saturn, Ýupiter...
Ýyldyzlara tomaşa edip ýatyrkam asmandaky Aýa meňzeş u...

Dowamy »

764 8
Edebiýat, 2 years ago


Ilkinji kartalar we tekiz ýerçilere jogap

ILKINJI KARTALAR WE TEKIZ ÝERÇILERE JOGAP


Geçen saparky makalamyzda biz Ýeriň togalakdygyna degişli maglumatlary Bahaweddin Ebu Bekr Muhammet ibn Ahmet ibn Ebu Bişr Hüseýini Haraka salgylanmak bilen subut edipdik.(http://talyplar.com/posts/67826 )
Tekiz Ýerçileriň aýtmaklaryna görä Dünýäniň ýüzündäki birnäçe materikler...

Dowamy »

812 15
Bilim, 2 years ago


Gyza nähili söýgiňi bildirmeli!?

GYZA NÄHILI SÖÝGIŇI BILDIRMELIGyz bilen gürleşeniňde, esasy aýdylmaly zat ýatdan çykypdyr. Agyz boşlugyňyždaky dişleriňiziň iriňläp, ganamagy, ýa iýmitleriňiziň dişiň aralarynda galmagy agyz boşlugyny ýakymsyz yslar gurşap almagyna getirýär. Şonda näme etmeli? Zubnoý pasta ýok, sakgyç ýok, çigit ýok, özem gyz bilen d...

Dowamy »

908 38
Sorag-jogap, 2 years ago


Gyzyň ýanynda nähili bolmaly? ýa-da ýigitlere maslahat

GYZYŇ ÝANYNDA NÄHILI BOLMALY? ÝA-DA ÝIGITLERE MASLAHAT

Eger sen gyza baýlyk ýa-da diňe maşyn bilen görünmek isleseň onda seň boş boldugyň... Sende şolardan başga zadyň ýok bolup diňe şolar bilen alyp bilýän diýmeklik!!!
Iň owadan gyzyň ýanyna barmaly, özüňi synlap görmek üçin (owadan gyzyň ýanynda men nähili özüňi ýitirýärmikä...

Dowamy »

714 2
Sorag-jogap, 2 years ago


Gyz bilen nähili gürleşmeli?

GYZ BILEN NÄHILI GÜRLEŞMELI?

Käbir oglanlar bar ''Men (gulak) gyz bilen söýüşip görmedim, gürleşip görmedim ýa-da men oňa ýaramadym, öz bolşumy ýigrenýän, gyzyň ýanynda özümi oňaýsyz duýýaryn, ýa gyzyň ýanynda özüňi ýitirýärin'' diýip gündelik durmuşyndan zeýrenýän we şular dogrusynda maslahat soraýar oglanlara!!!
Şeýle oglanl...

Dowamy »

872 3
Sorag-jogap, 2 years ago


Tekiz Ýer teoriýasyny çüýredýän subutnamalar

TEKIZ ÝER TEORIÝASYNY ÇÜÝREDÝÄN SUBUTNAMALAR


Ýeriň togalak şar şekillidigini gadymy alymlar birnäçe gezek subut edip kitaplar, eserler ýazypdyrlar. Ýöne näme tekiz ýerçiler delje subutnama çöpläp şolary bezäp adamlaryň gözüne görkezmäge ýa-da dogrudygy belli bolmadyk ynançlar bilen aňlary gurşap alýan teoriýalary bilen öz haý...

Dowamy »

892 85
Bilim, 2 years ago


Ýer şary tegelekmi? Nä derejede ynanmaly?

ÝER ŞARY TEGELEKMI? NÄ DEREJEDE YNANMALY?
Bu äpet Goja gerdişi keç Dünýäniň gerdeninde nämeler bolup geçmeýär? Onuň geň-taň wakalardan doludygyna käte habar beriş serişdeleriň üsti bilen habardar bolsak käte adamlaryň gürrüňleri esasynda habardar bolýarys. Aslynda habar almak ýollary sanardan gaty kän welin ol...

Dowamy »

979 43
Bilim, 2 years ago


Magtymgulynyň ''türkmeniniň'' we beýleki goşgularyna tankydy syn

MAGTYMGULYNYŇ «TÜRKMENINIŇ» WE BEÝLEKI GOŞGULARYNA TANKYDY SYN1991-nji ýyllarda Türkmenistanyň gazetlerinde, radio hem telewideniýesinde Türkmenistanyň gimniniň tekstiniň nähili bolmalydygy, haýsy goşgynyň gimn bolmalydygy barada çykyşlar peýda bolupdy. Ençeme adam Magtymgulynyňky hasap edilýän “Türkmeniň” diýen goşg...

Dowamy »

1618 4
Edebiýat, 2 years ago


Ýajuj we mäjuj taýpasy hakynda

ÝAJUJ WE MÄJUJ TAÝPASY HAKYNDA

Siz Ýajuj-mäjuj taýpasy hakynda kän eşidensiňiz!
Yslam dininde ýatlanylýan Kyýamat gününiň öň ýanynda çykmaly şol taýpalar hakyndaky habarlar iniňi tikenekledýär.
Yslamyň easasy ygtybarly çeşmesi bolan Kurany Kerimde, Muhammet pygamberiň ygtybarly hadyslarynda ýajuj-mäjujlar hakynda habar...

Dowamy »

763 1
Bilim, 2 years ago