Dermany tapylmayan kesellerin dermanlary bizin yanymyzda

siz bir tazelik bar.yakynda kabir barlaglaryn netijesinde rak keselinin dermany tapylaydy öydyan yöne anyk dal.dykgat edin bu hemişe öy haywanlaryn arasynda in pis hasaplanyan aslyyetinde bolsa in agyr zahmetleri yerine getiryan eşek süydi.howa howa eşegin süydi rak keseline garşy gowlaşmagy tizleşdiryar we esasan hem ene süydi üstünden üç gün g...

Dowamy »

2085 12
Köneler, 8 years ago


Siz ynanyanyzmy

hindistanyn mehsana böleginde yaşayan 83 yaşly jany 72 yyldyr ne iyyar ne de suw içyar.yagny ol 7 yaşynda tokaya gaçyp gidenligini we 11 yaşdan bari agzyna zat almadygyny we hiç tualet etmedigini aydyar ynanamak kyn 72 yyllap zat iyman içman yörmek .ol adam bolsa özünin jadyly yagny mukaddes güyçler tarapyndan energiye alyanlygyny aydyar.hindi...

Dowamy »

780 7
Köneler, 8 years ago


Sport suwsuz çöle de aralaşyp başlady

birleşen arap emirlkileri yene bir ajayyp hayran ediji bina yagny binada dal.in uzyn bina guran denizlerde şaherçe guryan bu döwlet indi sporta üns berip başlady.tutuyan meydanyn köp bölegi çöl bilen gurşalan bae döwleti çölün içinde stadion gurmagy planlaşdyryar.we bu stadionyn köp bölegi yerin aşagynda we has çun yerinde bolsa yerzemin hem gur...

Dowamy »

709 6
Köneler, 8 years ago


Tango sambodan gowy .muny subut eden leo

düyn geçirilen oyunda messili tangoçylar we neymarly samboçylar garşy garşy geldiler.münlerçe tomaşaçylaryn garşysynda geçen oyun messi het rik etmegi başardy.we argentina brazilyany 4-3 yendi.messinin ajayyp oyny görkezmegi başardy.ilki 23 minutda monteyro bilen öne geçen brazillere jogap leodan geldi32 mnınutda.sonra iki minut geçer geçmez messi...

Dowamy »

675 3
Köneler, 8 years ago


Mariya ahyr sony arzuwyna yetdi

ahyr sony ahyr sony mariya şaropawa öz arzuwyna yetdi.yagny tennisdai 4 uly tuwulgany hem gzanmagy başardy ol fransiyada geçen roland garros tennis yaryşynda sarra errany yendi.we tennisdaki bar bolan dört uly tuwulganyda aldy.ol 17 yaşynda wimleddon tennis yaryşynda yeniş gazanyp köpleri hayran goyupdy.sonra yzy yan bilen amerika açyk tennis yary...

Dowamy »

605 1
Köneler, 8 years ago


Adamlaryn boyy 10 sm ösdi

adamlaryn boyy yene 10 sm ösdi.yagny dünyanin in uzyn adamy indi mardin yaşayjysy soltan kösen boldy.onun boyy 2 metr 46 sm den boldy we resmi taydan ginnesin rekordlar kitabyna girmegi başardy.we ol in uzyn ayak we elleri bar.ellerin uzynlygy 27.5 sm.ol bu kitaba 29 yaşynda girmegi bvaşardy.ol adam bu ada taylanda geçirilen agşamda gazandy.soltand...

Dowamy »

802 6
Köneler, 8 years ago


Tomusky sezon başlady

salam hormatly talyplar.com agzalary.howa tomus hem geldi.okayanlar kanikula hem çykdy.önibilen hemmanize jan saglyk dileyan.tomsun gelmegi bilen boş wagtynyz hem tapylarmyka diyyan.men hem bu saytyn agzasy bolmak bilen size gyzykly hekayalar .eserler ylmy maglumatlar sport maglumatlary yetirip duraryn.ay talyplar .coma girende siz üçin gyzykly pey...

Dowamy »

741 5
Köneler, 8 years ago


Admin seslen?!

salam hormatly agzalar! Men sayta birki myhman chagyrdym yone agza bolup bilenoklar, kim registrasiya edip berya? Haysy maile drujba ibermeli? Kim bilen habarlashmaly, kim bu saytyn admini boldy?

Dowamy »

988 12
Köneler, 8 years ago


Gizlin dünya(gizlin hakykatlat gadymy taryh subutnamalry)

salam dostlar.sizi şu zat gyzyklandyrdymy bir gezek bolsada.yerden başga planetada yaşayyş barmy ?ajaba ol yerlerde kimler yaşayar ol yerlerin dünyasi nahili.hazirki wagtlarda resmi bolmasada halk arasynda nlo (men daldirin yene) ady bilen meşhur bu başga planetalylar öz uçyan tarelkalarynda yerden name gözleyarka?özlerini nlo tarapyndan tutuldym d...

Dowamy »

1224 6
Köneler, 8 years ago


Taze planeta tapyldy

içiniz gysana daldir hormatly talyplar.comyn agzalary.ine men size hoş habar getirdim.yakynda astroloklar taze yee menzeş planetany tapypdyrlar.in gyzyk yeri hem bu planeta bizin galaktikamyzda yerleşyar.bu ne yssy ne de sowuk planeta.alymlar bu planetan adyna gliese667Cc diyip at berdiler.bu planeta yerden 22 yagtylyk yyl uzaklykda yerleşyar.

Dowamy »

1273 25
Köneler, 8 years ago


Towuk yumurtgadan dal yumurtga towukdan son döran

belki bu sorag sizi hem gyzyklandyrandyr.yer günün daşyndan aylanyarmy ya da gün.bu soragyn jogaby 20 asyrda nagt boldy.indiki kelle agyryly sorag towuk yumurtgadan çykanmy yada yumurtga ?göraymage bu soragyn hem jogaby tapylaydy öydyan.şri lanka da bir towuk jüyje dogurdy.yöne gynansakda ol jüyjek doglan wagty alemden ötdi.yöne özünin bu dünya ge...

Dowamy »

2097 48
Köneler, 8 years ago


Sen yeke dalsin

talyp döwrümin başdaky wakalarda kynçylyga duş geldim.özem eyle beyle kynçylyk dal ya alyp yatan fiziki kynçylyk dal.yönekey zatdy.üniweristetde okayardym .men bolyan şaherimde türkmenlerem bardy .hemme zadym yeterlikdi.yöne bir gün üniwersitete töleg tölemeli boldy.öyden hem wagtynda pul goyberilmedi.1000 dollardy.name etjegimi bilemokdym.eger...

Dowamy »

1227 20
Köneler, 8 years ago


Bir tibetlin oylanmasy (terjimam)

name üçin name üçin sen mana hazirem kömek edyan.sen meni yigrenmeyarsin.sana eden şunça yamanlygymdan son ellerini mana uzadyarsyn.senin şol önki gülüp durşyn.sen şeyle akyürekmisin.men öz maksatlaryma yetmek üçin asmanlarda yördüm sen bolsan ... sen bolsan yerde durup eyyam gahrymansyn aramyzda name tapawut bar. hiç hasiyetimiz dogry gelyarmi.i...

Dowamy »

839 6
Köneler, 8 years ago


Gagaryn kubogyn finaly başlandy

inede menina sabyrsyzlyk bilen garaşyan finalym başlandy.khl finaly awangrad we dinamo moskwa arasyndaky oyun.siza hokey bilen gyzyklanyanyzmy bilemok yöne mena çagalykdan bari şu hokeyi gowy göryan.ilkinji oyny 2-1 yenen awangrad kubok üçin uly bir adim atdy.bu yyl gündogarlar tarapyndan ak barsyn ya da salawat yulayewin çykmazlygyna garamazdan aw...

Dowamy »

581 1
Köneler, 8 years ago


Romney obama harşy

abş prezident saylawlarynda demokratik partiyadan çykyş etjek adam tayyn bu amerikan hazirki prezidenti barak hüseyin obama.yöne respublikan partiyan adyndan kim çykyş eder?.bu hem belli boldy bu mit romney.obama name diyse onun garşysyna gidyan bu adam amerikanyn birleşen ştatlaryn prezidentlik saylawlarynda obaman garşydaşy.santoeumyn bu yaryşd...

Dowamy »

724 4
Köneler, 8 years ago


Dinozawrlar gaydyp gelyrlermi?

çeçenistanda dinozawrlaryn yumurtgasy tapyldy.özem bir dal iki dal 40 sany yumrtga .alymlar bu yumrtgalaryn ot iyyan dinozawrlara degişlidigini aydyarlar we mundan 60 million yyl ozala degişli diyyarler.yumurtgalaryn ululygy 24 sm 100 sm aralaygyndaydyny aydyar çeçenistan üniwersitesinin bilim adamy jebrailow

Dowamy »

919 9
Köneler, 8 years ago


10 million adamyn ykbaly dünya bagly

bu dünyade kimnler öz maksatlaryn yzyndan gidyarler.hemme zat öz islegin yaly bolmaly .bilyanizmi sizin her gün garnynyz dooyar geyminiz bar.olar problema dal.dogry dalmi.yöne hemme yer munu yaly dal .bu zatlary hem bilyaniz.mysal üçin amazonkan tokaylyklarynda yaşayanlar yada sahara sahrasynda gün güzeranyny görmek üçin azar edip zahmet çekyan yn...

Dowamy »

1350 19
Köneler, 8 years ago


Name diyip goyjagymam bilemok

şu zady okap menin gaty gülki geldi sonra bolsa oturyp gynandym.internet dörüp otyrkam ine şu makala ny okadym.italiayada doglan çagalaryn her baş adamdan biri hem kakasy dal bu name diymek bilyanizmi.italiya yaly döwlet şon yaly dereje baryp yetipdir.yagny italiyada öz çagan daldigine şübhelensen önünden dnk testi geçirilayr we şol barlaglary nn...

Dowamy »

954 5
Köneler, 8 years ago


Gysgaça argentin söygi haty(şahsy terjimam)

salam ezizim gowmy yagdaylan belki bu haty okandan hapa atylyana oklarsyn.yöne mende umyt bar bu haty okajaklygyna .ol umydy mana beren bolsa söygi.menin sana bolan ullakan muhhabetim.yüregim sen gidenden bari yanyp kül bolyar.bilmedim hazir aramyzda uzak yer bolsada göwnüme sen eyyam menden geçenini duyyan.göya menden başga birine göwün berdin.yön...

Dowamy »

840 3
Köneler, 8 years ago


Meksikan oylanmasy(şahsy terjimam)

ruhdan düşdünmi? dostlaryn seni taşlap gitdimi? söygülin bilen uruşdynmy ?name beyle oturyp gözünde yaş aylayan göyaki senin meselan dünya meselesi yaly otyrsyn.yok senin meselan hiç kimi gyzyklandyrmayar meni hem yöne şuny unutma naçe ruhdan düşüp hiç zat etman otursan bu senin zyyanyna yenildinmi gynanyp oturma yerinden tur we goyberen yalnyş...

Dowamy »

806 11
Köneler, 8 years ago


In gymmat 30 lyk

dünyanin in gymmat transferleri
1k.ronaldo 94 million yewro (mançestir yunayted real madrid)
2.zinedin zidan 86.5 million yewro(yuwentus real madrid)
3.zlatan ibrahomiwç 72 million yewro(iner barselon)
4.kaka 68.5 million yewro /(milan real madrid)
5.luis figo 60 million yewro (barselona real madrid)
6.fern...

Dowamy »

768 1
Köneler, 8 years ago


Mayda şertnamasy gutrajaklar

size mayda şertnamasy gutarjak futbolçylaryn atlaryny we ortalama naçe million yewro duryandygyny yazayyn diydim
1raul 7.5 million yewro(şalke04)
2.salamun kalu 9 million yewro(çelsi)
3.frederik kanute 3 million yewro(sewilya)
4.nesta 4.5 million yewro (milan)
5.berbatow 17million yewro (mançestir yunayted)
...

Dowamy »

953 15
Köneler, 8 years ago


Khl finallarynda dinamo önde

khl da yaryş gyzygyar ayratynda ak barsyn çykmagyndan son bolsa bu kubygy günbatar tarap alarmyka?.hazirki wagtda ska we dinamo moskwa arasynda üç oyun bolup geçdi.birinji oyunda skanyn öyünde dinamo 5 4 yendi ikinji oyunda bolsa yene dinamo 2 1 yendi.üçünji oyunda öz öyünde kabul eden paytagtlylar skany 3 1 yenip finala hasda golaylaşdy.gündogar...

Dowamy »

1135 0
Köneler, 8 years ago


Jaki çan real madid jan köyeri justyn bieber bolsa barça

belki sizi gyzyklandyrmaz yöne kabirin ünsüni çekse gerek.size yyldyzlaryn haysy kluba futbol milli yygyndysyna janköyerlik edyandigi aşakda görkezilen
salma hayek flamengo,rihhanna brazilya,kobi brayant galatasaray,rafael nadal real madrid,karolina woznaski liwerpul,snoop dog mançestir yunayted,miley sıres san paolo,katy perry west hem yun...

Dowamy »

996 17
Köneler, 8 years ago


Mançestir sitin puly kan

mançestir siti kluby özünin hazirki düzümini güyçsiz hasaplayar öydyan.ine yakynda siti tomusky transferde taze 10 sany super yyldyzy almak isleyar.olary almak üçin bolsa gowja pula geek bolar.olar üçin ortalama pul hem eyyamdan hasaplanypdyr.ine olaryn atlary
1.kriştiana ronaldo 100 million funt sterlink
2.zlatan irahimowiç40 milli...

Dowamy »

764 6
Köneler, 8 years ago