yaşlygymda şeyle adamlary gördüm ilki üniwersitete başlan wagtym menin in yakyn dostum bardy komunisti.ay edil beyle hem daldi.sosialistik bir bölümde okayardy.bu yüzden karl marks engels lenin yaly sosialistlerin atalaryna hormat goyyardy.pak göwünli oglandy.hemişe sosialist düşünjelere üns bererdi .kömek bolsa çekinmezdi özünden yedi yat adamlarad kömek ederdi.mana gözi giderdi. sebabi siz sosialistik komünistik bir yurdy gurdunyz diyerdi.(sssr döwletini göz önüne tutyar).bir gün hazirki dowam edyan imperialist kaipiatils yok bolar diyyardi.bir gün geler bu dünyadaki hemme döwletler sosialistik yola düşerler diyyardi. yene bir dostum bardy dindardy hristian katolikdi.hemişe dini zatlary aydardy hezreti isa pygamber meryem ene we papalar hakda köp zat aydyp bererdi.hemişe güna işlerden gaçardy .hepdede 7 gezek buthana giderdi.adamlaryn bütünley günalerden sap bolmagy islardi.ol dostumyn kalby pakdi.elinden gelse adamlara kömek ederdi. yene bir dostum bardy musulmandy.türkiyeden gelendi.ol hem hemişe dini üns bererdi. elinden tespisi düşmezdi.baş wagt namazy sypdyrman okayardy.agzynda dogady .ol adamyn hem göwni pakdi .kömek ederdi. yene bir dostum bardy .ol okayan yurdumyn obasyndan gelipdi obaly oglandy .ol ne sosialist ne din gyzyklanardy .ol dine hudayyn barlygyna ynanadrdy bolany.ol hem gowy oglandy.bu dostlarymyn hiç haysysy bir yerde bolmazlar.haçanda men olary biri birleri bilen tanyşdyranymda 20 minut wagt geçmanka bahana tapyp gaçyardylar.yöne mana gezek gelende elinden gelen kömek edyardiler. we men in yakyn dostlarymdy kawagt oylanyan her kim öz düşünen zadyny dogry hasaplar.(menin adym han bu kinoda aşa dindarçylyk sebapli yüze çykan hazirki zaman yaşayyşlary görkezyar.bu kinony gören wagtym bialaç gözlerimden yaş akdy.name üçin beyle ?)

Köneler, nlo tarapyndan 7 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir