Habardar bolun

salam hormatly adamlar.bu günler size bir zat aytjakdym yagny ertir.com hakynda yalnyşmasam türkmen saytlaryna hakerler tarapyndan hüjüm edilmek has hem köpeldi.eysem ol hakerler kim ol hakerlerin arasynda azerbeyjan we ysrayyl döwletlerin hakerleri barlygyny unutman.name üçin diyyaniz syyasay tarapdan yagny esasan hem ertir.comda din hakda temalar...

Dowamy »

1298 30
Köneler, 8 years ago


Gyz we oglan

gyz:name diyyan saçymy gysgaldayynmy
Oglan:gysgalt
Gyz:gysgaltsam joralarym birhili görse
Oglan:onda gysgaltma
Gyz:name diyyan saçymy 7 sm kestirip gara boyatsamy ya badamjan renkinemi
Oglan:boyat
Gyz :uff hiç kömek etmeyan hiç hili pikirin yokmy
Oglan:menden hakyky pikirimi sorayan bolsan düybündend...

Dowamy »

1591 32
Köneler, 8 years ago


Futbol agşamy

agşamyz hayyrly bolsun hormatly okyjylar.bu agşam birnaçe gyzykly oyun bar.ilkinji oyun tamamlandy .russiya azerbeyjany roman şirokowyn 80 minutda uran goly bn yeniş gazandy we toparçasynda 4 oyny hem yeniş gazanyp yenlişsiz lider halyna geldi.

Dowamy »

1350 69
Köneler, 8 years ago


Jennetde bir yyl

çelsi oyna erbet başlamady.eyyam on geçmanka essien gol urupdy.tomaşyçylaryn bize garşy çykaran dürli hereketleri bize tasir yetirmeyardi.dali yaly hüjüm etmeden rahatlygymyzy ele aldyk.top köpllenç bizdedi emma howply pursatlar döredip bilmeyardik.derweza çenli yetip bilmeyardik.mana goldan sonra derweze tarap depilen urgyn dine bu dygyny aytdyl...

Dowamy »

718 0
Köneler, 8 years ago


Geçen hepdan in gowy futbolçysy pedro

geçen hepdan in gowy 11 futbolçysy
Derwezeban :kasilas
Goragçylar:jordi alba .ignaşeviç.lahm.gökhan gönül.
Yarym goragçylar: reus.habi alonso.oscar.kagami
Hüjümçiler:pedro.messi.
Kasilas ökde derwezaban ol ewro 2012 ilkinji oyundan bari gol geçirtmeyar ispaniyan esasy diregi.belarusya garşysyndada kan ona iş düşm...

Dowamy »

774 4
Köneler, 8 years ago


Bir yyl jennetde (andres iniesta)

garşydaşymyz çelsi bolanda yenemi olar diydim.mana yalnyş düşünman rakypçylygy halayan oyunçy hemişe güyçlüler bilen oynamak islar.emma sonky wagtlarda dine çelsidi önümüz.joze mourinyon talimçi bolyan wagtlary zhurnalistler aramyzdaky oyny klasika deneyardiler.biz bu hakda kan gürlemesekde oylanyas.toparçada yagday belli bolanson bawariya garşy ba...

Dowamy »

748 1
Köneler, 8 years ago


Bir yyl jennetde (andres)

name üçin başyndan başlamady diyip bilersiniz.biri öz durmuşyny gündelege yazyan wagty kronologiya hormat goymalydyr.emma şondada gözlerimi yumup geçen sezon hakda oylansam hyyalyma stamford bridge giryar.bu hemişe seyle.munun yaly işi eden dine men dal ahyry.çünkü iyun ayynda geçirilen bir pikir soralyşygynda sezonyn in gowy oyny diyip bu oyundaky...

Dowamy »

710 1
Köneler, 8 years ago


Zenanlar hakda filosyflaryn pikrileri

nahili bolsada öylenin gowy ayal çyksa bagtynyzdan erbet bolsa filosof alym bolarsynyz

ayallar bize hemişe uly bir yol görkezer emma geçmek üçin duzak gurarlar

hiç jogabyny tapyp bilmedigim sorag ;bir ayal name zat islar;

kabir adamlar menden ayal bilen köp wagtlap bile yaşamagyn syryny sorayarlar.men şe...

Dowamy »

1343 17
Köneler, 8 years ago


Bir bar eken bir yok eken marsda derya bar eken

nasa alem gözleg gullugy marsda derya bolan diyip yglan etdi. yagny curiosity atly kosmik gamisi ön akan deryan boş yerine duş geldi we yere onun bir suratyny yere goyberdi.suratda gaya daşlary bardy.bu kiçijik daşlaryn yüzünde tep tekizligi bolsa suwun netijesinden emele getirendigine karara bardylar.alymlaryn aytmagyna göra hazir robot deryan han...

Dowamy »

1239 16
Köneler, 8 years ago


Taryhdan bize sowgat

1991 nji yyl italiya alp daglary .şol yyl alpinizler bir mumiyan üstünden bardylar taryhy 5300 yyllyk.birnaçe yyl sergilenikden son bolsa ol mumiya bize uly sowgat berdi.yagny alymlar onun bir egnini alyp dnk syny gördüler. we bu barlagdan çykan netije göra rak keseline bir derman ya ony bejermek üçin bir yol tapanlygyny aytdylar.yagny ol adam...

Dowamy »

1017 4
Köneler, 8 years ago


2030 da hapa zatlardan 6 milyon ynsanyn janyndan töleg

20 döwletin alymlaryn 2030 njy yylyn gelejegi üçin takmyn etdiler.olaryn pikiriçe fabrika we zawodlaryn çykyan hapa howa we hapa galyndalaryn zyyanyndan in az 100 milyon ynsan durmuşdan göz yumjak.hazirki wagtda bu zyyanly zatlar her yyl 5 milyon adamyn janyny alyar eger bu şu gidişinde gitse 2030 yyla çenli 100 milyondan gowrak adam helak boljak...

Dowamy »

1040 6
Köneler, 8 years ago


Başga agza

salam.hormatly talypçylar.men size birnaçe zat diymekci.indi bu nlo atly lakamdan sizin önki tanayan adam dalde başga adam ğiryar.önki agza bu sayty tiz tiz ulanyp bilmeyanlıgi üçin mana bu lakamy berdi.

Dowamy »

898 15
Köneler, 8 years ago


Yapon dostluk taryhy oylanmasy

islesemde islemesemde senin menden öykelap giden wagtlaryn gije düyşlerime giryar.kawagt oturyp hiç jogabyny tapyp bilmeyan aramyzdaky dostluk name üçin bozuldy.kiçijik bir düşünişilmezlik üçinmi.indem bu düşünmezlik ikimizin aramyzda ullakan duşmanlyga öwrüldi.aramyzdaky göreş şol çagalyk yyllardan bari dowam edip gelyar.bu yarym asyr yaşasakda.m...

Dowamy »

754 2
Köneler, 8 years ago


Menin adym han

yaşlygymda şeyle adamlary gördüm
ilki üniwersitete başlan wagtym menin in yakyn dostum bardy komunisti.ay edil beyle hem daldi.sosialistik bir bölümde okayardy.bu yüzden karl marks engels lenin yaly sosialistlerin atalaryna hormat goyyardy.pak göwünli oglandy.hemişe sosialist düşünjelere üns bererdi .kömek bolsa çekinmezdi özünden yedi yat...

Dowamy »

1302 17
Köneler, 8 years ago


Asla

haçanda sen gidende .name üçin seni duruzyp bilmedim .yogsam bir birimizi baş yyllap dali yaly söymedikmi.indi bolsa aramyzda düşen yok menin seni gysgançylgym üçin indi yolumyzy ayyryas .
ikimiz durmuş gurmalydyk bu wagty bir bagtly maşgalanyn eyesi bolmalydyk .sen we men .haçanda sen hakda oylanyp başlasam gözüme yaş aylanyar kawagt sa...

Dowamy »

888 7
Köneler, 8 years ago


Meşhur sözler

yyldyzlar hem söner, yapraklar hem döküler yerine taze yaprak çykar,yyldyzlar hem yaprak tymsaly.sonky çykan gül hemme güllerden owadan bolar yöne sowuga galar

naçe az yokardan uçsan yere düşen wagtyn şonun yaly ajyk çekersin

hakyky söygi ayrylykyda unudulmaz

bir yalan naçe tizlikde yayylsa yayylsyn bary...

Dowamy »

922 6
Köneler, 8 years ago


Curtis jakson şeyle möhüm adammy?

dünyanin in söygüli repyorlaryndan biri 50 cent düyn irden nyu york da awariya boldy.aydymçyn söygüli maşyny jipbir yük maşyna urdy we aydymça uly zerer yetdi.hazirlikçe on yagdayyy gowy diyyarler.yöne welin kimin günakardigi belli bolman galdy yagny 50 centmi ya yük maşynyn şofyorymy .name bolsada yük maşynyn şofyory hakynda hiç hili habar beriş s...

Dowamy »

849 2
Köneler, 8 years ago


Oylanyn jogabyny bilin pul gazanyn

dostlar size bir sorag bar .yöne bu sorag geçen hepdede londonda hem görüldi we angliyan korollyk himiya guramsy bu soragyn jogabyny anyk bilen adama 1000 funt sterlink berjekdigini resmi taydan aytdy.yagny sorag öran yönekey.name üçin yssy suw sowuk suwdan ön donar? kim bilse gowja pul

Dowamy »

988 8
Köneler, 8 years ago


Meni unutdunyzmy???

dünyanin in ökde futbolçylardan kriştiana ronaldony aeroprtda yatdan çykaryp gitdi portugaliya . donesk aeroprtyndan kofe içmek üçin dostlaryn yanyndan ayrylan ronaldo yza gelende hiç kimi tapmady we 1 2 sagat garaşmaly boldy.ronaldon yoklugy bolsa 1 2 sagatdan son uçarda belli boldy.

Dowamy »

1085 8
Köneler, 8 years ago


Braziliyada üytgeşik kanun

salam talyplar comyn mahriban agzalary we eziz myhmanlary.howa siz öyünizde kitap okayanyzmy ? bu sorag kanikulda bolanlara degişli elbetde.men braziliyada taze döredilen kanun bilen tanyşdyrmakçy.yagny braziliyadaky zyndanlarynda bolyan günakarlere güna wagtyny azaltmak üçin üytgeşik kanun döretdi.yagny bir yylda 10 kitap okayana 48 gün jezasy az...

Dowamy »

1185 9
Köneler, 8 years ago


Naruto 2

- bu naman suraty naruto
naruto bolsa yylgyrp duryardy
-men bu surat üçin kan zahmet çekdim.dohgyr dalmi hakyky artist boldym gerek
-tazeden surata düş
name
-we yene kellani gorayan nyşan nirde
-men ony ertirki tören üçin saklayaryn.
-hemme şinoby bu zady dakmaly çünki bu zat oban ayratynlygny gö...

Dowamy »

752 1
Köneler, 8 years ago


Naruto 1(manga eseri)

bir wagtlar dokuz gyruklu bir şeytan tilki bardy.ol şeyle bir güyçlidi hatda onun bir guyrugy hereket eden wagtyn da öran güyçli şemal bolyardy.yöne bir sany şinoby durmuşyny howp astyna goyup ony möhürledi.ol yondaime hokagedi.
naruto her kimi özüne çekmek üçin ine bu gün hem bir jynlylyk etdi. yagny şaherin hemme yerini ayrtaynam dört ho...

Dowamy »

815 3
Köneler, 8 years ago


In köp we in uly

belki sizi gyzyklandyrmaz yöne bilip goysanyz zyyan etmezmika diyyan.yylyn in köp pul gazanan aydymçylary
1.taylor swift 35,7 million dollar
2.u2 32,1 million dollar
3.kenny chesney 29,8 million dollar
4.lady gaga 25,4 million dollar
5.lil wayne 23,2 million dollar
6.sade 16,4 million dollar
7.bon jo...

Dowamy »

847 4
Köneler, 8 years ago


Hany ukraina öne

salam talyplar.comyn gadyrdan agzalry.yagdaylarynyz onat janynyz sagmy.ine men hem iki gün euronews kanalynda gören reportazhymda gyzykly zada ünsüm çekdi.yagny kiçi wagty hemmaniz bir multfilma görensiniz .hatda ol hazir hem çaglarymyzyn söygüli gahrymany.men bu tayda bir çişik bir uzyn we bir boyy kelte murtly kazaklar hakynda multfilm.yadynyza d...

Dowamy »

988 8
Köneler, 8 years ago


BARSELONA YENE BİRİNJİ

iffhs nyn may ayy hasaby boyunça dünyanin in gowy 100 toparyny yglan etdi.AŞAKDA BOLSA İN GOWY ONLUK
1.barselona
2.cd universida çili
3.real madrid
4.atletiko madrid
5.bawariya
6.çelsi
7.veles sarfild argentina
8.libertad asancuin paragway
9.atletiko bilbao
10.sporting portugaliy...

Dowamy »

714 1
Köneler, 8 years ago