haçanda sen gidende .name üçin seni duruzyp bilmedim .yogsam bir birimizi baş yyllap dali yaly söymedikmi.indi bolsa aramyzda düşen yok menin seni gysgançylgym üçin indi yolumyzy ayyryas . ikimiz durmuş gurmalydyk bu wagty bir bagtly maşgalanyn eyesi bolmalydyk .sen we men .haçanda sen hakda oylanyp başlasam gözüme yaş aylanyar kawagt saklap bilman aglayan .edil hazir hem aglayan senden galan yeke tak suradyn yüzüne bakyp name üçin beyle boldy.bu surat hem köp ejir çekdi naçe gezek yyrtdym sonra hemmesini bir toplap yelim bilen birleşdirdim .bu zat name üçindir menin göwnüme rahatlyk beryardi .sonra bolsa gözlerime ynanman name üçin yyrtdym diyip öz özüme gahar edyardim.bara bara suradynda çyzkylar köpelip baryar.yöne sen keşbin yüregimde ol surady naçe islesemem yyrtyp bilemok hemişe yyrtjak bolanda ujy kesgir bir demir yaly mana yara salyar bu wyzhdan azaby ya da ökünç bilmedim yöne şu zady bilyan seni gaty küyseyan.gözümde yaş akyar asman hem bu gün yaş dökyar.ey hudayjan sen den yeke tak dilegim menin söygüli yarymyn gözünden asla göz yaş dökülmesin

Köneler, nlo tarapyndan 7 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir