- bu naman suraty naruto naruto bolsa yylgyrp duryardy -men bu surat üçin kan zahmet çekdim.dohgyr dalmi hakyky artist boldym gerek -tazeden surata düş name -we yene kellani gorayan nyşan nirde -men ony ertirki tören üçin saklayaryn. -hemme şinoby bu zady dakmaly çünki bu zat oban ayratynlygny görkezyar diydi sondaime hokage.birden gapy açylyp bir kiçijik çagajyk geldi gele gelmanede -söweş men bilen garry dündük -uff yenedeimi diydi hokage.şol wagty çagan ayagy bir zada ilip yyykylyp düşdi -bu çahgajyk kim diydi naruto ha diymek sen mana duzak goydun diyip naruton üstüne topludu.naruto onun yakasyndan tutup -sen öz özün yykyldyn hey naruto ol hokagen agtygy diydi kiçijik çagan mugallymy -hany bol ur meni içinden bolsa indi men tanayar urup bilmez diyyardi.yöne naruto ony hokagen önünde yüzüne bir yumruk urdy name özüki kim sayyan akmak diyip gygyrdy naruto ol çaga.sonra çyky gitdi.yöne yanky çaga ony yzarlardy.birden naruto ony yene tutdy -hey seni başlygym edyarin yerine bolsa mana atamy yene sexy no jutsuny öwret -name sonra naruto ona ol tehnigi öwretmage başlady.çagan senseyi ony gözleyardi .arakesmede naruto çagan adyny sorady. - men adymy konohamaru atam goyupdyr.bir tarapdan baksa obamyzyn ady emma hiç kim meni adym bilen tutmayar hokagen agtygy diyyartler.bu zady yigrenyarin.şun üçinem hokage bolmak isleyan -akmak sen yalyny kim tanamk islardi. name -hokage ady senin yaly bir babege berilmez.bu sen oynayan oynun dal.bu sözleri eşdip gaharlandy konhomaru. -sen hem hokage bolmak isleyan -elbetde hokage bolmak üçin ilki meni yenmelisin birden çagan senseyi ol ikisinin yanyna geldi -hm şeytan diyip gaharly gözleyardi naruta -name üçin hemme mana beyle seredyar diyip oylandy naruto . -bu yerden gideli konohomaru birden konohomaru jutsu ulanmaga başlady -gaç yolumdan garry tönnani yenip ondan hokage adyny aljak diydi konohomaru - emma sen 1000 sany tehigi bilmelisin ony yenmek üçin -yok al muny sexy no jutsu bu tehnik bilen bir yalanaç gyza öwrüldi kiçijik çaga .semseyin akly tas gaçypdy sonra onun boynundan sonra önki halyna gelenden son şarfyndan tutup -yör barden munu yaly akmaklar bilen yörsen akmak bolarsyn kage bunşin no jutsunaruto 5 6 sany kolny döretdi -bilyanmi naruto men güyçli mugallym izuki yal dal -muna name diyersin onda ol klonlarynyn hemmesini yalanaç gyza öwürdi.yanky senseyinde akly gaçdy -bir gün naruto sen bilen hokage ady üçin söweşeriz.emma men ertirden başlap ninza akademiya giryan -konohamaru ol gün dört göz bilen garaşyan

Köneler, nlo tarapyndan 7 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir