çelsi oyna erbet başlamady.eyyam on geçmanka essien gol urupdy.tomaşyçylaryn bize garşy çykaran dürli hereketleri bize tasir yetirmeyardi.dali yaly hüjüm etmeden rahatlygymyzy ele aldyk.top köpllenç bizdedi emma howply pursatlar döredip bilmeyardik.derweza çenli yetip bilmeyardik.mana goldan sonra derweze tarap depilen urgyn dine bu dygyny aytdylar.belki şeyledir hayran galmadym.çelsi öran onat goranyardy.viktor bizi yenede halas etdi.menin pikirimçe inlis klublary onat. Pozisyonlarda drogba garşysynda kynçylyk çekmezlik üçin ona garşy oyun düzgünini bozmadan oynamalydygyny öwretdi pep.çelsin goragyndan geçmek üçin köprak yerden paslaşmagy sonra in sonundan hüjüm etmemimizi şeydip olary hayran galdyrmagy isleyardi pep.emma men onun arakesmedaki aydan zatlary yadyma düşyar.öz oyun pozisiyonymyzy üytgetmezligi futboly bütin kalbymyz bn oynamagymyzy gorkmazlygy we goly elbetde urjagymyza ynanmagy aytdy.topy meydançan ol gapdalyndan bu gapdalyna çalt hereket etmegimizi çünki garşydaşlar topy yzdan alyp hüjüm etmegimize rugsat beryardi çelsi.ne anelka nede malouda gapdallary gorayardy. Misterin aydanlary bize ruh bersede minut geçyar gol yokdy.hemme zat erbetdi.ayratynda oyunda bir pozisiyonda sudya abidala jeza berende.yadawdyk.fiziki taydan dal ruhy tarapdan öran yadawdyk.bizi ruhdan düşüren zat bolsa topy alyas paslaşyas hüjüm edyas yöne sony şowly daldi.emma durmuş bize yekeje şowly pursat beripdir.oyny yatlatmaga gerek yok umyt edyan hemmamizin aklymyzdadyr.alves sagdan gelip orta ylgady topy samuya berdi we durmuşun in yatdan çykmaz pursaty.messiden topy alyp ayagymyn üsti ujy yada içi bn dalde bütin yüregim bn ruhym bn depdim.durmuş topy girmeli yerine gaty uly güyç bn girmesini islan bolmaly hatda çeh hem tutyp yetişmedi.ondan sonky yagdaylar bulaşykdy. Hatda nirdeligimi hem bilmeyardim daş töweregimde daliran yaly adamlary gördüm.bojan leo we viktory yatlayan hemmesi üstümdediler.atiyaçda oturyan hem meydança ylgadylar.şeyle bir jynlydym welin hatda ylgayan wagtym futbolkamy çykardym.beyle adatym yokdy .sudya menin futbolkamy çykaranymy gördi we mana sary kart berdi mana barybirdi.kariyerimin in gowy gijesini yaşayardym Goly nahili gutlanymy hemmaniz gören bolsanynz gerek.telewizorda göryaniz hem men bilen bilelikde dali yaly begenensiniz.emma menkilrin nahili gutlanyny bilmeyaniz. kakamyn möhüm oyunlardan ön gaharlanyadyny aydypdym.takmynymdanda kan hatda oynyn on minutyny seredip bilmandir.daşary çykar dem alar gezmelar.essienin gol uranlygyny aydanlarynda telewizoryn önüne geçip oyna seretmage başlapdyr.düşünjesi munun yalydyr klup yenyan bolsa erbet zat bolar diyer we ol zady seretmegi halamaz emma yenilsek barybir mundan erbedi bolmaz seretmage başlardy kluba batyrlyk bererdi.men gol uran wagtym şeyle bir gygyrypdyr welin sesi birnaçe gün çykmandyr.enemin gutlayşy has hem wagyrdyly bolupdyr.hassahanady üytgeşik zat üçin daldi garrylygy üçindi bütin hassalar üyşüp onun otagynda jemlenipdir.men gol uran wagtym şeyle bir wagyrdy bolupdyr welin şepagat uyasy gelip hemman yagdayyny sorapdyr enem agtygym agtygym diyip gygyrypdyr.kakamyn doganlary hem bir barda üyşip seredipdirler gol bolan wagty stollaryn üstüne çykyp tans oynapdyrlar bu zady görmek üçin pul bermage tayyn.uryan golumyzyn gowy tarapy budyr.birtoşsr adamlary bagtly edyas emma gol uryan wagtym bu zady bilmeyardim.şol wagty futbolkamy çykaryp zyndymy ya sudya sary karr görkezdimi hiç bir zat yadymda dal.başgalaryn dyrmuşynda nahili goşandym boldy bilmeyardim.bir gün sonra bu goluma milçionlarça adamlary bagtly edenligini bildim.meni begendiren zatdy bu.men naçe stamford bridge dsai oyunymdan aytsam aydayyn ol yeniş barymyzkydyr.bu zady önem aytdym valdesin topy tutuşy alvesin goragy yada camp noudaky oynymyz bolmasady londonda yeniş gazanmak mümkin daldi.bu zady gowy görünmek üçin dal bütin kalbym bn adyan. şOl gün hakynda gaty köp zat aydasym gelyar yöne oynyn 93 minutyndaky hemme zat bulaşykdy.bulutlaryn üstünde yalydy.hazirhem gözlerimi yumsam ol goly göryan .düyşimde diysem yalan bolar çünki şol yylky oyunlarymyzy kan düyşümde görmedim.belki bu hemme zadyn gowy boljagyndan nyşandyr.eşik çalşylyan otagda in gowy dostlar bn üyşdik sylvinho da bardy. köp wagtlap gürleşdik.çempionlar ligasynyn finaly başgaçadyr üç yyldan sonra parizhdan rime.sylvinho tanayan in gowy ynsanlaryn biri.keypi kökdi. 7nji may perşenbe oyanan wagtym durmuşymyn in gowy wagtyndagyny bilyan.telefonyma gelen sms ler şeyle bir köpdi welin olaryn hemesine jogap berip bilmedim.jogap berip bilmediklerim üçin sizden bu tayda ötünç sorayan. Barça tv e bir programa goşuldym.dani we pique meni razy etdiler.olara yok diyşp bilmerin. Çünki olar hemişe kömek beryardiler. MAna telefonda jan edyardiler hemme meni gutlayardylar. dani mana telegepleşigin sonuna çenli oturmadygyny aytdy .sonra internetden seretsem hakykatdan he m şeyle eken.lexus atly bir rock topary hem menin adymy goşup aydymynyn sözlerini üytgedipdirler.hemme zat beyledi.bir adam köçeden geçyarke uly suratlarda futbolkasy yok yagdayyndaky surady görmek birhili.telewizora seretsem goly göryan.bu goly hiç haçan yatdan çykarman.durmyşyny özüni özün bolan yerden öwrenersin.kawagt menden başga klupda oynamak isleysnligimi sorayardylar.şol gije yaşan duygym bu soragyn jogaby nira gideyin nirede mundan has bagtlyn bolaryn. Hatda futboly zynsamda aradan on yyllar geçsede gözlerimi yuman wagtym ol goly görerin

Köneler, nlo tarapyndan 7 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir