islesemde islemesemde senin menden öykelap giden wagtlaryn gije düyşlerime giryar.kawagt oturyp hiç jogabyny tapyp bilmeyan aramyzdaky dostluk name üçin bozuldy.kiçijik bir düşünişilmezlik üçinmi.indem bu düşünmezlik ikimizin aramyzda ullakan duşmanlyga öwrüldi.aramyzdaky göreş şol çagalyk yyllardan bari dowam edip gelyar.bu yarym asyr yaşasakda.munun sony gelenok.kawagt söweş meydanyn bir çetinden sesimin yetdiginden gygyryan.men sen dostun ahyry.bes edeli bu zatlary goy kalbymyzda taze yaralar açylmasyn.emma name üçindir men bu aydanlarym sen kalbyndaky açan yaralaryna duz sepilen yaly gaytam hasda beter gyzdyryan.dostum men naçe synanyşsamda sen köne yaralaryny saryp bilmedim.şu zada göz yetirdim.menin artyk söweşmega güyjüm galmady.geçmişde name güna eden bolsam indi jogabyny beryan öydyan.hudaydan son bir dilegim goy men sen ellerinde jan bereyin.senin yaly mert duşmanym we köne dostumyn elinde

Köneler, nlo tarapyndan 7 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir