yyldyzlar hem söner, yapraklar hem döküler yerine taze yaprak çykar,yyldyzlar hem yaprak tymsaly.sonky çykan gül hemme güllerden owadan bolar yöne sowuga galar naçe az yokardan uçsan yere düşen wagtyn şonun yaly ajyk çekersin hakyky söygi ayrylykyda unudulmaz bir yalan naçe tizlikde yayylsa yayylsyn barybir hakykat ondan geçer birleşmek başlangyç agzybir bolmak ösüş birlikte işlemek yenişdir bir adam in köp söygülisini ,in gowy edip maşgalsyny in uzak wagtlap ejesini söyer azajyk gazançdan ullakan baylyk bolar duşmanymy güyçli we mert bolsun ony yenen wagtyn utançdan gyzarmayyn bir gezek al şuny diymek iki gezek men beryan diymekdir isleyan zadymyz elde bolmazsa onda elimizdaki zady söyelin ajynyn nameligini bilmeyan hakyky agzybirligi getirip bilmez bir erkek sana sözleri bilen sana ellemage başlasa yatdan çykarma eli daşda daldir in uly güna yüregin bilen ynanan zady inkar etmekdir

Köneler, nlo tarapyndan 7 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir