Kimden gorkyar azerler?

azerbeyjan döwleti gazdan we nebitden gelyan pullara yarag almaga başlADY.yakynda azerbeyjanlar israiller bilen 1.6 millard dollarlyk şertnama baglaşdy we bu pullaryn hemmesine adam öldürmek üçin yagny yaraglary satyn aldy name üçin rusiyyadan ya amerikadan dal.özem yöne pula dal bir yarym millard dollaalyk pula .bah şu azerler ösyar ösyar yöne özü...

Dowamy »

936 13
Köneler, 8 years ago


Gysgajyk bilyanlerimden

atlar bir aylap ayakda durup bilerler
yolbarslar bir günde elli gezek urşyp bilerler
eynşteyn 9 yaşyna çenli geplap bilmandir
krokodiller renk saygaryp bilmeyARLER
ayylaryn öylerin gapysy hemişe demirgazyga bakar
möyler iki yarym yyllap hiç zat iyman yaşap bileller
her gün doglan babeklerin 12 si yalnyşyp b...

Dowamy »

742 7
Köneler, 8 years ago


Baylar we garyplar

amerikanyn meşhur forbes zhurnaly dünyanin in bay yurdyny yglan etdi. bu yurt katar.bu yurtda adam başyna düşyan girdeji 90 mün dollara golaylayar.ikinji bay yurt lüksemburk .bu yurtda ortalama aylyk 80 mün dollardan geçyar.singapur bolsa üçlüge girdi55 mün dollar.dördünjide başinjide norwegiya we bruney korolygy altynjy bae yedinji abş sekiz hon...

Dowamy »

867 12
Köneler, 8 years ago


Futbolda yekşenbe

londonyn liwerpul kluby ilkinjilerden bolup kubok gazanmagy başardy .ol düyn geçirilen finalda cardifi penaltylarda yenmegi başardy.
angilyanyn mançestir yunayted klubynyn oyunçysy giggs düyn 900 njy oynuny oynamgy başardy
üç sany gol maşynlary vAN PERsi messi we ronaldo düyn bir gol urup altyn ayakgap üçin göreşi dowam edyarler

Dowamy »

598 0
Köneler, 8 years ago


Oskar bayraklary

84 nji oskaryn yyldyzy the artist kinosy boldy.ol oskaryn baş sany heykelini almagy başardy we taryhda ikinji sessiz kino oskar bayragyny almagy yada in gowy kino bolmagy başardy.mundan ön 1992 nji yylda wings atly kino oskar almagy başarypdy
in gowy erkek artist jean dujardin (the artist)
in gowy zenan aktrisa meryl streep (the iron...

Dowamy »

566 1
Köneler, 8 years ago


Eyran duydyryşy

eyranyn goranmak ministri ahmed wahidi egerde israil eyrana hüjüm etse onda biz israili yerin yüzünden yok ederis diydi.ol sözlerinde israiller eyrana hüjüm etmek üçin bahana gözleyraler diyyar yöne bular oyun.olar hüjüm edayse kartadan israil diyen döwleti yok edip biljek armiyamyzyn bardygyny bilmeyarler

Dowamy »

1221 16
Köneler, 8 years ago


Putinden yadro hakda

russiyan premyer ministri putin günbatar döwletlere duyduryş berdi.ol öz sözünde yadro bahanasy bilen eyran rezzhimi üytgetmek isleyandiklerini aydyp geçdi.ol bu poziyonda günbatar döwletlerin tarapynda daldigini bellap geçdi.sonra abş bilen yaragsyzlanma gezek gelende şeyle diydi.yadro yaraglary bar bolan döwletler tehnologiyanyn son gazanananlar...

Dowamy »

691 0
Köneler, 8 years ago


London 2012(gysgajyk maglumat)

yene 3 4 aydan londonda dünyaninn in uly sport yaryşy 30njy olimpiyata oyunlary bolar.london bu yaryşy 3 nji gezek gurnayar.mundan ön 1908 we 1948 nji yyllarda gurnalan bu şaher bu yyl gapylaryny bütün dünya sportçylaryna we zhurnalistlerine ginden açyar.londondaky yaryşda yenede göreş amerikaly we hytaly sportçylaryn arasynda gitse gerek.bulara b...

Dowamy »

631 0
Köneler, 8 years ago


Italiyanyn mançestir sitisi

italiyanyn inter kluby yenede super klup bolmak üçin taze talimçi gözlemage başlady.bu topar hazirki gazanyan şowsuzlygy bu işi etmega hasam iteryar.taze mourinyo diyip tanalyan villash boaçy intere getirjekdigini aydan interin prezidenti morraty bu pikirden gaytdy gerek.onun başga plany bar .ol yylda 20 million yewro aylyk bilen barçan talimçisi g...

Dowamy »

647 0
Köneler, 8 years ago


Bagyşla

salam janym gowmyn yok hanym indi beyle .bagyşla meni.sen name üçin beyle sms yazdyn diyip oylanmaga başlady gyz.son bolsa muny söygülisinin degişmesi diyip kabul etdi.sonra bolsa komyuterini açdy we gyzyl meydanda düşen söygülisi bilen surata düşen surata gözlap başlady.gyzyn pikiriçe söygilisi on üçin hemme oglnalardan gelşikli owadan dayaw.dy....

Dowamy »

1299 12
Köneler, 8 years ago


Sag aman galan çaga

olaryn kem zatlary yokdy.hemme zady bardy.yöne ullakan bir syrlary bardy .potterlerdi.howa dursleyler önlerinden çykyp pottreler barada geplemesinden gorkyardylar.mrs.potter mrs.dursleyin gyz doganydy yöne aralary gowy daldi.sebabi mrs.potter mrs dusrleye düybünden menzemeyardi.dusrleyler potterlerin bir oglunyn bardygyny bilyardiler.yöne hijem gör...

Dowamy »

782 2
Köneler, 8 years ago


Heniz 14 yaşynda

size şeyle bir sorag ? uniwersiteti haçan gutaryarsynyz yagny naçe yaşynyzda? in azyndan 23 yaşynda ya 22 yaşda.yöne pikir edip görün 14 yaşynyzda uniwersiteti gutarsanynyz .howa şeyle adam bar abş ucla uniwersetinden bu yyl gutarjak heniz 14 yaşynda cavalin. üstesine de bir kitap yazypdyr.kitabyn ady we can do.ol öz kitabynda hemme yaşlaryn özi...

Dowamy »

949 7
Köneler, 8 years ago


Real madrid futbol mekdebi

ispaniyanyn real madrid kluby yrakda taze dört sany futbol mekdebi açyar.yragyn demirgazygynda kürt böleginde açyljak bu mekdepler iyun ayynda açylmagy göz önünde tutulyar.ilkibaşda her mekdep 100 okuwçy alar.bu mekdeplerin sany bilen real madridinin bütin dünyade futbol mekdeplerin sany 62 bolar

Dowamy »

581 0
Köneler, 8 years ago


Ene pişik(bolan waka)

bu bu pişik bagtlydy dört sany çagasy bolupdy.ene öz balalaryny mahir bilen yalayardy.yöne bara bara ysgyny gaçyp baryardy.yerinden turdy balalaryny gizlin yere geçirip öye yagny hojayynlara gitdi. dolanyp gelende bolsa elhenç zada gözi düşdi.goyan yerindi balalary yokdy bu yerde natanyş haywanyn ayak yzy bardy.ene pişik zaryn zaryn myyawlap bar y...

Dowamy »

1342 9
Köneler, 8 years ago


Hazirki zamanda dünya tarapyndan türkmen taryhyna bolan garayyş

türkmen taryny ser salsak akylly güyçli şalaryn bolandygyny göz yetirse bolar soltan sanjar alp arslan mete han jellaledin menburny nedir şa sanasan gutarmayar bu. yöne bu esasy mesele dal esasy mesele türkmen oguzlaryn haçan döranliginide. köp yerlerde oguz han bolmadyk dine dessan diyyar.yene bir yerlerde oguzhan mete han diyyar. menin bir za...

Dowamy »

3133 50
Köneler, 8 years ago


Mekdep döwürlem4(sony)

içimden ay bolyada diyip galdym name etjegimi bilemokdym .diymek beyle boldow.uludan dem alyp heyyyyyyyyyy ylganynky dal buyranyky boldow. aradan bir ay geçdi may ayy gelyardi.sapaklaryn temalary azalyardy.bir gün matematika dersinden barlag işi alyndy. hemme oglanlar meydanda futbol oynayardy.menem papkamy alyp öye gitjekdim.klasa barandan mugally...

Dowamy »

1109 17
Köneler, 8 years ago


Terjime

prive drive yn dördünji nomerde yaşayanlar mr.we mrs.dursley özlerinin yaşayyşlaryndan gowydygyny magtanmakdan lezzet alyardylar.magtanmazça yaly daldi.mr dursley bir kompaniyan direktorydy.çişik bir adamdy.şeyle çişikdi welin hatda boyny hem görünmeyardi.uly bir murty bardy.mrs dursley bolsa tersine uzyn boyly sary saçly adamdy. onun adamsyndan ta...

Dowamy »

733 4
Köneler, 8 years ago


Petrov ahyr sony klub tapdy

orslar üçin gowy habar ahyr sony vitaliy petrov formula bire gaydyp geldi.yagny katerhema klubyna .ol yarno trulli bilen bilelikde bu sezonda çykyş eder.ön f1 2yyl başlan petrov 2 sezondada güyçli 10lukdan düşmedi.petrov gatnaşan ilkinji yylynda vettele ulakan kömek edipdi. yagny sonky yaryşda özünden fernandon alonsany geçirman vettele çempion bo...

Dowamy »

711 2
Köneler, 8 years ago


Ronaldo narazy

real madridin yyldyzy k.ronaldo klupdan narazy .onun aytmagyna göra real bilen baglaşan şertnamasynda ronaldo dünyanin in köp aylyk alyan oyunçysy bolar diylipdi. yöne in köp aylyk alyan eto .ronaldo özünin aylgyny yagny yylda 21 million yewro çykarylmagyny isleyar.etoo anzhide yylda 20 miilion yewro alyar. ronaldan hazirki aylygy 11 miilion yewro...

Dowamy »

1612 31
Köneler, 8 years ago


Ay abş degişlimi

ay üçin amerika göreşe başlady howa .amerikanyn prezidenlige dalaşgar newt gringiç eger ayda 13 mün amerikaly yaşasa onda ay amerikanynky olar diyyar. yeri name aydyp name diyersin.munun üçin hemme maliye çykdajylardan çekinmeejekdigini aydyan bu dalaşgar prezidenligimin ikinji döwründe ayda amerikan bir koloniyasy bolar we ay abş ikinji öyi bolar...

Dowamy »

1086 10
Köneler, 8 years ago


Azerler

kim dünyade in beyik binany gurar araplarmy ya yewropa yada amerika bolmasa hytaymy. yok hiç biri dal.nesip etse biz 2015 nji yylda azerbeyjanda dünyanini in beyik binasyny göreris.dur ur 2015 yylda başlap ony 2019 yylda gutarmagy göz önünde tutulyar. munun üçin azerler 100 millard dollar bölüp çykaryar. we bu bina 9 bal yer titrema çydamly bolar...

Dowamy »

1010 9
Köneler, 8 years ago


Yewropa

dostlar internet dörüp otyrkam şu zady oakdym yewrpolylaryn zenanlara maslahaty. zynhar hormatly zenanlarymyz bu zatlary edayman.
gyz joranyzyn sögülisi bilen söyşün we bir yerde tutulyn
.titrap bir göwrelik testi berin.
hepde sony londona ya parizhe gidin.
uçarda tualtde banyoda söygi oyunlaryny oynan
bir yigidin...

Dowamy »

1070 2
Köneler, 8 years ago


Kimdi kim boldular(eminem)

marshal bruce 3 yada eminem akademi ya grammy bayragyn eyesi amerikaly repçi.amerikanyn misure yerinde dünya indi.doglanda son kakasy maşgalany taşlap gitdi we ejesi bilen birlikde galdy.14 yaşynda rep aydym aytmaga başlady.17 yaşynda okuwy zyndy. ol rebi söydii we ömrüni bagyş etdi.olo şaherinde bolyan rep yagny bizin dilde bolan dis atyşmasynda...

Dowamy »

809 4
Köneler, 8 years ago


Leo -pele

hormatly dostlar gelin biz messini ronaldo dalde pela deneşdirelin .ilki bilen peleden başlayyn
pele 3 gezek dünyan çempiony.1281 gol urdy.6 oyunda baş gezek gol urdy.yagny her oynuda baş gezek gol.30oyunyn her haysysynda 4 gol urdy.92 oyunda hetrik etdi.
nigeriya onun oynyny görmek üçin iki günden bari dowam edyan urşy bes etdi.santo...

Dowamy »

827 3
Köneler, 8 years ago


Uefa

yewropanyn in köp yigrenilyan baş sany futbol çy we talimçi atlary
1.pepe
2.materazi
3.ibrahimowiç
4.suarez
5.maurinyo

Dowamy »

702 3
Köneler, 8 years ago