nasa alem gözleg gullugy marsda derya bolan diyip yglan etdi. yagny curiosity atly kosmik gamisi ön akan deryan boş yerine duş geldi we yere onun bir suratyny yere goyberdi.suratda gaya daşlary bardy.bu kiçijik daşlaryn yüzünde tep tekizligi bolsa suwun netijesinden emele getirendigine karara bardylar.alymlaryn aytmagyna göra hazir robot deryan hanasynda.daşlaryn 7 milliard yyl ön emele gelendigini we deryan mundan son hem ençeme wagtlap bolandygyna ynanyarlar.alymlar bu önki deryan adyna hottah adyny berdiler.robot hazir hem bu yerde işlerini dowam etdiryar we pH gözleyar eger bu zat tapylsa geçmişde marsda deryan bolanlygna 100 de 100 jogap bolar. ginişleyin maglumat www.bbc.com

Köneler, nlo tarapyndan 7 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir