Okuw gutaran soň!

Saralanda ýapraklary baglaryň,
Geçen ýyldy sentýabrda gelenmiz.
Bu gün bolsa ýolýas bagyň narlaryn,
Geçen ýyldy Sentýabrda gelenmiz...

Mekdep sende geçen günlem hezildi,
Gyz oglanlar seýil bagda gezerdi,
Mugallymlar bize mähir bererdi,
Düýn ýalydy okap ýazan günümiz...

Bu goşgy...

Dowamy »

491 1
Edebiýat, 2 years ago


Çinkamy ýa çukazawr?

Çinka sözi latynça ''genius'' (ruh), araplarda jyn ady berilen, göze kän görünmeýär eýmenç jyna berilen atdyr.
Fransuz professory Georges Dumezil Çinka hakynda şeýle setirleri galdyrypdyr: ''Günbatar Gruziýada ýaşaýan imeratýalylar Çinka diýip kiçijek gnoma diýýärler. Olar ýeriň astynda ýaşaýarlar, özem 27-nji Oktýabr bilen
5-nji Noý...

Dowamy »

566 5
Bilim, 2 years ago


Jynlar

Jyn (arapça: جن ) Ybrany dinlerde döwrebap we antik birnäçe dinlerdäki ruhany mifologik ýaradylan zatlardyr... Dürli ynançlarda her dürli harakterlere we aýratynlyklara eýedir...
Jyn-yslam dininde göz bilen görüp bolmaýan, her dürli şekillere girip bilýän görnüşde dürli-dürli şekillendirilipdir. Käbir teswirleýjilere görä jynlar adamlar bil...

Dowamy »

840 8
Bilim, 2 years ago


Jyn bilen Şeýtanyň tapawudy

JYN BILEN ŞEÝTANYŇ TAPAWUDY

Jyn we şeýtanlar sap otdan, ýagny tüssesiz oduň alowyndan we howadan ýaradylan ruhy barlyklardyr. Jynda howa, şeýtanda ot /ýalyn/ gaty köpdür. Jynlar hem şeýtanlar ýaly görünmeýän gizlin barlyklar bolup her dürli şekile girip görünip bilýärler hem-de kyn işlerem başaryp bilýärler.
Ýöne jynlar şeýta...

Dowamy »

555 0
Bilim, 2 years ago


Hristiýanlyk ynanjynda Jynlar

Hristiýan ynanjynda jynlar


Hristiýan ynanjynda şeýtan bilen jynlaryň ikisi bir ýaradylan zat hökmünde teswirlenipdir...
Olaryň erbetligiň symbolydyr. Hudaýa garşy göreşmegi, pussy-pyjurlyklary ýaýradyp adamlara etbet täsir etmekden lezzet alýarlar... Pygamber Enokuň /Idris pygamber/ kitabynda aýrylmagyna görä jynlar pe...

Dowamy »

522 0
Bilim, 2 years ago


Hristiýanlyk ynanjynda Jynlar

Ýere düşen melekler.
Hieronymus Bosch tarapyndan...
Genesis 6:1–4 bilen baglanyşykly surat...

HRISTIÝAN YNANJYNDA JYNLAR


Hristiýan ynanjynda şeýtan bilen jynlaryň ikisi bir ýaradylan zat hökmünde teswirlenipdir...
Olaryň erbetligiň symbolydyr. Hudaýa garşy göreşmegi, pussy-pyjurlyklary ýaýr...

Dowamy »

566 2
Bilim, 2 years ago


Napoleon Bonopart

Napoleon Bonopart

Ýörüýşleri bilen tutuş Ýewropany sarsdyran, taryha müdümilik giren şahsyýetler sanaýmaly serekerdelerden ybaratdyr. Şol serkerdeleriň biri hem Napoleon Bonopartdyr. Ol 1804-1814-nji ýyllar aralygynda tutuş Ýewropany häkimýetine birikdirýär.
Napoleon Bonopart 1769-njy ýylyň 15-nji awgustynda Fransiýadaky Kors...

Dowamy »

593 3
Bilim, 2 years ago


Turco baby we Yess baby utuluşsyz lotoreýany hödürleýär...

Utuluşsyz Latoreýa oýnap gördüňizmi?

Bu oýun Turco baby, Yess baby, pamperslarda bar...
Lotoreýiň wagty üç aý dowam edýär...
Pul sowgatlary hödürleýär...
Oýnuň düzgüni: 17 000 manatlyk haryt satyn alan müşderä bir (1) lotoreýa petegi berilýär...
Petek hiç hili boş ýa-da indiki gezege goýulmaýar. Hökman Pul...

Dowamy »

681 4
Täzelikler, 2 years ago


Dürli önümlerdäki lotoreýlere salynan zatlar çykdymy!?

''Täsinlik'' bilen ''Ýüpek ýoly'' doňdurmalary bilýänsiňiz! Şolaryň çöplerinde lotoreý sowgatlary firma tarapyndan hödürlenen. Ýöne şol firma sowgatlaryny alyp göreniňiz barmy!? Ýaňy-ýakynlarda Ays diýip zirk tagamly içgilerde hem şeýle lotoreýler çykyp başlady. Bu ''Ays'' atly içgide diňe men 0,5 litrlik suw utýaryn. Öňki ''Bold'' atly zirk tagaml...

Dowamy »

1530 22
Täzelikler, 2 years ago


Asman giňişligi suw bilen doldurylanmy ýa ýel bilen ýa-da biz haýsy asmanyň astynda ýaşaýarys!?

http://talyplar.com/posts/67087
Şu salgylanmada @Adalat19, öz gipotezalary bilen Tekiz Ýerleriň ortasyndan gazyk dag kakylan görnüşe, özem bularyň daşynyň ýumurtga görnüşde, ýumurtganyňam gaty aýna şekilindedigini aýdyp makala paýlaşypdy... Şol aýnanyň daşy suwdan doludygyny hem aýratyn belläp geçipdi:
Göz öňüne getiriň suwly akwariu...

Dowamy »

597 10
Bilim, 2 years ago


@Ahmedik_97 gelse we Muhammet el - Bagdada bolan garaýyşlar

Ýaňy şu salgylanmada http://talyplar.com/posts/75985 @*Hemedany, diýilýän, agza Muhammet el Bagdadynyň suratyny paýlaşyp tema açdy welin @Ahmedik_97, agzanyň teswirinden soň, ýagdaýlar negatiw bolup üýtgäp başlady...
Göwne degildi, öýkeläp her kim bir teswir ýazdy. Öýke-kineler möwç aldy.
Gürrüň @Ahmedik_97, agzanyň ''Yüzi babegiň göt...

Dowamy »

1063 86
Sorag-jogap, 2 years ago


Akrap ýyldyzy /täze terjimelerden toplanan/

AKRAP ÝYLDYZY

◾Akraplaryň Astrologiýadaky orny


Astrologiýa nämekä diýýänlere gysgaça düşündiriş:
Astrologiýa planeta we ýyldyzlaryň adamzada ýetirýän täsiri we täleýi hakyndaky ylym diýip jogaplap bileris. Adamzadyň ýazgyly taryhynyň başlangyjyndan bäri bar bolan astrologiýa, ylymlaryň gadymylarynyň bir...

Dowamy »

1138 6
Bilim, 2 years ago


Oguz türkmenleriniň Beýik Hun döwleti

OGUZ TÜRKMENLERINIŇ BEÝIK HUN DÖWLETI


◾Oguz türkmenleriniň Beýik Hun döwletiniň
döremegi we Duman Beýigiň döwletiň çäklerini
giňeltmegi.
Oguz türkmenleriniň Beýik Hun döwleti gadymy ata-babalarymyzyň döreden jahanşalyklarynyň biridir. Taryhy maglumatlara görä, Hun döwleti b. e. öňki III asyryň ahyrky çärý...

Dowamy »

898 4
Bilim, 2 years ago


Adam ata

Adam - Musulman rowaýatlarynda ilkinji adamyň ady. Gurhanyň bir garaýşyna görä Alla Adamy palçykdan, beýleki bir wesriýasyna görä hem tozandan ýaradypdyr. Adamyň özüniň ýerdäki wekili etmek üçin, Alla oňa ähli zatlaryň adyny öwredipdir we şol atlary bilmeýän perişdelere bolsa Adama tabyn bolmaklygy buýrupdyr. Perişdeleriň hemmesi tabyn bolupdyrlar,...

Dowamy »

875 2
Edebiýat, 2 years ago


ZORY GITMEZMIŞ

Zory gitmezmiş 

Ahatdyr, Samatdyr ol Hakyň ady, 
Bir Allahyň güýji, zory gitmezmiş. 
Bolmaz onuň hergiz ýakyny, ýady, 
Gurulan bazary, şähri gitmezmiş. 

Ol Hakyň ýanyndan bir göwher çykdy, 
Gözledi göwhere, suw bolup akdy, 
Resul ondan öndi, ozal hiç ýokdy, 
Resulyň ýüzüniň nur...

Dowamy »

645 5
Edebiýat, 2 years ago


Erkek adamynyň jyns organlarynyň anatomiýasy we fiziologiýasy

ERKEK ADAMYNYŇ JYNS ORGANLARYNYŇ ANATOMIÝASY WE FIZIOLOGIÝASY


Erkek adamynyň jyns anatomiýasy ikä-içkilere we daşkylara bölünýär. Onuň içkilerine ýumurtgalar, olaryň ýanlyjaklary, döl lülejikleri, tohum haltajyklary, erkeklik mäzi, daşkylaryna - ujyt bilen inek (ýumurtga mäzi) haltasy girýär.
◾Ýumurtgalar - erkeklik mä...

Dowamy »

956 1
Bilim, 2 years ago


Nancy Ajram hakynda

NANCY AJRAM HAKYNDANansy Nabel Ajram 1983-nji ýylyň 16-njy maýynda Liwanyň Beýrut şäherinde El-Eşrefiýýe maşgalasynda dünýä inýär. Ol 16 ýaşyndaka ýurtda gurnalan pop aýdymçylar ýaryşynda özüniň mahmal sesi bilen beýlekilerden tapawutlandy we ýeňiş gazandy. Şol ýeňişde hem Libiýanyň iň ýaş aýdymçysy boldy.
Ýar...

Dowamy »

613 9
Bilim, 2 years ago


Sirin Abdelnur hakynda

SIRIN ABDELNUR HAKYNDA

Siziň häzirki rep we rok aýdymlary diňlemegi söýüşiňiz ýaly men öňler Sirin Abdelnur bilen Nancy Ajramyň aýdymlaryny diňleýärdim. Olaryň näme aýdýandyklaryna, dillerine düşünmesemem diňleýärdim (barybir sizem zarubežny daşary ýurt aýdymlarydüşünmän diňleýşiňiz ýaly-da :) )
Gürrüňi uzaldyp oturmaýyn. Me...

Dowamy »

554 3
Bilim, 2 years ago


Haýfa hakynda

HAÝFA HAKYNDA
Liwan döwletiniň ýene bir saýrak bilbilleriniň biri hem Haýfa i Wehbidir /هيفاء وهبي‎/ . Ol 1972-nji ýylyň 10-njy martynda Liwan döwletiniň Mahrouna şäherinde eneden dogulýar.
Gözelligi hem aýdymlary bilen dünýä tanalan Haýfanyň maşgalasynda gyz we oglan doganlary hem jigleri bar: Olaryň...

Dowamy »

702 9
Bilim, 2 years ago


Melissa hakynda

Liwanyň saýrak bilbili bolan Melissanyň aýdymlaryny eşidip görmedikleriňiz az-azdyr.
Türkmenleriň arasynda onuň aýdymlary arapça ýaňlanany üçin arap aýdymlarynyň arasynda ýer alýar.
Melissa 1982-nji ýylyň 1-nji fewralynda Liwanyň Baraakit (Baraachit) diýilýän şäherinde eneden dogulýar. Ýaşlykda aýdym aýtmaga höwesek bolan Melissa Naýe...

Dowamy »

510 3
Edebiýat, 2 years ago


Turco baby /''Turko beýbi''/ täzeligiň ýaňy

TURCO BABY /''TURKO BEÝBI''/ TÄZELIGIŇ ÝAŇY
Türkiýada öndürilýän Turko baby firmasyndan çykarylýan pampersi /çaga buşugmasynyň myýmyk örtügi/, çyg süpürgiçleri, ''Turco lady'' (''Turko zenan'') satyşa çykarmaklygyny dowam etdirýär.
Ýaňy-ýakynda Turko beýbi çaga buşugmasynyň myýmyk örtüginiň täze görnü...

Dowamy »

528 2
Täzelikler, 2 years ago


Şyh Sangan

ŞYH SANGAN /gysgaça/


Hristiýan gyza aşyk bolany üçin, sufistik edebiýatda giňden ýaýran legendar gahryman. Şyh Sangan we hristiýan gözeli hakda şyh Attaryň ''mantyk - et - taýr'' we Nowaýynyň ''Lisan - et taýr'' atly eserlerinde ýörite hekaýatlar bar. Gündogarda ''Hekaýaty - Şyh - Sangan'' atly eser özbaşdaklykda hem ýaýrapdy...

Dowamy »

497 0
Edebiýat, 2 years ago


Eýýup pygamber

EÝÝUP PYGAMBER (gysgaça)

Dini rowaýatlara görä, Ýakubyň neslinden bolan ýewreý pygamberleriň biri. Ol sabyrlylykda we çydamlylykda meşhur bolupdyr. Alla tagalla ony synamak üçin agyr kesele, dürli muşakgatlara sezewar edipdir /käbir rowaýata görä, ýerinden galyp bilmeýän bir kesel adama rehim etmänligi sebäpli/. Eýýup hemme kynçylykl...

Dowamy »

483 0
Bilim, 2 years ago


Platon

PLATON /gysgaça/
Gadymy Gresiýanyň meşhur idealist filosofy - Platon b.e.öň /427/28- b.e.öň 347 ýyllarda ýaşap geçipdir. Ol Sokratyň şägirdi we Aristoteliň ussady bolupdyr. Afiniň aristokrat maşgalasynda eneden bolupdyr. Platon köp eserler döredipdir, olaryň meshurlarynyň biri ''Döwlet'' atly kitabydyr. Plato...

Dowamy »

510 0
Bilim, 2 years ago


Ýusup pygamber

ÝUSUP PYGAMBER /gysgaça/

Ýakup pygamberiň ogly. ''Ýusup-Züleýha'' sýužetiniň baş gahrymany. Ol özüniň ajaýyp keşbi, syratlylygy, geçirimliligi bilen dünýäde şöhratlanypdyr. Dini rowaýatlara görä, Ýusup ibn Ýakup ibn Yshak ibn Ybraýym ýewreý pygamberleriň biridir. Ol biziň eramyzdan 1745 ýyl ozal eneden dogulýar we biziň eramyzdan 163...

Dowamy »

750 9
Bilim, 2 years ago