Başga planetada

BAŞGA PLANETADA...


Tomus...
Ýyldyzyň süýnüp giden ajaýyp gijeli günleridi.
Men ýyldyz sanap daşarda ýatyrdym. Uly ýedigen, kiçi ýedigen ýyldyzlary. Ownujak Ak maýanyň ýoly. Kiçijik bolup göze görünýän Merkuriý, Wenera, hana ol ýerde Saturn, Ýupiter...
Ýyldyzlara tomaşa edip ýatyrkam asmandaky Aýa meňzeş u...

Dowamy »

387 8
Edebiýat, 7 months ago


Ilkinji kartalar we tekiz ýerçilere jogap

ILKINJI KARTALAR WE TEKIZ ÝERÇILERE JOGAP


Geçen saparky makalamyzda biz Ýeriň togalakdygyna degişli maglumatlary Bahaweddin Ebu Bekr Muhammet ibn Ahmet ibn Ebu Bişr Hüseýini Haraka salgylanmak bilen subut edipdik.(http://talyplar.com/posts/67826 )
Tekiz Ýerçileriň aýtmaklaryna görä Dünýäniň ýüzündäki birnäçe materikler...

Dowamy »

405 15
Bilim, 7 months ago


Gyza nähili söýgiňi bildirmeli!?

GYZA NÄHILI SÖÝGIŇI BILDIRMELIGyz bilen gürleşeniňde, esasy aýdylmaly zat ýatdan çykypdyr. Agyz boşlugyňyždaky dişleriňiziň iriňläp, ganamagy, ýa iýmitleriňiziň dişiň aralarynda galmagy agyz boşlugyny ýakymsyz yslar gurşap almagyna getirýär. Şonda näme etmeli? Zubnoý pasta ýok, sakgyç ýok, çigit ýok, özem gyz bilen d...

Dowamy »

503 38
Sorag-jogap, 7 months ago


Gyzyň ýanynda nähili bolmaly? ýa-da ýigitlere maslahat

GYZYŇ ÝANYNDA NÄHILI BOLMALY? ÝA-DA ÝIGITLERE MASLAHAT

Eger sen gyza baýlyk ýa-da diňe maşyn bilen görünmek isleseň onda seň boş boldugyň... Sende şolardan başga zadyň ýok bolup diňe şolar bilen alyp bilýän diýmeklik!!!
Iň owadan gyzyň ýanyna barmaly, özüňi synlap görmek üçin (owadan gyzyň ýanynda men nähili özüňi ýitirýärmikä...

Dowamy »

393 2
Sorag-jogap, 7 months ago


Gyz bilen nähili gürleşmeli?

GYZ BILEN NÄHILI GÜRLEŞMELI?

Käbir oglanlar bar ''Men (gulak) gyz bilen söýüşip görmedim, gürleşip görmedim ýa-da men oňa ýaramadym, öz bolşumy ýigrenýän, gyzyň ýanynda özümi oňaýsyz duýýaryn, ýa gyzyň ýanynda özüňi ýitirýärin'' diýip gündelik durmuşyndan zeýrenýän we şular dogrusynda maslahat soraýar oglanlara!!!
Şeýle oglanl...

Dowamy »

384 3
Sorag-jogap, 7 months ago


Tekiz Ýer teoriýasyny çüýredýän subutnamalar

TEKIZ ÝER TEORIÝASYNY ÇÜÝREDÝÄN SUBUTNAMALAR


Ýeriň togalak şar şekillidigini gadymy alymlar birnäçe gezek subut edip kitaplar, eserler ýazypdyrlar. Ýöne näme tekiz ýerçiler delje subutnama çöpläp şolary bezäp adamlaryň gözüne görkezmäge ýa-da dogrudygy belli bolmadyk ynançlar bilen aňlary gurşap alýan teoriýalary bilen öz haý...

Dowamy »

541 85
Bilim, 8 months ago


Ýer şary tegelekmi? Nä derejede ynanmaly?

ÝER ŞARY TEGELEKMI? NÄ DEREJEDE YNANMALY?
Bu äpet Goja gerdişi keç Dünýäniň gerdeninde nämeler bolup geçmeýär? Onuň geň-taň wakalardan doludygyna käte habar beriş serişdeleriň üsti bilen habardar bolsak käte adamlaryň gürrüňleri esasynda habardar bolýarys. Aslynda habar almak ýollary sanardan gaty kän welin ol...

Dowamy »

544 43
Bilim, 8 months ago


Magtymgulynyň ''türkmeniniň'' we beýleki goşgularyna tankydy syn

MAGTYMGULYNYŇ «TÜRKMENINIŇ» WE BEÝLEKI GOŞGULARYNA TANKYDY SYN1991-nji ýyllarda Türkmenistanyň gazetlerinde, radio hem telewideniýesinde Türkmenistanyň gimniniň tekstiniň nähili bolmalydygy, haýsy goşgynyň gimn bolmalydygy barada çykyşlar peýda bolupdy. Ençeme adam Magtymgulynyňky hasap edilýän “Türkmeniň” diýen goşg...

Dowamy »

394 4
Edebiýat, 8 months ago


Ýajuj we mäjuj taýpasy hakynda

ÝAJUJ WE MÄJUJ TAÝPASY HAKYNDA

Siz Ýajuj-mäjuj taýpasy hakynda kän eşidensiňiz!
Yslam dininde ýatlanylýan Kyýamat gününiň öň ýanynda çykmaly şol taýpalar hakyndaky habarlar iniňi tikenekledýär.
Yslamyň easasy ygtybarly çeşmesi bolan Kurany Kerimde, Muhammet pygamberiň ygtybarly hadyslarynda ýajuj-mäjujlar hakynda habar...

Dowamy »

355 1
Bilim, 8 months ago


Deçjal hakynda

DEÇJAL HAKYNDA

Deçjal hakynda Yslam dininiň çeşmesi bolan Gurhany Kerimde hiç zat agzalmasa-da bu hakda Muhammet aleýhissalamyň hadyslary bardyr. Deçjal diýilende Magtymgulynyň şygyrlarynda habar berilýän bir gözli, başy asmana ýetip duran eýmenç döwi sypat, pähimdar hem gaty güýçli zat göz öňüňe gelýär. ''Musulman Rowaýatlary'' atl...

Dowamy »

407 1
Bilim, 8 months ago


Adamdan öň

ADAMDAN ÖŇ

Hawa...
Ýalňyş okamadyňyz...
Adamdan öň nämeler bolup geçdi ýer ýüzünde? Ine şu pikirler bilen eýsem diňe men gyzyklanamok. Siziňem kelläňizde şolar ýaly soraglar kök urýandyr.
Jek Londonyň ''Adamdan öň'' eserini okap gördüňizmi? Şonda awtor Paýhasly adamlardan öň ilkidurmuş obşina döwrürlerinde bolup...

Dowamy »

326 5
Bilim, 8 months ago


Ateistler hakynda gyzgynjak hem gyzykly henekler

ATEISTLER HAKYNDA GYZGYNJAK HEM GYZYKLY HENEKLER

Filosofiýadan synag wagtynda soraglaryň jogabyny bilmese-de özüni juda dogumly alyp barýan talyp ýigide gahary gelen mugallym oňa käýinip başlaýar:
ㅡ Ýagşy ýigit siziň bilim çölüňizde ýekeje-de bagy-bossanlyk (oazis) ýok...
ㅡ Näme üçin, h...

Dowamy »

805 2
Edebiýat, 1 year ago


Ömürzaýa ýyldyzym

ÖMÜRZAÝA ÝYLDYZYM

Men ýola düşýärin, gidemok ýalňyz,
Meniň bilen asyr barýar ädimläp.
Küküreginde syrlar gizlän topragym,
Gyzykly gür berýär pikirlerin jemläp.

Meýmiredip bu gyzykly gürrüňler,
Ýaş juwan kalbymy gurşap alsa-da,
Ýok, hiç wagt dönmen uzak ýollardan,
Saçlam ag...

Dowamy »

483 1
Edebiýat, 1 year ago


Iñ ýakyn dostuma

IÑ ÝAKYN DOSTUMA


Bu gije nämüçin ýatyp bilemok,
Oýlanyp geçirýän uzak gijäni.
Syrly garaýşyňam maňa düşnüksiz,
Ýa galdyran bolaýmaýyn bijämi?

Daş çykýaryn haraý isläp asmandan,
Şemal alyp gidýär gursakdan gamy.
Eşidilýär gulagyma ýeriň üstünden,
Uzakda ýaňlanýan dost...

Dowamy »

708 0
Edebiýat, 1 year ago


Ateistiñ düşünmedik zatlarynyñ biri: Yslam näme üçin aýaly urmaklygy emr edýär?

ATEISTIÑ DÜŞÜNMEDIK ZATLARYNYÑ BIRI: YSLAM NÄME ÜÇIN AÝALY URMAKLYGY EMR EDÝÄR?


ㅡ Yslam aýalyny urmaklygy emr edýär?!
Ateistleriñ problemmasy şundan ybarat: Yslam güli ysgañ diýse, Ateistler şeý diýýär: ''Yslam, güli goparyp, rehimsiz ysgap bir tarapa zyñmagy emr edýär!''. Her bir zatda gerek ýerinde berklik, sertlik...

Dowamy »

1035 6
Edebiýat, 1 year ago


Musulmanlary unutmañ!

MUSULMANLARY UNUTMAÑ!

Kesgitleme: Antikapitalist rewolýusioner musulmanlar akymynyñ wekili Mehmet Lütfi Özdemir 2013-nji ýylda “Ryza şähri” romanyny çap etdirdi. Romanda Stambulda taksiçilik eden Aly bankdan alan kreditini töläp bilmänsoñ, barja baýlygy bolan öýüni elinden aldyrýar we netijede öz janyna kast edýär. Soñra gözlerini aç...

Dowamy »

753 1
Bilim, 1 year ago


Ateistiñ düşünmedik zatlarynyñ biri: Allatagalanyñ bardygy subut edildimi

ATEISTIÑ DÜŞÜNMEDIK ZATLARYNYÑ BIRI: ALLATAGALANYÑ BARDYGY SUBUT EDILDIMI?


Ateistleriñ esasy berýän soraglarynyñ biri hem şu bolsa gerek!
Dogrudanam Allatagalanyñ bardygy subut edilenmi?
Başdan aýdyp başlasak Allatagalanyñ barlygyny subut etmek añsatdyr.
Ýagny ateistleriñ aýdyşlary ýaly Akyly, ýada bulgur...

Dowamy »

888 5
Bilim, 1 year ago


Ateistiñ düşünmedik zatlarynyñ biri: näme üçin ogurlyk haram, ýöne söweşde talap almak halal?

ATEISTIÑ DÜŞÜNMEDIK ZATLARYNYÑ BIRI: NÄME ÜÇIN OGURLYK HARAM, ÝÖNE SÖWEŞDE TALAP ALMAK HALAL?

Bu soraga jogap bermek üçin Kurany Kerimden bir aýat getirmekçi: Ogurlyk eden erkek we zenanyñ eden (ogurlyk) işlerine garşylykly bir jeza, Allahdan gelen ybrat hökmünde ellerini kesiñ. Allah güýçlidir, hikmetiñ eýesidir. Hökümiñizdäki gyrna...

Dowamy »

648 0
Bilim, 1 year ago


Biwepa +18

BIWEPA

Boş öýe pişik basyşyny edip giren orta ýaşlaryndaky zenan bilen bir erkek ýuwaşlyk bilen gapyny ýapdylar.
Gurdylar...
Soñra bular hemişekileri ýaly aşhana girip nahar bişirindiler. Holadilnik sowadyjysyndan çykarylan ''Jülge'' aragyny hem stol başyna aldylar.
Iýdiler, içdiler serhoş boldylar...
Soñ...

Dowamy »

1696 4
Edebiýat, 1 year ago


Ateistiñ düşünmedik zatlarynyñ biri: Kuran näme üçin beçebazlygy näletleýär

ATEISTIÑ DÜŞÜNMEDIK ZATLARYNYÑ BIRI: KURAN NÄME ÜÇIN BEÇEBAZLARY NÄLETLEÝÄR?


Bu soraga jogap bermek üçin şeýleräk aýat bar: ﴾80﴿Luty (pygamber edip ugratdyk). Kowmuna şeý diýdi: ''Sizden öñ adamlaryñ hiç biriniñ edip görmedik jübütleşmäni (ýanbaşdan edilýän bozuk jynsy gatnaşyk) edýärsiñizmi?﴾81﴿ Çünki siz zenanlardan ýüz öwr...

Dowamy »

1224 20
Bilim, 1 year ago


Bir Ateistiñ hapyzlyk günleri

BIR ATEISTIÑ HAPYZLYK GÜNLERI


■ EZIZ NESIN 100 ÝAŞYNDA
Satiranyñ ussady... Beýik ýazyjy...Zyndanlara, sürgünlere, işsizlige, üstüne abanan howp-hatarlara garamazdan ýaşan bütin ömri-göreşi tutanýerlilik we aýgytlylyk geçen progressiw ynsan...Agyr döwürleriñ gaýduwsyz rewolýusioneri... Zehini, dili we galamy ötgür oppoz...

Dowamy »

731 3
Bilim, 1 year ago


Ateistiñ düşünmedik zatlarynyñ biri: Yslamda öýlenip durmuş gurmak üçin ýaş tapawudy ýokmy?

ATEISTIÑ DÜŞÜNMEDIK ZATLARYNYÑ BIRI: YSLAMDA ÖÝLENIP DURMUŞ GURMAK ÜÇIN ÝAŞ TAPAWUDY ÝOKMY?Soraga göni jogap bersek: ''Ýok!''
Yslam alymlary, ýaş biriniñ durmuşa çykmagy, ýa öýlenmegi göwnelmeýän bolsa, intek biraz garaşmagyñ gerekdigini aýdýarlar.
Ýöne Yslam dini näçe çalt durmuş tutulsa perzent üçin h...

Dowamy »

788 3
Bilim, 1 year ago


Ateistiñ düşünmedik zatlarynyñ biri: Dinozawrlar kurany kerimde agzalýarmy?

ATEISTIÑ DÜŞÜNMEDIK ZATLARYNYÑ BIRI: DINOZAWRLAR KURANY KERIMDE AGZALÝARMY?


Ateistler sowal bermelerini dowam etdirýärler. Allaha ynanmaýan ildeşler esasanam Yslam dininiñ şerhleri, Kurany-Kerimiñ içindäki aýatlary we Muhammet aleýhissalamyñ özi hakynda sowallar berýärler.
Bu sapar welin ateistler Dinozawrlar hakynda b...

Dowamy »

819 12
Bilim, 1 year ago


Ateistiñ düşünmedik zatlarynyñ biri: nirede gabat gelseñiz (kapyrlary) öldüriñ!

ATEISTIÑ DÜŞÜNMEÝÄN ZATLARYNYÑ BIRI: NIREDE GABAT GELSEÑIZ (KAPYRLARY) ÖLDÜRIÑ!

Ateistiñ Gurhandaky okaýan teswirlerine, sözlerine düşündiriş bermek üçin, düşündirmek üçin köp wagt sarp etmeli bolýar.
Allaha ynanmaýan, dinsiz her bir adam Gurhanyñ her bir sözünden, her bir aýatyndan ýañsylap hem görýändirler. Olaryñ bu boluşy...

Dowamy »

680 0
Bilim, 1 year ago


Ateistiñ düşünmedik zatlarynyñ biri: Kuran näme üçin Güni palçyga batyrýar?

ATEISTIÑ DÜŞÜNMEDIK ZATLARYNYÑ BIRI: KURAN NÄME ÜÇIN GÜNI PALÇYGA BATYRÝAR?

Hawa eziz okyjylar!
Ateistleriñ düşünmeýän Yslamdaky soraglaryna jogap bermäge synanyşmagymyzy dowam etdirýäris. Sowallar şolar ýaly ownuk-uşaklyklardan köpelip gidýär diýsek ýalñyşdygymyz bolmazdy.
Gurhanyñ düşündirişli tefsirini okan Ateistle...

Dowamy »

666 3
Edebiýat, 1 year ago